thiruppAvai – Audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

mudhalAyiram

Meanings

ANdAl_srIvilliputhur_pinterest.com_sreedevi_balaji

thaniyan 1

thaniyan 2

thaniyan 3

pAsuram 1

pAsuram 2

pAsuram 3

pAsuram 4

pAsuram 5

pAsurm 6

pAsuram 7

pAsuram 8

pAsuram 9

pAsuram 10

pAsuram 11

pAsuram 12

pAsuram 13

pAsuram 14

pAsuram 15

pAsuram 16

pAsuram 17

pAsuram 18

pAsuram 19

pAsuram 20

pAsuram 21

pAsuram 22

pAsuram 23

pAsuram 24

pAsuram 25

pAsuram 26

pAsuram 27

pAsuram 28

pAsuram 29

pAsuram 30

pAsurams rendered by azhagiya maNavALa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment