జ్ఞానసారము 18

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 17

Dhruva-Vishnu-and-Garuda-thumb

అవతారిక

భగవంతుడు తనపై భక్తి ఉన్నప్పటికీ ,ఆత్మ జ్ఞానము లేక, భగవంతుని తలవని లోకులతో సంబంధము కలిగి   ఉన్నవారికి కూడా సులభుడు. అటువంటి వాడు ఆత్మ జ్ఞానము కలవారికి ఇంకా  సులభుడై ఉంటాడని ఈ పాశురములోతెలియజేస్తున్నారు.

పాశురము

“ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం ఎయ్ తిలా

మానిడరై ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం – తానఱియ

విట్టార్ కెళియన్ విడాదార్ క్కరవరియన్

మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్ “

ప్రతిపదార్థము

మట్టు ఆర్ = తేనే స్రవించు

తుళాయలంగల్ = తులసి మాలలు ధరించిన వాడు

మాల్ = తిరుమాల్

ఈనమిలా అన్ బర్ = తన శ్రీపాదములందు భక్తి  లేనివారైనా

ఎన్ ఱాలుం = భక్తి  గలవారైనా

ఎయ్ తిలా = భగవంతుడికి శత్రువులైన (భగవంతుని యందు భక్తి  లేనివారు )

మానిడరై = మానవులను

ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం తానఱియ = అన్ని విధముల సంబంధములు గలవని తెలిసిన  వాడై

విట్టార్ క్కు = వదిలివేసిన వాళ్ళకు

ఎళియన్ = సులభుడు

విడాదార్ క్కు = వదలని వాళ్ళకు

అరవరియన్ =  ఇంకా సులభుడు

వ్యాఖ్యానము

ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం…….ఈనము అంటే హీనము , దుర్మార్గము. రావణాసురుని దుర్మార్గపు పోకడ వలన అతనిని “పొల్లా అరక్కన్ “ అంటారు. “మున్ పొలా ఇరావణన్  “ (మునుపు దుర్మార్గుడైన రావణుడు )అని తిరుమంగై ఆళ్వార్లు పాశురములో చెప్పారు . అలాగే “ తీయపుంది  కంజన్ “ అని దుర్మార్గుడైన కంసుని గురించి పెరియాళ్వార్లు అన్నారు. కావున రావణునిలా, కంసునిలా దుర్మార్గములను చేయు వారిని “పొల్లా “ అని పేర్కొన్నారు. దీనికి భిన్నమైన వారు ,తనయందు అపారమైన భక్తి గలవారు “ఈనమిలా అన్ బర్ “ అని రూడార్థము . గీతలో “మనసు మరి ఏ ఇతరమైన కోరికలు లేక నన్నే కోరుకునే భక్తులకు నేను పొంద దగిన వాడను “ అని చెప్పుకున్నాడు. అలాంటి  భక్తి గలవారు “ఈనమిలా అన్ బర్ “అని చెపుతున్నారు.

ఎయ్ తిలా మానిడరై ……భగవంతుని యందు కొంచెము కూడా భక్తి  లేని వారు జంతువులతో సమానము. భగవంతుడు మానవ జన్మ ఇచ్చిందే భగవంతుని యందు భక్తి చేయటము కొరకు, అది చేయనివారు పశువుతో సమానము . “ఆన్  విడైయేళన్ రడత్తార్కు  ఆళానార్ అల్లాదార్ మానిడవరల్లర్ ఎన్రు ఎన్ మనత్తు వైత్తెనే (“భగవంతుని యందు భక్తి  లేని వారు మనుషులే కారని నా మనసులో స్థిరపరచుకున్నాను ) అని తిరుమంగై ఆళ్వార్లు తమ పాశురములో అన్నారు. “సెమ్కణ్ మాల్ నామమ్ మరందారై   మానిడమా వైయ్యేన్ “ అని భూదత్తాళ్వార్లు అన్నారు. మహా జ్ఞానులైన ఆళ్వార్ల లాగా నిరంతరము భగవంతుని యందు భక్తి చేయని పాపులు ఈ అల్ప మానవులు అని అర్థము.

దీనినే నమ్మాళ్వార్లు “యాదానుం పఱఱి నీంగుం విరదముడైయార్ ‘అని బుద్దిలేని మనుష్యులను అంటారు. ఇక్కడ “ ఎయిదిలా “ అని కాక “ ఎయిదిలరామ్  “ అని స్వీకరిస్తే భగవంతునికి శత్రువులైన మనుష్యులన్న అర్థము వస్తుంది. దీనినే తిరువళ్ళు వర్ “ ఏదిలార్ కుఱఱమ్ పోల “అన్న కురళ్ లొ చెప్పారు.

ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం ……అనగా కూడా తిరుగుట ,వస్తువులు ఇచ్చి పుచ్చుకోవటము ,ఇంకా ఇతర లౌకిక వ్యవహారములు అని అర్థము.

తానఱియ విట్టార్కు ……తమకు తెలిసినదానితోను ,ఇతరులకు తెలిసినదానితోను విడువక హృదయ కమలములో వేంచేసి వున్న భగవంతుడికి కూడా తెలియునట్లు చేయాలి. అలా చేసిన వారికి  పరమాత్మ సులభుడు.” ఉళ్ళువార్ ఉళ్ళిఱెల్లాం  ఉడనిరుమ్డు అఱియుం అవనల్లవా “ (జీవుడి లోపలనే ఉండి అన్నీ తెలుసుకునే  వాడు కదా !) అలాంటివాడు తెలుసుకునేలా లౌకిక  సంబంధమును పూర్తిగా వదిలి వేయాలి అని భావము.

తానూ తెలుసుకున్న వైష్ణవ తత్వము , వైష్ణవ తత్వము  కాదు .లోకము తెలుసుకున్న వైష్ణవ తత్వమే  , వైష్ణవ తత్వము  అని ఆచ్చాన్ పిళ్ళై చెప్పిన ఉదాహరణ ఇక్కడ గ్రహించ  దగినది.

విడాదార్ క్కరవరియన్ ….. అలా వదల లేనివారికి మహా దూరస్తుడు .ఈ సందర్భముగా  “అడియార్కు ఎళియవన్ పిరరుక్కు అరియ విత్తగాన్ “ అన్న నమ్మాళ్వార్ల పాశురమును గుర్తు చేసుకోవాలి .కావున పరమాత్మ భక్తులు లౌకికులతో సంబంధము నేరపరాదని భావము.

మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్……    భగవంతుడు ఎప్పుడూ తన భుజములపైన, మెడలోను తులసి మాలలను ధరించి వుంటాడు . భగవంతుని తిరుమేనినిస్పృశించటము వలన తులసిమాలలు ఎంతో అందముగా వాసనాభరితముగా ఉంటాయి . అంత అందమైన తేనెలూరు శ్రీతులసిని ధరించిన భగవంతుడని అర్థము. భగవంతుని తిరుమేని సౌదర్యమునకు తులసి మాల సంకేతమని చెపుతున్నారు. “ మట్టార్ తుళాయలంగల్ మాల్ ,ఈనమిలా అన్ బర్ ఎన్ ఱాలుం ఎయ్ తిలామానిడరై ఎల్లా వణ్ణత్తాలుం – తానఱియ విట్టార్ కెళియన్ విడాదార్ క్కరవరియన్ “ అని గ్రహించాలి.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-18-inamila-anbar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment