Category Archives: upadhESa raththina mAlai

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 41 – 43

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 41

నలబైయొకటవ పాశురము. ఈ పాశురములో తిరుక్కురుగైపిరాన్ పిళ్ళాన్ తిరువాయ్ మొళికి చేసిన ఆరాయిరప్పడి (ఒక పడికి 32 అక్షరములు) వ్యాఖ్యాన వైభవమును మామునులు కృపచేయుచున్నారు.

తెళ్ళారుమ్ జ్ఞాన త్తిరుక్కురుగైప్పిరాన్                                                                  పిళ్ళాన్ * ఎతిరాశర్ పేరరుళాళ్ ఉళ్ళిరుమ్                                                    అన్బుడవే మాఱన్మఱై ప్పొరుళై అన్ఱురైత్తదు!                                               ఇన్బమిగుం ఆఱాయి‌రమ్!!

ఎంబెరుమానార్లచే జ్ఞాన పుత్రునిగా అభిమానింపబడి ఉడయవర్ల నిర్హేతుక కృపకు పాత్రులైన తిరుక్కురుగై పిరాన్ పిళ్ళాన్ తిరువాయ్ మొళి యందు గల అమిత భక్తి చేతను చేతనుల మీదకల అమితమైన కృపచేతను నమ్మాళ్వార్ మాఱన్ కృప చేసిన తిరువాయ్ మొళికి ఎంబెరుమానార్ కాలములోనే దాసులకు మిక్కిలి సంతోషమును కలిగించే ఆరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానమును కృప చేసినారు. ఈ వ్యాఖ్యానము యొక్క పరిమాణము విష్ణుపురాణమునకు సమానము.

పాశురము 42

నలుబది రెండవ పాశురములో నఞ్జీయర్ కృపతో తిరువాయ్ మొళికి చేసిన ఒన్బదినాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానము గురించి తెలుపుచున్నారు.

తఞ్జ్శరై జ్ఞానియర్ గళ్ దామ్ పుగழுమ్ వేదాన్తి!                                                నఞ్జీయర్ దామ్ భట్టర్ నల్లరుళాల్ * ఎఞ్జాద                                              ఆర్వముడన్ మాఱన్మఱై ప్పొరుళై ఆయ్ న్దుఱైత్తదు *                                    ఏరోన్బిదిన ఆయిరమ్!!

శాస్త్ర జ్ఞానము కలిగిన జ్ఞానులు వేధాంతిగా పిలువబడే నఞ్జీయర్ ను శ్లాఘిస్తారు. ఎందుకనగా వారు వేదాంతం (ఉపనిషత్తుల) లో నిష్ణాతులు. అట్టి నఞ్జీయర్ తమ ఆచార్యులైన పరాశర భట్టర్ యొక్క కరుణతో నమ్మాళ్వార్ మాఱన్ కృప చేసిన తిరువాయ్ మొళికి ఎటువంటి కొఱతలేని భక్తితో కృప చేసిన విశ్లేషణాత్మకమైన విపులమైన వ్యాఖ్యానము ఒన్బదినాయిరప్పడి. పరాశర భట్టర్ పరమ కృపతో సంస్కరింపబడి వారి వద్దనే సంప్రదాయ రహస్యార్థ వివరణములను తెలుసుకొని నఞ్జీయర్ తిరువాయ్ మొళికి వందసార్లు కాలక్షేపము చేసిన కీర్తిని పొందినవారు. వారి వ్యాఖ్యనము పరిమాణములో శ్రీభాష్యమునకు సమానము.

పాశురము 43

నలుబైమూడవ పాశురము. ఈ పాశురములో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై తిరువాయ్ మొళికి కృపచేసిన ఇరువదినాలాయిరపడి వ్యాఖ్యాన వైభవమును కృపచేయుచున్నారు మామునులు.

నమ్బిళ్ళె తమ్ముడైయ నల్లరుళాల్ ఏవి యిడ!                                                          పిన్ పెరియవాచ్చాన్బిళ్ళై యదనాల్* ఇన్బా                                                     వరుపత్తి మాఱన్మఱై ప్పొరుళై చ్చొన్నదు!                                                          ఇరుపత్తి నాలాయిరమ్!!

లోకాచార్యులుగా కీర్తింపబడే నంబిళ్ళై, వారి యొక్క గొప్ప కరుణ మూలముగా వారి శిష్యులలో ముఖ్యులు వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తియైన పెరియవాచ్ఛాన్ పిళ్ళైకి తిరువాయ్ మొళికి ఒక చక్కని వ్యాఖ్యానమును రచించమని ఆజ్ఞాపించగా, ఆ ఆజ్ఞయే కారణముగా తలచి అందముగా మరియు భగవత్ కృప వలన కలిగిన భక్తితో కూడిన నమ్మాళ్వార్ మాఱన్ కృప చేసిన తిరువాయ్ మొళికి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కృప చేసిన వ్యాఖ్యనము ఇరువది నాలాయిరపడి వ్యాఖ్యనము. ఇది పరిమాణములో శ్రీమధ్రామాయణమునకు సమానము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-41-43-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 38 – 40

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 38

ముప్పదెనిమిదవ పాశురము. ఎంబెరుమానార్ ప్రపత్తి మార్గమును మంచిగా నడిపిస్తూ శ్రీభాష్యము మొదలగు గ్రంథముల రూపములో ఈ మార్గమును రక్షిస్తూ దీని మూలముగా మన సంప్రదాయమును బాగుగా ప్రవర్తింపచేసి ప్రతి ఒక్కరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా నంబెరుమాళ్ వీరికి చేసిన గొప్ప మర్యాద గురించి తెలుపుచున్నారు.

ఎంబెరుమానార్ దరిశనమెన్ఱే ఇదుక్కు!
నమ్బెరుమాళ్ పేరిట్టు నాట్టివైత్తార్ అమ్బువియోర్
ఇన్దదరిశనత్తై ఎమ్బరుమానార్ వళర్త!
అన్దచ్చెయల్ అఱిగై క్కా!!

మన శ్రివైష్ణవ సంప్రదాయమునకు “ఎంబెరుమానార్ దర్శనమ్” అని నంబెరుమాళ్ కీర్తించి స్థాపించినారు. అది ఎందుకనగా ఎంబెరుమానార్ శ్రీభాష్యము మొదలగు గ్రంథముల మూలముగా మన సంప్రదాయమును అందరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా చేయడం, అందుకు అనుగుణముగా దివ్యదేశముల యందు దిద్దుబాట్లు చేయడం. ఈ ప్రపత్తి మార్గమును బాగుగా పెంచి పోషించి అభివృద్ధి చేసినారు. ఈ విధముగా చేసి ఈ లోకములో అందరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా నంబెరుమాళ్ దీనిని స్థాపించినారు. వీరి పరమ కరుణను తెలుసుకొనిన తిరుకోష్టియూర్ నంబి వీరికి “ఎంబెరుమానార్” అను తిరునామమును ఇచ్చుటను నంబెరుమాళ్ మనసులో తలంచి నంబెరుమాళ్ తామే నంబి ద్వారా ఈ కీర్తిని వారికి వచ్చునట్లు చేసినారని చెప్పవచ్చును.

పాశురము 39

ముప్పైతొమ్మిదవ పాశురము. ఈడు వ్యాఖ్యానము అనగా ద్వయ మంత్రార్థ రూపముగా తిరువయ్ మొళికి వ్యాఖ్యానము. ఎంబెరుమానార్ ఆజ్ఞతో మొదలై అనేక వ్యాఖ్యానములు పూర్వాచార్యుల ద్వారా వెలువడినవి. మామునులు ఎంబెరుమానార్ వివరించిన అర్థములనాధారముగా కృపతో వివరించుచున్నారు.

పిళ్ళాన్ నఞ్జీయర్ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై!
తెళ్ళార్ వడక్కుత్తిరివీధిపిళ్ళై!  మణవాళ యోగి
తిరువాయ్ మొళియై క్కాత్త!
గుణవాళరెన్ఱు నెఞ్జే! కూఱు!!

ఎంబెరుమానార్ ద్వారా జ్ఞాన పుత్రులు (అభిమాన పుత్రులు) గా పరిగణింపబడిన తిరుకురుగైపిరాన్, పరాశర భట్టర్ శిష్యులైన నఞ్జీయర్, వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తియైన పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై, నంబిళ్ళై ప్రియ శిష్యులు మహాజ్ఞాన పూర్ణులైన వడక్కు తిరివీధీ పిళ్ళై, నఞ్జీయర్ దయకు పాత్రులైన వాధికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ మొదలగు గొప్ప వారు తిరువాయ్ మొళిని కాపాడి వర్ధింప చేసినారు. దీనినే ద్వయ మంత్రము యొక్క వివరణగా భావిస్తారు. అందుచేత ఓ మనసా! ఆ మహానుబావులను స్తుతించు!

పాశురము 40

నలుబదవ పాశురము. తిరువాయ్ మొళికి ఆచార్యులు కృప చేసిన వ్యఖ్యానముల విశేషములను ఇంకా కీర్తించమని తన మనస్సునకు తెలుపుచున్నారు.

మున్దుఱవే పిళ్ళాన్ ముదలానోర్ శెయ్ దరుళుమ్!
అన్ద వియాక్కి యైగళ్ అన్ఱాగిల్ అన్దో
తిరువాయ్ మొళి ప్పొరుళై త్తేరున్దురైక్కవల్ల
గురువార్ ఇక్కాలం నెఞ్జే కూఱు!!

ఓ మనసా! పూర్వం తిరుక్కురుగై పిరాన్ పిళ్ళాన్ మొదలు పూర్వాచార్యులు తిరువాయ్ మొళికి నమ్మాళ్వార్ల మనోద్దేశ్యమునకు తగినట్లుగా వారి ఆచార్యుల ద్వారా విని సమర్ధమైన వ్యఖ్యానములు చేయకుండినచో ఈ కాలంలో తిరువాయ్ మొళి రహస్యార్థములను తెలుపగల వారెవరు నీవే చెప్పుమా!!
తిరువాయ్ మొళి ద్వయ మహామంత్రమునకు వ్యాఖ్యానముగా ఉన్నది. ద్వయ మంత్రములోని మొదటి పంక్తిలో చెప్పిన “పిరాట్టితో కూడిన ఎంబెరుమాన్ శ్రీమన్నారాయణుని తిరువడిగళే ఉపాయముగా పట్టుకొనదగినవి” మఱియు రెండవ పంక్తిలో చెప్పిన “ఈ విధముగా పిరాట్టితో కూడిన ఎంబెరుమానునకు అవిచ్ఛిన్న కైఙ్కర్యమును ప్రార్థించటము”. అటువంటి విషయములనే తిరువాయ్ మొళిలో నమ్మాళ్వార్లు వ్యాఖ్యానము చేసినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-38-40-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 36 – 37

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 36

ముప్పదారవ పాశురము. ఆళ్వార్ల ఔన్నత్యము వారి రచనల ప్రాశస్త్యమును మన పూర్వాచార్యులు కాక వేరెవరు తెలుసుకొనగలరని తన మనస్సునకు మామునులు చెప్పు విధముగా మనకు కృపచేయుచున్నారు.

తెరుళుత్త ఆళ్వార్ గళ్ శీర్మై యఱివారార్।                                                   అరుళిచ్చెయలై అఱివారార్ * అరుళ్ పెత్త                                                    నాదముని ముదలాన నమ్ దేశికరై యల్లాల్।                                                           పేదై మనమే ఉణ్డో పేశు!!

ఓ అజ్ఞాని మనసా! పరిశుద్ధ జ్ఞాన వంతులైన ఆళ్వార్ల ఔన్నత్యము తెలుసుకొనగలిగిన వారెవరు? వారిచే కృప చేయబడిన ప్రబంధముల వైశిష్ట్యమును తెలుసుకొనగలిగిన వారెవరు? ఆళ్వార్ల యొక్క మరీ ముఖ్యముగా నమ్మాళ్వార్ల అనుగ్రహమును పొందిన శ్రీమన్నాధమునులు మొదలు మన ఆచార్యుల వరకు కాక వేరెవరు? నీవే ఆలోచించి చూడు. ఆళ్వార్ల వైభవమును బాగుగా తెలుసుకున్నవారు మన అచార్యులే! ఎవరైనా ఏదైనా గొప్ప విషయమును బాగుగా తెలుసుకున్నారనుకుంటే అదే విధముగా వారు నడుచుకుంటారు. మన పూర్వాచార్యులు మాత్రమే ఆళ్వార్లు మఱియు వారి కృతుల గురించి పరిపూర్ణ జ్ఞానమును కలిగినవారు. వారు ఆళ్వార్ల రచనలకు పరమ కృపతో చేసిన వ్యాఖ్యానములు చేయుట ద్వారా మరియు వారు చూపిన మార్గము నుంచి ఏ మాత్రము ప్రక్కకు జరగకుండా అచరణలో పెట్టుట ద్వారా మనము వారిని అర్థము చేసుకొనవచ్చును.

పాశురము 37

ముప్పదేడవ పాశురము. శ్రీమన్నాధమునుల నుండి మొదలుకొని ఆచార్యులచే ఆదరింపబడిన ప్రపత్తి (శరణాగతి) మార్గము క్రమముగా వచ్చినది మఱియు దానినే ఎంబెరుమానార్ వారి యొక్క నిర్హేతుక కృపవలన మార్చి అందరికి అందించినారు.

ఓరాణ్ వళియాయ్ ఉపదేశిత్తార్ మున్నోర్।                                                            ఏరార్ ఎతిరాశర్ ఇన్నరుళాల్ * పారులగిల్                                                                ఆశై యుడై యోర్కెల్లామ్ ఆరియర్గాళ్ కూఱుమెన్ఱు *                                                 పేశి వరంబఱుత్తార్ పిన్!!

ఎంబెరుమానారునకు పూర్వమున్న ఆచార్యులు కొంత మంది యోగ్యులుగా భావించిన ప్రియ శిష్యులకు మాత్రమే ఈ యొక్క ప్రపత్తినిష్ఠను అర్థముతో సహా ఉపదేశిస్తూ వచ్చినారు. వారు విషయము యొక్క ఔన్నత్యమును చూసి దాచి పెట్టినారు. ఎతిరాజులనే ప్రశస్తి కలిగిన ఎంబెరుమానార్ అత్యంత కరుణతో ఈ లోకములోనున్న అందరి దుఃఖమును చూసి సహించలేక పరమ ఔదార్యముతో , తమచే నియమింపబడ్డ ఉన్నతమైన ఆచార్యులు కూరత్తాళ్వాన్, మొదలియాండాన్ మొదలగు వారిని తీసుకొని “ఈ లోకములో ఎవకైనా ఎంబెరుమాన్/పరమాత్మను పొందాలని ఆశ ఉన్నదో వారందరికీ నాలాగా కరుణతో ఉపదేశము చేయండి” అని ఆజ్ఞాపించి, అంతకు ముందున్న పద్దతులను/నియమములను మార్చినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-36-37-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 34 – 35

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 34

ముప్పది నాల్గవ పాశురము. మామునులు కృపతో ఇప్పటి వరకు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రములు మఱియు వారి తిరు అవతార స్థలములను వివరించినారు. ఈ మూడవ పాశురములో పూర్వాచార్యుల దివ్యచేష్టితములు “తాళ్వాదుయిల్ కూరవర్ తామ్ వాళి – ఏళ్ పారుమ్ ఉయ్య అవర్ గళ్ ఉరైత్తవైగళ్ తామ్ వాళి” అని మంగళాశాసనము చేయుచున్నారు. ఇప్పుడు పూర్వాచార్యులు ఆళ్వార్లు కృపచేసిన దివ్య ప్రబంధములకు చేసిన వ్యాఖ్యానముల గురించుటకై సంకల్పము చేయుచున్నారు.

ఆళ్వార్ గళేత్తుమ్ అరుళిచ్చెయలేత్తుమ్!                                                  తాళ్వాదుమిన్ఱి యవైదాన్ వళర్తోర్ * ఏళ్ పారుమ్                                                  ఉయ్య అవర్ గళ్ శెయ్ద వియాక్కియైగళ్ ఉళ్ళదెల్లామ్!                                          వైయ మఱియ ప్పగర్వోమ్ వాయ్ న్దు!!

ఆళ్వార్ల యొక్క ప్రత్యేక కీర్తి మఱియు వారి యొక్క కృపా రూపములైన ప్రబంధములకు ఎటువంటి కొరత మరియు కీంచిత్ దోషము కూడా లేని విధముగా యావత్ ప్రపంచము ఉజ్జీవించే విధముగా వ్యాఖ్యానములను కృప చేసినారు.

ఆళ్వార్లు ఎంబెరుమాన్ యొక్క నిర్హేతుక కృప వలన జ్ఞాన భక్తులను పొందినవారు. వారి యొక్క రచనలు సులభ శైలిలో వేదార్థములను వివరించుట మఱియు ఎంబెరుమాన్ విషయము తప్ప వేరే ఏ ఇతర విషయములను ప్రస్తావించకుండుట. మన పూర్వాచార్యులు లోకోజ్జీవనమునకు మాత్రమే అంకితమై ఎంబెరుమాన్ ను ధ్యానించుట కైంకర్యము చేయుట తప్ప నీఛమైన ఐహిక సాధనములైన కీర్తి, సంపత్తి, వారి వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠల గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు.

పాశురము 35

ముప్పదైదవ పాశురము. మామునులు తన మనస్సునకు ఏమి చెప్పుతున్నారంటే ఆళ్వార్లు మఱియు వారి కృతుల యొక్క గొప్పతనమును తెలుసుకొనక అవమానించువారు అల్ప జ్ఞానులు/నీఛులు.

ఆళ్ వార్గళైయుం! అరుళిచ్చెయల్ గళైయుం!                                                        తాళ్ వాగ ననైప్పవర్ గళ్ దామ్! నరకిల్                                                        వీళ్వార్గళెన్ఱు నినైత్తు నెఞ్జే! యెప్పొళుదుం నీ అవర్ పాల్!                  శెన్ఱణుగక్కూశిత్తిరి!!

ఓ మనసా! చాలా గొప్పవారైన ఆళ్వార్లు మరియు వారి అతి విలక్షణమైన రచనలను తక్కువగా చూసేవారు నరమునకు వెళ్తారని తలచి అటువంటి వారి సమీపమునకు పోకుండుట, వారి సహవాసము చేయకుండుట మనకు ఉత్తమమని తలచి వారికి దూరముగా మసులుము.

ఎంబెరుమాన్ నకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రులైన ఆళ్వార్లు ఈ లోకంలో అవతరించి అందరినీ ఉజ్జీవింపబడే మార్గమును చూపినారు. వారు పుట్టిన కులమునో లేక వారు పాడిన ప్రబంధములు తమిశ భాషలోనే ఉన్నాయనో తక్కువగా తలచేవారిని, ఎంబెరుమాన్ తాను క్షమించక పోవడమే కాకుండా నరకములో తోసేస్తాడు. ఈ విధముగా ఉండుటచే నీవు వారితో ఉండగవలవా? అందువలన నీవు వారి సమీపమునకు పోవుట సహవాసము చేయుట మనకు తగదని తలచి దూరముగా ఉండుము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-34-35-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 31 – 33

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 31

ముప్పదొకటవ పాశురము. ఈ పాశురములో మామునులు తొణ్డరడిప్పొడి ఆళ్వారు మఱియు కులశేఖర ఆళ్వార్ల అవతార స్థలముల విశేషములను కృపచేయుచున్నారు.

తొణ్డరడిపొడియార్ తోన్ఱియ ఊర్  తొల్ పుగళ్ శేర్                                             మణ్ఢజ్ఞుడి యెన్బర్ మణ్ణులగిల్ ఎణ్డిశైయుమ్                                                      ఏత్తుమ్ కులశేఖర నూరెన ఉరైప్పర్!                                                                      వాయ్ త్త తిరువఞ్జిక్కళమ్!!

తొణ్డరడిప్పొడి ఆళ్వార్లవతరించిన స్థలము తిరుపుళ్ళం భూతంగుడి అను దివ్య దేశమునకు ప్రక్కన గల ప్రాచీన మఱియు ప్రఖ్యాతిగాంచిన “తిరుక్కురుంగుడి” అని పెద్దల అభిప్రాయము. ఎనిమిది దిక్కుల ప్రజలు కీర్తించునట్టి కులశేఖర ఆళ్వార్లవతరించిన స్థలము “తిరువంజిక్కళం”. ఆ స్థలము ఆళ్వార్ల కీర్తికి సమానమైనదని పెద్దల అభిప్రాయము.

పాశురము 32

ముప్పది రెండవ పాశురము. తిరుమణిశై ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ మఱియు పెరియాళ్వార్ల అవతారస్థలముల విశేషములను కృపచేయుచున్నారు.

మన్ను తిరుమళిశై మాడ త్తిరుక్కురుగూర్!                                                             మిన్ని పుగళ్ విల్లిపుత్తూర్ మేదినియిల్ * నన్నఱియోర్                                        ఏయ్ న్ద పత్తిశారర్ ఎళిల్ మాఱన్ పట్టర్ పిరాన్!                                                     వాయ్ న్దుదిత్త ఊర్ గళ్ వగై!!

ఈ ప్రపంచంలో ఆచార్యుల కరుణ కొఱకే వేచి ఉండడమనే మంచి లక్ష్యముతో ఉండినవారు శ్రీభక్తిసారులు అనబడే తిరుమణిశై ఆళ్వార్, అందముగా గల మాఱన్ అనబడే నమ్మాళ్వార్, భట్టర్ పిరాన్ అనబడే పెరియాళ్వార్లు వారి అవతార స్థలములు వరుసగా జగన్నాధ పెరుమాళ్ నిత్యము నివసించు మహీసార క్షేత్రం అనబడే తిరుమణిశై, మేడలు మిద్దేలతో చుట్టబడిన ఆళ్వార్ తిరునగరీ అనబడు తిరుక్కురుగూర్ మఱియు ప్రకాశవంతమైన కీర్తిని కలిగిన శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ మొదలగునవి.

పాశురము 33

ముప్పదిమూడవ పాశురము. ఈ పాశురములో మామునులు ఆణ్డాళ్, మధురకవి ఆళ్వార్ మరియు యతిరాజులనబడే భగవద్రామానుజుల అవతార స్థలముల వైభవమును కృపచేయుచున్నారు.

శీరారుమ్ విల్లిపుత్తూర్ శెల్వత్తిరుక్కోళూర్!                                                              ఏరార్ పెరుమ్బూదూర్ ఎన్నుమివై * పారిల్                                                    మదియారుమ్ ఆణ్డాళ్ మధురకవి యాళ్వార్!                                                  ఎతిరాశర్ తోన్ఱియ ఊర్ ఇజ్ఞు!!

కీర్తికి ఆలవాలమైన శ్రీవిల్లిపుత్తూరు, కైంకర్య లక్ష్మీ నిండుగా కలిగిన తిరుక్కోవలూరు మరియు ఆది కేశవ పెరుమాళ్ళను నిత్యవాసముగా కలిగిన శ్రీపెరుంబుదూరు వరుసగా భూమి పిరాట్టి అంశగా అవతరించిన ఆండాళ్, నమ్మాళ్వార్లనే తమ దైవముగా భావించే మధురకవి ఆళ్వార్లు మరియు పరమాత్మ కల్యాణ గుణ సంపత్తి యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలిగిన యతిరాజులనబడే భగవద్రామానుజుల అవతార స్థలములు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-31-33-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 29 – 30

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<< గతశీర్షిక

పాశురము 29

ఈ పాశురములో మామునులు చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రముతో కూడిన శుభదిన వైభవమును ఎల్లవేళలా స్మరిస్తూ ఉండమని తన మనస్సునకు ఉద్దేశించి కృప చేయుచున్నారు.

ఎందై ఎతిరాశర్ ఇవ్వులగిల్ ఎన్దమక్కా                                                              వన్దుదిత్త నాళెన్నుమ్ వాశియినాల్ ఇన్ద                                                              త్తిరువాదిరై దన్నిన్ శీర్మదనై నెఞ్జే!                                                                ఒరువామల్ ఎప్పొழுదుమ్ ఓర్!!

క్రిందటి పాశురములలో లోకమునకు ఉపదేశించిరి. ఈ పాశురములో తానే ఈ శుభదినము యొక్క వైభవ ప్రభావమునకు ఆకర్షతులై దానిని అనుభవించుచున్నారు. ఎంబెరుమానార్ తామే “అఖిల జగత్ స్వామిన్! అస్మత్ స్వామిన్” (సకలలోకములకు నాధనే! నాకూ నాధనే) అని ఎంబెరుమాన్ విషయముగా శ్రీగద్యత్రయములో అనుభవించిన విధముగా, వీరునూ రాబోవు పాశురములలో ఎంబెరుమానార్ ఈ ప్రపంచమునకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తూ, ఈ పాశురములో తమకు చేసిన ఉపకారమును అనుభవిస్తున్నారు.

పాశురము 30

ఇంతకు పూర్వము ఆళ్వార్ల అవతారదినములను కీర్తించినారు. ఇక నాలుగు పాశురములలో వరుసగా వారి అవతార స్థలమును కీర్తస్తున్నారు. ఈ పాశురములో మొదలాళ్వార్ల, తిరుమంగై ఆళ్వారు మఱియు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ల అవతార స్థలములను గురించి కృప చేయుచున్నారు. శ్రీ అయోధ్యా, శ్రీ మధురా మొదలగునవి ఎంబెరుమాన్ అవతరించిన దివ్య క్షేత్రములు. వీటికి ఎటువంటి కీర్తి గలదో అదేవిధంగా కీర్తి కలిగినవి ఆళ్వార్లవతరించిన ప్రదేశములు ఏలననగా ఆళ్వార్లవతరించుట వలననే మనము ఎంబెరుమాన్ ను తెలుసుకొనగలుగుచున్నాము.

ఎణ్ణరుమ్ శీర్ పొయ్గై మున్నోర్ ఇవ్వులగిల్ తోన్ఱియ ఊర్!                                       వణ్మై మిగు కచ్చి మల్లై మామయిలై మణ్ణియిల్ నీర్                                            తేజ్ఞ్గుమ్ కుఱైయలూర్ శీర్ కలియన్ తోన్ఱియ ఊర్!                                                ఓజ్ఞ్గుమ్ ఉఱైయూర్ పాణనూర్ !!

లెక్కింపనలవిగాని కల్యాణ గుణములు కలిగిన వారు ముదలాళ్వార్లు. అదే విధముగా పొయిగై, పూదత్త మరియు పేయాళ్వార్లు అవతరించిన ప్రదేశములు తరతరాలుగా చాలా విశిష్టతను కలిగిన కాంచీపురం (తిరువెక్కా), తిరుకడల్ మల్లై (ప్రస్తుతం మహాబలిపురం) మఱియు తిరుమయిలై మొదలగునవి. స్వచ్ఛమైన నీటి సమృద్ధి కలిగిన తిరుక్కురయలూర్ గొప్ప కీర్తి గల తిరుమంగై ఆళ్వార్ల అవతార స్థలము. అదే విధముగా గొప్ప స్థితిని కలిగిన తిరుక్కొళి అని పిలువబడే తిరువురైయూర్ తిరుప్పాణాళ్వార్ల అవతార స్థలము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-29-30-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 27 – 28

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురము 27

ఇక మీదటి మూడు పాశురములలో మామునులు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రమైన దివ్య ఆరుద్రా నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో అదే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజుల) తిరునక్షత్రము కూడా. వారు లోకోద్దారకులు. ఈ పాశురములో లోకులకు చైత్రమాస అరుద్రా నక్షత్రము యొక్క గొప్పతనమును తెలుపుచున్నారు.

ఇన్ఱులగీర్ శిత్తిరైయిల్ ఏయ్ న్ద తిరువాదిరై నాళ్!                                                      ఎన్ఱై యినుం ఇన్ఱిదనుక్కేత్తమెన్ఱాన్ ఎన్ఱవర్కు                                             చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ కేణ్మిన్ ఎతిరాశర్ దమ్ పిఱప్పాల్!                                                     నాల్ దిశై యుమ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ భూమండల వాసులారా! ఈ రోజు చైత్ర మాసములోని గొప్పరోజైన ఆరుద్రా నక్షత్రయుక్తమైన రోజు. ఈ రోజుకెందుకంత ప్రాముఖ్యమనుకొను వారికి నేను చెప్పుచున్నాను, వినండీ. యతులకు రారాజుగా భావించే ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు)  అవతరించుటచే నాలుగు దిశలందుగల ప్రజలచే కీర్తింపబడే రోజే ఈ రోజు.

మణవాళ మామునులు తమ ఆర్తి ప్రబంధము నందు తామే “అనైత్తులగుం వాళ్ ప్పిరంద ఎతిరాశా మామునివా” అని ఎంబెరుమానారును కీర్తించినారు. ఎంబెరుమానార్ అవతారముతో ప్రపంచములోని వారందరు ఎంబెరుమానార్ మూలముగా ఉజ్జీవింపగలరని నిర్ణయింపబడినది. ఇటువంటి కీర్తిని వీరు కలిగియుండుటచే వీరు అవతరించిన ఈ రోజును ప్రపంచములోని అందరూ కూడా ఇంత గొప్పగా కీర్తిస్తున్నారు.

పాశురము 28

ఈ పాశురములో చైత్ర మాసములో తిరు ఆరుద్రా నక్షత్రము ఆళ్వార్లవతరించిన వారి తిరునక్షత్ర రోజులకంటే కూడా చాలా విశేషమైనదో అందరూ అర్థము చేసుకొను విధముగా కృపచేసినారు.

ఆళ్వార్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అవదరిత్త నాళ్ గళిలుమ్                                                       వాళ్ వాన నాళ్ నమక్కు మణ్ణులగీర్ ఏళ్ పారుమ్                                              ఉయ్య ఎతిరాశరుదిత్తరుళుమ్ శిత్తిరైయిల్                                                             శెయ్య తిరువాదిరై!!

ఓ జనులారా! చైత్రమాస ఆరుద్రా నక్షత్రమునకు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రముల కంటే చాలా ప్రశస్తమైనది. ఎందుకనగా ఈ రోజుననే సమస్త జీవరాశులను ఉద్ధరించి ఉజ్జీవింప చేయాలనే తలచిన భగవద్రామానుజులు ఈ రోజుననే అవతరించినారు.
ఆళ్వార్లు ఎంపెరుమాన్/పరమాత్మ కృపచేత జ్ఞాన కొఱతలేని సంపత్తిని కలిగినవారు. వారు కరుణతో ప్రబంధములను ప్రజలందరూ తరించుటకై పాశురములుగా కృపచేసినారు. ఎంబెరుమానార్ ఆళ్వార్ల ఆ ప్రబంధముల ఆధారముగా యావత్ ప్రజలు ఉజ్జీవించే విధముగా విశిష్టాద్వైత సిధ్ధాంతమును స్థాపించినారు. అముదనార్, ఎంబెరుమానార్ శిష్యులలో ప్రముఖులు, తమ ఇరామానుశ నూత్తంతాది గ్రంథములో “ఉలగోర్ గళ్ ఎల్లాం అణ్ణల్ ఇరామానుశన్ వన్దుతోన్ఱియ అప్పొழுదే నణ్ణరు జ్ఞానమ్ తలైకొణ్డు నారణర్కాయినరే” అని కృప చేసినారు. దానికి వ్యాఖ్యానము కృప చేసిన మామునులు భగవద్రామానుజుల అవతరానంతరము అందరూ జ్ఞాన వృద్ధి కలవారై శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించదలచారని అక్కడ మరియు ఇక్కడ కూడా అదే అభిప్రాయమును తెలిపినారు. ఇంకా ఆదిశేషావతారమైన ఎంబెరుమానార్ అవతరించి శ్రీభాష్యము మొదలగు అనేకానేక గ్రంథముల రచన మరియు ఉపదేశముల ద్వారా ఆ కాలములో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారందరూ ధన్యులైనారు అని చెప్పినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-27-28-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 25 – 26

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

<<గతశీర్షిక

పాశురం 25

ఇరవదైదవ పాశురములో మధురకవి అళ్వారుల వైభవమును కృపచేయుచున్నారు. తన మనస్సునకు మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ భూమండలము మీద అవతరించిన చైత్ర మాసము చిత్తా నక్షత్రము రోజు మిగిలిన ఆళ్వార్లు అవతరించిన రోజులకన్నా ఎంత గొప్పనైనదో పరిశీలించి చూడమని చెప్పుచున్నారు.

ఏరార్ మధురకవి ఇవ్వులగిల్ వన్దుదిత్త! శీరారుమ్ శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్* పారులగిల్ మత్తుళ్ళ ఆళ్వార్ గళ్ వన్దుదిత్త నాళ్ గళిలుమ్! ఉత్త దమక్కెన్ఱు నెఞ్జే ఓర్!!

ఓ మనసా! గొప్ప కీర్తిగల మధురకవి ఆళ్వార్లు ఈ లోకంలో అవతరించిన చైత్ర మాస చిత్తా నక్షత్ర ప్రాశస్త్యమును గుర్తింపుము. ఈ భూమి మీద అవతరించిన మిగతా ఆళ్వార్ల తిరువవతార దినముల కంటే మన స్వరూపమునకు తగినట్లుగానున్నది ఈ ఆళ్వార్ల అవతారమని యోచించి చూడు. మధురకవి ఆళ్వార్ల విశిష్టతను పిళ్ళలోకాచార్యులనే మన పూర్వాచార్యులు శ్రీ వచన భూషణమనే దివ్య శాస్త్రములో అందముగా వివరించినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమాత్మతో కొంత కాలము విశ్లేష పునః సంశ్లేషం పొంది పాశురములను కృపచేయగా మన మధురకవి ఆళ్వార్లో సర్వకాల సర్వావస్థలయందు తమ ఆచార్యులైన నమ్మాళ్వార్లే సర్వస్వమని తలచి సర్వ విధ కైఞ్జ్కర్యము/కైంకర్యములను సమర్పించి సర్వకాలములయందు ఆనందమునే పొంది ఇతరలను కూడా దీనినే ఆచరించమని ఉపదేశించినారు. ఇట్టి గొప్పతనము ఇతరులకెక్కడిది? “శీరారుం శిత్తిరైయిల్ శిత్తిరైనాళ్” అను వాక్యము చైత్ర మాసమునకును చిత్తా నక్షత్రమునకునూ అన్వయింపబడును. మన స్వరూపమేమనగా ఆచార్య కృపకై ఎదురు చూడడం. ఈ ఆళ్వార్ల స్థితే అందుకు నిదర్శనము.

పాశురం 26

ఇరవై ఆరవ పాశురములో మామునులు పూర్వాచార్యులు, ఏ ఆళ్వార్లు కృప చేసిన పాశురార్థములను ఉదాహరణ పూర్వకముగా వివరిస్తూ మధురకవి ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును కూడా జతచేసినారు.

వాయ్ త్త తిరుమన్దిరత్తిన్ మత్తిమమామ్ పదమ్ పోల్! శీర్త మధురకవి శెయ్ కలైయై* ఆర్తపుగళ్ ఆరియర్ గళ్ తాజ్ఞ్గళ్ అరుళిచ్చెయల్ నడువే!! శేర్విత్తార్ తాఱ్పరియం తేర్ న్దు!!

ఎనిమిది అక్షరములతో కూడిన తిరుమంత్రం అక్షర పూర్తి మరియు అర్థ పూర్తిని కలిగినదై ఉన్నదని శాస్త్ర వచనము. ఆ మంత్రము మధ్యలో గల “నమః” అనే పదము ఎంత గొప్పదో అదే విధముగా మధురకవి ఆళ్వార్ల “కణ్ణినుణ్ శిరుత్తామ్బు” ప్రబంధము అంత ప్రాధాన్యమైనదిగా పూర్వాచార్యులు భావించినారు. అందుచేతనే ఈ ఆళ్వార్ల ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్లు కృపచేసిన ప్రబంధములతో పాటు చేర్చుటయేకాక అనుసంధించే విధముగా నిర్ణయించినారు.
నమః శబ్దము భాగవత శేషత్వమును – ఎంబెరుమాన్ భక్తుల దాస్యమును – సూచిస్తుంది. మధురకవి ఆళ్వార్లు దేవమత్తరియేన్ (నాకు ఏ ఇతర దేవతలు తెలియదు) నమ్మాళ్వార్లనే తన దైవముగా భావించినారని వారి ప్రబంధములో అనుట ద్వారా, పూర్వాచార్యులు దీనిని అంతరార్థముగా భావించుట ద్వారా ఈ ప్రబంధమును మిగిలిన ఆళ్వార్ల ప్రబంధములతో చేర్చి ఆదరించి గౌరవించినారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-25-26-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 23 – 24

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతశీర్షిక

పాశురం 23

ఇరవైమూడవ పాశురం. ఆండాళ్ అవతరించిన తిరువాడిపూరమునకు గల సాటిలేని గొప్పదనమును తన మనస్సునకు చెప్పుచున్నారు.

పెరియాళ్వార్ పెణ్బిళ్ళైయాయ్* ఆణ్డాళ్ పిఱన్ద తిరువాడి ప్పూరత్తిన్ శీర్మై* ఒరునాళైక్కు ఉణ్డో మనమే ఉణర్ న్దు పార్* ఆణ్డాళుక్కు ఉణ్డాగిల్ ఒప్పు ఇదుక్కుమ్ ఉణ్డు!!

ఓ మనసా! పెరియాళ్వార్ల తిరుకుమార్తెగా అవతరించిన శుభ దినమునకు సమాన దినము కలదా బాగా ఆలోచించి చూడు. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ కు సాటియగు వారు లేక పొవడమే ఈ రోజునకు ఒక విశేశము.

ఆండాళ్ నాచ్చియార్ భూమి పిరాట్టి అవతారము. జీవాత్మల మీద గొప్ప కరుణతో పరమాత్మ అనుభవమును వీడి, ఈ భూలోకమున అవతరించినది. ఆళ్వార్లు ఈ లోకములో ఉండి, పరమాత్మ యొక్క నిర్హేతుక కృపచే దోషరహిత జ్ఞానము భక్తితో పరమాత్మను సంపూర్ణముగా అనుభవించినారు. తన ఉన్నతమైన స్థానమును మరియొకరి కొఱకు త్యాగం చేయటం ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు తప్ప వేరొకరికి కుదరదు. ఆళ్వార్లు పోల్చదగినప్పటికినీ ఆండాళ్ నాచ్చియార్కు సాటి అయిన వారు కానప్పుడు ఇతరులేపాటి వారు. అందుచేతనే ఆండాళ్ తిరునక్షత్రమునకు సాటియైనది ఏదియు లేదు.

పాశురం 24

ఇరువది నాల్గవ పాశురములో మామునులు మిగిలిన ఆళ్వార్లకంటే విశిష్టమైన ఆండాళ్ గురించి దయతో తన మనస్సునకు చేప్పచున్నారు.

అఞ్జుకుడిక్కు ఒరు శన్దదియాయ్* ఆళ్వార్ గళ్ తమ్ శెయలై విఞ్జి నిఱ్కుమ్ తన్మైయళాయ్* పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తాళై యాణ్డాళై ప్పత్తి యుడన్ నాళుమ్! వళుత్తాయ్ మనమే మగిళ్ న్దు!!

ఆళ్వార్లందరికీ వారసురాలిగా ఆండాళ్ అవతరించినది. “అంజు” అను పదమునకు ఐదు అను సంఖ్యను, భయపడుట అనే గుణాన్ని తెలుపును. పంచ పాండవులకు మిగిలిన ఒకే ఒక్క వారసుడైన పరిక్షత్తు వలె పదిమంది ఆళ్వార్లకు ఒకే ఒక్క వారసురాలు అని మొదటి అర్థం. పరమాత్మకు ఏమి ఆపద కలుగునోనని భయపడే ఆళ్వార్లకు వారసురాలిగా అని రెండవ అర్థం. పెరియాళ్వార్లు సంపూర్ణముగా మంగళాశాసనమునే చేసినారు. మిగిలిన ఆళ్వార్లు పరమభక్తి దశ (పరమాత్మ సంశ్లేషమున మాత్రమే జీవించగలుగుట) లో ఉండినారు. ఆండాళ్ పెరియాళ్వార్ల వలే మంగళాశాసనము చేసినది మరియు మిగిలిన ఆళ్వార్ల వలె భక్తిలో మునిగి పోయినది. “పిఞ్జాయ్ ప్పళుత్తల్” అనగా మొక్క పుష్పించి కాయగామారి తర్వాత పండుగా మారటం వలె కాక, తులసి మొలకెత్తినప్పటి నుంచి పరిమళించుట వలె సిద్ధ ఫలము వలె ప్రకాశించినది. చిరు ప్రాయము నుంచే భక్తిలో మునిగియుండినది. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ ఐదు సంవత్సరముల వయస్సునుంచే తిరుప్పావైని పాడినది. నాచ్చియార్ తిరుమొళి యందు పరమాత్మను పొందుటకు ఆరాటపడినది. ఓ మనసా! ఇటువంటి ఆండాళ్ విశిష్టతను కీర్తించము.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-23-24-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 21 -22

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 21

ఆళ్వార్లు పదిమంది అని కొందరు కాదు పన్నెండుమంది అని కొందరు భావిస్తారు. ఎంపెరుమాన్ పరంగా చూచినచో పదిమంది. వీరవతరించిన మాసము మరియు నక్షత్రములను విపులముగా చెప్పుచున్నారు. ఆండాళ్ మరియు మధురకవి ఆళ్వారు అనే వీరిరువురు ఆచార్య నిష్ఠ కలవారు. ఆండాళ్ “విష్ణుచిత్తలే నా దైవం” అని తన తండ్రిగారైన విష్ణుచిత్తులనే తన దైవంగా భావించింది. మధురకవి ఆళ్వార్లు “దేవమత్తరియేన్” అని నమ్మాళ్వార్ల యందే భక్తి కలిగి ఉండినారు. వారిద్దరిని కలుపుకొనినచో ఆళ్వార్లు పన్నెండుమంది. వీరితో పాటు మన ఆచార్య పరంపరలోని ముఖ్యమైన ఆచార్యులైన “మాఱన్ అడి పణిన్ద ఉయన్దవరాన/నమ్మాళ్వర్ల శ్రీపాదములయందే ఈడుపడిన” ఎంబెరుమానార్/శ్రీరామానుజులను కలుపుకొని ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నారు. ఎంబెరుమానార్ (శ్రీరామానుజులను)  నమ్మాళ్వార్ల తిరువడి (శ్రీ పాదములు) గానే భావించి కీర్తింపబడుచున్నారు. ఈ ముగ్గురికీ గల ఇంకొక విశేషమేమనగా – ఆండాళ్ భూదేవి అవతారముగాను, మధురకవి ఆళ్వార్ పెరియతిరువడి (గరడాళ్వార్) అవతారముగాను ఇక ఎంబెరుమానార్ (శ్రీరామానుజులు) ఆదిశేష అవతారముగాను కీర్తింపబడుచున్నారు.

ఆళ్వార్ తిరుమగళార్ ఆండాళ్* మధురకవియాళ్వార్ ఎతిరాశరామివర్ గళ్* వళ్వాగ వన్దుదిత్త మాదజ్ఞ్గళ్ నాళ్ గళ్ దమ్మిన్ వాశియైయుమ్* ఇన్దవులగోర్కు ఉరైప్పోమ్ యామ్!!

పెరియాళ్వార్ల కుమార్తె అయిన ఆండాళ్, మధురకవి ఆళ్వార్ మరియు యతులకే రాజులైన శ్రీరామానుజులు అనే వీరు అవతరించిన మాసములను నక్షత్రముల ప్రాముఖ్యతను ఈ లోకానికి మామునులు తెలుపుచున్నారు.

పాశురం 22

ఇరవైరెండవ పాశురము. ఆండాళ్ నాచ్చియార్ తిరుఅవతారముగావించినది తనకొరకేనని మిక్కిలిగా అనుభవిస్తూ ఈ విధముగా తెలుపుచున్నారు.

ఇన్ఱో తిరువాడిప్పూరమ్ ఎమ్మకాగ వన్ఱొ ఇజ్ఞ్గు ఆణ్డాళ్ అవదరిత్తాళ్* కున్ఱాద వాళ్వావాన వైగున్దవాన్ పోగన్దన్నై ఇగళ్ న్దు! ఆళ్వార్ తిరుమగళారాయ్!!

ఈ రోజు ఆడిమాస పూర్వఫల్గుణీ (పుబ్బ) నక్షత్రం కదా? ఈ రోజుననే భూదేవి, శ్రీవైకుంఠములోని అన్ని భోగ భాగ్యములను వదలి పెరియాళ్వార్లకు తిరుకుమార్తె అయిన ఆండాళ్ నాచ్చియార్ గా, ఒక తల్లి బావిలో జారిపడిన తన బిడ్డ కొఱకు బావిలోకి దూకి రక్షస్తుందో అదేవిధంగా మనలను రక్షించుటకై ఈ లోకంలో అవతరించినది. శ్రీవరాహ పెరుమాళ్ భూమిపిరాట్టికి “నోరారా నన్ను కీర్తించి, మనసారా ధ్యానించి మరియు పవిత్ర పుష్పములతో అర్చించినచో జీవాత్మలు నన్ను చేరుకోగలరని” చెప్పగా దానిని మనకు ఆచరించి చూపుటకు ఈ భూలోకమున అవతరించినది. ఏమి ఆశ్చర్యము! ఏమి కరుణ!

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. ఆచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-21-22-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org