ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವಿರಣೆ – 1 ರಿಂದ 10 ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಸುರಂ : “ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು “ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರ ಮನಸನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂ ಮನ್ನು ಮಾದು ಪೊರುಂದಿಯ ಮಾರ್ಬನ್ ಪುಗೞ್ ಮಲಿಂದ ಪಾ ಮನ್ನು ಮಾಱನ್ ಅಡಿ ಪಣಿಂದು ಉಯ್ನ್ದವನ್ ಪಲ್ ಕಲೈಯೋರ್ ತಾಂ ಮನ್ನ ವಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಚರಣಾರವಿಂದಮ್ ನಾಂ … Read more

periya thirumozhi – 1.7.10 – sengaNALi ittiRainjum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram sengaNALi ittiRainjum singavEL kunRudaiya engaL Isan empirAnai irundhamizh nURpulavan mangaiyALan mannu thol sIr vaNdaRai thArkkaliyan sengaiyALan senjol mAlai vallavar thIdhilarE Word-by-Word meanings sem – reddish kaN – … Read more

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವಿರಣೆ – ತನಿಯನ್ಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಮುನ್ನೈ ವಿನೈ ಅಗಲ ಮೂಂಗಿಱ್ ಕುಡಿ ಅಮುದನ್ ಪೊನ್ನಂ ಕಱಱ್ಕಮಲ ಪ್ಪೋದಿರಂಡುಂ – ಎಣ್ಣುಡೈಯ ಶೆನ್ನಿಕ್ಕಣಿ  ಆಗ ಚ್ಚೇರ್ತಿನೇನ್  ತೆನ್ಬುಲತ್ತಾರ್ಕ್ಕು ಎನ್ನು ಕ್ಕಡವುಡೈಯೇನ್ ಯಾನ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಬಂಗಾರದಂತಹ , ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ, ಮೂಂಗಿಱ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮುಧನಾರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಭರಣದಂತೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ.ಇದನಂತರ, ಯಮ (ಧರ್ಮ ದೇವತೆ) ಮತ್ತು ಅವನ … Read more

periya thirumozhi – 1.7.9 – nallai nenjE

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram nallai nenjE! nAm thozhudhum nammudai namperumAn alli mAdhar pulga ninRa AyiranthOLanidam nelli malgik kalludaippap pullilaiyArththu adharvAych chillu chillenRollaRAdha singavEL kunRamE Word-by-Word meanings nammudai – being our refuge … Read more

periya thirumozhi – 1.7.8 – nAththazhumba nAnmuganum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram nAththazhumba nAnmuganum IsanumAy muraiyAl Eththa angOrALariyAy irundha ammAnadhidam kAyththa vAgai neRRolippak kalladhar vEyngazhai pOy thEyththa thIyAl viN sivakkum singavEL kunRamE Word-by-Word meanings nA – tongue thazhumba – … Read more

periya thirumozhi – 1.7.7 – munaiththa sIRRam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram munaiththa sIRRam viN sudappOy mUvulagum piRavum anaiththum anja ALariyAy irundha ammAnadhidam kanaiththa thIyum kallumallA villudai vEdarumAyth thinaiththanaiyum sella voNNAch  chingavEL kunRamE Word-by-Word meanings munaiththa sIRRam – great … Read more

periya thirumozhi – 1.7.6 – erindha paingaN

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram erindha paingaN ilangu pEzhvAy eyiRRodu idhu evvuruvenRu irindhu vAnOr kalangiyOda irundha ammAnadhidam nerindha vEyin muzhaiyuL ninRu nIL neRivAy uzhuvai thirindha Anaich chuvadu pArkkum singavEL kunRamE Word-by-Word meanings … Read more

periya thirumozhi – 1.7.5 – menRa pEzhvAy

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram menRa pEzh vAy vAL eyiRROr kOLariyAy avuNan ponRa Agam vaLLugirAl pOzhndha punidhanidam ninRa sendhI moNdu sURai nIL visumbu Udiriya senRu kANdaRkariya kOyil singavEL kunRamE Word-by-Word meanings menRa … Read more

periya thirumozhi – 1.7.4 – evvam vevvEl

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram evvam vevvEl pon peyarOn Edhalan innuyirai vavvi Agam vaLLugirAl vagirndha ammAnadhidam kavvu nAyum kazhugum uchchip pOdhodu kAl suzhanRu dheyvam allAl sella oNNAch chingavEL kunRamE Word-by-Word meanings evvam … Read more

periya thirumozhi – 1.7.3 – Eyndha pEzhvAy

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram Eyndha pEzhvAy vALeyiRROr kOlariyAy avuNan vAyndha Agam vaLLugirAl vagirndha ammAnadhidam Oyndha mAvum udaindha kunRum anRiyum ninRazhalAl thEyndha vEyum alladhillach chingavEL kunRamE Word-by-Word meanings Eyndha – matching his … Read more