Author Archives: T N Krishnan

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 15

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 14

உண்டோ வைகாசி விசாகத்துக்கு ஒப்பொரு நாள்

உண்டோ சடகோபர்க்கு ஒப்பொருவர் உண்டோ

திருவாய்மொழிக்கு ஒப்பு தென் குருகைக்கு உண்டோ

ஒரு பார் தனில் ஒக்கும் ஊர் 

பதினைந்தாம் பாசுரம். கீழ்ப் பாசுரத்திலே சொன்ன ஆழ்வார், அவர் அவதரித்த நாள், ஊர் மற்றும் அவர் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி ஆகியவற்றின் பெருமையைத் தாமே நன்றாக அனுபவித்துப் பேசுகிறார்.

ஸர்வேச்வரனான ஸ்ரீமந் நாராயணனும் அவன் விபூதிகளும் ஓங்கும்படி மங்களாசாஸனம் செய்த நம்மாழ்வார் அவதரித்த இந்த திருவைகாசித் திருநாளுக்கு ஒப்பாக ஒரு நாளுண்டோ? (கிடையாது) நம் சடகோபரான நம்மாழ்வாருக்கு ஒப்பாக ஒருவர் உண்டோ? (ஸர்வேச்வரனும், நித்யர்களும், முக்தர்களும், இவ்வுலகத்தவர்களும் ஒருவரும் ஆழ்வாருக்கு ஒப்பாக மாட்டார்கள்) வேதத்தின் ஸாரத்தை விரிவாக உரைக்கும் திருவாய்மொழிக்கு ஒப்பான ஒரு ப்ரபந்தம் தான் உண்டோ?  (கிடையாது) இப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரை நமக்குப் பெற்றுத் தந்த திருக்குருகூருக்கு ஒப்பான ஒரு ஊர் உண்டோ? (ஆதிநாதப் பெருமாளுக்கும் நம்மாழ்வாருக்கும் ஸமமான பெருமையைக் கொடுக்கும் ஊர். எம்பெருமானின் பரத்வம் அர்ச்சாவதாரத்திலே பொலிந்து தோன்றும் திவ்யதேசம். நம்மாழ்வாரின் திருவவதார ஸ்தலம். நம்மாழ்வார் அருளாலே, எம்பெருமானார் காலத்துக்கு நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவரின் பவிஷ்யதாசார்ய விக்ரஹம் அவதரித்த ஊர். எம்பெருமானாரின் புனரவதாரமான மணவாள மாமுனிகளின் திருவவதார ஸ்தலம். இப்படிப் பட்ட ஏற்றம் வேறு எங்கும் நாம் காண முடியாது). இப்படி எம்பெருமான், ஆழ்வார் மற்றும் ஆசார்யர்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் ஸ்தலமாக இருப்பதால் முப்புரியூட்டினதாகக் (மூன்று மடங்கு ஏற்றம் பெற்றதாக) கொண்டாடப்படுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 71 – pinnOr ariyuruvamAgi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

pinnOr ariyuruvamAgi eri vizhiththuk                                                     100
konnavilum venjamaththuk kollAdhE vallALan
mannu maNikkunji paRRi varavIrththuth                                               101

Word by word meaning

pin – after passage of some time
Or ari uruvam Agi – incarnating as an incomparable narasinga mUrththy (lion face and human body)
eri vizhiththu – looking with fiery eyes
kol navilum vem samaththuk kollAdhE – not killing in battlefield where people are killed
vallALan – that hugely strong demon’s
mannu maNi kunji paRRi vara Irththu – pulling closely, the hair which is decorated with crown made of gems 

vyAkyAnam

pin – after some time had passed. Since emperumAn is an ocean of mercy, he waited patiently with the hope that the demon would mend his ways.

Or ari uruvam Agi – He became an incomparable lion after the demon crossed the limit of insulting emperumAn’s devotee. He became part lion, part human, a form unseen before in the world.

Or ari – lion, without any parallel. Even if emperumAn, who is a sathya sankalpan (whatever he wills, would happen without fail) desires, he cannot take a form like this again.

Agi – he combined human and lion entities which are incongruous in nature in order to destroy hinraNya who was vain since he had taken boons [from other deities] that his death will not come about either at the hands of humans or animals etc.

eri vizhiththu – his eyes are always cool like lotus, since he is the mother for all the entities, by his nature. However, when he sees any disrespect shown to his devotees, his eyes would turn fiery due to anger.

kol navilum vem samaththuk kollAdhE – If hiraNya were to be killed in a battlefield by shooting an arrow at him and making his head roll on the earth, that would be like a crown on his head. Instead of that, he had to be tortured.

vallALan – he had strength in his heart which could not bear the fame that his child acquired and a strength in his body which made even narasimha to take a step back.

mannu maNikkunji paRRi vara Irththu – [emperumAn] first pulled the crown [of hiraNya] which had made him to order his subjects to chant his name in their prayer by saying “hiaNyAya nama:”

manikkunji paRRi vara iRththu – Since hiraNya had not been insulted by anyone until then, his life almost left him out of shame, when emperumAn pulled him by his crown. Then, emperumAn dragged him as if he were a corpse.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 70 – pon mudigal paththum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

pon mudigaL paththum puraLach charam thurandhu                                    98
thennulagm ERRuviththa sEvaganai AyirakkaN
mannavan vAnamum vAnavar tham ponnulagum                                          99
thannudaiya thOL valiyAl kaikkoNda dhAnavanai

Word by word meaning

pon mudigaL paththum puraLa – making the ten beautiful heads to roll (on the ground)
saram thurandhu – raining arrows
then ulagam ERRuviththa  sEvaganai – as a great warrior who made (that rAvaNa) to reach yamalOka (hell)
Ayiram kaN mannavan vAnamum – the swargalOka (heaven) belonging to the thousand eyed indhra
vAnavar tham ponnulagum – the divine words of (other) dhEvathAs (celestial deities)
thannudaiya thOL valiyAL kaikkoNda dhAnavanai – hiraNyAsura who made them his, through the strength of his shoulders

vyAkyAnam

pon mudigaL – not respecting his opponent, SrI rAmapirAn, thinking “He is, after all, only a human being” and came to the battlefield with crowns on his heads.

paththum puraLa – [SrI rAma] separated the ten heads as well as his life [from rAvaNa’s body]. The syllable um (in paththum) refers to ‘life’ which has not been stated directly. This implies the speed with which the arrow pierced rAvaNa’s body such that life also could not escape. Another interpretation is that [SrI rAma] did not spare even one head and made them all bite dust.

saram thurandhu – due to the boon that rAvaNa had been given, once his head is severed, it will grow back again. This term saram thurandhu denotes the speed with which SrI rAma rained the arrows on rAvaNa so that even as each head reappreaed, it was severed once again.

thennulagam ERRuviththa sEvaganai – when rAvaNa was the all-powerful demon, all the people in yamalOka (hell) left it, so that it was in ruins, and carried out menial tasks for rAvaNa. Now, rAvaNa and his army, having been annihilated, went to hell and carried out menial tasks there, making it full and active again. SrI rAma is celebrated for his valour, by this verse. Due to SrI rAma, that world which was in ruins, became thennulagam (beautiful world).

sEvaganai – the opinion here is  “You are all going to see how such a valorlous person is going to suffer at my hands” [since parakAla nAyaki is going to engage in madal on emperumAn, by spoiling his reputation].

(AyirakkaN . . . . vIranai) Starting with the world AyirakkaN and ending with vIranai, parakAla nAyaki says that she is going to destroy the fame of emperumAn who killed the demon hiraNya [hiraNya kashyap, the father of prahlAdha].

AyirakkaN – he is provided with a thousand eyes since he has to rule over the long swargalOka (heaven).

AyirakkaN mannavan vAnamum – the three worlds over which indhra, who has been given a thousand eyes, has to be aware of and rule over. vAnam – swargam. The um in vAnamum refers to the other two worlds, earth and anthariksha, the intermediate world, which have not been explicitly mentioned.

vAnavar tham ponnulagum – the beautiful worlds of other deities such as yama, sUrya et al.

thannudaiya thOL valiyAl – these [worlds] were not granted [to hiraNya] as a gift by anyone or received as a boon from any deity or obtained through penance. These were obtained through his valour. If he marks the boundaries of his kingdom (in the celestial worlds) those deities [who were the original owners of such worlds] would leave their lands on their own.

kaikkoNda dhAnavanai – the demon whose nature is such that he will usurp

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் 14

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 13

ஏரார் வைகாசி விசாகத்தின் ஏற்றத்தைப்

பாரோர் அறியப் பகர்கின்றேன் சீராரும்

வேதம் தமிழ் செய்த மெய்யன் எழில் குருகை

நாதன் அவதரித்த நாள்

பதினான்காம் பாசுரம். ஏனைய ஆழ்வார்களைத் தனக்கு அவயவமாகக் கொண்டு, திருவாய்மொழி மூலமாக வேதாந்த அர்த்தங்களை எளிய தமிழில் வெளியிட்ட நம்மாழ்வார் அவதரித்த வைகாசி விசாக நன்னாளை இவ்வுலகத்தவர்கள் நன்றாக அறியும்படிக் கொண்டாடுகிறார்.

சீர்மை பொருந்திய வைகாசி விசாகத்தின் பெருமையை இவ்வுலகத்தவர்கள் நன்றாக அறியும்படிச் சொல்லுகிறேன். சீர்மை பொருந்திய வேதத்தின் அர்த்தங்களை அழகிய தமிழ் மொழியில் அருளிச்செய்த உண்மையாளரான அழகிய திருக்குருகூரின் தலைவரான நம்மாழ்வார் அவதரித்த நாள்.

மெய்யன் என்றால் உள்ளதை உள்ளபடி நேர்மையுடன் பேசக் கூடியவர். வேதத்துக்குச் சீர்மையாவது, அபௌருஷேயத்வம் (யாராலும் இயற்றப்படாதது), நித்யத்வம் (எப்பொழுதும் இருப்பது), ஸ்வத ப்ராமாண்யத்வம் (தானே தனக்கு ஆதாரமாக இருப்பது) போன்றவை. மேலும் எம்பெருமான் ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய ஸ்வரூப, ரூப, குணங்களையே பேசுவதாக இருப்பதும் ஒரு முக்யமான சீர்மை. வேதத்தைத் தமிழ் செய்வது என்றல் வேத வேதாந்த்தத்தின் தாத்பர்யங்களை தமிழ் மொழியிலே தன் நான்கு ப்ரபந்தங்களான திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி மூலமாக நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும்படி அருளிச்செய்தது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 69 – anna kadalai

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

anna kadalai malaiyittu aNaikatti                                                                            97
mannan irAvaNanai mAmaNdu venjamaththu

Word by word meaning

anna kadalai – ocean which has that complexion
malai ittu – throwing mountains
aNai katti – building sEthu (and mercifully entering lankA)
mA maNdu vem samaththu – in the cruel battle which was full of four types of armies [chariot, elephant, horse and foot soldiers]
mannan irAvaNanai – the demon king rAvaNa

 vyAkyAnam

vaNNam pOl anna kadalai – he, of course, killed rAvaNa; but did he have to agitate the ocean which matched him in depth, being the repository for all entities, pride and complexion?

malaiyittu aNai katti – one who destroyed the profundity of the ocean by throwing whatever stones one could lay his hands on, and making the army of monkeys walk over those stones. The opinion here is that, he destroyed my profundity too and made me engage in madal.

mannan irAvaNanai – ravaNa, who had a self-respect of being the king of demons.

mA maNdu venjamaththu – the term mA refers to animals with four legs such as elephants and horses. Here this refers to all the four divisions of the army (chariot, elephant, horse and foot soldiers). In the cruel battle, where the four divisions of the army were closely held together.

venjamaththu – it is not that he killed the ignorant rAvaNa in any clairvoyant manner. He stood face-to-face with rAvaNa in the battle which was termed as “rAmarAvaNayOr yudhdham rAma rAvaNayOriva” ((match for the) battle between SrI rAma and rAvaNa is this battle between SrI rAma and rAvaNa; in other words, there is no equal) and killed rAvana.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 13

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 12

மாசிப் புனர்பூசம் காண்மின் இன்று மண்ணுலகீர்
தேசு இத்திவசத்துக்கு ஏதென்னில் – பேசுகின்றேன்
கொல்லி நகர்க் கோன் குலசேகரன் பிறப்பால்
நல்லவர்கள் கொண்டாடும் நாள் 

பதிமூன்றாம் பாசுரம். அடுத்து மாசி மாதத்தில் புனர்பூஸ நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்த குலசேகராழ்வாரின் பெருமையை இவ்வுலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் அறியும்படி அருளிச்செய்கிறார்.

உலகத்தவர்களே! மாசி மாதம் புனர்பூஸ நக்ஷத்ரத்துக்கு இருக்கும் பெருமை எதுவென்று நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். கொல்லி நகரமான சேர தேசத்துக்குத் தலைவரான குலசேகரப் பெருமாள் அவதரித்த தினமாகையாலே, நல்லவர்கள் மிகவும் கொண்டாடக்கூடிய நாள் இன்று. இவர் பெருமாளான ஸ்ரீ ராமனிடத்தில் கொண்ட அளவிலாத பக்தியால், குலசேகரப் பெருமாள் என்றே அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். நல்லவர்கள் என்றால் வைஷ்ணவ நெறியிலே சிறந்து விளங்குபவர்கள், பரம ஸாத்விகர்கள், ஞான பக்தி வைராக்யங்களிலே சிறந்து விளங்குபவர்கள். நம் பூர்வாசார்யர்களைப் போலே ஆத்ம குண பூர்த்தியை உடையவர்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 68 – mannan naRundhuzhAy

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

mannan naRundhuzhAy vAzhmArban mAmadhikOL
munnam viduththa mugil vaNNan kAyAvin                                                       96
chinna naRum pUndhigazhvaNNan vaNNam pOl

Word by word meaning

mannan – being great
naRu thuzhAy vAzh mArban – having his chest decorated with the fragrant thuLasi
munnam mA madhi kOL viduththa mugil vaNNan – having the complexion of rain bearing clouds, who, in earlier times, had removed chandhra (moon)’s distress.
kAyAvin chinna naRu pU thigazh vaNNan – having a complexion similar to the small flower with sweet fragrance, from the flowering plant kAyA (a bilberry plant)
vaNNam pOl – similar to his complexion

vyAkyAnam

idhu viLaiththa mannan – he is a great, valorous person who made entities such as southerly breeze, love-birds, sound from the bull’s bell, moon, sandalwood paste etc to wage a war on me, who by nature is very weak. Alternative explanation – it was he who made me engage with madal. Another interpretation – he created in me love for him, made me like this and enslaved me.

mannan – he is the king for making those who see him, to engage in madal, to attain him.

mannan – he shines more and more as his beloved becomes distressed more and more.

narum thuzhAy – this is the brahmASthram (a highly potent weapon) which he donned in order to torment me like this. As soon as he wears this garland on his chest, the fragrance pervades everywhere. Isn’t he the one with all fragrances!

vAzh mArban – Should only thuLasi survive on his chest? Shouldn’t I survive?

vAzh mArban – Once thuLasi touches his chest, it sprouts more than ever before. If one sees his shoulders and the garland on the shoulders, how is it possible not to engage in madal?

naRum thuzhAy vAzh mArban – he is donning the garland to manifest his victory of making her to engage in madal. Just as madal is for her [inseparable from her due to her distress], the crown and garland are for him [signs of his supremacy].

mAmadhi – did she not say that there were enemies for them when she stated at the beginning of this verse idhu viLaiththa? She is now citing an example of such an enemy.

mAmadhi – He [mAmadhi, the moon] is great in distressing weak girls. Even if you [this term refers to emperumAn, as stated by parakAla nAyaki] had not removed their sorrow, he is capable of tormenting us. If sorrow is removed for such a person [moon], should one ask for the extent to which he will go to cause trouble to others?

mAmadhi kOl munnam viduththa mugil vaNNan – emperumAn is the magnanimous entity who removed chandhran’s sorrow caused by rAhu.

munnam – once upon a time. He had removed chandhran’s sorrow once upon a time. emperumAn, who was a protector for others earlier, has now become the trouble creator. He, who had protected a  prayOjAnanthaparan (one who looks for other benefits) such as chandhran earlier, is hurting an ananyaprayOjanan (one who considers only emperumAn as the ultimate benefit) such as prakAlanAyaki, now.

mugil vaNNan – one who has the nature of cloud. Just as cloud pours its rain on a water body (such as a river or ocean) and keeps the fields dry, emperumAn also protects a prayOjAnanthaparan and causes distress to an ananyaprayOjanan. Alternative explanation: one who has the nature of cloud, who protected chandhran earlier without expecting anything in return, is hurting me now.

kAyAvin chinna naRumpUndhigazh vaNNan – one who has the divine complexion of the small kAyAm pU (flower of a bilberry plant) which is small and very fragrant. Even if the entire town is against her, his divine form is such that he cannot be given up.

chinna pU – small flower. Even though emperumAn is a great entity, he makes himself easily approachable. chinnam – pollen dust; flower with pollen grains.

chinna naRum pU – even though it is small, the flower has lot of fragrance. Fragrance is not limited to the size of flower; in the same way, emperumAn’s fame is not limited to him.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 12

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 11

தையில் மகம் இன்று தாரணியீர் ஏற்றம் இந்தத்

தையில் மகத்துக்குச் சாற்றுகின்றேன் துய்ய மதி

பெற்ற மழிசைப் பிரான் பிறந்த நாள் என்று

நற்றவர்கள் கொண்டாடும் நாள் 

பன்னிரண்டாம் பாசுரம். அடுத்து தை மாதத்தில் மக நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்த திருமழிசை ஆழ்வாரின் பெருமையை இவ்வுலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் அறியும்படி அருளிச்செய்கிறார்.

உலகத்தவர்களே! தை மாதத்தில் மக நக்ஷத்ரம் மிகவும் ஏற்றம் வாய்ந்தது. இதற்கு என்ன ஏற்றம் என்பதை நான் விளக்குகிறேன் கேளுங்கள். தூய்மையான ஞானத்தைப் பெற்ற திருமழிசைப் பிரான் அவதரித்த தினமாகையாலே, உயர்ந்த தபஸ்ஸை உடையவர்களால் மிகவும் கொண்டாடப்படும்.

ஞானத்தின் தூய்மை என்னவென்றால் எம்பெருமானாலே மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றதும், இதர தேவதைகளிடத்தில் சிறிதும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பதும். இவருக்கும் திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் எம்பெருமானுக்கும் இருந்த அந்யோன்ய பாவத்தாலே, இவர் திருமழிசைப் பிரான் என்றும் அவர் ஆராவமுத ஆழ்வார் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். உயர்ந்த தபஸ்ஸை உடையவர்கள் என்றால் சரணாகதி என்ற தபஸ்ஸையும் ஆசார்ய நிஷ்டை என்ற தபஸ்ஸையும் உடைய கணிகண்ணன், பெரும்புலியூர் அடிகள், எம்பெருமானார் போன்றவர்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 67 – innisai Osaiyum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

innisai Osaiyum vandhen sevi thanakkE                                                             94
konnavilum ehkil kodidhAy nedidhAgum
ennidhanaik kAkkumA solleeridhu viLaiththa                                                 95

Word by word meaning

in isai Osaiyum vandhu – coming with a sound as sweet as music
en sevi thanakkE – only for my ears
kol navilum ehkil kodidhy Ay nedidhu Agum – it is longer than the spear which is capable of killing, and more cruel than that.
idhanai kAkkum A en – what is the way to escape from this grave danger?
solleer – Please say (if there is a means available)
idhu viLaiththa – having created such a situation (by southerly breeze etc [which have been mentioned earlier])

vyAkyAnam

innisai Osai – the sound which melted me just as those who listen to sweet music melt. For the others, this would mean a sound which has sweet music.

vandhen sevi thanakkE – what is sweet music for the others was cruel only for my ears.

sevi thanakkE – before it strikes the heart, it is coming too hot even for the ears.

kol navilum ehkil kodiyadhAy – it is more cruel than a spear which will kill even by merely looking at it.

nedidhAgum – Spear will kill a person by piercing just once; with that, the sorrow will be over. However, this tortures for a long time.

ennidhanaik kAkkumA – by which way will I protect my femininity?

solleer – You people, please tell me.If I have to protect my femininity, the torture continues. If I have to avoid this torture, I have to engage in madal, destroying my femininity.

ennidhanaik kAkkumA – How will I, a weak person, escape from this?

solleer – Only you peope, who are not affected in any way, after hearing this sound [of the bull’s bell] should show me the means.

Now, she says that she will not step back from getting him, even if she has to engage in madal, say ignominious things about him and torturing him.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் 11

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 10

மன்னிய சீர் மார்கழியில் கேட்டை இன்று மாநிலத்தீர்

என்னிதனுக்கு ஏற்றம் எனில் உரைக்கேன் துன்னு புகழ்

மாமறையோன் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பிறப்பால்

நான்மறையோர் கொண்டாடும் நாள் 

பதினோராம் பாசுரம். மார்கழி மாதத்தில் கேட்டை நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்த, வேத தாத்பர்யம் அறிந்த தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாரின் பெருமையை வேதத்தில் சிறந்தவர்கள் கொண்டாடுவதை உலகத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். கண்ணன் எம்பெருமான் ஸ்ரீகீதையில் “மாதங்களில் நான் மார்கழி” என்று சொல்வது, இம்மாதத்திற்கு இருக்கும் ஒரு தனிச் சிறப்பு.ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவை அருளிச்செய்ததும் இந்த மார்கழி மாதத்திலேயே. மார்கழியில் கேட்டைக்கு மற்றொரு ஏற்றமும் உண்டே. ஜகத்குருவான எம்பெருமானாருக்கும் ஆசார்யரான பெரிய நம்பியின் திருநக்ஷத்ரமும் இதுவே.

உலகத்தவர்களே! வைஷ்ணவமான மாதம் என்ற பெருமையைக் கொண்ட மார்கழியில், கேட்டை தினத்துக்கு என்ன பெருமை என்பதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். வேத தாத்பர்யமான கைங்கர்யத்தை அறிந்து அதில் தன்னை முழுவதும் ஈடுபடுத்திக்கொண்டவரும் அதிலும் அடியார்களுக்கே அடிமை என்ற நிலையில் நின்றவருமான தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பிறப்பால், எம்பெருமானாரைப் போன்ற வேத விற்பன்னர்கள் கொண்டாடும் நாளாக இந்த நாள் வழங்கப்படுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org