శ్రీ వరవరముని దినచర్య

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: అళగియ మణవాళ మామునిగళ్, శ్రీరంగ దివ్య క్షేత్రము ఎరుంబియప్పా, కాంచీపురం అవతారిక: “శ్రీ వరవరముని దినచర్య”,  శ్రీ దేవరాజ గురుచే రచింపబడిన ఒక గొప్ప గ్రంధము. శ్రీ దేవరాజ గురునే “ఆచార్య ఎరుంబియప్పా” అని కూడా పిలుస్తారు. వీరు ప్రఖ్యాతి గాంచిన కవి,రచయిత. మణవాళ మామునుల సత్సంప్రదాయ అష్టదిగ్గజాలనే  ప్రధాన శిష్యులలో ఒకరు.   వీరు మణవాళ మామునులను భగవంతుని గా భావించి , వరవరముని కావ్యం,  వరవరముని ఛంపు,  వరవరముని శతకములను … Read more

thiruvAimozhi – 2.3.10 – kaLippum kavarvum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Second Centum >> Third decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the tenth pAsuram – AzhwAr searches for good company to share the divine experience of bhagavAn‘s qualities thinking … Read more

thiruvAimozhi – 2.3.9 – kadivAr thaNNanthuzhAy

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Second Centum >> Third decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the ninth pAsuram – AzhwAr says that he enjoyed emperumAn‘s guNams (qualities) with great thirst and felt blissful. … Read more

thiruppAvai – Audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: mudhalAyiram Meanings thaniyan 1 thaniyan 2 thaniyan 3 pAsuram 1 pAsuram 2 pAsuram 3 pAsuram 4 pAsuram 5 pAsurm 6 pAsuram 7 pAsuram 8 pAsuram 9 pAsuram 10 pAsuram 11 pAsuram 12 pAsuram 13 pAsuram 14 pAsuram 15 pAsuram 16 pAsuram 17 pAsuram 18 pAsuram … Read more

thiruvAimozhi – 2.3.8 – kuRikkoL gyAnangaLAl

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Second Centum >> Third decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the eighth pAsuram – emperumAn mercifully asks “is there a possibility of the separation you spoke about in … Read more

thiruvAimozhi – 2.3.7 – munnal yAzh

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Second Centum >> Third decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the seventh pAsuram – AzhwAr doubts if the togetherness with emperumAn will break and says “I cannot bear … Read more

SrIranga gadhyam – 1st chUrNai Part 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Introduction avathArikai (Introduction): In the first chUrNai, bhagavadh rAmAnuja expresses his desire for paramapurushArtham (highest objective to be attained through surrendering) which is kainkaryam to bhagavAn  SrIman nArAyaNa. There are several meanings for the word nArAyaNa – one who owns both nithya vibhUthi (SrIvaikuNtam) … Read more

rAmAnusa nURRanthAdhi – 20

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << previous (uRu perum selvamum) pAsuram 20 Introduction (given by maNavALa mAmunigaL) emperumAnAr who has lovingly kept and enjoying nAthamunigaL in his divine mind is my highest aim, says amudhanAr. Introduction (given by piLLailOkam jIyar) nammAzhvAr who is the chief of the beautiful … Read more

thiruvAimozhi – 2.3.6 – sErndhAr thIvinaigatku

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Second Centum >> Third decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the sixth pAsuram – As emperumAn unites with AzhwAr and makes AzhwAr totally forget about the separation from … Read more

rAmAnusa nURRanthAdhi – 19

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << previous (eydharku aRiya maRaigaLai) pAsuram 19 Introduction (given by maNavALa mAmunigaL) Wealth etc., and the lord and related liked ones are all thiruvAimozhi for me – is the state of emperumAnAr, and this was famous in this world – such emperumAnAr is … Read more