జ్ఞానసారము 32

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 31 అవతారిక                      ‘ మాడుం మనయుం ‘ అనే 30 వ పాశురములో ,   తిరుమంత్రమును ఉపదేశించిన  ఆచార్యుల శ్రీపాదములే సలక ప్రయోజనములను చేకూరుస్తుందని గ్రహించని బుధ్ధిహీనులతో సంబంధమును పూర్తిగా విడిచివేయాలని  స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు చెప్పారు. ‘ వేదం ఒరు నాంగిన్ ‘ అనే 31 వ పాశురములో , శరణాగతి శాస్త్రమును ఇముడ్చుకున్న  ద్వయ మహా మంత్రము ఉపదేశించిన  ఆచార్యుల శ్రీపాదములే శరణమని పరిపూర్ణ విశ్వాసమును కలిగి వుండాలని చెప్పారు . అంతటి ఉపకారము చేసిన ఆచార్యులు సాక్షాత్ రామ, కృష్ణావతరము లాగ … Read more

జ్ఞానసారము 31

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 30 అవతారిక                     సకల వేదములు, వేదాంతములు, శాస్త్రముల సారము శరణాగతి. అలాంటి ఉన్నతమైన శరణాగతి శాస్త్రమును ఉపదేశించిన ఆచార్యుల శ్రీపాదములే శరణమని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.   పాశురము “వేదం ఒరు నాంగిన్ ఉట్పొదింద మెయి పొరుళుం కోదిల్ మను ముదల్ నూల్ కూరువదుం-తీదిల్ శరణాగతి తంద తన్ ఇరైవన్ తాళే అరణాగుం ఎన్నుం అదు” ప్రతిపదార్థము తీదిల్ = దోషరహితమైన … Read more

జ్ఞానసారము 30

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 29   పాశురము-30 “మాడుం మనయుం కిళయుం మఱై మునివర్ తేడుం ఉయర్ వీడుం సెన్ నెఱియుం పీడుడయ ఎట్టెళుతుం తందవనే ఎన్ఱు ఇరాదార్ ఉఱవై విట్టిడుగై కండీర్ విధి”   అవతారిక: లౌకిక , పార లౌకిక యాత్రకు అవసరమైన సకల సంపదను తనకు అష్టాక్షరి మహా మమంత్రమును ఉపదేశించిన ఆచార్యుల కృప అన్న గ్రహింపు లేని వారితో సంబంధమును … Read more

జ్ఞానసారము-29

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 28   పాశురము-29 “మందిరముం ఈంద గురువుం అం మందిరతాల్ సిందనై సెయిగిన్ఱ తిరుమాలుం నందలిలాదు ఎన్ఱుం అరుళ్ పురివర్ యావర్ , అవర్ ఇడరై వెన్ఱు కడిదు అడైవర్ వీడు” అవతారిక: తిరుమంత్రమనే అష్టాక్షరి మంత్రముపై , దానినుపదేశించిన ఆచార్యులపై ,మంత్ర ప్రతిపాద్యుడైన శ్రీమన్నారాయణునిపై మహా విశ్వాసము కలవారు జననమరణ చక్రబంధము నుండి విడివడి నిత్య కైంకర్య భాగ్యమును పొందుతారని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు. … Read more

జ్ఞానసారము 28

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 27   పాశురము-28 “శరణాగతి మఱ్ఱోర్ సాదనతై పఱ్ఱిల్ అఱణాగాదు అంజనై తన్ సేయై ముఱణ్ అళియ కట్టియదు వేరోర్ కయిఱు కొండార్పదన్ మున్ విట్ట పడై పోల్ విడుం” అవతారిక:                కిందటి పాశురమైన “తప్పిల్ కరువరుళాల్” లో , స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్  అచార్యులు చూపిన మార్గములో  శరణాగతి చేసి పరమపదమును పొందు విధానమును చెప్పారు. తరువాతి పాశురమైన ,“నెఱి అఱియాదారుం”  లో గురుముఖత   శరణాగతి  శాస్త్రమును తెలుసుకొని ఆచరించని … Read more

జ్ఞానసారము 27

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 26 పాశురము-27 “నెఱి అఱియాదారుం అఱిందవర్ పాఱ్ సెన్ఱు సెఱిదల్ సెయ్యా త్తీ మనత్తర్ తాముం – ఇఱై ఉరైయై త్తేఱాడవరుం తిరుమడందై కోన్ ఉలగత్తు ఏఱార్ ఇడర్ అళుందువార్” అవతారిక:               ఈ పాశురములో స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ మూడు రకముల మనుష్యుల గురించి చెపుతున్నారు. 1.ఆత్మోజ్జీవనము గురించి చింతింపని వారు 2.ఆత్మోజ్జీవనమునకు మార్గ నిర్దేశము చేయు గురువును ఆశ్రయించని వారు 3. శరణాగతి శాస్త్రములో … Read more

జ్ఞానసారము 26

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 25 పాశురము-26 “తప్పిల్ గురు అరుళాల్ తామరైయాళ్ నాయగన్ తన్ ఒప్పిల్ అడిగళ్ నమక్కు ఉళ్ళత్తు – వైప్పెన్ఱు తేఱి ఇరుప్పార్గళ్ తేసు పొలి వైగుంతత్తు ఏఱి ఇరుప్పార్ పణిగట్కే ఏయిందు” అవతారిక శరణాగతి మార్గము శ్రీమన్నారాయణునిచే చెప్పబడినది. ఈ విషయమును తమిళ కవి  తిరువళ్ళువర్ “పొఱి వాయిల్ ఐయందవిత్తాన్ పొయ్దీర్ ఒళుక్క నెఱి”  అన్నారు. అనగా సర్వస్వామి అయిన సర్వేశ్వరుడు చెప్పిన నిజమైన మార్గమే … Read more

జ్ఞానసారము 25

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 24 అవతారిక కిందటి పాశురములో శరణాగతి చేసిన తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గ్రహించడని స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు వివరించారు కదా! దానికి కారణము  భగవంతుడు  “వాత్సల్య పరిపూర్ణుడు”. అందు వలన   “వత్సలుడు ” అని పిలువబడతాడు. తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గణించక పోగా వాటిని దీవెనలుగా స్వీకరిస్తాడు, ఆనందిస్తాడు . అందువలన … Read more

జ్ఞానసారము 24

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 23 అవతారిక కిందటి పాశురములో సంచిత, ఆగామి, ప్రారబ్దమనే  మూడు విధముల కర్మలలో మొదటి రెంటిని  గురించి చెప్పారు. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ఈ పాశురములో  శ్రీమన్నారాయణుడు తనను శరణాగతి చేసిన భక్తులు తెలియక చెసే పాపాలను చూడడు , గణించడు అని వివరిస్తున్నారు. “వణ్డు పడి తుళబ మార్బినిడై సెయ్ద పిళై ఉణ్డు పల ఎన్ఱు … Read more

జ్ఞానసారము 23

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 22 అవతారిక జన్మకర్మల చక్రభ్రమణములో పడి కొట్టుకుపోతామేమో అని భయపడేవారికి ఈ పాశురములో ఒదార్పు లభిస్తుంది . శరణాగతి చెసిన వారికి కష్టాలు ఉండవు అనినొక్కి చెపుతున్నారు. “ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్ ఒట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి ఏళై మనమే! ఇనిత్తళరేల్ – ఆళి వణ్ణన్ తన్నడి క్కీళ్ వీళ్దు శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్ సొన్నదఱ్ పిన్ ఉణ్దో? తుయర్” ప్రతి … Read more