ప్రమేయసారము 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ప్రమేయసారము << పాశురం 1 అవతారిక: కిందటి పాశురంలో 1.బధ్ధులు 2.ముక్తులు 3.నిత్యులు అని మూడు విధాల ఆత్మలను గురించి చెప్పారు. ఇందులో  నిత్యులు జనన మరణ చక్రములో పడక నిరంతరము పరమాత్మ కైంకర్యంలోనే ఉండేవాళ్ళు. ముక్తులు ఒకప్పుడు జనన మరణ చక్రములో పడ్డ వాళ్ళైనా దాని నుండి విముక్తిని పొందిన వాళ్ళు. బధ్ధులు మాత్రం ఇంకా జనన మరణ చక్రములో పడి క్లేశభాజమైన జీవనాన్ని గడిపేవాళ్ళు. దీనికి … Read more

ప్రమేయసారము 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ప్రమేయసారము << అవతారిక   అవతారిక తిరుమంత్రములోని ప్రణవమనబడే “ఓం ” కారార్థాన్ని ఈ మొదటి  పాశురములో సంక్షిప్తంగా వివరించారు. అవ్వానవర్కు మవ్వానవర్ ఎల్లాం ఉవ్వానవరడిమై ఎన్ఱు ఉరైత్తార్ ఇవ్వాఱు కేట్టిరుపాఱుక్కు ఆళ్ ఎన్ఱు కణ్డిరుప్పార్ మీట్చియిల్లా నాట్టిరుప్పార్ ఎన్ఱు ఇరుప్పన్ నాన్   ఫ్రతిపదార్థం: అవ్వానవర్కు = “అ” కారవాచ్యుడైన  శ్రీమన్ నారాయణునికి మవ్వానవర్ ఎల్లాం = సమిష్టిగా “మ” కారం ద్వారా సూచించబడే … Read more

ప్రమేయసారము – అవతారిక

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ప్రమేయసారము << తనియన్                                                                     ఎంబెరుమానార్                 … Read more

ప్రమేయసారము – తనియన్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ప్రమేయసారము అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్ మణవాళ మామునులు – వానమామలై నీంగామల్ ఎన్ఱుం నినైత్తుత్ తొళుమింగళ్ నీళ్ నిలత్తీర్ పాంగాగ నల్ల ప్రమేయ సారం పరిందళిక్కుం పూంగావళం పొళిల్ సూళ్ పుడై వాళుం పుదుప్పుళి మన్ ఆంగారం అఱ్ఱ అరుళాళ మాముని అంపదమే! ప్రతిపదార్థము: నీళ్ నిలత్తీర్ = ఈ బ్రహ్మాండములో నివసించే వారలారా! పూంగా  వళం పొళిల్ =  అందమైనన తోటలు, పెద్ద తోపులు … Read more

ప్రమేయసారము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః e-book – https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HegXtxR2BsjRa9KEg- అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ – శ్రీవిల్లిపుత్తుర్ మణవాళ మామునులు – వానమామలై వ్యాఖ్యాన మూలము –   శ్రీమద్ మణవాళ మామునులు యొక్క వ్యాఖ్యానము ఆధారంగా శ్రీ అరుళాళ మామునిగళ్ రచించిన  జ్ఞాన-ప్రమేయ సారమునకు ,శ్రీ అరుళాళ ప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ల వంశములో అవతరించిన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ శ్రీ.ఉ.వే. శ్రీనివాసా చార్యులచే తమిళములో  సులభ శైలిలో రచింపబడినది ఈ గ్రంథము.  కీర్తి శేషులు శ్రీ.ఉ.వే. … Read more

प्रमेय सारम् – श्लोक – १०

श्रीः श्रीमते शटकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनय् नमः प्रमेय सारम् श्लोक  ९  श्लोक  १० प्रस्तावना: पहिले के पाशुरों में यह चर्चा हुई कि आचार्य स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण के अपरावतार है। ३९वें पाशुर में यह पद “तिरुमामगळ कोळुनन ताने गुरुवागि ” बहुत ध्यान देने योग्य है। आचार्य के स्तुति के बारें में बात करते … Read more

प्रमेय सारम् – श्लोक – ९

श्रीः श्रीमते शटकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनय् नमः प्रमेय सारम् श्लोक  ८                                                                                    … Read more

प्रमेय सारम् – श्लोक – ८

श्रीः श्रीमते शटकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनय् नमः प्रमेय सारम् श्लोक  ७                                                                                    … Read more

प्रमेय सारम् – श्लोक – ७

श्रीः श्रीमते शटकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनय् नमः प्रमेय सारम् श्लोक  ६                                                                                   … Read more

प्रमेय सारम् – श्लोक – ६

श्रीः श्रीमते शटकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनय् नमः प्रमेय सारम् श्लोक  ५                                                                                     … Read more