జ్ఞానసారము 17

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 16

indra-worships-krishna

అవతారిక

ఆత్మ జ్ఞానము గలవాడంటే ఆత్మపరమాత్మకే దాసుడని అదియే నిజమైన ఆత్మ స్థితి అని తెలిసిన వాడు. ఆత్మ స్వరూపమును స్మరించు వారి గురించి కిందటి పాశురములొ చెప్పారు. ఇందులో ఆత్మ జ్ఞానము గలవాడికి, గొప్ప సంపద కూడుట, అది తొలగి పోవుట ,జీవన కాలము పెరుగుట, తగ్గుట , ఆత్మస్వరూపము తెలిసిన వారికి  అహంకారమొ , దుఖఃమొ కలుగవు అని చెపుతున్నారు.

పాశురము

“ ఒన్ ఱిడుగ విన్ణ్ వర్  కోన్ సెల్వ మోళిందుడుగ

ఎఱఱుం ఇఱవాదిరుమ్తిడుగ – ఇన్రే

ఇఱక్కం కళిప్పుం  కవర్వుం ఇవఱఱాల్

పిఱక్కుమో   తఱఱె ళింద పిన్”

ప్రతిపదార్థము

విన్ణ్ వర్  కోన్  = దేవతల నాయకుడైన ఇంద్రుడి

సెల్వం  = సంపద

ఒన్ ఱిడుగ = కొరకున్నను వచ్చి చేరుట

ఒళిందుడుగ = లేక దానంతట అదే పోవుట

ఎఱఱుం ఇఱవాదు  = మరణమే లేకపోవుట

ఇరుమ్తిడుగ = లేక

ఇన్రే ఇఱక్క = ఇప్పుడే మరణించుట

తఱఱె ళింద పిన్ = ఆత్మ స్వరూపము బాగుగా తెలిసిన తరువాత

ఇవఱఱాల్ = ఈ జ్ఞానము వలన

కళిప్పుం కవర్వుం = సుఖము, దుఖఃము

పిఱక్కుమో  =   కలుగుతుందో !

భావము

ఆత్మ స్వరూపము తెలిసిన వారికి సంపద రావటము,పోవటము వలన, అహంకారమో దుఖఃమో కలుగదు అని అర్థము.

వ్యాఖ్యానము

ఒన్ ఱిడుగ విన్ణ్ వర్  కోన్ సెల్వమ్ ….దేవతలకు అధిపతి అయిన ఇంద్రుడికి భూలోక , భువర్లోక , వర్లోకములను పరిపాలించటము అనేది పెను సంపద . అది కోరకుండానే వచ్చి చెరనీగాక !

ఒళిందుడుగ…. అంతటి పెను సంపద ఇక ఎప్పటికీ దొరకకుండా తొలగి పోనీగాక !

ఎఱఱుం ఇఱవాదిరుమ్తిడుగ ….ఎన్నటికి మృత్యువు దరిచేరక జీవించుగాక !

ఇన్రే ఇఱక్కం…..ఇలా దొరికిన జీవితము ఈ క్షణమే తొలగిపోవు గాక !

కళిప్పుం  కవర్వుం ఇవఱఱాల్ పిఱక్కుమో   తఱఱె ళింద పిన్ …… సంపద వలన ఆనందము- అది తొలగి పోవుట వలన దుఖఃము , జీవించుట వలన సంతోషము- మృత్యువు వలన దుఖఃము లోకులకు సహజము. కానీ అత్మస్వరూపము తెలిసిన వారికి ఎన్నటికి అహంకారమొ , దుఖఃమొ కలుగవు అని అర్థము.

తఱఱె ళింద పిన్ …… ఆత్మస్వరూపము తెలుసుకొనుట అనగా ఆత్మ పరమాత్మకే  చెందినది , పరమాత్మయజమాని ,జీవాత్మ  ఆయనకు దాసుడన్న సత్యమును గ్రహించుట అని తెలియజేస్తున్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-17-onriduga-vinnavar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *