జ్ఞానసారము 19

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 18

lord-vishnu-in-anantashayan-AE23_l

అవతారిక

భార్య, పుత్రులు ,  ఇల్లు,పొలము, ఆస్తి మొదలైన వన్నీ నిప్పులా కాలుస్తున్నట్టు భావించేవారికి పరమాత్మకు స్వస్తలమైన పరమపదము అతి సులభము అని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.

“నల్ల పుదల్ వర్ మానైయాళ్ నవైయిల్  కిళై

ఇల్లం నిలం మాడు ఇవై అనైత్తుం –అల్లల్ ఎన

త్తోన్రి ఎరితీయిర్  సుడుమేల్ అవర్ క్కెళిదాం

ఏఱ్ఱఱుమ్ వైగుందత్తిరుప్పు “

ప్రతి పదార్థము

నల్ల పుదల్ వర్ = సుగుణ రాసులైన పిల్లలు

మానైయాళ్ = మంచితనమునకు మారుపేరైన సహ ధర్మచారిణి

నవైయిల్  కిళై = దోషములే చేయని సహాయకులు

ఇల్లం = నివాసయోగ్యమైన అందమైన ఇల్లు

నిలం = బంగారము పండు భూమి

మాడు = కామధేనువు వంటి పశు సంపద

ఇవై అనైత్తుం –= ఇవన్నీ

అల్లల్ ఎన = దుఖః హేతువని

త్తోన్రి = భావించి

ఎరితీయిల్ = ఆత్మ నాసన  హేతువులుగా అరని మంటలుగా

సుడుమేల్ =  కాలుస్తున్నట్టు

అవర్ క్కు = భావించే వారికి

ఏఱ్ఱఱుమ్ = తమ ప్రయత్నము లేకయే

వైగుందత్తుక్కు =  వైకుంఠమునకు పోవు మార్గము

ఎళిదాం =మహా  సులభము

వ్యాఖ్యానము

“నల్ల పుదల్ వర్…….మంచి పుత్రులు.. అనగా ఇతరులకు హాని కలిగించని,  ఇతరులచే నిందింపబడని ,మంచి గుణములుగల పుత్రులు.

మానైయాళ్……. మంచి భార్య..ఎవరికీ హానితలపెట్టని, ఇబ్బంది కలిగించని , సుగుణాలరాసి అయిన భార్య.

“మనైత్తక్క మాణ్ పుడైయళాగి  తఱ్ కొండాన్ వళత్తక్కాళ్ వాళ్ కై తుణై “ అని తిరుక్కురళ్ లో అనగా, శిలప్పదిగారంలో “అఱ వార్ క్కళిత్తలుం , అందణర్ ఓంబలుం , తుఱత్తోర్ కెదిర్ తలుం , తోల్లోర్ మరబిల్ విరుం దెదిర్ కేడలుం “అన్నారు.  దీని ప్రకారముగా గృహిణి సుగుణ రాశి యై వుండాలి . అధితి అభ్యాగతులను ఆదరించటము , ఆర్తులకు సహాయము చేయటముతో పాటు ప్రసాంతమైన జీవనమునకు అనుసరించ వలసిన మార్గములు తెలిసి వుండాలి . భర్త మనసు తెలిసి నడచుకోవాలి .

నవైయిల్  కిళై…… “నవై “ అనగా దోషములు. “యిల్ “అనగా లేకపోవుట .” కిళై ” అనగా సంబంధములు .అర్థాత్ దోషములు లేని మంచి సంబంధములు . ఇవి లౌకికమైనవి కావు . ప్రయోజ్ఞార్థము ఏర్పరుచుకున్నవి కావు .అవి మనకు   శత్రువులలా పనిచేస్తాయి. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ “ నవైయిల్ కిళై “ అంటే భగవద్బందువులతో నిత్య సంబంధమని అన్నారు.

నల్ల ఇల్లం……… మంచి ఇల్లు… నివాసయోగ్యమైనది ,అనేక అంతర గృహములతో  కూడినది, ఆరోగ్యకరము, ఆహ్లాదము, ఆనందము, కలిగించు వాతావరణము గలది మంచి ఇల్లు .

నల్ల నిలం……….. మంచి పొలము… సారవంతమైన నేల గలది ..అనగా ఎరువులు వేయకయే మంచి పంటలు పండే నేల . పుష్కలముగా పంటనిచ్చే నేల . తిరుక్కురళ్ లో “ విళైవదన్ పాత్తియుళ్ నీర్ సొరిందత్తు “ అన్నారు .   ఒక గింజ జల్లుతే నూరు గింజలు పండేది మంచి నేల . పొద్దున్నే విత్తు నాటితే పొద్దు గుమ్కేవరకు చెయ్యేత్తు ఎదగాలట. అలాంటి నేలను ‘ నన్ సెయ్  ‘, పొన్ సెయ్ ‘నేలలు అంటారు .

నల్ల మాడు……….. మంచి ఆవు…అనగా బాగా పాలనిచ్చేది , పొరుగు ఇళ్ళల్లో పడి దొంగ తిండి తిననిది , మనుషులను భయపెట్టనిది . స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ అభిప్రాయము ప్రకారము చిన్న పిల్లలకైనా పాలనుచేపేది ,అపారముగా పాలనిచ్చేది మంచి ఆవు.

ఇవై అనైత్తుం…. పైవన్నీ ఉన్నవారు చాలా సంతోషిస్తారు .ఇందులో కొన్ని ఉన్నా బాగానే ఆనందిస్తారు.

అల్లల్ ఎన త్తోన్రి……. స్వామి  అరుళాళ పెరుమాళ్ ఏమ్బెరుమానార్ ఈ సంపద అంతా దుఖః హేతువు అంటారు. వీటి వలన కష్టము, శ్రమ , దుఖఃము కలుగుతుంది అంటారు . ’  అల్లల్ ‘ అన్న మాట దీనినే తెలియజేస్తుంది.

ఎరితీయిర్  సుడుమేల్…..పైవన్నీ ప్రజ్వలించే మంటల వంటివి.

అవర్ క్కెళిదాం ఏఱ్ఱఱుమ్ వైగుందత్తిరుప్పు….ఎవరైతే ఈ లౌకికమైన సుఖములను పెను మంటలుగా భావిస్తారో వారికి పరమాత్మ వారి ప్రయత్నమూ లేకుండానే తన నిత్య నివాసమైన పరమపదమునకు చేర్చుకుంటాడు అని అర్థము .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-19-nalla-pudhalvar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment