నాచ్చియార్ తిరుమొళి – సరళ వ్యాఖ్యానము – పదిమూన్డ్ఱామ్ తిరుమొళి – కణ్ణన్ ఎన్నుం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

నాచ్చియార్ తిరుమొళి

< పన్నిరండాం తిరుమొళి – మఱ్ఱు ఇరుందీర్గట్కు

ఎక్కడికీ వెళ్లలేని ఆమె పరిస్థితిని చూసి వారు జాలిపడి విచారించారు. ప్రయత్నిస్తే అతి కష్థం మీద ఆమెను ఒక మంచములో పరుండ పెట్టి మాత్రమే తీసుకువెళ్లగలరు. ఈ స్థితిలో కూడా, ఆమె వారితో “మీరు నా స్థితిని చక్కదిద్దాలనుకుంటే, ఎంబెరుమానుడికి సంబంధించిన  ఏ వస్తువైన తీసుకువచ్చి నాపైన మర్దన చేస్తే నా ప్రాణాలు దక్కుతాయి” అని ప్రార్థించింది.

“భగవానునిపై పూర్ణ భక్తిలో మునిగిన నీవు, నిజంగా ఇంత బాధపడాలా? అంతటి ఎంబెరుమానునికి శరణాగతి చేసిన తరువాత కూడా ఇంత దుఃఖాన్ని అనుభవించాలా? నీవు ఇలా చేస్తే ఎలా, అతడికి వచ్చే నింద గురించి ఆలోచించావా?” అని వారు ప్రశ్నించారు. ఆమె స్పందిస్తూ, “వంశానికి నింద రాకూడదని మీరు చెప్పే మాటలు నా ఈ ప్రస్తుత స్థితికి తగినవి కావు. నన్ను రక్షించాలనుకుంటే, ఎంబెరుమానుని నుండి ఏదైనా ఒక వస్తువుని తెచ్చి నాపైన మర్ధన చేయండి” అని ప్రార్థించింది.

మొదటి పాశురము: ఆతడు తన దివ్య తొడపై ధరించిన పచ్చని పట్టు పీతాంబరాన్ని తీసుకువచ్చి దానితో విసిరి తన బాధను తగ్గించమని ఆమె వారిని కోరుతుంది.

కణ్ణన్ ఎన్నుం కరుం దెయ్వం కాట్చి పళగిక్కిడప్పేనై
పుణ్ణిల్ పుళిప్పు ఎయ్ధార్పోల్ పుఱం నిన్ఱు అళగు పేశాదే
పెణ్ణిన్ వరుత్తం అఱియాద పెరుమాన్ అరైయిల్ పీదగ
వణ్ణ ఆడై కొణ్డు ఎన్నై వాట్టం తణియ వీశిరే

ఓ అమ్మలారా!  నేను భగవత్స్వరూపుడైన నల్లని ఆ కృష్ణుడి సాన్నిధ్యములో ఉన్నాను. పుండుపైన కారం చల్లినట్లు నాకు సలహాలిచ్చి అలా దూరంగా ఉండి నన్ను చికాకు పెట్టే బదులు, ఆడపిల్లల మనోవేదన తెలియని ఆ కృష్ణుడు నడుమున ధరించి ఉన్న పచ్చని దివ్యమైన వస్త్రాన్ని తెచ్చి నన్ను విసిరితే ఈ విరహవేదన బాద మాయమౌతుంది.

రెండవ పాశురము: ఆతడు ధరించిన ఆ దివ్యమైన తుళసీ మాలని తీసి, ఆమె శిరోజాలపై అలంకరించమని ఆమె వారిని కోరుతుంది.

పాల్ ఆలిలైయిల్ తుయిల్ కొణ్డ పరమన్ వలైప్పట్టు ఇరుందేనై
వేలాల్ తున్నం పెయ్దాఱ్పోల్ వేణ్డిఱ్ఱెల్లాం పేశాదే
కోలాల్ నిరై మేయ్ త్తు  ఆయనాయ్ క్కుడందైక్కిడంద కుడమాడి
నీలార్ తణ్ణం తుళాయ్ క్కొండు ఎన్నెఱి మెన్ కుళల్ మేల్ శూట్టీరే

చిన్న శిశువు రూపంలో లేత మర్రి ఆకుపై పడుకొని ఉన్న ఆ మహోన్నతుడి వలలో నేను చిక్కుకున్నాను. సూదులలా నన్ను గుచ్చుకుంటున్న మీ మాటలు ఆపండి. దాని బదులు, తిరుక్కుడన్దై లో శయనించి ఉన్న పశుకాపరి కృష్ణుడు ధరించిన అందమైన చల్లని తాజానైన తుళసి మాలను తెచ్చి నా మెత్తటి శిరోజాలపైన అలంకరించండి.

మూడవ పాశురము: ఆతని ఛాతీపై ఉన్న వనమాలను తీసుకొచ్చి, ఆతని చూపుల బాణంతో గాయమై ఉన్న నా ఛాతీపై దొర్లిస్తే చల్లబడుతుంది.

కంజైక్కాయ్ంద కరువిల్లి కడైక్కణ్ ఎన్నుం శిఱైక్కోలాల్
నెంజు ఊదురువ ఏవుండు నిలైయుం తళర్ందునై వేనై
అంజేల్ ఎన్నాన్ అవన్ ఒరువన్ అవన్ మార్వణింద వనమాలై
వంజియాదే తరుమాగిల్ మార్విల్ కొణర్ందు పురట్టీరే

కంసుడిని వధించిన విశాల బాణాలను పోలిన కనుబొమ్మలున్న కృష్ణుడు, చూపుల బాణాలతో నన్ను గాయపరచాడు. మనందరికీ భిన్నమైనవాడు, ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఆ ఎంబెరుమానుడు, “భయపడవద్దు” అని అనట్లేదు. ఆ ఎంబెరుమానుడు తాను ధరించిన వనమాలను, ఏ  మోసపోకుండా కృపతో ఇస్తే, దయచేసి దానిని తీసుకువచ్చి నా ఛాతీపై చుట్టండి.

నాలుగవ పాశురము: ఆమె ఎంబెరుమానుడు అయిన శ్రీమహాలక్ష్మీ పతి యొక్క దివ్య అదరములను తనలో ఇమిడ్చి తన అలసటను తొలగించమని ప్రార్థిస్తుంది.

ఆరే ఉలగత్తు ఆఱ్ఱువార్? ఆయర్పాడి కవర్ందుణ్ణుం
కారేఱుళక్క ఉళక్కుండు తళర్ందుం ముఱిందుం కిడప్పేనై
ఆరావముదం అనైయాన్ తన్ అముద వాయిల్ ఊఱియ
నీర్ తాన్ కొణర్ందు పులరామే పరుక్కి ఇళైప్పై నీక్కిరే

నల్లటి వృషభమును పోలిన కృష్ణుడు  తిరువాయ్ ప్పాడి (శ్రీగోకులం) మొత్తాన్ని దోచుకుని అనుభవించాడు. నన్ను హింసించి బలహీన పరచినవాడు, వేదనకు గురిచేసి నన్ను ఓదార్చ గలిగే వాడు కూడా ఆతడే. (“మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నాము; నీకు ఏమి కావాలి?” అని అమ్మలు అడిగారు) ఎంత తాగినా దాహం తీరనటువంటి ఆతడి దివ్య నోటిలోని తేనె లాంటి రసాన్ని నా కోసము తీసుకురండి,  నా నిరుత్సాహాన్ని తొలగించగలిగినది, నా శరీరాన్ని వాడిపోవ్వని ఆ మకరందాన్ని నాకు తాగించి నన్ను సంతృప్తి పరచండి.

ఐదవ పాశురము: “నా కోసమే ఉన్న అతని పెదవుల దివ్యామృతం దొరకకపోతే, ఆతడు వేణువు ఊదుతున్నప్పుడు పడిన అదరామృత తేనె జల్లులను సేకరించి వచ్చి నా ముఖముపైన పూయండి” అని వారిని ప్రార్థించింది.

అళిలుం తొళిలుం ఉరుక్కాట్టాన్ అంజేల్ ఎన్ఱాన్ అవన్ ఒరువన్
తళువి ముళువిప్పుగుందు ఎన్నైచ్చుఱ్ఱి చ్చుళన్ఱు పోగానాల్
తళైయిన్ పొళిల్ వాయ్ నిరైప్పిన్నే నెడుమాల్ ఊది వరుగిన్ఱ
కుళైయిన్ తొళై వాయ్ నీర్ కొండు కుళిర ముగత్తు త్తడవీరే

కృష్ణుడు తనను పూజించినా, తన కోసము క్షోబించి క్షీణించినా, తాను దర్శనము ఇవ్వడు, “భయపడకుము” అని కూడా అనని గొప్పవాడు. ఆతడు  ఇక్కడికి వచ్చాడు, ముందు వెనుక నన్ను చుట్టుముట్టాడు, నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. అయ్యో! ఇది కేవలము నా భ్రమ.  నెమలి ఈకలతో చేసిన గొడుగు మాదిరిగా గోవుల వెనుక నిలబడి ఉన్న కృష్ణుడి మురలి రంధ్రాల నుండి చిట్లిన తేనె జల్లులను తీసుకురండి. నా ముఖం మీద ఆ నీటి బిందువులను రాసి నన్ను చల్ల పరచండి.

ఆరవ పాశురము: కనీసం నిర్లజ్జుడైన ఆ కృష్ణుడి దివ్య పాదాల క్రింది ధూలినైనా తెచ్చి నా శరీరంపై పూయండి, నేను నా ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోగలను.

నడై ఒన్ఱిల్లా ఉలగత్తు నందగోపన్ మగన్ అన్నుం
కొడియ కడియ తిరుమాలాల్ కుళప్పుక్కూఱు కొళప్పట్టు
పుడైయుం పెయరగిల్లేన్ యాన్ పోట్కన్ మిదిత్త అడిప్పాట్టిల్
పొడిత్తాన్ కొణర్ందు పూశీర్గళ్ పోగా ఉయిర్ ఎన్నుడంబైయే

శ్రీయః పతి (శ్రీ మహాలక్ష్మి భర్త), స్వార్ధపరుడు, కృపాహీనుడైన ఆ నందగోప తనయుడి కారణంగా,  అన్ని హద్దులు దాటి ఈ ప్రపంచంలో అనేక రకాలుగా హింసిపబడ్డాను నేను, కొంచెం కూడా కదలలేక, పూర్తి శక్తిహీనమై ఉన్నాను. ఆ నిర్లజ్జుడైన కృష్ణుడి దివ్య పాదాలు నడయాడిన మట్టిని సేకరించి నా శరీరంపై పూయండి, నా ప్రాణము దక్కించండి.

ఏడవ పాశురము: స్వయంగా ఆతడు తన వద్దకు రాకపోయినా సరే, తనని అతని వద్దకు తీసుకెళ్లగలిగితే, అది కూడా నాకు ఆమోదయోగ్యమేనని, అలా చేయమని ఆమె వారిని ప్రార్థించింది.

వెఱ్ఱి కరుళక్కొడియాన్ తన్ మీమీదు ఆడా ఉలగత్తు
వెఱ్ఱ వెఱిదే పెఱ్ఱ తాయ్ వేంబేయాగ వళర్ త్తాళే
కుఱ్ఱమఱ్ఱ ములై తన్నై క్కుమరన్ కోలప్పణైత్తోళోడు
అఱ్ఱ కుఱ్ఱం అవై తీర అణైయ అముక్కిక్కట్టీరే

గరుడ ధ్వజము కలిగి ఉన్న ఆ ఎంబెరుమానుడి ఆదేశాన్ని దాటేవారు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు, ఆతడి తల్లి అయిన యశోద ఆతడికి భయము భక్తులు లేకుండా పెంచింది. అతను ఒక, చేదు వేప పండు వలె ఎవ్వరికీ ఎలాంటి ఫలితము లేకుండా అయ్యాడు. కల్ప వృక్షపు కొమ్మల వంటి యౌవనస్థుడైన ఎంబెరుమానుడి భుజాలతో నా స్థనములను బంధించండి, ఆయన తప్పా మరొకరిని ఇష్టపడే ఎలాంటి దోషం వాటికి అంటదు.

ఎనిమిదవ పాశురము: నన్ను బహిష్కరించిన అతన్ని నేను కలిసినప్పుడు, ఎందుకూ పనికిరాని నా స్థనములను పెలికి ఆతడి ఛాతీపై విసిరేస్తాను. అలాగైనా నా ఈ బాధల నుండి విముక్తి పొందుతాను.

ఉళ్ళే ఉరుగి నైవేనై ఉళళో ఇలళో ఎన్నాద
కొళ్ళై కొళ్ళిక్కుఱుంబనై గోవర్తననై క్కండక్కాల్
కొళ్ళుం పయన్ ఒన్ఱు ఇల్లాద కొంగై తన్నైక్కిళంగోడుం
అళ్ళిప్పఱిత్తిట్టు అవన్ మార్విల్ ఎఱిందు ఎన్ అళలై తీర్వేనే

గాయాలతో కరిగిపోయిన మనసుతో ఉన్న నా గురించి ఒక్కసారైనా “ఆమె బతికే ఉందా లేక మరణించిందా?” అని ఇంతవరకు ఆయన అడగ లేదు. అతను నా ఆస్తినంతా కాజేశాడు. నాకు ఇంత బాధను కలిగించిన ఆ కృష్ణుడిని ఒక వేళ నేను చూసినట్లయితే, నేను ఈ పనికిరాని స్థనములను పెలికి ఆతడి ఛాతీపై విసిరేస్తాను. నా వేదన కొంచం తగ్గుతుంది.

తొమ్మిదవ పాశురము: అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఆమెను తన అంతర్యామి ఎంబెరుమానుడిని అనుభవించమని చెప్పినప్పుడు,  “నేను ఆతడిని ఈ రూపంలోనే సేవించాలి; అతడిని నేను ఇతర ఏ రూపాలలోనూ అనుభవించ గోరను.” అని ఆమె తెలిపింది.

కొమ్మై ములైగళ్ ఇడర్ తీర గోవిందఱ్కు ఓర్ కుఱ్ఱేవల్
ఇమ్మై ప్పిఱవి శెయ్యాదే ఇనిప్పోయ్ చ్చెయ్యుం తవం తాన్ ఎన్?
శెమ్మై ఉడైయ తిరుమ్మార్విల్ శేర్తానేలుం ఒరు నాన్ఱు
మెయ్ మ్మై శొల్లి ముగం నోక్కి విడై తాన్ తరుమేల్ మిగ నన్ఱే

బాగా ఎదిగిన, బలిష్టమైన నా స్థనములతో కృష్ణుడికి ఈ జన్మలోనే అంతరంగ సేవ చేయుటకు బదులు, వేరే చోటికి వెళ్లి తపస్సు చేయడంలో అర్థమేముంది? తన భక్తులను ఆలింగనము చేసుకొనుటకు మాత్రమే ఉన్న ఆతడి దివ్య వక్ష స్థలముతో నన్ను ఆప్యాయతతో ఆయన ఆలింగనం చేసుకుంటే బావుంటుంది. ఒక రోజు నన్ను అతడు చూసి, “నువ్వు నాకు అక్కర లేదు” అని చెప్పినా సరే, ఇంకా బావుంటుంది.

పదవ పాశురము: ఈ దశకం నేర్చుకున్నవారికి తనలా దుఃఖానుభవము కాకుండా కేవలం సుఖాన్ని మాత్రమే అనుభవిస్తారని తెలుపుతూ పూర్తి చేసింది.

అల్లల్ విళైత్త పెరుమానై ఆయర్ పాడిక్కు అణివిళక్కై
విల్లి పుదువై నగర్ నంబి విట్టుచిత్తన్ వియన్ కోదై
విల్లైత్తొలైత్త పురువత్తాళ్ వేట్కై ఉఱ్ఱు మిగ విరుంబుం
శొల్లైత్తుదిక్క వళ్ళార్గళ్ తున్బ క్కడలుళ్ తువళారే

విల్లుని కూడా ఓడించిన కనుబొమ్మలు, అద్భుతమైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న ఆండాళ్,  శ్రీవిల్లిపుత్తూర్కి నాయకుడైన పెరియాళ్వార్ల దివ్య కుమార్తె.  శ్రీ గోకులంలో అల్లరి చేష్థితాలతో ఎన్నో లీలలు ఆడి శ్రీ గోకుల దీపము అని పేరు తెచ్చుకున్న కృష్ణుడిపై ఆమె కరుణతో సంకలనం చేసిన ఈ పాశురాలను పాడే సామర్థ్యం ఉన్నవారికి ఈ సంసార సాగరములో దుఃఖాలు ఉండవు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/nachchiyar-thirumozhi-13-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment