Monthly Archives: December 2017

జ్ఞానసారము 32

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 31

అవతారిక

                     ‘ మాడుం మనయుం ‘ అనే 30 వ పాశురములో ,   తిరుమంత్రమును ఉపదేశించిన  ఆచార్యుల శ్రీపాదములే సలక ప్రయోజనములను చేకూరుస్తుందని గ్రహించని బుధ్ధిహీనులతో సంబంధమును పూర్తిగా విడిచివేయాలని  స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు చెప్పారు. ‘ వేదం ఒరు నాంగిన్ ‘ అనే 31 వ పాశురములో , శరణాగతి శాస్త్రమును ఇముడ్చుకున్న  ద్వయ మహా మంత్రము ఉపదేశించిన  ఆచార్యుల శ్రీపాదములే శరణమని పరిపూర్ణ విశ్వాసమును కలిగి వుండాలని చెప్పారు . అంతటి ఉపకారము చేసిన ఆచార్యులు సాక్షాత్ రామ, కృష్ణావతరము లాగ భగవదవతారముగా గ్రహించాలి . అలా భావించని వారికి కలిగే కష్ట నష్టాలను , అలాగే దేవాలయాలలో విగ్రహ రూపములోనున్న అర్చామూర్తిని  ఏ పదార్థముతో చేశారని పరిశోదించే మూర్ఖుల కష్ట నష్టాలను ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.

పాశురము

“మానిడవన్ ఎన్నుం గురువై మలర్ మగళ్ కోన్

తానుగంద కోలం ఉలోగం ఎన్నుం ఈనమదా

ఎణ్ణుగిన్ఱ నీసర్ ఇరువరుమే ఎక్కాలుం

నణ్ణిడువర్ కీళాం నరగు”

ప్రతిపదార్థము

గురువై  =తనకు మంత్రమును ఉపదేశించిన గురువుని

“మానిడవన్ ఎన్నుం = సామాన్యమైన మానవునిగా భావించే వారు

మలర్ మగళ్ కోన్ = తామారలో నివసించే శ్రీమహాలక్ష్మికి నాయకుడైన నారాయణుడు

తానుగంద కోలం = తానుగా కోరి స్వీకరించిన రూపములను

ఉలోగం ఎన్నుం = పంచలోహములు మొదలగు పదార్థములుగా

ఈనమదా = హీనముగా

ఎణ్ణుగిన్ఱ = భావించే

నీసర్ = నీచులు

ఇరువరుం = ఇద్దరూ

ఎక్కాలుం = కాలతత్వమున్నంత వరకు

నరగు = నరకములో

నణ్ణిడువర్ = ఉంటారు

వ్యాఖ్యానము

మానిడవన్ ఎన్నుం గురువై…….జనన మరణ చక్రములో తిరుగుతున్న ఆత్మలను ఆ చక్రము నుండి బయట పడవేయుటానికి దేవుడే ఆచార్య రూపములో అవతరించారని విశ్వసించాలి . నారాయణుడే ఆచార్య రూపములో మానవ అవతారములో ఉన్నాడని శాస్త్రములు ఘోషిస్తున్నవి. దానికి విరుధ్ధముగా భావించేవాడు మూర్ఖుడు , వాడి విద్య విలువ లేనిది అని శాస్త్రములు చెపుతున్నవి .

మలర్ మగళ్ కోన్ తానుగంద కోలం ఉలోగం ఎన్నుం.……తామరలో నివసించే శ్రీమహాలక్ష్మికి నాయకుడైన నారాయణుడు  తానుగా కోరి స్వీకరించిన రూపములను  పంచలోహమా! , దారు శిల్పమా!,రాతి శిల్పమా! అని శోధించటము మహా పాపమవుతుంది . ఈ రూపాలను  “ఉమర్ ఉగంధ ఉరువం నిన్ ఉరువం” తిరువాయిమొళి (8-1-4) లో నమ్మళ్వార్లు పాడారు . అర్థాత్ తన భక్తులు తనను ఎలా చూడాలని కోరుకుంటారో అలాగే దర్శనమిస్తారు . అది ఏరూపమైనా దైవస్వరూపమే . అర్చా రూపమును భక్తులు నిర్మిచినప్పటికీ అందులోను తనదైన దైవీక శక్తి తోనే భగవంతుడు వేంచేసి వుంటాడు . ఆ విగ్రహానికి అలంకరించే ఆభరణాలు , వస్త్రాలు కూడా లౌకికమైనప్పట్టికి  దైవీక శక్తిని పొందుతాయి . దీనినే శాస్త్రములో అప్రాకృతము అంటారు . అలాంటి మూర్తిని ఏ పదార్థముతో చేసారని పరిశోధన చేయడము మహా పాపము . తనను కన్న తల్లిని తను పుట్టిన చోటును చూపమని అడిగినంత పాపమని శాస్త్రము చెపుతున్నది .

ఈనమదా..…..నీచముగా….గురువును సామాన్య మానవుడిగా , అర్చామూర్తిని పంచలోహాది పదార్థములుగా భావించే నీచులు . వీరు కర్మ చండాలురు అనే పాపులు .   “ఉళ్ళువదెల్లాం ఉయర్ వళ్ళల్” ( ఉన్నతముగా తలచ వలసిన హృదయములో నీచముగా తలచుత)అని తమిళమిలో ఒక సామెత ఉన్నది . వీరు అటువంటి వారు .

ఇరువరుమే…..… గురువును సామాన్య మానవుడిగా తలచే వారు, అర్చామూర్తిని పంచలోహాది పదార్థములుగా భావించే వారు, ఇరువురు నీచులే . ఈ ఇరువురికి పైన చెప్పిన పాపము తగులుతుంది .

ఎక్కాలుం నణ్ణిడువర్ కీళాం నరగు.…….ఎంత కాలమైనా నరకములో ఉంటారు. అంగా కాలతత్వమున్నంత వరకు వీరికి నరకమే గతి అని చెపుతున్నారు . కీళాం నరగు అంటే నరకములోను నీచముగా అని అర్థము . నరకమంటేనే సుఖము లేక కేవలము ధుఃఖము మాత్రమే ఉంటుంది . ఎక్కాలుం నణ్ణిడువర్ .. అలాంటి నరకమును ఎప్పటికి ఉంటాడు అని అంటున్నారు . గట్టు ఎక్కాడానికి , కనీసము దరి కూడా కనపడనంతగా జనన  మరణ కడలిలో పడి కొట్టుకుంటారు . అర్థార్ గురువును దైవముగా విశ్వచించని వాడు, అర్చా మూర్తిని దైవముగా భావించక మూర్తి యొక్క పదార్థ పరిశోధన చేసే వాడు నీచాతి నీచులు , ఇద్దరు నీచమైన  నరకములో కాలతత్వమున్నంత వరకు ఉంటారు . ఈ రెండూ సమానమైన పాపములే అని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-32-manidavan-ennum/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసంhttp://pillai.koyil.org

आर्ति प्रबंधं ३३

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पासुर ३२

पासुरम ३३

इन्नम एत्तनै कालम इंद उडम्बुडन यान इरुप्पन  

इन्नपोळूदु उडम्बु  विडुम इन्नपडि अदुतान  

इन्नविडत्ते  अदुवुम एन्नुम इवैयेल्लाम

ऐतिरासा नी अरिदी यान इवै ओन्ररियेन

एन्नै इनि इव्वुडैमबै विडुवित्तु उन अरुळै

ऐरारुम वैकुंठत्तेट्र निनैवु उणडेल

पिन्नै विरैयामल मरन्दु इरुक्कीरदेन ? पेसाय

पेदैमै तीरन्दु एन्नै अडिमै कोंड पेरुमाने

 

शब्दार्थ

इन्नम – अब से

यान इरुप्पन  – मैं रहूँगा, बिना संबंध के

इंद उडम्बुडन – इस नीच शरीर में

ऐतिरासा ! – एम्पेरुमानारे !!!

नी अरिदि – आपको ज्ञान हैं

एत्तनै कालम – कितनी समय तक इन्नपोळूदु उडम्बु  विडुम – कि यह शरीर किस समय पर घिरने वाला है

इन्नपडि अदुतान – किस प्रकार

इन्नविडत्ते  अदुवुम – किस जगह

एन्नुम इवैयेल्लाम – ( यह सारी बातों कि  ) आपको निश्चित ज्ञान है

यान – अज्ञानी मुझको

इवै ओन्ररियेन – इनमें से एक अणु की भी ज्ञान नहीं है

पेदैमै तीरन्दु – अत: मेरी अज्ञान को हटाइये !!!

अडिमै कोंड पेरुमाने !!! – जिनका सम्पूर्ण आधिपत्य है

एन्नै – मुझ पर, (जन्म पर दिए गए) इस साँसारिक बंधन से असंबंधित जो हूँ  

इनि उन अरुळै – अब से ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि

इव्वुडैमबै विडुवित्तु – शरीर को हटाकर (छुटकारा दिलाकर )

वैकुंठत्तेट्र – परमपद के ओर बढ़ाए

ऐरारुम – जो सुंदरता से भरपूर जगह है

निनैवु उणडेल – (एमपेरुमानारे) अगर आपकी ऐसी इच्छा हो

पिन्नै – फिर

पेसाय – कृपया मुझे बताएं

मरन्दु इरुक्कीरदेन? – आप क्या विचार कर रहें हैं और यह देरी किसलिए?  

विरैयामल  – और यह शीग्र क्यों नहीं करतें हैं ?

सरल अनुवाद

इस पासुरम में मणवाळ मामुनि श्री रामानुज से अपने जीवात्मा की मुक्ति प्राप्त कर परमपद पधारने में देरी की कारण पूछते हैं।  मामुनि यह शारीर छोड़ने केलिए तैयार हैं और एम्पेरुमानार अत्यंत कृपाळु हैं।  फिर भी यह कार्य की असफ़लता पर मामुनि आश्चर्य करते हैं।  यहीं इस पासुरम में प्रश्न के रूप में प्रकट हुआ हैं।  

स्पष्टीकरण

मणवाळ मामुनि कहतें  हैं , “एम्पेरुमानारे! मेरे स्वामी ! इसके पहले आपके संबंध की ज्ञान इसके पहले मुझे नहीं था। यह सूनापन मिटाकर आप मुझे खुद का सच्चा स्वरूप समझायें। “ (तिरुवाय्मोळि ४.९. ६) के विनैयेन उनक्कडिमैयरककोंडाई के अनुसार मुझे यह एहसास दिलाये कि मैं दास  हूँ।  दास का जीवन जीकर, उस्का महत्वपूर्ण समझकर, आपके प्रति मेरे दासत्व की ज्ञान दिए।  आप ही मेरे स्वामी हैं।  आपसे एक प्रश्न  हैं। और कितने समय तक इस नीच शरीर में मेरी आत्मा को रखने का विचार हैं  ?  जब इस शरीर से सच्चा बंधन कुछ न रहा, और कितने समय मुझे इसके अंदर रहना हैं ? यह शरीर कब, कहाँ , किस प्रकार घिरेगा इन सारे बातों का आपको ज्ञान है और मुझे नहीं है।  

आगे मामुनि  प्रस्ताव करतें हैं, “मेरे  स्वामि! मेरा जीवात्मा बिना इच्छा या संबंध कि इस शरीर के अंदर है।  अगर आपको इस आत्मा को शरीर से मुक्ति दिलाकर परमपद प्राप्ति दिलाना हैं, तो देरी किस बात की ? (तिरुवाय्मोळि १०.६. ३) के, “विण्णुलगम तरुवानाय विरैगिंरान” के अनुसार, यह कार्य आप शीग्र क्यों नहीं करतें? कृपया देरी की कारण बताएं। आपकी कृपा असीमित हैं और मेरे पास साँसारिक संबंध नहीं है , तो आपको क्या रोख रहीं हैं ? “मरंदु इरुक्कीरदेन? पेसाय” को “अमरन्दु इरुक्किरदेन पेसाय” भी कहतें हैं।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2017/01/arththi-prabandham-33/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

 

జ్ఞానసారము 31

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 30

అవతారిక

                    సకల వేదములు, వేదాంతములు, శాస్త్రముల సారము శరణాగతి. అలాంటి ఉన్నతమైన శరణాగతి శాస్త్రమును ఉపదేశించిన ఆచార్యుల శ్రీపాదములే శరణమని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.

Ramanujar-Melkote

 

పాశురము

“వేదం ఒరు నాంగిన్ ఉట్పొదింద మెయి పొరుళుం

కోదిల్ మను ముదల్ నూల్ కూరువదుం-తీదిల్

శరణాగతి తంద తన్ ఇరైవన్ తాళే

అరణాగుం ఎన్నుం అదు”

ప్రతిపదార్థము

తీదిల్ = దోషరహితమైన

శరణాగతి = శరణాగతి శాస్త్రమును

తంద = తనకు ఉపదేశించిన

తన్ ఇరైవన్ = తన దైవమైన ఆచార్యుల

తాళే = శ్రీపాదములే

అరణాగుం = ఆశ్రయించరగిన చోటు

ఎన్నుం అదు = అని చెప్పబడే శరణాగతి విధానమును

ఒరు నాంగు వేదం  =ఋగ్ ,యజుర్ , సామ , అధర్వణములనే  నాలుగు వేదములలోను

ఉట్పొదింద = నిధిలాగా లోపల దాగి వున్న

మెయి పొరుళుం = సత్యమును

కోదిల్ = దోషములేని

మను ముదల్ నూల్ = మను శాస్త్రము వంటి  శాస్త్రములలో

కూరువదుం = చెప్పబడిన ధర్మములు కూడా

అదువే = అవియే

వ్యాఖ్యానము

వేదం ఒరు నాంగిన్ ఉట్పొదింద మెయి పొరుళుం……’ ఒరు ‘ అంగా ఒక …వేదము యొక్కఅసమానమైన వైభవమును తెలియజేస్తూ  ఈ పదమును ఇక్కడ ఉపయోగించారు. వేదము ఎవరో ఒకరిచే రాయబడినది కాదు, అపౌరుషేయాలు . అందు వలన ఇందులో అసంభద్దము , పక్షపాతము,అనుమానములకు తావు లేదు . వేదములో చెప్పినది సత్యము. సత్యము కానిది అందులో లేదు.

నాంగు…....ఋగ్ ,యజుర్ , సామ , అధర్వణములనే  నాలుగు వేదములు ఎనిమిది పోగుల దారములతో కట్టినట్లుగా అష్టాక్షరి మహా మంత్రములో చెప్పిన శ్రీమన్నారాయణుని దాచి వుంచింది. అర్థాత్ అష్టాక్షరి మహా మంత్రము సకల వేదములలోను అంతరంగముగా నిధిలాగా ఇమిడి వున్నది . తిరుచంద విరుత్తములో  “ఎట్టినోడుం ఇరణ్డెనుం కయిఱినాల్ అనంతనై కట్టి” అని చెప్పినట్లుగా వేదము అన్నింటికి ప్రమాణము .ఇక్కడ ‘నాంగు ‘అనగా వేదములో ఎక్కడో ఏ మూలనో చెప్పుటకాదు , శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన వేదము అంతటా ఈ అష్టాక్షరి మంత్ర ప్రతిపాద్యుడైన శ్రీమన్నారాయణుని గురించిన సత్యము వ్యాపించి వున్నదని అర్థము.

కోదిల్ మను ముదల్ నూల్ కూరువదుం.……కోదు..దోషము…అది లేకపోవుట కోదిల్. అర్థాత్ ఒకదానిని మరొకటిగా మార్చి చెప్పు దోషము . ఉదాహరణకు ముత్యపుచిప్పను చూసి వెండి అని తప్పుగా చెప్పకుండా ముత్యపుచిప్ప అని చెప్పుట . ఇటువంటి దోషములు లేనిది మను ధర్మ శాస్త్రము . మనువుకు కోదిల్ అన్న ప్రయోగము చేయుట వలన , మనువు యొక్క ప్రామాణికత్వము తెలుస్తున్నది .  దీని వలన మను విషయ ములో ప్రమాణ నిర్ధారణకు ఇంక పరిశోధన ఎదీ చేయనవసరము లేదని అది మందు వంటిదని అర్థము . ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పె ఇతిహాసములు“సాత్విక స్మృతులు, శ్రీవిష్ణు పురాణము, శ్రీమద్భాగవతము, శ్రీమహాభారతము ,  పాంచరాత్ర ఆగమములు . మనుశాస్త్రముతో సహా  ఈ శాస్త్రములన్ని“అష్టాక్షరి మహా మంత్రము” లో చెప్పబడిన శరణాగతి శాత్రమును ఏకకంఠముగా ఘోషిస్తున్నవి .  కావున శరణాగతి శాత్రమునే వేదము మొదలగు వాటిలో చెప్పబడినది అని ఇక్కడ చెపుతున్నారు .

తీదిల్ శరణాగతి తంద ..…….తీదు ….ఏ దోషము చెప్పలేనిది .  శరణాగతిని గురించి చెప్పిన గ్రంధములలోనే ఇతర మార్గములైన జ్ఞాన యోగము,భక్తి యోగము మొదలైన వాటి గురించి కూడా చెప్పబడినది. వాటిని ఆచరించే వారికి చేయదగిన, చేయదగని నియమములు అనేకము చెప్పబడినవి . కాని శరణాగతిలో ఇటువంటి నియమములేవీ లేకుండా ఆచరించుటకు సులభముగా వుంటుంది , అందుకే దోషములు లేనిది అన్నారు . ప్రత్యక్షముగా భగవంతుని శ్రీపాదములను పట్టుకోవటమే శరణాగతి . ( ప్రపత్తి )ఈశ్వర అంటే భగవద్విషయ వాక్యము . శరణాగతి అంటే భగవంతుడనే అర్థమును చెపుతున్నారు . ఇటువంటి శరణాగతి శాస్త్రమును ఇచ్చుట తీవ్రమైన దుర్భిక్షములో వున్నవాడికి అపారమైన సంపదను ఇచ్చినట్లే అవుతుంది .

తన్ ఇరైవన్ …….తమ ఆచార్యుని ‘ మాత్తుం  మనైయుం ‘ అన్న పాశురములో అష్టాక్షరిని ఉపదేశించిన వారుగా చెప్పుకున్నారు . ఇక్కడ శరణాగతి ఇచ్చిన వారని చెప్పుకుంటున్నారు . అర్థాత్ అష్టాక్షరి మంత్రమునకు , శరణాగతి మంత్రమునకు భేదము ఉందని తేటతెల్లముగా తెలుస్తున్నది . అష్టాక్షరి అని ప్రస్పుటముగాను, శరణాగతి అని గోప్యముగా చెప్పబడింది . తిరుమంత్రము , ద్వయము , చర్రమశ్లోకము అనే మూడు మహా మంత్రములలో మొదటి ,చివరి మంత్రములలో అర్థమును గోప్యము చేసి మంత్రమును బహిరంగముగా చెప్పుట మన ఆచార్యుల అలవాటుగా వస్తున్నది . అలా కాక శరణాగతి అని చెప్పబడే ద్వయమంత్రము అర్థమునే కాక, శబ్దమును కూడా గోప్య పరచి మనసులోనే అనుసంధానము చేసుకునే అచారము కలదు . దీని వలన  ద్వయమంత్రము యొక్క ఔన్నత్యము బొధపడుతున్నది . దీని విషయముగా నంజీయర్ అనే అచార్యులు ద్వయమమత్రములో భగవంతుడి అందమైన  రూపమును గురించి , దాని గుణములను గురించి పరమాత్మ స్వరూపము ,ఆయన గుణ విశేషణములు , నిత్యులు, ముక్తులు నిత్యానందులుగా వుండుట గురించి చెప్పుట వలన ఇక్కడ మోక్షము కోరుకొను వారు శరణాగతి చేయు దాసులకు ద్వయ మంత్రమే ఆనందాబుధిలో తేలుస్తుంది  అని అన్నారు . అందు వలన ద్వయ మహా మంత్రమునుపదేశించిన  ఆచార్యులు తనకు దైవము అనగా అందరికి దైవమైన భగవంతుడిలా కాక తనకు మాత్రమే దైవమని చెపుతున్నారు .

తాళే.…….. అంత గొప్ప తన దైవము శ్రీపాదములే తనకు ఉత్తారకమని చెపుతున్నారు . భగవంతుని ఆశ్రయించిన వారికి , ఆచార్యుని ఆశ్రయించిన వారికి  ఆ శ్రీపాదములే ఉత్తారకమని భావము . తాళే అన్న పదములోని ఏవకారము శిష్యునికి చేయు ఉపకారమును ఆచార్యులు తప్ప మరెవరూ చేయలేరని బొధపడుతున్నది .

అరణాగుం ఎన్నుం అదు………..అరణ్ ..అనగా చేరదగిన స్థానము అని అర్థము , అది ఆచార్యుల శ్రీపాదములే . ఈశ్వ రుడు అన్న పదములో నాయకత్వము ,మార్గము , ఉపయోగము అని మూడు అర్థములు చెప్పబడుతున్నవి . ఈ మూడిటిని కలిగి ఉన్నవాడు భగవంతుడు . ‘ తన్ ఇరైవన్ ‘ అనగా ఆచార్యుల శ్రీపాదములే ఉత్తారకము . అవే నడిపించునవి ,అవే మార్గమును నిర్దేశించునవి , అవే అంతిమ ప్రయోజనము అని అర్థము .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-31-vedham-oru-nangin/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

आर्ति प्रबंधं ३२

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पासुर ३१

उपक्षेप

पिछले पासुरम के “अऱमिगु नरपेरुमबूदूर अवदरित्तान वाळिये” का अर्थ यह हैं कि श्री रामानुज “श्रीपेरुमबूदूर” नामक क्षेत्र में अवतार किये। उससे, इस पासुरम में मणवाळ मामुनि उस श्रेष्ट दिवस को मनाते हैं, जो हैं हम संसारियों के प्रति श्री रामानुज के इस लोक में जन्म लेने का दिन।  

पासुराम ३२

संकरभारकर यादवभाट्ट प्रभाकरर तनगळ मदम

सायवुरवादियर मायकुवरेंरु सदुमरै वाळंदिडुनाळ

वेंकली इंगिनी वीरू नमकिलै एनरु मिगत्तळर नाळ

मेदिनिनन्जुमैयारुमेनतुयर विटटु विळंगिय नाळ

मँगैयर आळी  परांकुश मुन्नवर वाळवु मुळैत्तिडु नाळ

मंनिय तेन्नरंगापुरी मामलै मट्रूमुवन्दीडु नाळ  

सेंकयलवाविगळ सूळवयलनालुम सिरन्द पेरुमबूदूर  

सीमान इळैयाळवार वंदरुळीय नाळ तिरुवादिरै नाळे

शब्दार्थ

शंकरा- शंकरा के सिद्धांत

भारकर- भास्करा के सिद्धांत

यादव – यादवप्रकाश के सिद्धांत

भाट्ट – भाट्टो के सिद्धान्ते

प्रभाकरर तनगळ मदम – प्रभाकर के सिद्धांत , यह सारे सिद्धांतें

सायवुर  – नाश हुए (श्री रामानुज के अवतार के पश्चात)

वाळंदिडुनाळ सदुमरै – चारों वेदों की समृद्धि ( अर्थात वेदों के सही अर्थ प्रचार होने का दिन) तभी होगा जब

वादियर – शंकरा के जैसे लोग वाद करके

मायकुवरेन्रू – निश्चित पराजय होंगे

नाळ – वह दिन (जब श्री रामानुज के अवतार किये) तब है  

वेंकली – (जब)क्रूर कलि

इँगु वीरू नमकिलै एनरु – इस सोच में की यह लोक इसके पश्चात (सहायता केलिए अन्य दुष्ट शक्ति न होने के कारण) उस्के वास स्थल /आधिपत्य में न रहा

मिगत्तळर – खाँप कर क्षय होगी

नाळ – उस खास दिवस (श्री रामानुज के अवतार के दिन )

मेदिनी – पृथ्वी भी

विळँगिया – प्रकाशित हुयी

नन्जुमै आरुम येन तुयर विटटू – (जब उस्को एहसास हुआ) कि उस्की भार  कम होने वाली हैं

नाळ – वो श्रेष्ट दिवस (जब श्री रामानुज जन्म हुए) में ही

वाळवु – श्रेयस

मुन्नवर – हमारे सारें पूर्वजों की, जैसे

मँगैयर आळी – तिरुमँगै आळ्वार और

परांकुश – नम्माळ्वार

मुळैत्तिडु – खिलकर वृद्धि होगी

नाळ – वह महत्वपूर्ण दिन (श्री रामानुज के अवतार दिवस )

मननिय – पेरिय पेरुमाळ (श्री रंगनाथ) के नित्य वास स्थल

तेन्नरंगापुरी – जो रमणीय है और श्री रंगम कहलाता है

मामलै – और जो दिव्य  क्षेत्र “पेरिय तिरुमलै” (तिरुवेंगटम)  जाना जाता है

मट्रूम – और अन्य दिव्य क्षेत्र

उवन्दिडु – संतुष्ट होंगीं

नाळे – वही दिन है

वनदरूळीयनाळ – जब श्री रामानुज अवतरित हुए

सीमानिळैयाळवार – श्रीमान स्वरूप “इळैयाळवार” नामक

पेरुमबूदूर – श्रीपेरुमबूदूर में

सूळ – जो घेरा है

वाविगळ – झील और तालाबों से जो भरे हैं

सेंकयल – लाल मच्छलीयों से

वयल – और धान के खेतों से

नालुम – श्रीपेरुमबूदूर नामक यह जगह हमेशा दिखता है

सिरन्द – एक महान नगर जैसे

तिरुवादिरै – (श्रीपेरुमबूदूर में श्री रामानुज के अवतार होने की नक्षत्र) था तिरुवादिरै। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ दिवस हो सकता हैं।  “श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकर:” वचन की ज्ञान अपनाना हमारा कर्तव्य हैं।  

सरल अनुवाद  

मणवाळ मामुनि श्री रामानुज के इस लोक में अवतार करने की  नक्षत्र तिरुवादिरै को मनातें हैं। जब वें  इस लोक में अवतार किये, अनेक शुभ कार्य हुए। वेदों की गलत अर्थ निकालने वाली सिद्धांतों का नाश हुआ। श्री  रामानुज के जन्म के पश्चात ,  बेसहारा होने के डर में कलि खाँपने लगा।  यह पृथ्वी , उसमें उपस्थित दिव्य क्षेत्रें , जन ,सारे अपने अपने बोज श्री रामानुज के अवतार से हल्का होने के आशा में अत्यंत संतुष्ट थे। ऐसे दिव्य श्री रामानुज लाल मछलियों से भरे सुंदर तालाबों से घेरे, महान नगरी के सौंदर्य से भरपूर श्री पेरुमबूदूर में अवतार किये।  धन्य हो वह अति उत्तम दिवस।   

स्पष्टीकरण

“कुदृष्टि” नामक कुछ लोग हैं।  नाम से ही पता चलता है कि, उन्की दृष्टी साधारण नही है। वेदों के सम्पूर्ण गहरे अर्थों की समझ या दृष्टी न होने के कारण उनकी  व्याख्या ओछा है और वेदों के गलत अर्थ निकालते है। वे १)श्रीमन नारायण (विशेषणम) और २) उन्के गुण (विशेष्यम) दोनों को निषेध करते हैं।  शंकर, भास्कर जैसे लोग कुदृष्टियाँ थे। इसके कारण  वैदिक धर्म बेसाहरे  स्तिथि में थी। परन्त्तु श्री रामानुज के अवतार के पश्चात, इन कुदृष्टियों और उन्के वादों और सिद्धांन्तों के नाश अथवा खुद के स्वास्त्य के ज्ञान में वेद संतुष्ट हुए।     

श्री रामानुज के अवतार के बाद, कठोर कलि को यह भय हुआ कि वह अब धर्ती पर सुखी नहीं रह पायेगा। इस डर में कलि खाप्ने लगा।  “तवं तारणि पेट्रदु (इरामानुस नूट्रन्दादि ६५)” में यही चित्रित है, कि कलि से प्रभावित कुदृष्टियाँ डर में दौडे और पृथ्वी शांति की साँस ली और प्रकाश हुई।  

दिव्य देश वे है जो आळवारों से गाये (पासूरम के रूप में ) गए हैं।  इन्मे में अधिकतर क्षेत्र तिरुमंगै आळवार से गाये गए हैं।  अत: श्री रामानुज के अवतार से आळवारों की कीर्ति फ़िर से विशेष रूप में फैलने लगीं। स्वामी रामानुज के जन्म से सारे दिव्य देश फिर से  खुश हुए। पेरिय पेरुमाळ के निवास स्थल श्रीरंगम और (तिरुविरुत्तम ५०)  “अरुवीसेय्य निर्कुंम मामले” के अनुसार  तिरुवेंघटम भी खुश हुए। श्री रामानुज, लाल मछलियों से भरे तालाबों से घेरे श्रीपेरुमबूदूर नामक  सुंदर नगरि में तिरुवादिरै नक्षत्र में अवतार किए।  उन्के जन्म में दिया हुआ “इळैयाळवार” नाम ही उनके अवतार रहस्य और माहात्म्य को वर्णित करतीं हैं।  

अत्यंत आश्चर्य में चौंके मणवाळ मामुनि कहतें हैं , “यहीं हैं वह दिन! और कैसे आश्चर्यमय दिन हैं यह! इस्के समान और दूसरा कोई दिन हो सकता हैं ?” यहाँ “श्रीमान रामानुज दिवाकर:” वचन की हमें स्मरण होनी चाहिए। श्रीरंगम और तिरुवेंघटम, अन्य दिव्य क्षेत्रो के प्रतिनिधि होने के कारण, “तेनरंगापुरी मामलै मट्रूमुवन्दीडु नाळ” वचन को, इन क्षेत्रों के निवासियों और अन्य क्षेत्रो के भी निवासियों की भी, श्री रामानुज के अवतार से उत्पन्न हुई अत्यंत संतोष की प्रसंग समझ सकते हैं।  इरामानुस नूट्रन्दादि तनियन के , “ उन नाममेल्लाम एनरन नाविनुळे अल्लुमपगलुं अमरुमपड़ि नल्गु” से देखा जा सकता है कि मणवाळ मामुनि, एम्पेरुमानार, इरामानुस, ऐतिरासा जैसे इस पासुरम में “इळैयाळवार” तिरुनाम का उपयोग करतें हैं।  

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/arththi-prabandham-32/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

आर्ति प्रबंधं ३१

Published by:

श्री:  श्रीमते शठकोपाय नम:  श्रीमते रामानुजाय नम:  श्रीमद्वरवरमुनये नम:

आर्ति प्रबंधं

<< पासुर ३०

उपक्षेप

पिछले पासुरं में मणवाळ मामुनि, एक से अधिक बार श्री रामानुज के मँगळं (श्रेय) गायें। हर एक को  इस आदत की तरस/आर्ति होनी चाहिए।  इस पासुरं में मणवाळ मामुनि , १) वेदों से भिन्न कई सिद्दांतों को रचने वालों और २) वेदो की अर्थ न समझनें वालों पर जीतने वाले  श्री रामानुज की  शौर्य की श्रेय गातें हैं।  जैसे पिछले पासुरं श्री रामानुज के दिव्य शरीर की मँगळं गाता हैं , यह उनके गुणों की करता हैं।  

पासुरं ३१

अरुसमय चेडियदनै अडियरुत्तान वाळिये

अडरंदुवरुम कुदिट्ठिगळै अरत्तुरंदान वाळिये

सेरु कलियै चिरिदुम अर तीरत्तु विट्टान वाळिये

तेन अरंगर सेल्वम मुट्रूम तिरुत्ति वैत्तान वाळिये

मरैयदनिल पोरुळ अनैत्तुम वाई मोळीन्दान वाळिये

मारनुरै सैद तमिळ मरै वळरत्तोन वाळिये

अऱमिगु नर पेरुम्बुदूर अवदरित्तान वाळिये

अळगारुम एतिरासर अडियिणेगळ वाळिये

शब्दार्थ

वाळिये  – नित्य जिए !

अडियरुत्तान – जिन्होंने नाश किये इन्के  जड़ों को

अरुसमय चेडियदनै – छे सिद्धांतों के वृक्षों के, जो वेदों के विरुद्ध थे

वाळिये – नित्य जिए

अरत्तुरंदान – जो भगाये

अडरंदुवरुम  – अत्यधिक सँख्या में आने वाले

कुदिट्ठिगळै – “नान मरैयुम निर्क कुरुम्बु सै नीसरूम मांडनर” वचनानुसार “कुदृष्टि” पहचाने जाने वाले ये वेदों की गलत अर्थ समझते हैं

वाळिये – नित्य जिए

तीरत्तु विट्टान – जिन्होंने नाश किये

सेरु कलियै – कलि नामक खतर्नाक दुष्ट शक्ति

अर – निकले, बिना

चिरिदुम – छोटे निशानी की

वाळिये – नित्य जिए

तिरुत्ति वैत्तान – जो प्रशासन किये

सेल्वम मुट्रूम – सारे ख़ज़ाने

तेन अरंगर – पेरिय पेरुमाळ (श्रीरंगम के शासक देव) के, जो सौंदर्य से भरपूर हैं  

वाळिये – नित्य जिए

वाई मोळीन्दान – ( श्री भाष्य नामक) अपने दिव्य व्याख्यानों से हमें आशीर्वाद करने वालें। जो संकेत देता है

पोरुळ अनैत्तुम – सारे शास्त्रों की

मरैयदनिल – वेदों से प्रचार किये जाने वाले

वाळिये – नित्य जिए

वळरतोन – प्रसिद्द कर फैलाये

तमिळ मरै – तमिळ वेदं

उरै सैद – प्रस्तूत हैं

मारन – नम्माळ्वार से

वाळिये – नित्य जियें

अवदरित्तान – जो प्रकाशित हुए

नर पेरुम्बुदूर – श्रीपेरुम्बूदूर नामक दिव्य क्षेत्र में

अऱमिगु – आगे प्रस्तुत तमिळ वेदं के अनुसार “सम्पूर्ण शरणागति” प्रचार करने के हेतु

वाळिये – नित्य जिए

अडियिणेगळ – एकमात्र आश्रय, जो कमल पद हैं

ऐतिरासर – श्री रामानुज के जो हैं

अळगारुम – सौंदर्य इत्यादि अनेक दिव्य गुणों से सम्पूर्ण हैं

सरल अनुवाद

इस पासुरम में मणवाळ मामुनिगळ कहतें हैं , “ श्री रामानुज जिन्होनें १) वेदों के सीमाओं के पार, उसके विरुद्ध खडे छे सिद्धांतों की नाश किये एंड वैदिक साम्प्रदाय को स्थापित किये २) वेदों के गलत अर्थ निकालने वालों को भयभीत किये ३) कलि के ऐसा नाश किये की उसकी निशानी भी भूमि में न रही ४) श्रीरंगम के असीमित निधि को पुन: निर्माण किये और मंदिर के अनुशासन को सुधार, विधि स्थापित किये ५) अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ “श्री भाष्य” के द्वारा वेदों के सच्चे अर्थ दिलाये ६) रूचि रखने वालों के मध्य तिरुवाय्मोळि के सारार्थ प्रचार किये और ७) श्रेयसी श्रीपेरुमबूदूर में अवतार किये , उनकी जय हो। और जय हों उन्के दिव्य चरण कमलों की।

स्पष्टीकरण

मणवाळ मामुनि श्री रामानुज के गुण विशेषों की श्रेय गाते हैं।  इनमें प्रतम स्थान वें श्री रामानुज के वेदों के विरुद्ध खड़े छे सिद्धांतों के नाश को देते हैं।  “साख्योंलुख्याक्षपादक्षपणक कपिलपतंजलि मदाणुसारिण:” वचनानुसार वेदों के सीमा पार छे सिद्धांत थे।  श्री रामानुज ने उनको झड़ से मिटा दिया। इसके पश्चात “नान मरैयुम निर्क कुरुम्बु सेय नीसरूम माण्डनर (रामानुस नूट्रन्दादि ९९)” के अनुसार वेद मंत्रों के गलत अर्थ समझाने वालों को भगाएं। “अरुसमयम पोनदु पानरी इरनददु वेंकली”(रामानुस नूट्रन्दादि ४९) के अनुसार, आगे उल्लेखित लोग और उन्के विचारे  वृद्धि होने  की कारण, दुष्ट कलि की प्रभाव था ।  परंतु श्री रामानुज ने कलि के निशाने को भी इस लोक में नहीं छोड़ा। ऐसे कृपालु श्री रामानुज की श्रेय गाते हैं मणवाळ मामुनि।  और आगे, “श्रीमन श्रीरंग श्रियम अनुभद्रवाम अनुदिनं सम्वर्द्धय” में चित्रित किये गए श्रीरंगम की कोश की निर्माण, मंदिर के अनुशासन के विधियों के पुन: निर्माण अथवा कार्य करने वालें श्री रामानुज के जयकार करतें हैं। अर्थ समझाने वाले के पांडित्य पर निर्भर वेद नित्य भय में थे। पूर्ण प्रकार से  वेदों के गहरे अर्थ खुद न समझने वालों के व्याख्यान, टिप्पणी या भाष्य भी उचित न होगी। वेदों के गहरे अर्थों पर सम्पूर्ण आधिपत्य होने के कारण श्री रामानुज वेदों की इस भय को अपने “श्री भाष्यं” (वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र पर एक व्याख्या) नामक ग्रंथ से निकाले। ऐसे महान श्री रामानुज की मणवाळ मामुनि यहाँ श्रेय गाते हैं। तिरुवाय्मोळि के तनियन में उपस्तित “ वलर्त इडत्ताइ इरामानुसन” वचन, श्री रामानुज के  “तिरुवाय्मोळि” नामक तमिळ वेदं को आश्रितों के मध्य प्रचार कर, बढ़ाने केलिए किये गए  मेहनत को चित्रित करती हैं।  शरणागति (श्रीमान नारायण के ओर सम्पूर्ण समर्पण) की सार, जो तिरुवाय्मोळि में प्रशंसा किया गया हैं, उस्के महत्त्व आम जनता तक फैलने की कारण केवल श्री रामानुज हैं, जो श्रीपेरुम्बूदूर में इसी कार्य निभाने के प्रति अवतार किये।  मानव जाती की हित में किये गए इस कार्य के प्रति मणवाळ मामुनि अपनी कृतज्ञता  प्रकट करते हैं।  अंत में “ सम्पूर्ण सुंदरता से भरपूर श्री रामानुज के दिव्य चरण कमल नित्य काल तक जिए”, से समाप्त करतें हैं।  यहाँ “अळगारुम”, “अडियिणेगळ” के संबंध में रखा जा सकता हैं, जिस्से यह अर्थ होगा कि स्वामी के दो पैर दो सुन्दर कमलों के तरह हैं।  और श्री रामानुज के चरणों के स्वाभाविक सुंदरता की भी यह उल्लेख होगी। “ इरामानुसन मिक्क पुण्यन” (रामानुस नूट्रन्दादि ९१), में जैसे चित्रित हैं वैसे “अऱमिगु नर पेरुम्बुदूर” की भी अर्थ यह हैं कि श्री रामानुज धार्मिक संस्कारों के भंडार हैं।   

अडियेन प्रीती रामानुज दासी

आधार :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/12/arththi-prabandham-31/

संगृहीत- http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

iraNdAm thiruvandhAdhi – 62 – pERonRum munnaRiyEn

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

avathArikai

AzhwAr says that meditating on emperumAn who is devoted to his followers and being firm that emperumAn will remove all his hurdles and grant him what he needs, he attained emperumAn. He says that just as he removed the bulls which were a hurdle in his attaining nappinnaip pirAtti, and made her his own, he would remove the hurdles for him too.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

pERonRum munnaRiyEn peRRaRiyEn pEdhaimaiyAl
mARenRu solli vaNanginEn ERin
peruththeruththam kOdu osiyap peNNasaiyin pin pOy
eruththiRuththa nal Ayar ERu

Word by Word Meaning

peN nasaiyin pin pOy – possessed by the desire in the matter relating to nappinnaip pirAtti
ERin – (the seven) bulls’
peruththa eruththam – the huge necks
kOdu – and horns
osiya – such that they are broken
eruththu – the necks (of those bulls)
iRuththa – broke
nal Ayar ERu – krishNa, the head of the great cowherds
mARu – being the enemy (of our sins)
enRu solli – thinking this way
vaNanginEn – attained him
mun – before this
pERu onRum aRiyEn – I had not known of such an incomparable purushArtham (end benefit)
pEdhaimaiyAl – due to ignorance
peRRu aRiyEn – (until now) I had not attained it and thus lost

vyAkyAnam

pERu onRum mun aRiyEn – before this, I had not known of any benefit like this.

peRRu aRiyEn – I had lost it due to my ignorance. This benefit would have accrued to those who had known its existence. However, I had not even known its existence.

AzhwAr gives the reason for not knowing it and not attaining it…..

pEdhamaiyAl – Oh my! What will ignorance not do! Isn’t only this ignorance, the cause for everything!

mARu enRu solli vaNanginEn – I attained him because he is the hurdle for the results of my deeds from reaching me. It is not that I attained him in the proper way. I attained him because he is capable of destroying my enemies.

AzhwAr gives an example to show that emperumAn is inimical to his enemies…

ERin peruththeruththam kOdu osiya – breaking the huge necks and horns of the bulls

pen nasaiyin pin pOy – this implies that being possessed by his desire for nappinnaip pirAtti, and in anticipation of attaining her, unmindful of his own safety, he clashed with the bulls.

eruththu iRuththa – breaking the necks of bulls. He will be affectionate towards his followers just as he is affectionate towards his consorts. He will destroy their enemies.

nal Ayar ERu – he is greater than all the cowherds who are of his age. AzhwAr says that he attained such an entity who would be inimical to his enemies (his sins). As result, just as he removed the seven bulls which were hurdles to his getting nappinnaip pirAtti, AzhwAr says that he would remove AzhwAr’s hurdles too and offer himself to AzhwAr.

We shall take up the 63rd pAsuram next.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org