తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 5వ భాగము

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << 4వ భాగము 1-2]3-4-5-6[-5-4-3-2-1 ముత్తు ణై నాన్మరై వేళ్వి అఱు తొళిల్  అన్దణర్ వణంగుం తన్మయై ప్రతిపదార్ధము :  అన్దణర్ వణంగుం తన్మైయై –బ్రాహ్మణులచే పూజింపబడువాడు  ముత్తీ – త్రై అగ్నులు  (మూడు విధము లైన అగ్నులు)మరియు నాల్ మఱై – నాలుగు రకములైన  వేదములు మరియు ఐవగై వేళ్వి – ఐదు విధములైన  యఙ్ఞములు మరియు అఱు తొళిల్ – ఆరు విధములైన కర్మలు. … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 4వ భాగము

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << 3వ భాగము 1-2-3]4-5-4-3-2-1[1-2 నాల్ దిశై నడుంగ అంజిఱై ప్పఱవై ఏఱి నాల్వాయ్  ముమ్మతత్తు ఇరుశెవి యొరుతని వేళత్తు అరందైయై ఒరునాళ్ ఇరునీర్ మడువుళ్ తీర్తనై ప్రతిపదార్థము  ఒరునాళ్ – ఒకానొకప్పుడు  నాల్ దిశై నడుంగ – నాలుగు దిక్కులు వణికిపోగ అంజిఱై  ప్పఱవై ఏఱి – అందమైన పక్షిని ఎక్కి(గరుడవాహనము నెక్కి) ఇరునీర్ మడువుళ్ – లోతుగా నీరుగల మడుగులో … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 3వ భాగము

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << 2వ భాగము (1-2-)3-4-3-2-1-(1-2-3) మూవడి నానిలం వేణ్డి ముప్పురి నూలొడు మానురి ఇలంగు మార్వినిల్ ఇరు పిఱప్పు ఒరు మాణ్ ఆగి ఒరు ముఱై ఈరడి మూవులగు అళందనై ప్రతిపదార్థము:  ఒరు ముఱై – ఒకానొకప్పుడు  ముప్పురి నూలొడు – యఙ్ఞోపవీతముతో  మానురి – జింక చర్మము ఇలంగు మార్వినిల్ – హృదయము మీద అలంకరించిన  ఇరు పిఱప్పు ఒరు మాణ్ … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై – 2వ భాగము

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << 1వ భాగము ఈ రెండవ భాగములో రైతు తన చేనులోని కలుపును తీసినట్లు భగవంతుడు తాను సృజించిన లోకములను పాడు చేస్తున్న రాక్షసులను తొలగించాడని ఆళ్వార్లు పాడుతున్నారు.  1-2-3-2-1 (1-2) ఒరు ముఱై ఇరు శుడర్ మీదినిల్ ఇయఙ్గా ముమ్మతిళ్ ఇలంగై ఇరుకాల్ వళైయ ఒరు శిలై ఒన్ఱియ ఈర్ ఎయుత్తు అళల్వాయ్ వాలియిన్ అట్టనై ప్రతిపదార్థము: ఇరు శుడర్ – … Read more

తిరువెళుక్కూట్ఱిరుక్కై 1వ భాగము

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << అవతారిక అవతారికలో తెలిపినట్లుగా ఈ ప్రబంధములో ఆళ్వార్లు తమ ఆకించన్యమును,  అశక్తతను తెలియజేసుకుంటున్నారు.  అదే సమయములో పరమాత్మ సర్వ శక్తతను తెలియజేస్తున్నారు.తమను  ఈ సంసారము  నుండి బయట  పడవేయమని   తిరుక్కుడందై ఆరావముదుడిని శరణాగతి చేస్తున్నారు. 1-2-1(ఈ అంకెలు రథము ఆకారములో అమరుటకు పాశురములో ప్రయోగించబడినవి) ఒరు పేరుంది ఇరు మలర్ తవిసిల్   ఒరు ముఱై అయనై ఈన్ఱనై ప్రతిపదార్థము: ఇరు – పెద్ద … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై- అవతారిక

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై << తనియన్లు               తిరుమంగై ఆళ్వార్లు ఈ సంసారములోని సుఖ: దుఖ:ములను చూసి విరక్తి చెందారు. పెరియ తిరుమొళిలో, అనేక దివ్య దేశములను వర్ణించారు. అది చూసి ఈయన శ్రీవైకుంఠమునే మరచిపోయారని భగవంతుడే ఆశ్చర్య పోయి ఈ సంసారము యొక్క స్వరూపమును చూపారు. పెరియ తిరుమొళిలో ఆఖరి దశకము  “మాఱ్ఱముళ”లో  ఆళ్వార్లు ఈ సంసారములో ఉండటము నిప్పులలో ఉన్నట్లు అని పాడారు.  ఆ దుఖ:మును … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై – తనియన్లు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరువెళు కూట్ఱిరుక్కై మొదటి తనియన్  పిళ్ళైలోకం జీయర్   మణిప్రవాళ భాష(సంస్కృత తమిళ భాషల  మిశ్రమం)లో అనుగ్రహించిన తనియన్ వ్యాఖ్యానము ఇక్కడ వర్ణింపబడింది. దేవాలయాన్ని ఎలాగైతే  ప్రాకారములు రక్షించునో  ఆ మాదిరిగా ఆ భగవానుని ప్రాకారములను (వైభవమును)  రక్షించు  షట్ప్రబంధములను అనుగ్రహించిన తిరుమంగైఆళ్వార్ కు పల్లాండు (మంగళాశాసనం) ను చేయు తనియన్. ఆచార్యులు నేరుగా వీరిని స్తుతిస్తున్నారు. అన్నీ దివ్యదేశముల యందు ఆళ్వార్ ప్రస్తుతం … Read more

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: e-book of the whole series: http://1drv.ms/1J8z9Go Audio పన్నిద్దరాళ్వార్లలో ఒకరైన తిరుమంగైఆళ్వార్ల కు మాత్రం అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి. లోకములో అందరూ ఆచార్యులను ప్రార్ధించి పంచసంస్కారము పొందుతారు. కాని వీరు మాత్రము మానవమాత్రులను ఆశ్రయించక తిరునరయూర్ నంబిని  ఆశ్రయించి  పంచసంస్కారములను పొందారు. తిరుక్కణ్ణపురం పెరుమాళ్ళ దగ్గర తిరుమంత్రార్థమును పొందారు. వీరిది శార్ఘ అంశమని పెద్దలు చెపుతారు. అందుచేతనేమో వీరి పనులు, పాటలు బాణములా వాడిగా వుంటాయి. … Read more

thiruvezhukURRirukkai – Audio

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: iyaRpA Meanings Full rendering thaniyan – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-0-thaniyan section 1 – oru pErundhi – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-01 section 2 – orumuRai irusudar – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-02 section 3 – mUvadi nAnilam – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-03 section 4 – nAl thisai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-04 section 5 – muththI nAnmaRai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-05 section 6 – … Read more

thiruvezhukURRirukkai – 13

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full series Previous section sARRuppAdal by kambar (Concluding pAsuram by poet kambar) Poet kambar has sung a pAsuram on thirumangai AzhwAr, which we recite at the end of thiruvezhukURRirukkai. idam koNda nenjaththu iNangik kidappana enRum thadam koNda thAmarai sUzhum malarndha thaN pUnkudanthai vidam koNda veN … Read more