ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 4 మరియు 5

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 3 శ్లోకం 4 & 5 తతః కనక పర్యంకే తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ | విశాలవిమల స్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే || (4) సమగ్రసౌరభోద్గార నిరంతర దిగంతరే | సోపదానే సుఖాసీనం సుకుమారే వరాసనే || (5) ప్రతి పదార్థం: తతః = తరువాత తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ = బాల సూర్యునిలాంటి కాంతితో విశాల విమల శ్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే = విశాలమైన , … Read more

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 3 – సాయంతనం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 2 శ్లోకం 3 సాయంతనం తతః క్రుత్వా సమ్యగారాధనం హరేః | స్వైః ఆలాభైః శుభైః శ్రోత్రున్నందయంతం నమామి తం || ప్రతి పదార్థం తతః =  సంధ్యావందనము చేసిన తరువాత సాయంతనం = సాయంకాలము చేయవలసిన హరేః ఆరాధనం = తమ స్వామి అయిన శ్రీరంగ నాధులకు ఆరాధనము సమ్యగ్ = చక్కగా, పరమ భక్తితో … Read more