Monthly Archives: December 2020

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಇತರ ಪ್ರಬಂದಗಳು

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ( ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರು)

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕರಾದ , ವಿಶಧವಾಕ್ ಶಿಖಾಮಣಿ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವವರು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣದಂತೆ ಇರುವವರು ) ನಮ್ಮ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ತಮಿಳು ಪ್ರಬಂಧವು.ಇದು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು( ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) ರಚಿಸಿದ ದೈವೀಕ ರಚನೆಯಾದ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೃತಿ . ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಸಾರಾಂಶ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನವೇ ಉದ್ಧಾರಕ ( ಆಚಾರ್ಯರು (ಗುರು) ತೋರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಯವೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದು ). ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ,ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿದ ಬಹು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಜೀವನಂ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕ ರೂಪವನ್ನು (ದೇಹವನ್ನು ) ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಜ್ಜೀವನಂ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು . ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತಿಮ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು (ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ )ಅಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಅನುಚರಿಸುವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಒಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ,ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಮುನಿಗಳು
೧ ) ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಪಿಳ್ಳೈ )ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ
೨ ) ಆೞ್ವಾರುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವರು
೩ ) ಆೞ್ವಾರುಗಳು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
೪ ) ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಡುವೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೫ ) ನಂಪೆರುಮಾಳರು ( ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ) ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ( ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ) ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದರ್ಶನಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನಂಪೆರುಮಾಳರ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೬ ) ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ( ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರರು ರಚಿಸಿದ ದೈವೀಕ ರಚನೆ ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವರು
೭ ) ನಂಪಿಳ್ಳೈ (ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು
೮ )ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವೀಕ ಮಗನಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣ ದ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು
೯) ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಟಾನಗಳನ್ನು ( ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು )ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುವವರು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾ ಯೋಗಿಯಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಪರಮ ಕೃಪೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವರು .
ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ (ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ) ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಪಾಸುರವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಪಾಸುರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , ಮಾಮುನಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ,ಎಂದು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಮ್ ಜೀಯರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಬಂದವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 62 – 63

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 62

ఈ పాశురములో పరమపదమును సులభముగా ఏవిధంగా పొందవచ్చునో తెలుపుచున్నారు.

ఉయ్యనినై వుణ్డాగిల్ ఉజ్ఞ్గురుక్కళ్ దమ్ పదత్తే వైయుమ్* అన్బుతన్నై ఇన్ద మానిలత్తీర్ మెయ్యురైక్కేన్| పైయరవిల్ మాయన్ పరమపదమ్ ఉజ్ఞ్గుళుక్కామ్! కైయిలజ్ఞ్గు నెల్లిక్కని||

ఈ విశాలమైన ప్రపంచమనబడే సంసార జగత్తు నందు ఉన్న జనులారా! ఉజ్జీవించాలనే కోరికయున్నచో దానికి సులభ మార్గమును నేను చెప్పుచున్నాను వినండి! మీయొక్క ఆచార్యుల తిరువడిగళ్ళను పట్టుకొనియుండినచో మాయావియైన ఎంబెరుమాన్ యొక్క నివాస స్థానమైన పరమపదము కరతలామలకము (అరచేతిలోని ఉసిరిక) వలే సులభముగా లభించును. ఇది సత్యము.
ఆచార్య సంబంధము కలిగి ఉండి అట్టి ఆచార్యుని యందు భక్తి ఉన్న “మీకు” ఇది అనువర్తించును. ఇదే లోక ప్రశస్తి. భరతాళ్వాన్ యందు భక్తిని కలిగియుండిన శతృఘ్నునకు రాముని యందు కూడా భక్తియుండినటులే. ఆచార్య భక్తి ఉన్నచో వారికి ఎంబెరుమాన్ యందు కూడా భక్తి ఉన్నట్లే. అదే విధముగా ఆయనను పొందుట చాలా సులభము. మణవాళ మామునుల దోషరహిత ఈ తిరువాక్కుల యందు సందేహమునకు ఏ మాత్రము స్థానము లేదు.

పాశురము 63

ఈ పాశురములో ఆచార్యులు చేయు మహోపకార్యములను దానికి శిష్యుడు కృతజ్ఞుడై ఉండుట గూర్చి కృప చేయుచున్నారు.

ఆశారియన్ శెయ్ద ఉపకారమ్ ఆనవదు| తూయ్దాగ నెఞ్జుదన్నిల్ తోన్ఱుమేల్* తేశాన్తరత్తిల్ ఇరుక్క మనమ్ దాన్ పొరున్ద మాట్టాదు ఇరుత్తల్ ఇవి ఏదు అఱియోమ్ యామ్||

ఆచార్యులు చేయు ఉపకారములు దోషరహితములని శిష్యుడు తన మనస్సు నందు తలచినచో ఆచార్యునకు కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలిగి ఉండాలి. కాని కొందరు ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయగలిగియూ చేయకుండుట నాకర్థము కావుటలేదని చెప్పుచున్నారు.

ఆచార్యులు శిష్యునకు చేయు ఉపకారములు జ్ఞానమును ప్రసాదించుట, దోషములు/పాపములు చేయకుండ నిలువరించుట, కైజ్ఞ్కర్యముల యందు ఆశ కలిగి యుండుట, మోక్షమును పొందుట యందు ఉపకారకుడుగా ఉండుట మొదలగునవి. మంచి శిష్యుడైన వారు వీటినన్నిటినీ తలచుకొనుచు ఎల్లవేళలా ఆచార్యుని యందు కృతజ్ఞుడై ఆచార్య కైజ్ఞ్కర్యము చేయుట యందే ఆశ కలవాడై ఉండాలి. మామునులు కూడా వారి ఆచార్యులైన తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై ఈ లోకములో జీవించి ఉన్నంతవరకు ఆళ్వార్ తిరునగరిలోనే ఉండి తమ ఆచార్యునికి ఇష్ట కైజ్ఞ్కర్యములు చేసినారు. తిరువాయ్మొళి  పిళ్ళై తిరునాడు (పరమపదము)ను పొందిన/వేంచేసిన పిదప వీరు శ్రీరంగమునకు విజయము చేసినారు. ఆ విధముగా వీరు ఆచరించినదే ఇతరులకు ఉపదేశించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము – శ్లోకము 1-10

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

స్తోత్ర రత్నము

<< తనియన్లు

శ్లోకము 1 – ఈ మొదటి శ్లోకములో,  నిజమైన నిధియైన జ్ఞాన వైరాగ్యములయందున్న నాథమునుల సమర్థతని ఆళవందారులు నమస్కరిస్తున్నారు.

నమోऽచింత్యాధ్భుతాక్లిష్ట జ్ఞానవైరాగ్యరాశయే।
నాథాయ మునయేऽగాధ భగవద్భక్తి సిన్ధవే॥

లోతైన భగవద్భక్తి  సాగరము వంటివారు, భగవత్ అనుగ్రహం తో ఊహకందని అద్భుత జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలిగి, ఎల్లప్పుడూ భగవత్ ధ్యానం లో ఉండే నాథమునులకు  నా నమస్కారములు.

శ్లోకము 2 – ఈ శ్లోకములో, భగవద్ అవతారముల గురించి నాథమునులకున్న ఉన్నత జ్ఞానానికి సంబంధించిన వివరణ ఇవ్వబడింది. అలాగే, “వారి జ్ఞానము మొదలైనవి (మునుపటి శ్లోకములో వివరించబడింది) వారితోనే పరిమితము కాకుండా,  పొంగి నా (ఆళవందారుల) వరకు ప్రవహించుచున్నది”  అని వివరిస్తున్నారు.

తస్మై నమో మధుజిదంఘ్రిసరోజతత్త్వ
జ్ఞానానురాగ మహిమాతిశయాంతసీమ్నే।
నాథాయ నాథమునయేऽత్ర పరత్ర చాపి
నిత్యం యదీయ చరణౌ శరణం మదీయం॥

మధువనెడి రాక్షసుడిని వధించిన ఎంబెరుమాను యొక్క దివ్య చరణకమలముల వద్ద సత్ జ్ఞాన భక్తికి పరాకాష్ట అయిన  నాథమునుల దివ్య తిరువడియే నిరంతరము ఈ లోకములో మరియు పర లోకములలో కూడా నాకు ఆశ్రయము, అటువంటి నాకు స్వామియైన శ్రీమన్నాథమునులకు నా నమస్కారాలు.

శ్లోకము 3 –   దప్పికతో ఉన్న మనిషి  దాహము మార్చి మార్చి ఎన్ని నీళ్ళు త్రాగినా తీరనట్టుగా, “నేను మళ్ళీ మళ్ళీ  వారి దాసుడిని” అని ఆళవందారులు తెలుపుతున్నారు.

భూయో నమోऽపరిమితాచ్యుత భక్తితత్వ
జ్ఞానామృతాబ్ధి పరివాహ శుభైర్వచోభిః ।
లోకేऽవతీర్ణ పరమార్థ సమగ్ర భక్తి
యోగాయ నాథమునయే యమినాం వరాయ॥

భక్తి యోగ సాధకులు, యోగులలో ఉత్తములు, సంపూర్ణులు, అత్యుత్తమ ఉపకారకులు, ఉత్తమ జ్ఞానము మరియు అనంత భగవత్భక్తి సాగరము నుండి పొంగిన శుద్ద సత్వ వాక్కుల/పదముల రూపములో ఈ భూమిపైన అవతరించిన నాథమునులకు మళ్ళీ మళ్ళీ నా నమస్కారములు.

శ్లోకము 4 –  విష్ణు పురాణము రూపంలో తనకి సహకారమందించిన శ్రీ పరాశర భగవాన్ కి ఆళవందారులు నమస్కరిస్తున్నారు.

తత్త్వేన యశ్చిదచిదీశ్వర తత్స్వభావ
భోగాపవర్గ తదుపాయగతీరుదారః।
సందర్శయన్ నిరమిమీత పురాణరత్నం
తస్మై నమో మునివరాయ పరాశరాయ॥

చిత్(చేతనులు), అచిత్(అచేతనులు) మరియు ఈశ్వర(భగవాన్) గురించి, వాటి స్వభావములు గురించి, సుఖము (లౌకిక సుఖము), మొక్షము మరియు మొక్ష సాధనముల గురించి, జీవాత్మలందరూ సాధించ వలసిన లక్ష్యము గురించి విసృతముగా వివరించే పురాణములన్నింటిలో మణి వంటిదైన శ్రీవిష్ణుపురాణమును మనకందించిన ఋషులలో ఉత్తముడైన పరాశర ఋషికి నా వందనాలు.

శ్లోకము 5 –  నమ్మాళ్వార్ల దివ్య చరణాల చెంత చేరి ఆళవందారులు వారికి శరణాగతి చేస్తున్నారు.

మాతా పితా యువతయస్తనయా విభూతిః
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం।
ఆద్యస్య నః కులపతేర్వకుళాభిరామం
శ్రీమత్తదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ॥

నమ్మాళ్వారుల దివ్య చరణాలు ఎల్లప్పుడూ నా వంశస్థులకు తల్లి, తండ్రి, స్త్రీ (భార్య), సంతానము, సంపద, సమస్థము (ఇక్కడ ప్రస్తావించనివి). శ్రీవైష్ణవ శ్రీతో (కైంకర్య సంపద) , వకుళ పుష్పాలంకరణతో ఉన్నటువంటి వైష్ణవ కులాధిపతి అయిన ఆళ్వార్లని  నా శిరస్సు వంచి ఆరాధిస్తాను.

శ్లోకము 6 – తిరువాయ్మొళి 7.9.7 “వైగుందనాగ ప్పుగళ” (ఆళ్వార్ చే శ్రీవైకుంఠ నాథుడని భగవాన్ పొగిడించుకుంటున్నారు), ఎందుకనగా పొగడ్తలు వారికి (ఈశ్వర) ఇష్టము కనుక మరియు భగవానున్ని పొగడటం/కీర్తించడం ఆచార్యులకు ఇష్టము, అందువలన వారిని కీర్తించాలనే ఉద్దేశ్యముతో ‘ఉపాయము’ మరియు ‘ఉపేయము’ గురించి క్లుప్త వివరణ ఇస్తూ భగవాన్ ని కీర్తించడం మొదలుపెడుతున్నారు.

యన్మూర్ధ్ని మే శృతిశిరస్సు చ భాతి యస్మిన్
అస్మన్మనోరథపథః సకలః సమేతి।
స్తోష్యామి నః కులధనం కులదైవతం తత్
పాదారవిందం అరవిందవిలోచనస్య॥

వేదాంతములలో మరియు  నా శిరస్సుపై కనబడే ఆ దివ్య చరణములు మనకు కులదైవము మరియు వంశానికే సంపదలాంటివి. ఎవరి దివ్య పాదాలయందు పొంగి పొర్లుతున్న మన ప్రేమ అందంగా చేరుతుందో ఆ పుండరీకాక్షుని (కమల నేత్రములు కలవాని) దివ్య చరణ కమలములను నేను కీర్తించెదను.

శ్లోకము 7 –  శ్రీ భగవద్గీత 1.47 లో “విసృజ్య సశరం చాపం” అని ఉపదేశించబడింది, యుద్దభూమిలో అర్జునుడు తన గాండీవాన్ని క్రింద పెట్టి తాను యుద్దము చేయనని నిశ్చయించుకున్నట్టుగా  ఆళవందారులు తన ప్రయత్నానాన్ని విరమించుకుంటారు.

తత్వేన యస్య మహిమార్ణవశీకరాణుః
శక్యో న మాతుమపి సర్వపితామహాద్యైః।
కర్తుం తదీయమహిమస్తుతిముద్యతాయ
మహ్యం నమోऽస్తు కవయే నిరపత్రపాయ॥

బ్రహ్మ రుద్రాదులు ఎంబెరుమాన్ యొక్క విశాల ఔన్నత్య సాగరములోని చిన్న బిందువులోని ఒక అణువు మాత్రాన్ని కూడా కొలవ సాధ్యము కాదు. నన్ను నేను కవిగా చాటుకుంటూ అటువంటి ఎంబెరుమాన్ యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తానని సిగ్గుపడకుండా బయలుదేరిన నన్ను నేను నమస్కరించుకోవాలి.

శ్లోకము 8 – యుద్ధభూమిలో తన గాండీవాన్ని క్రింద పెట్టి తాను యుద్ధము చేయనని నిశ్చయించుకున్న అర్జునుడిని ఈశ్వరుడు శ్రీ భగవద్గీత లో 18.73 “కరిష్యే వచనం తవ” (నీవు చెప్పినట్లు నేను యుద్దము చేసెదను) ప్రేరేపించినట్టుగా, ఇక్కడ ఆళవందారులను ప్రొత్సహిస్తూ ఇలా తెలుపుతున్నారు “నోరున్నది కేవలము కీర్తించడానికే; శ్రీ విష్ణు సహస్రనామములో ‘స్తవ్యః స్తవప్రియః’ (అతను ప్రశంసనీయుడు మరియు ప్రశంస ప్రియుడు), ప్రశంసించబడటం నాకు అతిప్రియము”. ఇది విన్న ఆళవందారులు భగవాన్ ని ప్రశంసించడానికి ఏకీభవిస్తారు.

యద్వా శ్రమావధి యథామతి వాప్యశక్తః
స్తౌమ్యేవమేవ ఖలు తేऽపి సదా స్తువంతః।
వేదాశ్చతుర్ముఖ ముఖాశ్చ మహార్ణవాంతః
కో మజ్జతోరణుకులాచలయోర్విశేషః॥

లేదా, అలసిపోయేవరకు ఈ అసమర్ధుడికి తెలిసినంతవరకు నిన్ను కీర్తిస్తాను; ఈ తీరులో వేదములు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మొదలైనవారు కూడా ఆ సర్వేశ్వరుడిని పొగిడారు; కానీ విశాల సాగరములో మునిగే ఒక చిన్న అణువుకి పెద్ద పర్వతానికి మధ్య తేడా ఏముంది?

శ్లోకము 9 – ఈ శ్లోకములో, భగవాన్ని కీర్తించుటలో తాను బ్రహ్మ కంటే ఎక్కువ అర్హత కలవాడినని ఆళవందారులు తెలుపుతున్నారు.

కించైష శక్త్యతిశయేన న తేऽనుకంప్యః
స్తోతాऽపి తు స్తుతి కృతేన పరిశ్రమేణ।
తత్ర శ్రమస్తు సులభో మమ మందబుద్ధేః
ఇత్యుద్యమోऽయముచితో మమ చాప్జనేత్ర॥

నిన్ను స్తుతించగల సామర్థ్యము నాకు కలదని, ఆ కారణముగా నీ కృపా వర్షానికి నేను అర్హుడను కాను; కానీ నిన్ను స్తుతించి అలసినందుకు నీ కృపా వర్షానికి అర్హుడను; ఈ స్థితిలో, అల్ప జ్ఞానిని కాబట్టి త్వరగా అలసిపోతాను; కావున, ఈ ప్రయత్నము నాకు సరైనది (బ్రహ్మ మొదలైనవారితో పోలిస్తే).

శ్లోకము 10 –   భగవానుని కీర్తించుటను మొదట విరమించుకొని ఆ తరువాత ఒప్పుకున్న ఆళవందారులు, ఎంబెరుమాన్ యొక్క పరత్వమే తనకి ఆశ్రయము అని తరువాతి ఐదు శ్లోకములలో వివరిస్తున్నారు. ఇందులోని మొదటి శ్లోకములో, కృపతో ఆళవందారులు కారణ వాక్యాలతో (భగవానుడే మూలమని ఘోషించే శాస్త్రములోని కొన్ని గద్యములు) భగవాన్ యొక్క ఆధిపత్య గుణ వివరణను అందిస్తున్నారు.

నావేక్షసే యది తతో భువనాన్యమూని
నాలం ప్రభో భవితుమేవ కుతః ప్రవృత్తిః।
ఏవం నిసర్గ సుహృది త్వయి సర్వజంతోః
స్వామిన్ న చిత్రమిదం ఆశ్రిత వత్సలత్వం॥

ఓ భగవంతుడా! ప్రళయము పిదప నీవు కరుణతో నీ కృపా దృష్టి వెదజల్లకపోయి ఉంటే, ఈ లోకాలు సృష్టింపబడి ఉండేవి కాదు; ఎటువంటి చలనమూ ఉండేది కాదు (ప్రారంభ దశలో లోకాలు సృష్టింపబడి ఉండకపోతే). ఓ భగవాన్! ఈ విధముగా, నీవు సమస్త జీవులకు మిత్రుడిగా ఉన్నప్పుడు, ప్రత్యేకంగా నీ భక్తుల పట్ల మాతృ వాత్సలయం చూపటం లో వింతలేదు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-1-10-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 60 – 61

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 60

ఈ పాశురము మొదలుగా శ్రీవచనభూషణము యొక్క ఉన్నతార్థమైన ఆచార్య భక్తిని విస్తారముగా కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురములో ఆచార్య భక్తి లేనివానిని ఎంబెరుమాన్ తానే ఆదరించడని వివరిస్తున్నారు.

తన్ గురువిన్ తాళిణైగళ్ తన్నిల్ అన్బొన్ఱిల్లాదార్।
అన్బుతన్బాల్ శెయ్ దాలుమ్ అమ్బుయైకోన్ ఇన్బ మిగు
విణ్డాడు తానళిక్క వేణ్డియిరాన్ ఆదలాల్
నణ్డాఱ్ అవర్ గళ్ తిరునాడు॥

తమ యొక్క ఆచార్యుని తిరువడి యందు ఎవరికి భక్తి లేదనిన, అతను పెరియ పిరాట్టితో కూడిన తనయందు ఎంత భక్తి కలిగియుండినను ఎంబెరుమాన్ అతనికి తిరునాడు (మహదానందమునకు నెలవైన)/పరపదమునందు స్థానమిచ్చుటకు అనుమతించడు. అందువలన ఈ విదముగా ఆచార్య భక్తి లేనివాడిని పిరాట్టి, చేతనుల దోషములను కప్పిపుచ్చి ఎంబెరుమానునకు, పురుషకారము/సిఫారసు చేసినను స్వీకరించడని కృపచేయుచున్నారు.

పాశురము 61

సదాచార్య సంబంధము కలిగినవారికి శ్రీయఃపతియైన సర్వేశ్వరుడు తానే పరమపదప్రాప్తి అనుగ్రహిస్తాడని కృపచేయుచున్నారు.

ఞానమ్ అనుట్టానమ్ ఇవై నన్ఱాగనే యుడైయ
నాన  గురువై అడైన్దక్కాల్ మానిలత్తీర్
తేనార్ కమలత్తిరుమామగళ్ కొళునన్।
తానే వైగున్దమ్ తరుమ్॥

విశాల భూమండల వాసులారా! అర్థ పంచక విషయముల సత్య జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానమునకు తగిన అనుష్ఠానమును కలిగిన ఆచార్యులను శరణాగతి చేసినచో, తేనలూరుచున్న వికసిత తామర పుష్పములో నిత్యవాసము చేయునట్టి శ్రీమహాలక్ష్మికి నాథుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు తానే స్వయమూగా అట్టి దాసులకు వైకుంఠమును ప్రసాదిస్తాడు.

ఈ పాశురములో మామునులు సదాచార్యులెలా ఉంటారనే విషయమును చాలా వివరముగా కృపచేయుచున్నారు. అర్థపంచక జ్ఞానము అనగా (ఆత్మ) తానెవరనే విషయ జ్ఞానం, ఎంబెరుమాన్ విషయ జ్ఞానం, ఉపాయ విషయ జ్ఞానం, ఉపేయ విషయ జ్ఞానం మఱియు ఉపాయ విరోధి ఎటువంటిదనే జ్ఞానం కలిగిన ఆచార్యులను కలిగి ఉండుట ఆవశ్యకము. దానిపైన ఆ జ్ఞానానుసారము ఎంబెరుమానే ఉపాయమని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండి ఆచార్యుని మూలముగా ఎంబెరుమాన్ మరియు అచార్యనకు శరణాగతుడై ఉండి కైజ్ఞ్కర్యము చేయుటయే ధర్మమని భావించి ఉండాలి.

ఆ విధముగా ఆచార్యుని శరణాగతి చేసి అతనే గతియని దృఢ విశ్వాసముతో ఉండుటయే ఆవశ్యకమని ఈ పాశురములో కృప చేయుచున్నారు. ఈ విధముగా జీవించువారు పరమపదము చేరుటకు తమకు తాముగా ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయనవసరము లేదు. ఎంబెరుమాన్ తనకు తానుగానే పరమపదమునకు గొనిపోవునని కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురమే ప్రబంధము యొక్క సారమని తెలుపుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-60-61-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

స్తోత్ర రత్నము – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

స్తోత్ర రత్నము

alavandhar

ఆళవందార్, కాట్టుమన్నార్ కోయిల్

ఈ గ్రంథమునకు ఉన్న తనియన్లను తెలుసుకుందాం.

స్వాదయన్నిహ సర్వేషాం త్రయ్యంతార్థం సుదుర్గ్రహం |
స్తోత్రయామాస యోగీంద్రః తం వన్దే యామునాహ్వయం||

గ్రాహ్యమునకు దుర్గమైన వేదాంత రహస్యములను సులభముగా గ్రాహ్యమగునట్లు తమ స్తోత్రరత్నమున విశదీకరించిన,  యోగులలో శ్రేష్ఠులైన యామునాచార్యులకు వందనం.

యత్ పదాం భోరుహ ధ్యాన విధ్వస్తాశేషకల్మషః |
వస్తుతాముపయాతోऽహం యామునేయం నమామి తం ||

ఎవరి దివ్యకృపతో నా కల్మషములన్నీ నాశనము చేందినవో మరియు ఒక వస్తువుగా గుర్తించబడ్డానో  పూర్వము అసత్ (అచేతనము)గా ఉండి యామునాచార్యుల పాదముల ధ్యానముతో ప్రస్తుతం సత్(ఆత్మ/ చేతనము) గా భావిస్తున్నానో ఆ శ్రీ యామునాచార్యులనకు  నమస్కరిస్తున్నాను.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/sthothra-rathnam-invocation/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 57 – 59

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 57

ఇట్టి ఉత్కృష్ఠ గ్రంథ వైభవ ప్రాశస్త్యములను తెలుసుకొనియూ దానియందు ఈడుపాడు/ఆధరాభిమానములు లేకుండా ఉండేవారిని చూచి బాధపడుచున్నారు.

తేశికర్ పాల్ కేట్ట శెళుమ్బొరుళై చ్చిన్దైదన్నిల్
మాశఱవే యూన్ఱ మననం శెయ్ దు ఆశరిక్క
వల్లార్ గళ్ దామ్ వశనభూషణత్తిన్ వాన్ పొరుళై।
కల్లాదదు ఎన్నో కవర్ న్దు॥

ఆచార్యుల వద్ద శాస్త్రార్థములను సమగ్రముగా నేర్చుకొని చింతన చేస్తూ ఆచరణలో పెట్టి తమ మనసులో గల కామ క్రోదాది దోషములను పోగొట్టుకొను తగిన యోగ్యత కలిగియూ శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను తెలుసుకొన లేకుండుటకు కారణమేమో? వీరు శాస్త్రములను నేర్చుకొని అనుష్ఠించవలసిన మానవ జన్మము నందు జన్మించియూ ఈ గ్రంథముయందు ఆశపడక వీరు ఈ విధముగా నష్ట పోవుచున్నారు కదా!

పాశురము 58

శ్రీవచనభూషణములోని ఉత్కృష్ఠ రహస్యార్థములను ఏ విధముగా నేర్చుకోవాలనేవారలకు తగు సమాధానమును కృప చేయుచున్నారు.

శచ్చమ్ పిరదాయమ్ తాముడైయోర్ కేట్టక్కాల్।
మెచ్చుమ్ వియాక్కియై దానుణ్డాగిల్! నచ్చి
అదికారియుమ్ నీర్ వశనభూషణత్తుక్కత్త
మదియుడై యీర్ మత్తి యత్త రాయ్॥

శ్రీవచనభూషణమునకు అర్పణము చేయగల బుద్ది కలవారా! దీనికి ప్రసిద్ధమైన వ్యాఖ్యానములను ఎవరైనా కృపచేసినచో వాటిని ఎవరైనా సత్సంప్రదాయ నిష్ఠతో ఉన్నవారు, వాటిని విని పరవశిస్తారో అట్టివాటిని ఉడయవరులను ఆచార్య పరంపర మధ్యలో కలిగిన మీరూ నేర్చకోండి.

ఈ గ్రంథమునకు మామునులు చాలా సూక్ష్మమైన ఒక వ్యాఖ్యానమును కృపచేయుటకు పూర్వమే తిరునారాయణపురము నందు ఆయి జనన్యాచార్యులు మొదలగువారు వ్యాఖ్యానములను అనుగ్రహించినారు.

పాశురము 59

శ్రీవచనభూషణము నందు మఱియు తత్సమానమైన ప్రాభవముగల ఆచార్యులయందు తమకు గల అభిమానమును ఆనందపూర్వకముగా తెలుపుచున్నారు.

శీర్ వశనభూషణత్తిన్ శెమ్బొరుళై శిన్దై దన్నాల్
తేఱిలుమామ్ వాయ్ కొణ్డు శెప్పిలుమామ్  ఆరియర్ గాళ్
ఎన్దమక్కు నాళుమ్ ఇనిదాగా నిన్ఱదు ఐయో।
ఉన్దమక్కు ఎవ్విన్బం ఉళదామ్॥

ఆచార్యులారా! శ్రీ వచన భూషణము నందు గల ఉత్క్రష్ఠ అర్థములను మనసారా అనుభవించినను, నోరారా ఉచ్ఛరించినను తనకది ఎల్లలేని ఆనందమును కలిగించును. మీకు ఎటువంటి ఆనందానుభూతి కలుగుచున్నదో? ఆళ్వార్లు ఎంబెరుమానును ఆరావముదము (అతృప్తాఽమృతము)గా అనుభవించినారు. ఆచార్యులు ఆళ్వార్లను వారి అరుళచ్చెయళ్ళను ఆరావముదముగా అనుభవించినారు. మామునులు శ్రీవచనభూషణమును ఆరావముదముగా అనుభవించుచున్నారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-57-59-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 55 – 56

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 55

యాబైయైదవ పాశురము. ఈ పాశురములో శ్రీవచనభూషణము యొక్క రహస్యార్థములను బాగుగా తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు చాలా అరుదు అని తన మనసునకు ఉద్భోదిస్తున్నారు.

ఆర్ వశనభూషణత్తిన్ ఆళ్పొరుళెల్లామ్ అఱివార్।
ఆరదు శొన్నేరిల్ అనుట్టిప్పార్ ఓరొరువర్
ఉణ్డాగిల్ అత్తనైగాణ్ ఉళ్ళమే ఎల్లార్కుమ్
అణ్డాదదన్ఱో అదు॥                         

ఓ మనసా! ఈ శ్రీవచనభూషణ దివ్య శాస్త్ర రహస్యార్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొనగలవారెవరు? తెలుసుకొని దానిలో చెప్పిన విధముగా నడుచుకొనువారెవరు? ఈ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఉండవచ్చునని తెలుసుకో. అందరికీ అంత స్థాయి వచ్చుట దుర్లభము కాదా? సముద్రములో ముత్యములు, రత్నములు మొదలగు విలువైనవి అనేకములు ఉన్నప్పటకీ సముద్ర గర్భములోనికి పోయి సంపాదించువారు ఏ కొందరో ఉంటారు కానీ ఒడ్డున ఉండి చూచు వారే చాలామంది ఉంటారు. అదే ఈ గ్రంథ రహస్యార్థములను పైపైన తెలుసుకొనువారు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ అంతఃరహస్యార్థములను తెలుసుకొనువారు ఏ కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. ఆ విధముగా రహస్యార్థములను తెలుసుకొన్నప్పట్టికీ శాస్త్రము నిషేధించిన భోగ విషయములయందు విరక్తి కలిగి, అపకారులయందు కూడా కరుణను కలిగి ఉండుట, ఆచార్యుల తిరువడయే (శ్రీపాదములే) సర్వస్వమని నమ్మి ఉండుట మొదలగు విషయములను అనుష్ఠానపూర్వకముగా జీవించు వారు బహు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు.

పాశురము 56

యాబైయారవ పాశురము. ఈ పాశురములో సత్వగుణము మెండుగా గలవారు ఈ గ్రంథములోనున్న అర్థములను సమగ్రముగా తెలుసుకొని అనుష్ఠిస్తారని ఉపదేశిస్తున్నారు.

ఉయ్యనినైవుడైయీర్ ఉజ్ఞ్గళుక్కు చ్చొల్లుగిన్ఱేన్।
వైయగురు మున్నం వాయ్ మొళిన్ద శెయ్యకలై
యామ్ వశనభూషణత్తి వాళ్పొరుళై కత్తదను
క్కామ్ నిలైయిల్ నిల్లుమ్ అఱిన్దు॥                     

ఉజ్జీవించాలనే గొప్ప ఉద్దేశ్యము గలవారా! మీ ఉద్దేశ్యమును నెరవేర్చుటకై చెప్పుచున్నాను, పిళ్ళై లోకాచార్యులు కృపతో ఇంతకు పూర్వము అనుగ్రహించిన తత్వార్థములను సత్యముగా వెదకు వారికి దానిని చూపించు గ్రంథము ఈ శ్రీవచన భూషణము. ఈ గ్రంథము యొక్క అంతరార్థము ఆచార్య అభిమానమని, దానిని బాగుగా పొందమనీ తెలుపుచున్నది.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్ 🙏

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org