తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: e-book: http://1drv.ms/1MilSRb తొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) కృపచేసిన తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి దివ్యప్రబంధమునకు ఉద్దేశ్యం/లక్ష్యం  శ్రీరంగనాథుడు   పెరియపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు) –శ్రీరంగం తొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) – తిరుమణ్ణంగుడి ఆచార్యహృదయమునందు విశేషంగా  85వ చూర్ణికలో అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్,  సుప్రభాతం(తమ దివ్యగానంతో మేల్కొలుపుట) తో ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలుపు  మహాత్ములని వర్ణించారు.ఎంపెరుమాన్ కు కీర్తనా కైంకర్యము చేయడంలో  నంపాడువాన్(తిరుక్కురుంగుడి మలైమేల్ నంబికి పరమభక్తుడు ) యొక్క వైభవమును … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – 1 – కణ్ణినుణ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు అవతారిక పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అవతారిక మధురకవి ఆళ్వార్  తమ ఆచార్యులైన  నమ్మాళ్వార్ల  కిష్ఠమైన కృష్ణావతార చేష్ఠితాలను ఈ పాశురములో కొనియాడుతున్నారు.  అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్ అవతారిక నమ్మాళ్వార్ల  మధుర స్వరూపాన్ని ఈ పాశురములో మధురకవి ఆళ్వార్లు  ఆవిష్కరించారు. పరత్వమును పాలకడలి తోను,  విభవావతారములను  అమృత కలశముతోను  పోల్చారు. అవతారములన్నింటిలోను కృష్ణావతారము, చేష్ఠితములన్నింటిలోను  వెన్న దొంగిలించుట మధురాతి మధురం. రామావతారములో ఆయన … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు – అవతారిక

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు తనియన్ నమ్మాళ్వార్లకు – కాంచీపురము మధురకవి ఆళ్వార్ – తిరుక్కోళూర్ నంజీయర్ల అవతారిక జీవాత్మకు, పురుషార్థము (లక్ష్యము) మూడు స్థాయిలలో వుంటుంది. ఉత్తమం, మధ్యమం ,అథమం. ఈశ్వర కైంకర్యము ఉత్తమమైనది. ఆత్మానుభవము మధ్యమమైనది. లౌకిక విషయ వాంఛలు అథమమైన లక్ష్యము. లౌకిక వాంఛలు తాత్కాలికం అల్ప ప్రయొజనములను ఇచ్చేవి. ఆత్మానుభవములో ఆనందము లభించినా భగవంతుడి గుణానుభవముతో పోలిస్తే అది కూడా అల్పముగానే … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – తనియన్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు నమ్మాళ్వార్ , మధురకవి ఆళ్వార్, మరియు నాథమునులు, కాంచీపురం అవిదిత విషయాంతర: శఠారేః ఉపనిషదాం ఉపగానమాత్ర భోగ: | అపి చ గుణవసాత్ తదేక శేషీ మధురకవి హృదయే మమావిరస్తు || ప్రతి పదార్థము: అవిదిత విషయాంతర : నమ్మాళ్వార్ ను తప్ప మరేదీ తెలియని వారు శఠారేర్ : నమ్మాళ్వారుల శ్రీసూక్తులు ఉపనిషదాం : దివ్య ప్రబంధము ఉపగానమాత్ర భోగ : నిరంతరము … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: నమ్మళ్వార్ మరియు  మధురకవిఆళ్వార్ Audio e-book: http://1drv.ms/1VeOigr              మామునులు,  ఉపదేశ రత్న మాలలో,   మధురకవి ఆళ్వార్ల  తిరునక్షత్రమును (మేష మాసములో చిత్రా  నక్షత్రము) ప్రత్యేకముగా  పేర్కొన్నారు.   నిజానికి వీరి తిరునక్షత్రము తక్కిన ఆళ్వార్ల  తిరునక్షత్రము కంటే ప్రపన్నులైన రామానుజ సంబంధులకు చాలా ముఖ్యమైన రోజు.  నమ్మాళ్వార్ల పట్ల వీరికున్న అపారమైన ఆచార్య ప్రపత్తియే దానికి కారణము.  తరువాతి పాశురములో, నాలాయిర దివ్య ప్రబంధము మధ్యలో  … Read more

అమలనాదిపిరాన్

శ్రీ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమత్ వరవరమునయే నమ: శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ: పెరియ పెరుమాళ్ – తిరుప్పాణాళ్వార్) తనియన్ ఆపాదచూడ మనుభూయ హరిం శయానం మధ్యే కవేరతుహితర్ ముదితాంతరాత్మా| అద్రష్టతాం నయనయోర్ విషయాంతరాణాం యో నిశ్చికాయ మనవై మునివాహనం తం|| ప్రతిపదార్థము య: = ఎవరైతే(తిరుప్పాణాళ్వార్) కవేరదుహితు: = కావేరి నది మధ్యే = మధ్యలో ఆపాదచూడం = పాదములు మొదలు శిరస్సు దాకా అనుభూయ = అనుభవించి నయనయో: విషయాంతరాణాం అద్రష్టతాం = … Read more