ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఇతర ప్రబంధములు ఉపదేశ రత్తినమాలై అను ఈ తమిళ దివ్య ప్రబంధము మకుఠములో రత్నమువలే ప్రకాశించే  “విశదవాక్ శిఖామణి” అను బిరుదాంకితులైన మణవాళ మహాముణుల ముకారవిందము నుంచి వెలువరింపబడిన దివ్య వాక్సుధ. ఈ ప్రబంధము పిళ్ళలోకాచార్యుల శ్రీవచన భూషణ గ్రంధమును సూక్షముగా తెలియ చేస్తుంది మరియు దీనియొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఆచార్య అభిమానమే శిష్యునికి ఉధ్ధారకం. ఆచార్య సేవయే పరమావదిగా బావించు శిష్యునకు … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ముదలాయిరము శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 11వ పాశురము లో తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు. మన్నియ సీర్ మార్గళియిల్ కేట్టై ఇన్ఱుమానిలత్తీర్ ఎన్నిదనుక్కు ఏత్తం ఎనిల్ ఉరైక్కేన్ – తున్ను పుగళ్ మామఱైయోన్ తొణ్దరడిప్పొడి ఆళ్వార్ పిఱప్పాల్ నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుం నాళ్ ఓ ప్రపంచ ప్రజలారా! శ్రీ వైష్ణవ మాసంగా కీర్తిగాంచిన మార్గళి మాసంలో జ్యేష్ట … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ముదలాయిరము శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 26వ పాసురంలో కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు యొక్క గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు. వాయ్ త్త తిరుమందిరత్తిన్ మద్దిమమాం పదంపోల్ శీర్ త్త మధురకవి శెయ్  కలైయై – ఆర్త పుగళ్ ఆరియర్గళ్ తాంగళ్ అరుళిచ్చెయళ్ నడువే శేర్విత్తార్ తార్పరియం తేర్ న్దు తిరుమంత్రం అని కూడా పిలువబడే అష్టాక్షరము, పదాలు మరియు అర్థ … Read more