Monthly Archives: October 2019

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 20

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம்

உண்டோ திருப்பல்லாண்டுக்கு ஒப்பதோர் கலை தான்

உண்டோ பெரியாழ்வார்க்கு ஒப்பொருவர் தண் தமிழ் நூல்

செய்தருளும் ஆழ்வார்கள் தம்மில் அவர் செய் கலையில்

பைதல் நெஞ்சே நீ உணர்ந்து பார் 

இருபதாம் பாசுரம். இன்னமும் பெரியாழ்வார் மற்றும் அவருடைய ப்ரபந்தமான திருப்பல்லாண்டுக்கும் இருக்கக் கூடிய தனிப் பெருமையை அருளிச்செய்கிறார்.

சிறுபிள்ளைத்தனமான நெஞ்சே! ஈரத்தமிழிலே எம்பெருமானின் நிர்ஹேதுகமான க்ருபையினால் பாசுரங்கள் அருளிச்செய்த ஆழ்வார்களையும் அவர்களின் அருளிச்செயல்களையும் நன்றாக ஆராய்ந்து பார். திருப்பல்லாண்டுக்கு ஒப்பான ஒரு ப்ரபந்தம் உள்ளதா? இல்லை. எம்பெருமானுக்கு பல்லாண்டு பாடுவதையே நோக்காகக் கொண்டுள்ளது திருப்பல்லாண்டு. மற்றைய ஆழ்வார்களின் ப்ரபந்தங்களோ, எம்பெருமானை உருகி அனுபவிப்பதில் நோக்காக உள்ளன.  பெரியாழ்வாருக்கு ஒப்பான ஒரு ஆழ்வார் உள்ளாரா? இல்லை. எம்பெருமானின் அழகு முதலியவைகளுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்து தரித்து கொள்ளுபவர் இவ்வாழ்வார். மற்றைய ஆழ்வார்களோ எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களில் மூழ்கியிருப்பவர்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.2.6 – amararAy

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Image result for thiruvananthapuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the sixth pAsuram, AzhwAr says “Even nithyasUis come and serve in thiruvananthapuram; thus, thiruvananthapuram is an even more apt goal than paramapadham; hence, let us go and serve him”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

amararAyth thiriginRArgatku Adhi sEr ananthapuraththu
amarar kOn archchikkinRu angagap paNi seyvar viNNOr
namargaLO! sollak kENmin nAmum pOy naNuga vENdum
kumaranAr thAdhai thunbam thudaiththa gOvindhanArE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kumaranAr thAdhai – rudhra, the father of subrahmaNya, his
thunbam thudaiththa – eliminated the sorrow
gOvindhanAr – as krishNa
amarar Ay – as other dhEvathAs
thirginRArgatku – those who roam around
Adhi – being the creator
sEr – mercifully resting
ananthapuraththu – in thiruvananthapuram
amarar kOn – sEnai mudhaliyAr (vishvaksEnar)
archchikkinRu – for the worship
angu – arriving in that abode
agap paNi seyvar – those who perform confidential services in assisting him in such worship
viNNOr – are the residents of paramapadham;
namargaLO – Oh our people!
sollak kENmin – listen to what I say;
nAmum pOy – let us also go (along with them)
naNuga vENdum – should reach.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn as krishNa eliminated the sorrow of rudhra, the father of subrahmaNya and is the creator of those who roam around as dhEvathAs; such emperumAn is mercifully resting in thiruvananthapuram; sEnai mudhaliyAr has arrived at this abode to worship such emperumAn along with those residents of paramapadham who perform confidential services, assisting him in such worship. Oh our people! Listen to what I say; let us also go and reach there.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • amararAyth thiriginRArgatku – Just as mAmbazha uNNi (an insect, whose name means mango-eater) has no relation to mango, these amaras (dhEvas) who are in this material world, who live a little bit longer than humans and eventually die, and who are still called as amara (immortal) even though there is an end to their life, are pridefully roaming around as if they are immortal.
 • thiriginRAr – Though the bondage is heavy, they roam around without any worry. Their situation is not as simple as the AthmA in a human body. For a human being, all that he needs to give up is his own body and a woman (his wife); but for brahmA, he needs to give up the whole universe which is under his control.
 • Adhi sEr ananthapuraththu – For dhEvas and nithyasUris, the only commonality towards bhagavAn is bhagavAn being the cause for all. For nithyasUris, he ensures their existence; for the dhEvas, he unites the body and soul, and conducts them by recreating the body every moment that it decays. thiruvananthapuram where the cause of the universe is eternally residing.
 • amarar kOn … – SrI sEnApathi AzhwAn (vishvaksEna) is performing eternal kainkaryam; nithyasUris will assist him.
 • namargaLO sollak kENmin – Oh all of those who are eternally related to me as said in thiruvAimozhi 3.3.1vazhuvilA adimai seyya vENdunAm” (We should serve continuously)! Listen to my words. One should share kind words with relatives.
 • nAmum – We are desirous to serve and should join the nithyasUris to be in their group to go and serve.
 • pOy naNuga vENdum – It is not enough that we just dream of it from here, but we should reach there.

When asked “Would it be possible for us, who are samsAris, to be in their group?” AzhwAr says,

 • kumaranAr … – He is the saviour for us when we are in a dangerous situation of being attacked by dhEvas and asuras together; thus, should it be difficult for us to reach that abode? Will he, who removes the sorrows of the prideful persons, make it difficult for us who are without any pride, to reach him? He remains the eliminator of sorrows for rudhra et al; he remains subservient to cows and cowherds. We should reach such gOvindha.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIvishNu sahasranAmam – 35 (Names 341 to 350)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Part 34

341) SUra: (शूरः) (also repeated in 650)

bhagavAn’s desire to win over all entities is shown in this divine name ‘SUra:’. It means ‘the one who is capable of winning’.

The root ‘Su’ (शु) represents going and winning over his opponents. It gets the ‘kran’ (क्रन्) adjunct by grammatical rules along with the dIrgha, resulting in this divine name.

Etymology: Since bhagavAn is ever desirous and capable of triumphing over all the opponents (explained in the previous divine names), he is called ‘SUra:’.

विजिगीषुतया जैत्रः समर्थः शूर उच्यतॆ |

342) Sauri: (शौरिः) (also repeated in 649)

bhagavAn’s special quality of him voluntarily going to his devotees and protecting them (as against his devotees seeking his refuge for their protection) is shown in this divine name ‘Sauri:’. bhagavAn gets this divine name since he is the son of vAsudhEva.

Etymology: The one who is born as the son of vAsudhEva (who is also called ‘SUra:’) is called ‘Sauri:’.

शूरस्य वसुदॆवस्य यॊsपत्यं शौरिरुच्यतॆ |

343) janESvara: (जनॆश्वरः)

bhagavAn is a vast ocean of radiant wealth capable of uplifting all the fallen souls from the swirls of samsAra. Hence he is called ‘janESvara:’ – the lord of all the souls born in this samsAra.

Etymology: Since bhagavAn exercises his lordship over all the fallen souls born in this samsAra by uplifting and enlightening them, he is called ‘janESvara:’.

प्लवनॊज्वलनैश्वर्यमहौघः स्यात् जनॆश्वरः |

344) anukUla: (अनुकूलः)

Due to his natural greatness, bhagavAn voluntarily remains subjugated to limits by repressing his wonders, pride, respect, etc regarding his supremacy. Hence he is called ‘anukUla:’ – the one who abides by the limits.

The word ‘kUla:’ (कूलः) means shore. The one who abides by the limiting shores (just as a vast ocean does not generally cross the shores although potent) is called ‘anukUla:’.

This divine quality of bhagavAn is hailed in the SrImath rAmAyanam thus:

“Although rAma is called ‘vIryavAn’ – the valorous one, he is not carried away by his own valor”

Alternately, bhagavAn is the one who abides by his devotees’ whims.

This is as said in the scriptures thus:

“The only refuge of all devotees – capable of holding their hands in times of distress – is janArdhana, who is bought over by them in exchange for utter devotion”

When yaSOdha ties krishna to a grinding stone, she scolds him thus:

“Oh krishna, you are a very mischievous boy! Free yourself from this knot if you can, and go where you want”, etc.

Etymology: Although great and potent by nature, since bhagavAn gives up all his pride, bewilderment, etc., and always abides by his devotees whims, he is called ‘anukUla:’.

स्वभावतॊ महत्वॆsपि मदविस्मयवर्जनात् |
भक्तैकप्रवणॊ नित्यम् अनुकूल इति स्मृतः ||

345) SathAvartha: (शतावर्तः)

bhagavAn is also called ‘SathAvartha:’. He possesses hundreds of swirls. The ‘swirls’ (आवर्ताः) in this divine name represent his expansive wealth.

Although beyond limits, bhagavAn voluntarily abides himself by a certain limit (His devotees’ whims). This is like a wide river flowing through a narrow gorge, thus causing a lot of swirls in the flowing water. Thus, a parallel can be drawn between the swirls in the flowing water (caused by a narrow gorge) and the swirls in bhagavAn (caused by his devotees’ limits).

Etymology: bhagavAn possesses hundreds of swirls due to the flow of his unbounded wealth being constrained by the limits of his devotees (as per their capacities), and hence called ‘SathAvartha:’. He is the ocean of wealth, and the provider of both material benefits as well as liberation.

ऐश्वर्यजृम्भिताभिख्या आवर्ता यस्य नित्यशः |
शतं सन्ति शतावर्तः वस्वर्णॊ भुक्तिमुक्तिदः ||

346) padhmI (पद्मी)

Having thus explained the divine qualities of vAsudhEva, thence his divine forms are being hailed.

Since bhagavAn – as vAsudhEva – always sports a lotus in his hand (called ‘leelApadhma’ लीलापद्म), he is called ‘padhmI’.

Etymology: The divine qualities of bhagavAn in his manifestation as vAsudhEva were hailed till now, and thence his divine forms are hailed. Since bhagavAn sports a lotus in his hand at all times, he is called ‘padhmI’.

गुणतॊ वासुदॆवत्वमुक्तं रूपादिरुच्यतॆ |
लीलापद्मधरॊ नित्यं पद्मीति परिकीर्त्यतॆ ||

347) padhmanibhEkshaNa: (पद्मनिभॆक्षणः)

bhagavAn’s eyes are like faultless lotuses in appearance. They are extremely attractive, and capable of quenching one’s weariness at the same time. Thus, he is called ‘padhmanibhEkshaNa:’.

Etymology: The one who possesses attractive eyes resembling the freshly blossomed lotus in clear waters – which are also capable of quenching the weariness of his devotees – in order to protect them at all times is called ‘padhmanibhEkshaNa:’.

स्वच्छाम्बुजातसदृशम् ईक्षणं श्रमहारि च |
यस्यास्ति भक्तरक्षायां स स्यात् पद्मनिभॆक्षणः ||

==============================
पद्मनाभॊsरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् ।
महर्धिरृद्धॊ वृद्धात्मा महाक्षॊ गरुडध्वजः ॥ ३८ ॥
==============================

348) padhmanAbha: (पद्मनाभः) (also repeated in 48 and 198)

bhagavAn’s navel also resembles a beautiful lotus. Hence he is called ‘padhmanAbha:’.

Etymology: The one whose navel is also like a lotus is called ‘padhmanAbha:’.

नाभिश्च पद्मवद्यस्य पद्मनाभः स उच्यतॆ |

349) aravindhAksha: (अरविन्दाक्षः)

bhagavAn’s eyes are as beautiful as red lotuses. Hence he is called ‘aravindhAksha:’.

Etymology: The one who possesses beautiful eyes like the red lotuses is called ‘aravindhAksha:’.

रक्तारविन्दनयनस्तु अरविन्दाक्ष ईरितः |

350) padhmagarbha: (पद्मगर्भः)

bhagavAn situates himself in a beautiful lotus – as tender and fragrant as himself. Alternately, he situates himself in the lotus of heart of his devotees who sincerely worship him. Thus, he is called ‘padhmagarbha:’ – the one who is situated in a lotus.

The root ‘gru’ गृ (to establish) gets the ‘bhan’ (भन्) adjunct, resulting in the word ‘garbha:’.

This is as said in the scriptures thus:

 • “The subtle, faultless lotus that houses the lord himself in it, and which is situated in the center of the body….”
 • “bhagavAn resides in that subtle lotus of the heart of his devotees”
 • “bhagavAn is seated on a beautiful lotus”, etc.

Etymology: The one who resides in the lotus of heart of his devotees (yOgis) is called ‘padhmagarbha:’.

यॊगिहृत्पुण्डरीकस्थः पद्मगर्भः स उच्यतॆ |

adiyen srinivasa raja ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 75 – thannuruvam Arum

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

thannuruvam Arum aRiyAmal thAnangOr                                           107
mannum kuRaL uruvinmANiyAy mAvali than
ponniyalum vELvikkaN pukkirundhu pORvEndhan                           108

Word by word meaning

maRRu anRiyum – apart from that
than uruvam Arum aRiyAmal – making his nature unknown to anyone else
thAn Or mannum kuRaL uruvin mANi Ay – he, who is the most supreme among all men, made himself into a divine dwarf bachelor
mAvali than – mahAbali’s
pon iyalum vELvikkaN pukkirundhu – taking abode in the yAgabhUmi (the place where mahAbali conducted the ritual) where gold was being gifted

vyAkyAnam

Starting from maRRanRiyum until thALAnai, the narration is about emperumAn’s vAmanAvathAram [incarnation as vAmana, the dwarf]. When he churned the ocean and helped the vain celestial entities, he did not lower his greatness. However, when he helped them again, he gave up all his fame, transformed himself as a vAmana (dwarf) and sought alms from mahAbali. parakAla nAyaki says that she will destroy this great quality of simplicity too, in emperumAn.

maRRanRiyum – More than that. This narrates emperumAn’s quality of simplicity which is the exact opposite of his quality of greatness.

thannuruvam Arum aRiyAmal – those who saw him [emperumAn, as vAmana] thought that he was always like this, seeking alms. None would know that he is the one who gave the four purushArthams (ultimate benefits) through his four huge shoulders.

Arum aRiyAmal – even periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) and nithyasUris (permanent dwellers of SrIvaikuNtam) did not know that [he is vAmana].

thAn angu pukku – he, who is to be attained by everyone, went to the yAgyaSAlA (place where mahAbali was conducting the ritual).

Or mannum kuRaL uruvil –  disguising himself as vAmana (dwarf), without any comparison and with such beauty that those who saw him could not take their eyes off him and look at any other person or object.

mANiyAy – keeping his countenance with equanimity and with a blossomed face, whether the person from whom he sought alms offered him anything or shut the door on his face. A bachelor whose form had got scarred while taking alms [as if he had known only seeking alms all his life].

mAvali than pon iyalum vELvikkaN – in the beautiful ritual of mahAbali. Unlike parakAla nAyaki who had to attempt at engaging in madal in order to attain him [emperumAn], the ritual was such great that it was able to bring emperumAn, who is the goal of the ritual, to it. The opinion is that had she not undertaken madal but had undertaken a ritual like mahAbali, emperumAn would have come to her too. Alternatively, this would mean a ritual where gold was being gifted. A ritual where whatever was sought was given.

pukku – he entered that place in such a way that earth had to bend for each step that he took while reaching the place.

irundhu – Just as thiruvAimozhi 3-8-9 said “koLvan nAn mAvali mUvadi thA” (Oh mahAbali, give me three steps of land as measured with my foot; I will accept it), even if mahAbali had refused, he would have remained there like a tree [remaining stationary], refusing to leave the place without getting what he had asked for.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 19

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம்

கோதிலவாம் ஆழ்வார்கள் கூறு கலைக்கெல்லாம்

ஆதி திருப்பல்லாண்டு ஆனதுவும் வேதத்துக்கு

ஓம் என்னும் அது போல் உள்ளதுக்கெல்லாம் சுருக்காய்த்

தான் மங்கலம் ஆதலால் 

பத்தொன்பதாம் பாசுரம். ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களில் திருப்பல்லாண்டுக்கு இருக்கும் ஏற்றத்தை ஒரு உதாரணத்தைக் கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்.

எம்பெருமானைத் தவிர மற்ற உபாயங்களில் ஈடுபடுதல், எம்பெருமானை விரைவாக அடைவதில் முழு ஆசை இல்லாமல் இருத்தல் ஆகிய குற்றங்கள் இல்லாத ஆழ்வார்கள், பகவத் விஷயத்தைத் தவிர மற்ற விஷயங்களைப் பேசும் குற்றம் இல்லாத ப்ரபந்தங்களை அருளிச்செய்தனர். இப்படிப்பட்ட ப்ரபந்தங்களில் திருப்பல்லாண்டு, எம்பெருமானின் நன்மையையே பார்க்கும் மங்களாசாஸனத்திலேயே நோக்காக இருப்பதால், வேதத்தின் தாத்பர்யமாக ப்ரணவம் இருப்பது போல ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களில் இது ப்ரதானமாக இருக்கிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.2.5 – puNNiyam seydhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Image result for anantha padmanabha swamy

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, AzhwAr praises those who surrender unto thiruvananthapuram to be comparable to nithyasUris and says “You also surrender like that”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

puNNiyam seydhu nalla punalodu malargaL thUvi
eNNumin endhai nAmam ippiRappaRukkum appAl
thiNNam nAm aRiyach chonnOm seRipozhil ananthapuraththu
aNNalAr kamala pAdhAm aNuguvAr amararAvAr

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

puNNiyam seydhu – performing bhakthi which is enjoyable
nalla – that which is dear to him, due to being with bhakthi
punalodu malargaL – water, flowers etc
thUvi – offer (with love)
endhai – creator’s
nAmam – divine names
eNNumin – meditate upon them always and enjoy them;

(this experience itself)
ippiRappu – this birth, which hurts when seen
aRukkum – will ensure the eradication;
appAl – further
seRi pozhil – having rich garden
ananthapuraththu – in thiruvananthapuram
aNNalAr kamala pAdham – divine feet of the unconditional lord
aNuguvAr – those who approach in a friendly manner (as said here)
amarar AvAr – will become one among nithyasUris;

(this principle)
nAm – we (who are well versed)
thiNNam – firmly
aRiya – to know
sonnOm – told.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Performing bhakthi which is enjoyable, offering water, flowers etc which are dear to him, due to being with bhakthi, meditate upon the divine names of the creator always and enjoy them; that will ensure the eradication of this birth, which hurts when seen; further, those who approach in a friendly manner, the divine feet of the unconditional lord in thiruvananthapuram which is having rich garden, will become one among nithyasUris; we firmly tell this for you to know.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • puNNiyam seydhu – Showing devotion. [How does puNya indicate bhakthi?] That is because, bhakthi has dhyAnam, varNASrama dharmam etc as ancillary aspects; hence, the gyAna in the form of bhakthi (devotion), which is a result of righteous karma is indicated. SrI bhagavath gIthA 9.34madhbhakthO … man manA bhava …” (be my devotee, think about me).
 • nalla punalodu malargaL thUvi – Being overwhelmed with love, offering flowers with pure water. With this, archanai [a mode of worship] etc are indicated. “madhyAji mAm namaskuru” (worship me, offer me obeisances) are said in the same SlOkam.
 • eNNumin – It is said in SrI bhagavath gIthA 9.14sathatham kIrthayantha:” (always engage in singing).
 • endhai nAmam – One need not seek any qualification to recite the divine name, since it is similar to someone stumbling upon and crying out “ammE!” (mother); nanjIyar asked paraSara bhattar “Should one purify oneself before reciting the divine name?” bhattar mercifully replied “Should one who is going to take a dip in gangA, take a dip in another pond to purify oneself? Will the divine name which bestows all goodness subsequently, not bestow the qualification to recite it as well?” One only needs taste to recite the divine name; only those [with desire] are qualified persons.
 • ippiRappu aRukkum – Have we not seen the state of this body which is like a garment stitched together!  One will hang the head down, while seeing the inside of the body; one will naturally develop detachment [when the inside is seen]. The power of previous impressions makes it difficult to develop detachment even after this being physically observable by the senses. Some SrIvaishNavas introduced a chetty (scholar) to bhattar and told him “He is a well known thamizh scholar”; bhattar asked him “If you have any questions, why don’t you ask?” He asked “Some say ‘beyond the body which is seen, there is no AthmA, there is no dharmam/adharmam and there is no ISvara’; others see the defects in the body and say ‘this body is impermanent; we should hold on to something which is permanent, and beyond this body’; while the body is the same, why are there multiple views?” bhattar mercifully explained “ISvara has arranged it as per individual’s karma, in such a way that the fortunate ones will see the defects in the body and shed it, and the unfortunate ones will enjoy the body and drown in it, as said in SrI bhagavath gIthA 7-14mama mAyA dhurathyayA’ (it is difficult to crossover my primordial matter) and ‘mAyAm EthAm tharanthithE’ (they cross over this ocean of samsAra [by my grace])” It will be as said in iraNdAm thiruvandhAdhi 66idhu kaNdAy” (This birth in samsAram itself is hellish – see for yourself); it is not good because we think in that manner; the true state of this body is the knowledge of “this is insignificant, this is impermanent” which was given by ISvara.
 • ippiRappu aRukkum – Will eradicate the connection with the body, which is to be known to understand its defective nature.
 • seRi pozhil … – Those who reach the ultimately enjoyable divine feet of the lord of all who is mercifully resting in thiruvananthapuram which is having rich garden.
 • appAl – amarar AvAr – Even those [nithyasUris with divine bodies] who are with body which cannot be said as “ippiRappu aRukkum“, are serving the divine feet of one who is mercifully resting in thiruvananthapuram. Thus, with this, this thiruvananthapuram which not only eliminates the hurdles but also facilitates attaining the desired goal, is said to be the abode of refuge.
 • thiNNam – This is confirmed.
 • nAm aRiyach chonnOm – We are blessed by emperumAn with “mayarvaRa madhinalam” (unblemished knowledge and devotion); we are telling this to you who are all considering your body as the self, to make you aware, seeing your disastrous state.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIvishNu sahasranAmam – 34 (Names 331 to 340)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Part 33

331) dhurya: (धुर्यः)

As the manthras hail bhagavAn as “the one who bears the entire creation”, he is called ‘dhurya:’ – the one who bears the worlds. The root ‘dhura’ (धुर) gets the ‘yath’ (यत्) adjunct, resulting in this divine name. In this context, ‘dhura’ is understood to mean ‘load’.

Etymology: Since bhagavAn is the one who has borne the worlds, he is called ‘dhurya:’.

भुवनं धृतवान् धुर्यः |

332) varadha: (वरदः)

bhagavAn bestows boons even upon dhEvas – who are different and lower to himself, and who bear different works in this creation. Thus, he is called ‘varadha:’ – the bestower of boons.

Etymology: The one who bestows the desired fruits is called ‘varadha:’.

वरदॊsभीष्टदः स्मृतः |

333) vAyuvAhana: (वायुवाहनः) (also repeated in 860)

bhagavAn propels the air, which is like a life force in this creation. Hence, he is called ‘vAyuvAhana:’.

Etymology: The one who causes the movement of air which is like the life force in this creation is called ‘vAyuvAhana:’.

जगत्प्राणं वहति यॊ वायुवाहन उच्यतॆ |

334) vAsudhEva: (वासुदॆवः) (also repeated in 700 and 714)

Thence, the ensuing twelve names construe the natural divine qualities of bhagavAn. He is called ‘vAsudhEva:’ in this context.

bhagavAn is both ‘vAsu:’ (वासुः) and ‘dhEva:’ (दॆवः). He is called ‘vAsu:’ since he resides in every iota of this creation. Just as the sun’s rays pervade the entire world, and just as a bird protects its offspring under its own wings, so also bhagavAn embraces and pervades the entire creation, resides in every iota of this creation and constantly protects every entity in this creation. Hence, he is called ‘vAsu:’. Further, he is full of playfulness, victory, splendor, praiseworthiness and action. Hence, he is called ‘dhEva:’. Thus, he is called ‘vAsudhEva:’.

bhagavAn himself claims thus:

“I cover up this entire world just like the sun covering up the entire world with his rays. I am thus the indweller of every entity in this creation. Hence, I am known popularly as ‘vAsudhEva:’”.

The vishNu purANa hails thus: “Since bhagavAn indwells every entity in this creation, and since all the entities reside in him, he is called ‘vAsudhEva:’”.

Further elucidation of this divine name is restrained since this is considered to be one of the most secret divine names among the manthras. So the readers are implored to approach their AchAryas for a complete elucidation.

Etmology: The one who indwells in every creature is called ‘vAsudhEva:’. The root ‘dhivu’ (दिवु) is used to mean ‘playfulness’, ‘victory’, ‘splendor’, etc. Residing in every entity and also keeping all entities within him, the one who plays blissfully is called ‘vAsudhEva:’.

सर्वभूतान् वासयति वासुः स परिकीर्तितः |
दिवुधातॊरपि क्रीडाद्यर्थकत्वात् विशॆषतः ||

सर्वभूतॆष्वपि वसन् स्वस्मिन् भूतानि वासयन् |
यः क्रीडति मुदा यद्वा वासुदॆवः स उच्यतॆ ||

335) bruhadhbhAnu: (बृहद्भानुः)

The same trait of bhagavAn is further elucidated. bhagavAn glows magnificently in his glorious forms in SrIvaikuNtam. His effulgence is both magnificent and eternal. Hence, he is called ‘bruhadhbhAnu:’.

Etymology: The one whose effulgence is magnificent is called ‘bruhadhbhAnu:’.

बृहन्तॊ भानवॊ यस्य स बृहद्भानुरुच्यतॆ |

336) AdhidhEva: (आदिदॆवः) (also repeated in 491)

At the same time, bhagavAn is also the one who playfully creates, sustains and destroys the lower material creation comprising all these worlds. Since he is the primordial creator of all such material creation, he is called ‘AdhidhEva:’ – the primordial creator.

The scriptures hail thus:

 • “Assembling and separating all entities in this creation, bhagavAn plays with his own free will”
 • “bhagavAn vishNu is incomprehensible, and absolutely independent. He moves about in all places according to his own free will. He creates, sustains and destroys all of these material worlds and enjoys playfully just like a small child playing with its toys”.

Etymology: Since bhagavAn plays with this material world – which is just as much as a quarter of SrIvaikuNtam, he is called ‘AdhidhEva:’.

(In other words, since bhagavAn possesses creation, sustenance and destruction of this material world itself as a sport, he is called ‘AdhidhEva:’).

क्रीडतीत्यादिदॆवः सॊ पादात्मकविभूतिभिः |

337) purandhara: (पुरन्दरः)

With the ensuing four names, bhagavAn’s quality of eliminating the evil souls who stand as an obstruction to the progress of other entities by causing afflictions is hailed.

bhagavAn tears apart the cities of asuras, and hence he is called ‘purandhara:’.

With this divine quality, bhagavAn shows his capacity to ward off fears from the minds of his devotees caused due to asuras, piSAchas, lightning, planets, etc.

Etymology: bhagavAn is called ‘purandhara:’ since he tears apart the cities of asuras.

पुरन्दर इति ख्यातॊsसुराणां पुरदारणात् |

=============================
अशॊकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनॆश्वरः ।
अनुकूलः शतावर्तॊ पद्मी पद्मनिभॆक्षणः ॥ ३७ ॥
==============================

338) aSOka: (अशॊकः) (also repeated in 637)

bhagavAn eliminates the spiritual obstacles (caused due to the one’s own limitations) in the path of attaining bhagavAn such as sorrow, delusion, hunger, etc. Hence he is called ‘aSOka:’ – the one who represses sorrows caused due to one’s own limitations.

Etymology: He is called as ‘aSOka:’, who is the destroyer of sorrows, delusions, etc.

अशॊकः शॊकमॊहादिनाशकः परिकीर्तितः |

339) thAraNa: (तारणः)

bhagavAn also eliminates natural obstacles (caused due to the limiting nature in this prakruthi) such as enemies, thieves, ailments, and all other types of fears. Hence, he is called ‘thAraNa:’ – the one who represses natural obstacles.

Etymology: He is called ‘thAraNa:’, who saves us from the fears of enemies, ailments, etc.

तारणॊ यस्तारयति वैरिव्याध्यादि भीतितः |

340) thAra: (तारः) (also repeated in 968)

With his mere presence, since bhagavAn eliminates fear of samsAra from the minds of his devotees, he is called ‘thAra:’ – the eliminator of fears.

In the atharva Siras, it is said thus: “bhagavAn enables us to overcome the greatest fears of birth, ailments and death in this mighty ocean called samsAra, and hence called ‘thAra:’”.

Other vEdhic hymns such as the one from chAndhOgya upanishath that says “bhagavAn is free from sins (and all kinds of karma), aging, death…..” support this statement.

Etymology: He is called ‘thAra:’, who lifts us out of the fear of samsAra once and forever.

तारः संसारभयतॊ नित्यं तारयतीति सः |

adiyen srinivasa raja ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periya thirumadal – 74 – mannum vadamalaiyai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

mannum vadamalaiyai maththAga mAsuNaththAl
minnum irusudarum viNNum piRangoLiyum                                                       105
thanninudanE suzhala malaith thiriththAngu
innamudham vAnavarai Utti avarudaiya                                                              106
mannum thuyar kadindha vaLLalai – maRRanRiyum

Word by word meaning

mannum vada malaiyai – the manthara (a celestial) mountain which was ancholred firmly
maththu Aga – as a churning shaft
mAsuNaththAl – with a snake (vAsuki, encircling)
minnum iru sudarum piRangu oLiyum thanninudanE suzhala malai thiruththu – churning that manthara mountain (churning the ocean) such that the radiant moon, sun, sky and other lustrous entities spun around with him
vAnavarai in amudham Utti – offering sweet nectar to celestial entities
mannum thuyar kadindha – one who drove away their long standing fear of death
vaLLalai – the greatly generous entity

vyAkyAnam

From mannum vadamalaiyai to vaLLalai, emperumAn had, more than protecting the samsAris who did not obstruct when he saved them from the dangers of deluge, carried out beneficial act, hurting his divine body, for the vain celestial entities who had the egotistical attitude of “I am the lord”. parakAla nAyaki says that she is going to destroy this fame too.

mannum vadamalaiyai – the mandhara mountain which holds earth firmly. This refers to emperumAn anchoring it firmly so that it sustains itself well and also to the fact that it did not disintegrate when it was used for churning the ocean.

maththAga mAsuNaththAl – emperumAn used the mountain as the churning staff and vAsuki, the snake, as rope for churning the mountain.

minnum irusudarum viNNum – shining moon and sun, the two sources  of light, and sky, which is their place of dwelling

piRangoLiyum – other stars etc which shine and emit light

thanninudanE suzhala – churning the ocean in such a way that these entities also spun around with him, due to the pace of churning

malai thiriththu Angu innamudham vAnavarai Utti avarudaiya mannum thuyar kadindha vaLLalai – when the celestial entities became enervated after churning for a short time, emperumAn, the supremely generous entity, churned the ocean with his thousand shoulders, killed the demons who were inimical to the celestials, offered nectar, a wondrous medicine,  to the celestials and removed their long standing sorrow.

mannum thuyar kadindha – death to the celestials is like poverty in this samsAram; the opinion here is that he removed this poverty of celestials by offering them nectar. Alternative explanation is that he removed the firmly established poverty [of celestials] which was caused by the curse of sage dhurvAsa.

vaLLalai – he is such a generous entity that he will offer himself to his followers. But, when people ask him for other benefits, just as asking for a loin-cloth from kaRpaka vruksham (wish-fulfilling tree) he will bestow those benefits on such people. After helping them, he will call them as “generous people” since they had helped him (in protecting them), just as he mentioned in bhagavath gIthA SlOkam 7-18udhArA:” (they are generous). thirumazhisaippirAn too said in thiruchchandha viruththam 88 “uLLa nOygaL thIrmarundhu vAnavarkkaLiththa em vaLLalAr” (emperumAn who is the generous entity who gave the medicine of nectar to celestials to cure their disease).

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 18

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம்

மங்களாசாசனத்தில் மற்றுள்ள ஆழ்வார்கள்

தங்கள் ஆர்வத்தளவு தான் அன்றி பொங்கும்

பரிவாலே வில்லிபுத்தூர் பட்டர் பிரான் பெற்றான்

பெரியாழ்வார் என்னும் பெயர் 

பதினெட்டாம் பாசுரம். எம்பெருமானை மங்களாசாஸனம் செய்வதில் இவருக்கும் மற்றைய ஆழ்வார்களுக்கும் உள்ள பெரிய வித்யாசத்தாலே இவருக்குப் பெரியாழ்வார் என்ற திருநாமம் ஏற்பட்டது என்பதை அருளிச்செய்கிறார்.

எம்பெருமானை மங்களாசாஸனம் செய்வதில் மற்றைய ஆழ்வார்களைக் காட்டிலும் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்ததாலும், எம்பெருமானிடத்திலே பொங்கும் பரிவை உடையவராக இருந்ததாலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர் பெரியாழ்வார் என்னும் திருநாமத்தைப் பெற்று அத்தாலேயே ப்ரஸித்தமாக அழைக்கப்பட்டார்.

மங்களாசாஸனம் என்பது மற்றவர்களை வாழ்த்துவது. பெரியோர்கள் சிறியோர்களுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்வது வழக்கம். சிறியோர்கள் பெரியோர்களைச் செய்யலாமா என்பது இங்கு ஏற்படும் ஒரு கேள்வி. பிள்ளை லோகாசார்யர் இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீவசன பூஷண திவ்ய சாஸ்த்ரத்திலே அழகாக விளக்கியுள்ளார். எம்பெருமானோ எல்லோரையும் விட மிகப் பெரியவன். ஆத்மாவோ மிகச் சிறியது. இந்த நிலையிலே “ஆத்மாக்களான நாம் எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்யலாமா?” என்று கேட்டுக் கொண்டு, “மங்களாசாஸனம் செய்வதே நம் இயற்கைக்குச் சேர்ந்தது” என்று விளக்குகிறார். ஞானத்தின் பார்வையில் எம்பெருமான் பெரியவனே ஆகிலும், ப்ரேமத்தின் பார்வையில் அந்த எம்பெருமானுக்கு இந்த ஸம்ஸாரத்தில் என்ன ஆபத்து வந்து விடுமோ என்று பயப்படுவதே, உண்மையான அன்பு கொண்ட ஒரு பக்தனின் அடையாளம். இதை நன்றாக நமக்குப் புரிய வைத்தவர் பெரியாழ்வார். இதனாலேயே இவர் ஆழ்வார்களில் தனித்துவம் வாய்ந்தவராக விளங்கி, பெரியாழ்வார் என்ற திருநாமத்தையும் பெற்றார்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.2.4 – pEsumin kUsaminRi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum >> Second decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fourth pAsuram, to trigger the taste in those who surrender, AzhwAr says “What noble deeds would those, who serve emperumAn in thiruvananthapuram without any expectation, have done previously?” Alternatively, AzhwAr is saying “Speak about the fortune of those who serve emperumAn in thiruvananthapuram without any expectation”

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

pEsumin kUsam inRip periya nIr vElai sUzhndhu
vAsamE kamazhum sOlai vayal aNi ananthapuram
nEsam seydhuRaiginRAnai neRimaiyAl malargaL thUvip
pUsanai seyginRArgaL puNNiyam seydhavARE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

periya – abundant
nIr – having water
vElai – by ocean
sUzhndhu – surrounded
vAsamE kamazhum – spreading the fragrance
sOlai – gardens
vayal – fields
aNi – having as decoration
ananthapuram – in thiruvananthapuram
nEsam seydhu – showing ultimate vAthsalyam (motherly love) (to manifest himself to the devotees)
uRaiginRAnai – one who is eternally residing
neRimaiyAl – in proper means matching his being the lord
malargaL – tools such as flowers
thUvi – offering (being overwhelmed by love)
pUsanai seyginRArgaL – those who worship
puNNiyam – fortune
seydha ARu – the way they got
kUsam inRi – without seeing (your) disqualification and without feeling shy (seeing the overwhelming motherly love of those who worship the vathsalan (emperumAn who is like a mother)
pEsumin – try to praise.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

emperumAn is showing ultimate vAthsalyam and eternally residing in thiruvananthapuram which is having fields and gardens spreading the fragrance, as decoration and is surrounded by ocean having abundant water; try to praise those who offer such emperumAn in proper means matching his being the lord with tools such as flowers considering the way they got that fortune, without seeing your disqualification and without feeling shy.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • pEsumin kUsam inRi – Speak without feeling shy, seeing your disqualification. Though AzhwAr was mercifully blessed by emperumAn with divine knowledge and devotion, having been in samsAram since time immemorial, due to that impression, he felt shy speaking about emperumAn saying “aruvinaiyEn” (sinful me); AzhwAr thinks the same is applicable for even those who are coming now to speak about emperumAn. While speaking about bhagavath vishayam one need not feel shy; one was not speaking since there was no faith; as one understands the aptness of it, then one can speak without any shyness.
 • periya nIr … – Being surrounded by ocean which is having abundance of water, and having garden which has fragrance. The ocean is surrounding the garden like a fort to not let out the fragrance.
 • vAsamE kamazhum – The fragrance of the garden suppresses the bad smell emitted by the ocean; thiruvananthapuram which is decorated with fields which have such garden. It can also be recited along with previous phrase as in “nEsam seydhu uRaiginRAnai – pEsumin kUsaminRi“. In that case, it will highlight AzhwAr’s amazement as in “nEsam seydhuRaiginRAnai – pUsanai seyginRArgaL puNNiyam seydhavARE“. Alternatively, it can also be recited starting with “periya nIr” and ending with “pUsanai seyginRArgaL puNNiyam seydhavARRai – pEsumin kUsaminRi“, implying “praise without feeling shy, as to how fortunate are those who are worshipping such emperumAn”; in that case, “kUsaminRip pEsugai” means – bhAgavathas cannot be praised casually unlike the case of bhagavAn [hence, they have to be praised with great care/love].
 • nEsam seydhu uRaiginRAnai – He remains in paramapadham since it is unavoidable for him. He resides here showing the defects in paramapadham; as seen in “if there is a place where there is no scope for protecting the suffering ones, what is the point in residing there!”, he desirously resides here considering this abode to be the apt place for protecting the suffering ones; SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 95.12 “adhikam puravAsAchcha” (residing in this chithrakUtam is greater than residing in ayOdhyA).
 • neRimaiyAl malargaL thUvi – Offering flowers etc at his divine feet with the understanding of “sarvESvaran is the lord; this AthmA is his servitor”; alternative explanation – as he desirously resides in this abode, we too, desirously offer these flowers; another explanation – as he arrived here considering this place to be dear to him, due to their presence here, they also surrender unto him without expecting anything else from him [other than kainkaryam].
 • puNNiyam seydha ARE – Is the service of nithyasUris who served as said in thiruviruththam 21 “sUttu nanmAlaigaL thUyana Endhi” (carrying the best garlands), a service! They [residents of paramapadham] are like SrI bharathAzhwAn; these [residents of thiruvananthapuram] are like iLaiya perumAL (lakshmaNa). Even after emperumAn leaves them [in paramapadham], they remain there due to their pArathanthriyam (total dependence).

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org