Category Archives: rAmAnusa nURRanthAdhi

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 21 ರಿಂದ 30ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಾಸುರ . ಆಳವಂಧಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ದೀನ ಜನರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಧಿಯೈ ಪೊೞಿಯುಂ ಮುಗಿಲ್ ಎನ್ಱು ನೀಶರ್ ತಂ ವಾಸಲ್ ಪಱ್ಱಿ

ತುದಿಕಱ್ಱು ಉಲಗಿಲ್ ತುವಳ್ಗಿನ್ಱಿಲೇನ್ ಇನಿ ತೂಯ್ ನೆಱಿ ಸೇರ್

ಎದಿಗಟ್ಕು ಇಱೈವನ್ ಯಮುನೈ ತುರೈವನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಯಾಂ

ಗದಿ ಪೆಱ್ಱುಡೈಯ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಕಾತ್ತನನೇ

ಆಳವಂಧಾರ್, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳ (ತಪಸ್ವಿ) ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಳವಂಧಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ,ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ಮೂಲಕ “ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಮೋಡದಂತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆ ಪಾಸುರ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಣನ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆ ಬಾಣನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು [ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು] ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತು.

ಕಾರ್ತಿಗೈಯಾನುಮ್ ಕರಿ ಮುಗತ್ತಾನುಂ ಕನಲುಮ್ ಮುಕ್ಕಣ್

ಮೂರ್ತಿಯುಂ ಮೋಡಿಯುಂ ವೆಪ್ಪುಂ ಮುದುಗಿಟ್ಟು ಮೂವುಲಗಂ

ಪೂತ್ತವನೇ ಎನ್ಱು ಪೋಱ್ಱಿಡ ವಾಣನ್ ಪಿೞೈ ಪೊಱುತ್ತ

ತೀರ್ತನೈ ಏತ್ತುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಂದನ್ ಶೇಮ ವೈಪ್ಪೇ

ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (ಸ್ಕಂದ ), ಗಜಮುಖನ್ (ಗಣಪತಿ ), ಅಗ್ನಿದೇವನು (ಬೆಂಕಿಯ ದೇವತೆ), ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರ (ಶಿವ), ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಜ್ವರ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ

ಬಾಣನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದರು . ಕಣ್ಣನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಅವರು, “ನೀವು ಕಮಲದಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ( ವಿಶ್ವವನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಣಾಸುರನ ಪರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಣನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನಂತಿದ್ದಾರೆ .

ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಸುರ . ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾನು, ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನು, ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಶುಭ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?”

ವೈಪ್ಪಾಯ ವಾನ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ್ಱು ನಲ್ ಅನ್ಬರ್ ಮನತ್ತಗತ್ತೇ

ಎಪ್ಪೋದುಂ ವೈಕ್ಕುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಇರು ನಿಲತ್ತಿಲ್

ಒಪ್ಪಾರ್ ಇಲಾದ ಉಱು ವಿನೈಯೇನ್ ವಂಜ ನೆಂಜಿಲ್ ವೈತ್ತು

ಮುಪ್ಪೋದುಂ ವಾೞ್ತುವನ್ ಎನ್ನಾಮ್ ಇದು ಅವನ್ ಮೊಯ್ ಪುಗೞ್ಕ್ಕೆ

ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ , ಜನರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ನಾನು ಮಹಾ ಪಾಪಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಿಲ್ಲದವನು, ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾಲ ಹೊಗಳಿದರೆ, ಅವನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಆತ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೀಳು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅಮುಧನಾರ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಯ್ತ ವೆಂ ತೀ ವಿನೈಯಾಲ್ ಪಲ್ ಉಡಲ್ ದೋರುಂ ಮೂತ್ತು ಅದನಾಲ್

ಎಯ್ತ ಒೞಿನ್ದೇನ್ ಮುನ ನಾಳ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಇನ್ಱು ಕಣ್ಡು ಉಯರ್ನ್ದೇನ್

ಪೊಯ್ ತವಂ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುಲೈ ಚಮಯಂಗಳ್ ನಿಲತ್ತು ಅವೈ

ಕೈತ್ತ ಮೈಜ್ಞಾತ್ತು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನುಂ ಕಾರ್ ತನ್ನೈಯೇ

ಜೇನುಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳು (ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು) ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು [ಜನ್ಮ] ಗಳಿಸಿದೆ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಗುರುವಿಗೆ (ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು) ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು

ವೇದಗಳು (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಇಂತಹ ನೀಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದರು . ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್. ರಾಮಾನುಜರು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅಮುಧನಾರ್ ರಾಮನುಜರ ದಿವ್ಯ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿ “ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ ಏಯ್ ಕರುಣೈ ಇರಾಮಾನುಸ ಇಕ್ಕಡಲಿಡತ್ತಿಲ್

ಆರೇ ಅರಿಬವರ್ ನಿನ್ ಅರುಳಿನ್ ತನ್ಮೈ ಅಲ್ಲಲುಕ್ಕು

ನೇರೇ ಉರೈವಿಡಂ ನಾನ್ ವಂದು ನೀ ಎನ್ನೇ ಉಯ್ತ್ತಪಿನ್ ಉನ್

ಶೀರೇ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ ಅಡಿಯೇರ್ಕು ಇನ್ಱು ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮೇ

ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆ ನೀಡುವ ಓ ರಾಮಾನುಜ, ಮೋಡಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ,ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳ ಭಂಡಾರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ [ ನಾನು ದುಃಖದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ], ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ, ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅರಿತವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರುವರು ?

ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ಆತನನ್ನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಿಕ್ಕುಱ್ಱ ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಎನ್ ಶೈ ವಿನೈಯಾಮ್

ಮೆಯ್ಕುಱ್ಱಂ ನೀಕ್ಕಿ ವಿಳಂಗಿಯ ಮೇಗತ್ತೈ ಮೇವುಂ ನಲ್ಲೋರ್

ಎಕ್ಕುಱ್ಱವಾಳರ್ ಎದು ಪಿಱಪ್ಪು ಏದು ಇಯಲ್ವು ಆಗ ನಿನ್ಱೋರ್

ಅಕ್ಕುಱ್ಱಂ ಅಪ್ಪಿಱಪ್ಪು ಅವ್ವಿಯಲ್ವೇ ನಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮೇ

ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೊಂಡು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗಿ [ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ] ಅವನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು , ಅವನ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಗುಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿತು. ರಾಮಾನುಜರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನಂತೆಯೇ, ಇದ್ದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು [ಅನುಚಿತ] ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ದೋಷಗಳು, ಜನನಗಳು

ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮಂತವರಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಆತನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನನ್ನು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸಿದನು. ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ದೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳ್ಳ ಕುರೈವು ಅಱ್ಱು ಇಲಂಗಿ ಕೊೞುಂದು ವಿಟ್ಟು ಓಂಗಿಯ ಉನ್

ವಳ್ಳಲ್ ತನತ್ತಿನಾಲ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನಂ ನೀ ಪುಗುನ್ದಾಯ್

ವೆಳ್ಳೈ ಚುಡರ್ ವಿಡುಂ ಉನ್ ಪೆರು ಮೇನ್ಮೈಕ್ಕು ಇೞುಕ್ಕು ಇದು ಎನ್ಱು

ತಳ್ಳುೞ್ೞು ಇರಂಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಎನ್ ತನಿ ನೆಂಜಮೇ

ಓಹ್ ಉಡೈಯವರೇ! (ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವವನೆ ) ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸಿದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣದಂತಹ ಮಹ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಬೋಧಕವರ್ಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಮುಧನಾರ್ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

ನೆಂಜಿಲ್ ಕಱೈ ಕೊಂಡ ಕಂಜನೈ ಕಾಯ್ನ್ದ ನಿಮಲನ್ ನಂಗಳ್

ಪಂಜಿ ತ್ತಿರುವಡಿ ಪಿನ್ನೇ ತಾನ್ ಕಾದಲನ್ ಪಾದಂ ನಣ್ಣ

ವಂಜರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಪುಗೞ್ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ವಾಯ್

ಕೊಂಜಿ ಪರವಗಿಲ್ಲಾದು ಎನ್ನ ವಾೞ್ವು ಇನ್ಱು ಕೂಡಿಯದೇ

ಕಣ್ಣನ್ (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ) ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಂಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ದೋಷಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ; ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ನೀಳಾ ದೇವಿ) ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು, ಅವರು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಆ ಕಣ್ಣನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ (ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ). ನನ್ನ ಮಾತು, ಮಗುವಿನಂತೆ (ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ) ಇರುವ ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಶುಭ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬೃಹತ್ ಕೂಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಕೂಟ್ಟುಂ ವಿದಿ ಎನ್ಱು ಕೂಡುಂಗೊಲೋ ತೆನ್ ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್

ಪಾಟ್ಟೆನ್ನುಂ ವೇದ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ತನ್ನೈ ತನ್ ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುಂ

ವೀಟ್ಟಿನ್ ಕಣ್ ವೈತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಪುಗೞ್ ಮೆಯ್ ಉಣರ್ನ್ದೋರ್

ಈಟ್ಟಂಗಳ್ ತನ್ನೈ ಎನ್ ನಾಟ್ಟಂಗಳ್ ಕಂಡು ಇನ್ಬಂ ಎಯ್ದಿಡವೇ

ಸುಂದರ (ಆಳ್ವಾರ್) ತಿರುನಗರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಟವನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತವೆ? ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಮೂವತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್‌ನಿಂದ ಮೋಕ್ಷಂ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ) ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಬಂ ತರು ಪೆರು ವೀಡು ವಂದು ಎಯ್ದಿಲ್ ಎನ್ ಎಣ್ಣಿಱಂದ

ತುನ್ಬಂ ತರು ನಿರಯಂ ಪಲ ಸೂೞಿಲ್ ಎನ್ ತೊಲ್ ಉಲಗಿಲ್

ಮನ್ ಪಲ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು ಇಱೈವನ್ ಮಾಯನ್ ಎನ ಮೊೞಿಂದ

ಅನ್ಬನ್ ಅನಗನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೇ ಆಣ್ದನನೇ

ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರೂಪ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ), ರೂಪಮ್ (ರೂಪ) ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿರುವ (ಶುಭ ಗುಣಗಳು) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು (ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೋ ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ನರಕಗಳು , ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ. ಅವೆರಡೂ ನನಗೆ ಸಮ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-21-30-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 11 ರಿಂದ 20ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾಸುರ. ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ರಾಮಾನುಜರ  ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೀರಿಯ ನಾಣ್ಮರೈ ಚೆಂಪೊರುಳ್ ಸೆಂದಮಿೞಾಳ್ ಅಳಿತ್ತ

ಪಾರ್ ಇಯಲುಮ್ ಪುಗೞ್ ಪಾಣ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಶರಣಾಮ್ ಪದುಮ

ತ್ತಾರ್ ಇಯಲ್ ಶೆನ್ನಿ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಚ್ಚಾರ್ನ್ದವರ್ ತಂ

ಕಾರಿಯ ವಣ್ಮೈ  ಎನ್ನಾಲ್ ಶೊಲ್ಲೊಣಾದಿಕ್ಕಡಲ್ ಇಡತ್ತೇ                

 ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್  ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಮಿೞಿನ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ವೇಧಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಇರುವ ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ತನ್ನ ದೈವಿಕ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು.

ಹನ್ನೆರಡನೆ ಪಾಸುರ. ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುವ  ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಡಂಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಮಱಿಶೈಕ್ಕಿಱೈವನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಪ್ಪೋದು

ಅಡಂಗುಂ ಇದಯತ್ತಿರಾಮಾನುಶನ್ ಅಂ ಪೊಱ್ ಪಾದಮ್ ಎನ್ಱುಂ

ಕಡಂಗೊಂಡಿಱೈಂಜುಂ ತಿರು ಮುನಿವರ್ಕ್ಕನ್ಱಿ ಕಾದಲ್ ಶೆಯ್ಯಾ

ತಿಡಂಗೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ಕೇ ಅಡಿಯೇನ್ ಅನ್ಬು ಶೆಯ್ವದುವೇ                      

ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಈ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ  ತಿರುಮೞಿಸೈ  ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ಇರುವ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ . ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ?

ಹದಿಮೂರನೇ ಪಾಸುರ. ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ರಾಮಾನುಜರ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೇ  ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ [ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ].

ಶೆಯ್ಯುಂ ಪಶುನ್ ತುಳಬ ತ್ತೊೞಿಲ್ ಮಾಲೈಯುಂ ಶೆಂದಮಿೞಿಲ್

ಪೆಯ್ಯುಂ ಮಱೈ ತ್ತಮಿೞ್ ಮಾಲೈಯುಂ ಪೇರಾದ ಶೀರ್ ಅರಂಗತ್ತೈಯನ್

ಕೞಱ್ಕಣಿಯುಂ ಪರನ್ ತಾಳ್ ಅನ್ಱಿ ಆದರಿಯಾ

ಮೆಯ್ಯನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಶರಣೇ ಗತಿ ವೇಱೆನಕ್ಕೇ           

ದಾಸ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ,  ನಿರ್ಮಲ ತುಳಸಿಯ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು  ಮತ್ತು ತಮಿೞ್  ವೇದ  ಹಾರದಿಂದ  [ವೇದಗಳ ] ಗುಪ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು  ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ,  ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ  ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ (ಪ್ರಯೋಜನ)  , ಆ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸದ ಸತ್ಯವಾದ ರಾಮಾನುಜನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸುರ . ಕುಳಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಅವರು ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಕತಿಕ್ಕು ಪ್ಪದಱಿ ವೆಂಗಾನಮುಂ ಕಲ್ಲುಮ್ ಕಡಲುಮ್ ಎಲ್ಲಾಂ

ಕೊದಿಕ್ಕ ತ್ತವಂಜೆಯ್ಯುಂ ಕೊಳ್ಗೈ ಅಟ್ರೇನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವಲನ್ ಸೊಲ್

ಪದಿಕ್ಕುಂ ಕಲೈ ಕ್ಕವಿ ಪಾಡುಂ ಪೆರಿಯವರ್ ಪಾದಂಗಳೇ

ತುದಿಕ್ಕುಂ  ಪರಮನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನೈ ಚೋರ್ವಿಲನೇ      

ರತ್ನಗಳಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪದಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ಕುಳಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ರಾಮಾನುಜ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಲುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೋಯಿಸುವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಹದಿನೈದನೇ ಪಾಸುರ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ತನ್ನ ಮನಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ದಿವ್ಯಗುಣಗಳಲ್ಲಿ  ನಿರತರಾಗದಿರುವವರ ಜೊತೆ ತಾನು ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾದದ್ದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೋರಾದ ಕಾದಲ್ ಪೆರುಂಜುೞಿಪ್ಪಾಲ್  ತೊಲ್ಲೈ ಮಾಲೈ ಒನ್ಱುಂ

ಪಾರಾದವನೈ ಪಲ್ಲಾಂಡೆನ್ಱು ಕಾಪ್ಪಿಡುಂ ಪಾನ್ಮೈಯನ್   ತಾಳ್

ಪೇರಾದ ಉಳ್ಳತ್ತಿರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಶಾರಾ ಮನಿಶರೈ ಚ್ಚೇರೇನ್ ಎನಕ್ಕೆನ್ನ ತಾೞ್ವಿನಿಯೇ        

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು  ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್,  ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಾಗಿ  ಮಂಗಳಾಶಾಸನ  (ಅವನನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ) ನಡೆಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದಿರುವ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇದೆ? [ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ]

ಹದಿನಾರನೇ ಪಾಸುರ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ  ಅಂಡಾಳ್   ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮುಧನಾರ್  ಕರುಣಾಮಯದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ತಾೞ್ವು ಒನ್‍ಱು ಇಲ್ಲಾ ಮಱೈ ತಾೞ್ನ್ದು ತಲಮುೞುದುಂ ಕಲಿಯೇ

ಆಳ್ಗಿನ್ಱ  ನಾಳ್ ವಂದು ಅಳಿತ್ತವನ್ ಕಾಣ್ಮಿನ್ ಅಂಗರ್ ಮೌಲಿ

ಶೂೞ್ಗಿನ್ಱ ಮಾಲೈಯೈ ಚೂಡಿ ಕ್ಕೊಡುತ್ತವಳ್ ತೊಲ್ ಅರುಳಾಲ್  

ವಾೞ್ಗಿನ್ಱ ವಳ್ಳಲ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ನುಂ ಮಾ ಮುನಿಯೇ  

ಆಂಡಾಳ್  ಮೊದಲು  ತನ್ನ  ಮೇಲೆ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಹಾರವನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿನ  ದೈವಿಕ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀಡಿದಳು. ಆಂಡಾಳಿನ  ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ  ಋುಷಿಮುನಿಗಳ ಮಹಾ  ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆದರು. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದು) ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ವೇದಗಳನ್ನು  ಇತರ ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳದೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್   ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿದರು.

ಹದಿನೇಳನೇ ಪಾಸುರ . ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್   ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರು, ಎಂತಹ  ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುನಿಯಾರ್ ತುಯರಂಗಳ್ ಮುಂದಿಲುಮ್ ಇನ್ಬಂಗಳ್ ಮೊಯ್ತಿಡಿನುಂ

ಕನಿಯಾರ್ ಮನಂ ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ನಿನ್ಱಾನೈ ಕಲೈ ಪರವುಂ

ತನಿ ಆನೈಯೈ ತಣ್ ತಮಿೞ್ ಸೈದ ನೀಲನ್ ತನಕ್ಕು  ಉಲಗಿಲ್

ಇನಿಯಾನೈ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ವಂದೈಯ್ದಿನರೇ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಆನೆಯಂತೆ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಾನುಜ  ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿರುವರು . ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು  ಬಂದು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪಾಸುರ . ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್   ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಗಳು (ಚೇತನಗಳು, ಮನೋಭಾವದ ಘಟಕಗಳು) ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವರು, ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಯ್ದಱ್ಕು  ಅರಿಯ ಮಱೈಗಳೈ ಆಯಿರಮ್ ಇಂದಮಿೞಾಲ್

ಸೈದಱ್ಕು ಉಲಗಿಲ್ ವರುಂ ಸಡಗೋಪನೈ ಚಿಂದೈ ಉಳ್ಳೇ

ಪೆಯ್ದಱ್ಕು ಇಸೈಯುಂ ಪೆರಿಯವರ್ ಸೀರೈ ಉಯಿರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್  

ಉಯ್ದಱ್ಕು ಉದವುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಮ್ ಉಱುತುಣೈಯೇ

ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವೇದಗಳ  ಅರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳ [ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ] ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಶಠಕೋಪನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಯಿತು  ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರಿಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ  ಗುಣಗಳನ್ನು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರ ಸಹಚರ ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಮ್: ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರೇ ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಅನುಭವ  ಎಂದು ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಱು ಪೆರುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ತಂದೈಯುಂ ತಾಯುಮ್ ಉಯರ್ ಗುರುವುಮ್

ವೆಱಿ ತರು ಪೂಮಗಳ್ ನಾದನುಮ್ ಮಾಱನ್ ವಿಳಂಗಿಯ ಶೀರ್

ನೆಱಿ ತರುಂ ಸೆಂದಮಿೞ್ ಆರಣಮೇ ಎನ್ಱು ಇನ್ ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತೋರ್

ಅಱಿದರ ನಿನ್ಱ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನಕ್ಕು ಆರಮುದೇ

ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ) ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಅನಿಯಮಿತ ಸಂಪತ್ತು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಚಾರ್ಯ (ಶಿಕ್ಷಕ) ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಪತಿ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಧ್ರಾವಿಡ  ವೇದಂ  (ತಮಿೞ್  ವೇದಂ) ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನನಗೆ ಮಧುರ  ಮಕರಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ : ಅಮುದನಾರ್  ಹೇಳುವಂತೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಅನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆನಂದಿಸುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು.

ಆರ ಪೊೞಿಲ್ ತೆನ್ ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್ ಅಮುದ ತಿರುವಾಯ್

ಈರ ತಮಿೞಿನ್ ಇಸೈ ಉಣರ್ನ್ದೋರ್ಗಟ್ಕು ಇನಿಯವರ್ ತಂ

ಸೀರೈ ಪಯಿನ್ಱು ಉಯ್ಯುಮ್ ಶೀಲಮ್ ಕೊಳ್ ನಾದಮುನಿಯೈ ನೆಂಜಾಲ್  

ವಾರಿ ಪರುಗುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎಂದನ್ ಮಾನಿದಿಯೇ

ಶ್ರೀಚಂದನ ತೋಪಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ತಿರುನಗರಿಯ (ಕುರುಗೂರ್) ಅಧಿಪತಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ  ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ [ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ] ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಆ ದೈವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದವರು ,ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು.    

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-11-20-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

रामानुस नूट्रन्दादी (रामानुज नूत्तन्दादि) – सरल व्याख्या

Published by:

। ।श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नमः। ।

इयर्पा

श्रीवरवरमुनि स्वामीजी अपने उपदेश रत्नमालै के अड़तीसवें (३८) पासुर मे बड़ी सुन्दरता से श्रीरामानुज स्वामीजी के
अनूठी श्रेष्ठता को दर्शाते कहतें हैं:

एम्बेरुमानार् दरिसनम एन्ऱे इदर्कु
नम्बेरुमाल् पेरिट्टटु नाट्टिवैत्तार् – अम्बुवियोर्
इन्द दरिसनत्तै एम्बेरुमानार् वलर्त्त
अन्दच्चेयलरिकैक्का

श्रीरंगनाथ भगवान (श्रीरंगम में उत्सव मूर्ति) ने हमारे श्रीवैष्णव सम्प्रदाय (भगवान विष्णु के श्रेष्ठ शिष्यों की पवित्र परंपरा)
को श्रीरामानुज सम्प्रदाय नाम दिया और उसे अच्छी तरह स्थापित किया। यह इस तथ्य के कारण है कि
श्रीरामानुज स्वामीजी ने बड़ी कृपा से  श्रीभाष्य जैसे ग्रन्थ आदि को रचा और सुबोधागम्य रूप से
समझाया , तथा भक्ति की राह को विकसित किया और सभी को अपने सम्प्रदाय के गूढ़ार्थ को अनेक
आचार्यों के माध्यम से समझाया, भगवान के अनेकों मंदिरों मे सुधार किया जैसे कि मन्दिर
के प्रशासन, शास्त्रों मे बताये अनुसार भगवान के उत्सव करना, आदि। श्रीरंगनाथ भगवान ने यह स्थापित
किया ताकि सभी जन श्रीरामानुज स्वामीजी के द्वारा किये हुए उपयोगी कार्यों को जान सके।  कहा जा सकता है कि,इसे ध्यान
मे रखकर, कि  श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामीजी (श्रीरामानुज स्वामीजी के पाँच आचार्यों मे से
एक) ने श्रीरामानुज स्वामीजी को एम्बेरुमानार् नाम की उपादी दी, श्रीरंगनाथ भगवान श्रीरामानुज
स्वामीजी की इस महानता को सामने लाने सुनियोजित किये ।
पिल्लै तिरुवरंगत्तु अमुदनार , (श्रीरंगामृत स्वामीजी) जो एक आचार्य थे, श्रीरामानुज स्वामीजी के समय
श्रीरंगम रहते थे। प्रारम्भ मे उन्हें श्रीरामानुज स्वामीजी के प्रति आदर नहीं था। श्रीरामानुज स्वामीजी की

आज्ञा से श्रीरंगामृत स्वामीजी को श्रीकूरेश स्वामीजी (श्रीरामानुज स्वामीजी के मुख्य शिष्यों मे से एक) के
पास उनमें हृदय परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया। श्रीकूरेश स्वामीजी की बड़ी कृपा से श्रीरंगामृत
स्वामीजी ने श्रीरामानुज स्वामीजी की महानता को एहसास किया और दयापूर्वक एक अद्भुत प्रबन्धम
रामानुस नूट्रन्दादी (रामानुज नूत्तन्दादि) की रचना की जिसमे विस्तारपूर्वक श्रीरामानुज स्वामीजी के गुणों को बताया गया
हैं।

श्रीवरवर मुनि स्वामीजी ने इस प्रबन्धम के लिए एक संक्षिप्त व्याख्यान दिये हैं। इस व्याख्या के
प्रस्तावना में उन्होंने इस प्रबन्धम की महानता को बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया हैं। हम संक्षिप्त मे इन
गुणों को देखेंगे।

जैसे श्रीमधुरकवि आल्वार ने कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु ग्रन्थ की रचना की, जिसमे स्वयं का स्थान श्रीशठकोप
स्वामीजी के सन्दर्भ मे समझाया हैं (कि श्रीशठकोप स्वामीजी हीं उनके लिये सब कुछ हैं)  वैसे ही सभी के
लिये एक उपदेश के रूप में  श्रीरंगामृत स्वामीजी ने भी बड़ी दया से श्रीरामानुज स्वामीजी के प्रति
इस ग्रन्थ की रचना किये। हालाकि श्रीमधुरकवि स्वामीजी जिन्होंने एक छोटे प्रबन्धम कि रचना किये
श्रीरंगामृत स्वामीजी ने दयापूर्वक एक विशाल प्रबन्धम की रचना किये। जिन्होंने ब्रह्मोपदेश (एक समारोह जिसमें एक युवा को सर्वोच्च ब्रह्मन के ज्ञान प्राप्त करने की दीक्षा दी जाती है )ग्रहण किया है वें नित्य प्रति गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते है वैसे ही जो अपने आचार्य से सम्बन्ध रखते हैं और जो श्रीरामानुज स्वामीजी के दिव्य चरण कमलों की इच्छा रखते हैं, उन्हें,प्रति दिन इस प्रबन्धम का उच्चारण करना चाहिये । इस प्रबन्धम के सभी पासुरों मे श्रीरामानुज स्वामीजी का नाम स्मरण किया गया हैं। अत: हमारे पूर्वज इस प्रबन्धम को प्रपन्न गायत्री कहते थे।

यह साधारण अनुवाद श्रीवरवरमुनि स्वामीजी के व्याख्या की सहायता से लिखा गया हैं।

अगले श्रृंखला में, हम इस प्रबंध के तनियन् का आनंद लेंगे।

आधार: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/ramanusa-nurrandhadhi-simple/

अडियेन् केशव् रामानुज दास्

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವಿರಣೆ – 1 ರಿಂದ 10 ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೊದಲನೇ ಪಾಸುರಂ : “ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು “ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರ ಮನಸನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂ ಮನ್ನು ಮಾದು ಪೊರುಂದಿಯ ಮಾರ್ಬನ್ ಪುಗೞ್ ಮಲಿಂದ

ಪಾ ಮನ್ನು ಮಾಱನ್ ಅಡಿ ಪಣಿಂದು ಉಯ್ನ್ದವನ್ ಪಲ್ ಕಲೈಯೋರ್

ತಾಂ ಮನ್ನ ವಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಚರಣಾರವಿಂದಮ್

ನಾಂ ಮನ್ನಿ ವಾೞ ನೆಂಜೇ ಶೊಲ್ಲುವೋಂ ಅವನ್ ನಾಮಂಗಳೇ    

ಓ ಮನಸೇ ! ತಾವರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದಿವ್ಯ ತಿರುಮೇನಿಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆ  ದಿವ್ಯ ಎದೆಯಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು . ಆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ  ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.  ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು (ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಕಲಿತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾನುಜರ ಮೊದಲು ಬದುಕಿದ  ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು  ಅಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಾವು [ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ] ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು.

ಎರಡನೇಯ ಪಾಸುರಂ : ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮನಸು ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ  ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ತೊಡಗಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ  ಅಮುಧನಾರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು.

ಕಳ್  ಆರ್  ಪೊೞಿಲ್  ತೆನ್ನರಂಗನ್   ಕಮಲ  ಪದಂಗಳ್  ನೆಂಜಿಲ್

ಕೊಳ್ಳಾ  ಮನಿಶರೈ   ನೀಂಗಿ  ಕುಱೈಯಲ್   ಪಿರಾನ್  ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ 

ವಿಳ್ಳಾದ  ಅನ್ಬನ್   ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಮಿಕ್ಕ  ಶೀಲಮ್  ಅಲ್ಲಾಳ್

ಉಳ್ಳಾದು  ಎನ್  ನೆಂಜು  ಒನ್ಱು  ಅಱಿಯೇನ್  ಎನಕ್ಕುಱ್ಱ  ಪೇರಿಯಲ್ವೇ

ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹೊವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ  ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಶಯನಿಸಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿನ  ದಿವ್ಯ ಕಮಲದಂತಹ ಪಾದಗಳ  ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು  ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರದವರು ಇದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹವರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸು ದೂರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ತಿರುಕ್ಕುರೈಯಲೂರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ (ದೈವಿಕ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು) ರಚಿಸುವ ಅಪಾರ  ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಾನುಜರ  ಅನಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಂ :ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು  ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ”.

ಪೇರ್ ಇಯಲ್ ನೆಂಜೇ ಅಡಿ ಪಣಿಂದೇನ್ ಉನ್ನೈ ಪೇಯ್ ಪಿಱವಿ

ಪೂರಿಯರೋಡು ಉಳ್ಳ ಸುಱ್ಱಂ ಪುಲರ್ತಿ ಪೊರುವು ಅರುಮ್ ಸೀರ್ 

ಆರಿಯನ್ ಸೆಮ್ಮೈ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿಕ್ಕು ಅನ್ಬು  ಶೆಯ್ಯುಂ

ಶೀಱಿಯ ಪೇರು ಉಡೆಯಾರ್ ಅಡಿಕ್ಕೀೞ್ ಎನ್ನೈ  ಚೇರ್ತದರ್ಕೇ     

ಓ ಮನಸೇ ! ದೀನರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ,  ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು  ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ  . ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್,  ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ : ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿನ  ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನ್ನೈ ಪುವಿಯಿಲ್ ಒರು ಪೊರುಳಾಕ್ಕಿ ಮರುಳ್ ಶುರಂದ  

ಮುನ್ನೈ ಪವಿನೈ  ವೇರ್ ಅಱುತ್ತು ಊೞಿ   ಮುದಲ್ವನೈಯೇ

ಪನ್ನ ಪಣಿತ್ತ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಪರಂ ಪಾದಮುಂ  ಎನ್

ಶೆಣ್ಣಿ  ತರಿಕ್ಕ ವೈತ್ತಾನ್ ಎನಕ್ಕು ಏದುಮ್ ಶಿದೈವು ಇಲ್ಲೈಯೇ    

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಸರ್ವತ್ವಕ್ಕು(ಚೇತನ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ವಸ್ತು) ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು  ಅರಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು . ಅವರು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ (ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ) ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ರಾಮಾನುಜ, ನನ್ನನ್ನು  ಅಚೇತನ (ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ , ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತನ (ಮನೋಭಾವದ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಇದರ ನಂತರ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಂ : ರಾಮಾನುಜರ್ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ಅಮುಧನಾರ್ ಈ ಪ್ರಬಂದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕುದ್ರುಷ್ಟಿಗಳು (ವೇದಗಳನ್ನು  ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ; ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊರಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.

ಎನಕ್ಕು ಉಱ್ಱ ಸೆಲ್ವಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಎನ್ಱು ಇಸೈಯಗಿಲ್ಲಾ

ಮನ ಕುಱ್ಱ ಮಾಂಧರ್ ಪೞಿಕ್ಕಿಲ್  ಪುಗೞ್ ಅವನ್ ಮನ್ನಿಯ ಶೀರ್

ತನಕ್ಕು   ಉಱ್ಱ ಅನ್ಬರ್ ಅವನ್ ತಿರುನಾಮಂಗಳ್ ಸಾಱ್ಱುಂ ಎನ್ ಪಾ

ಇನಕ್  ಕುಱ್ಱಂ ಕಾಣಗಿಲ್ಲಾರ್   ಪತ್ತಿ ಏಯ್ನದ್ಧ ಇಯಲ್ವು ಇದು ಎನ್ಱೆ     

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ)  ಸಂಪತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಶುಭ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ  ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ನನ್ನ ಪಾಸುರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಂ : ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ , (ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ )ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆತನು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಯಲುಮ್  ಪೊರುಳುಂ ಇಸೈಯ ತೋಡುತ್ತು ಈನ್ ಕವಿಗಳ್ ಅನ್ಬಾಲ್

ಮಯಲ್ ಕೊಂಡು ವಾೞ್ತುಂ ಇರಾಮಾನುಶನೈ ಮದಿ ಇನ್ಮೈಯಾಲ್

ಪಯಿಲುಮ್ ಕವಿಗಳಿಲ್  ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾದ ಎನ್ ಪಾವಿ ನೆಂಜಾಲ್

ಮುಯಲ್ಗಿನ್ಱನನ್ ಅವನ್ ತನ್  ಪೆರುಂ ಕೀರ್ತಿ ಮೊೞಿನ್ದಿಡವೇ

ಮಹಾಕವಿಗಳು, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವ  ಅತ್ಯಂತ ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ , ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ದೋಷಪೂರ್ವ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ.ನನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಈ ಪಾಸುರಗಳಿಂದ , ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಮನಸಿನಿಂದ , ಅವರ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೇನೆ .

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ : ತನ್ನ ದೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಅಮುಧನಾರ್ , ಕೂರತ್ ಆೞ್ವಾನ್  [ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಷ್ಯ] ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ  ಇದು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೊೞಿಯೈ ಕಡಕ್ಕುಂ ಪೆರುಂ ಪುಗೞಾನ್ ವಂಜ ಮುಕ್ಕುಱುಂಬಾಂ

ಕುೞಿಯೈ ಕಡಕ್ಕುಂ ನಂ  ಕೂರತ್ ಆೞ್ವಾನ್  ಚರಣ್ ಕೂಡಿಯ ಪಿನ್

ಪೞಿಯೈ ಕಡತ್ತುಂ ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಪುಗೞ್  ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಾ

ವೞಿಯೈ ಕಡತ್ತಾಲ್ ಎನಕ್ಕು ಇನಿ ಯಾದುಮ್ ವರುತ್ತಮ್ ಅನ್ಱೇ                            

ಕೂರತ್ ಆೞ್ವಾನ್  ಅವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬರ ಜನನ [ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ], ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ  ಹೊಂದುವ ಮೂರು ತಳವಿಲ್ಲದ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾದ ಅಂತಹ ಕೂರತ್ ಆೞ್ವಾನ್  ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ . ಪಾಪಸಾಗರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ದಡಸೇರಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ , ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಂ : ಪೊಯ್ಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ   ಎಂಪೆರುಮಾನಾರೇ ಅವರ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವರುತ್ತುಂ ಪುಱ ಇರುಳ್ ಮಾಱ್ಱ ಎಮ್ ಪೊಯ್ಗೈಪಿರಾನ್ ಮಱೈಯಿನ್

ಕುರುತ್ತಿನ್ ಪೊರುಳೈಯುಂ ಸೆಂದಮಿೞ್ ತನ್ನಿಯುಂ ಕೂಟ್ಟಿ  ಒನ್ಱ

ತಿರುತ್ತು ಅನ್ಱು  ಎರಿತ್ತ ತಿರುವಿಳಕ್ಕೆ ತನ್ ತಿರು ಉಳ್ಳತ್ತೇ

ಇರುತ್ತುಂ ಪರಮನ್  ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಎಮ್ ಇರೈಯವನೇ

ಆಜ್ಞಾನವು ಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು . ಪ್ರಪನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ( ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ  ಶರಣರಾದವರು ) ಪ್ರಿಯರಾದ ,ಉದಾತ್ತರಾದ  ಪೊಯ್ಗೈ ಆೞ್ವಾರ್ ,ರಚಿಸಿದ ವೈಯಮ್ ತಗಳಿಯ( ಜಗತ್ತೇ ದೀಪವು ) ಎಂದು ಆರಂಭಿಸುವ  ಮುದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ , ವೇದಾಂತ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕುರಿತ ,ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ) ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ತಮಿಳು ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೊರೆಯಿತು. ಆ  ದೀಪವನ್ನು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮಹೋನ್ನತರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಮ್ಮ ದೊರೆ.

ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ :  ಭೂದತ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ  ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು, ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇರೈವನೈ ಕಾಣುಮ್ ಇದಯತ್ತು ಇರುಳ್ ಕೆಡ ಜ್ಞಾನಮ್ ಎನ್ನುಂ

ನಿರೈವಿಳಕ್ಕು ಏಱ್ಱಿಯ ಭೂದತ್ ತಿರುವಡಿ ತಾಳ್ಗಲ್ ನೆಂಜತ್ತು

ಉಱೈಯ ವೈತ್ತು ಆಳುಂ  ಇರಾಮಾನುಶನ್   ಪುಗೞ್ ಓದುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಮಱೈಯಿನೈ ಕಾತ್ತು ಇಂದ ಮಣ್ಣಗತ್ತೇ ಮನ್ನವೈಪ್ಪವರೇ         

ಅನ್ಬೇ ತಗಳಿಯ  ( ವಾತ್ಸಲಯವೇ ದೀಪದಂತೆ ) ಎಂದು ಆರಂಭಿಸುವ ಇರಂಡಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ರಚಿಸಿ  ಭೂದತ್ ಆೞ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ  ,ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ದೀಪವು (ಪ್ರಬಂಧ ) ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಶಿಸುವುದು. ನಾವು (ಪ್ರಕಾಶಮಾನ) ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಾಯಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರು  ಭೂದತ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ  ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪಠಿಸುವ ಮಹನೀಯರು ಬಾಹ್ಯ ( ವೇದಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರುವವರು ) ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ  (ವೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು )  ವಿನಾಶವಿಲ್ಲದ ವೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು.

ಹತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ : ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮೇಲೆ ಅತೀತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವವರು , ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಪೇಯ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು , ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹನೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನ್ನಿಯ ಪೇರ್ ಇರುಳ್ ಮಾನ್ಡಪಿನ್ ಕೋವಲುಳ್ ಮಾಮಲರಾಳ್

ತನ್ನೊಡುಂ ಆಯನೈ ಕಂಡಮೈ ಕಾಟ್ಟುಂ ತಮಿೞ್ ತಲೈವನ್

ಪೋನ್ ಅಡಿ ಪೋಱ್ಱುಂ   ಇರಾಮಾನುಶರ್ಕು ಅನ್ಬು ಪೂಣ್ಡವರ್ ತಾಳ್

ಶೆನ್ನಿಯಿಲ್ ಶೂಡುಂ ತಿರುವುಡೈಯಾರ್ ಎನ್ಱುಂ ಶೀರಿಯರೇ

 ಮೊದಲ ಎರಡು ಆೞ್ವಾರ್ಗಳು (ಅವರ ತಿರುವಂದಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ) ದೀಪಗಳನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಕತ್ತಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು.  ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ನಂತರ , ಪೇಯ್ ಆೞ್ವಾರ್, ತಿರುಕ್ಕೋವಲೂರಲ್ಲಿ , ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ, ಅವರು ತಿರುಮಾಮಗಳ್  (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ) ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು  ಕಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳು ನಾಯಕರಾದ ಅಂತಹ ಪೇಯ್ ಆೞ್ವಾರ್  ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮೇಲೆ ಅತೀತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತರ  ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣದಂತೆ ಧರಿಸುವವರು, ಈ ಮಹಾನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ,  ಸದಾ ಮಹಾನೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ  ಈ ಪ್ರಬಂದದ ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-1-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱ್ರಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವಿರಣೆ – ತನಿಯನ್ಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಮುನ್ನೈ ವಿನೈ ಅಗಲ ಮೂಂಗಿಱ್ ಕುಡಿ ಅಮುದನ್

ಪೊನ್ನಂ ಕಱಱ್ಕಮಲ ಪ್ಪೋದಿರಂಡುಂ – ಎಣ್ಣುಡೈಯ

ಶೆನ್ನಿಕ್ಕಣಿ  ಆಗ ಚ್ಚೇರ್ತಿನೇನ್  ತೆನ್ಬುಲತ್ತಾರ್ಕ್ಕು

ಎನ್ನು ಕ್ಕಡವುಡೈಯೇನ್ ಯಾನ್

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಬಂಗಾರದಂತಹ , ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ, ಮೂಂಗಿಱ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮುಧನಾರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಭರಣದಂತೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ.ಇದನಂತರ, ಯಮ (ಧರ್ಮ ದೇವತೆ) ಮತ್ತು ಅವನ ಧೂತರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಯಂದರು ಪೇರಿನ್ಬಂ  ಎಲ್ಲಾಂ  ಪೞುದಿನ್ಱಿ  ನಣ್ಣಿನರ್ಪಾಲ್

ಶಯಂದರು ಕೀರ್ತಿ ಇರಾಮಾನುಶ  ಮುನಿ ತಾಳಿನೈ  ಮೇಲ್

ಉಯರ್ನ್ದ ಗುಣತ್ತು ತಿರುವರಂಗತ್ತು ಅಮುದು ಓಂಗುಂ

ಅನ್ಬಾಲ್

ಇಯಂಬುಮ್  ಕಲಿತ್ತುಱೈ ಅಂದಾದಿ ಓದ ಇಶೈ ನೆಂಜಮೇ

ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಂತೋಷಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವವರಿಗೆ  ಸಂಸಾರಂನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್. ಓ ಮನಸೇ ! ವಿಶೇಷ  ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುವರಂಗತ್ತು  ಅಮುಧನಾರ್ ಅವರಿಂದ  ರಾಮನುಜ ಮುನಿ (ಋಷಿ) ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ  ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೋ . ಈ ಪ್ರಬಂಧಂ ಕಲಿತ್ತುರೈ ಅಂದಾದಿ  (ತಮಿಳು  ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂನ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರದ ಮೊದಲ ಪದವಾಗುತ್ತದೆ).

ಶೊಲ್ಲಿನ್   ತೊಗೈ ಕೊಂಡು ಉನದು  ಅಡಿಪ್ಪೋದುಕ್ಕು ತೊಂಡು ಶೆಯ್ಯುಂ

ನಲ್ಲನ್ಬರ್  ಏತ್ತುಂ  ಉನ್  ನಾಮಂ  ಎಲ್ಲಾಂ ಎಂದನ್  ನಾವಿನುಳ್ಳೇ

ಅಲ್ಲುಂ ಪಗಲುಮ್  ಅಮರುಂ  ಪಡಿ  ನಲ್ಗು  ಅಱು  ಶಮಯಂ

ವೆಲ್ಲುಂ ಪರಮ ಇರಾಮಾನುಶ ಇದು ಎನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮೇ   

ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಂ (ಮಾತಿನ  ಮೂಲಕ ಸೇವೆ) ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲಿ , ಯಾವಾಗಲೂ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ  ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಬಗೆಯ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ಓ ಮಹಾನ್ ರಾಮಾನುಜಾ! ಇದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂದದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/iramanusa-nurrandhadhi-thaniyans-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 101- 108

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్శిక

నూట ఒకటవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ల మాధుర్యము వారి  పవిత్రత కంటే గొప్పదని అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.                           

మయక్కు౦ ఇరు వినై వల్లియిల్‌ పూండు। మది మయంగి
తుయక్కు౦ పిఱవియిల్  తోన్ఱియ ఎన్నై* తుయర్‌ అగత్తి
ఉయక్కొండు నల్గుం ఇరామానుశ।  ఎన్ఱదున్నై ఉన్ని
నయక్కుం అవర్‌క్కు ఇది ఇళుక్కు ఎన్బర్ । నల్లవర్‌ ఎన్ఱు నైందే॥ (101)

 అజ్ఞానము ప్రతిఫలంగా పాపపుణ్యములను రెండు కర్మలతో బంధించి భ్రమింపజేయు పుట్టుకలో జన్మించాను. ఈ కర్మల ప్రతిఫలముగా నేననుభవించు సుఖ దుఃఖముల నుండి విమోచము పొంది ఉద్దరింపబడటానికి రామానుజులు నన్ను స్వీకరించారు. “ఎంబెరుమానార్లు నన్ను అనుగ్రహించారు!” (ఎంబెరుమానార్లు ఉద్దరించారు కనుక) అన్ననా మాటలు, నిరంతము నీ చింతనలో ఉండి నీ పట్ల భక్తి ప్రపత్తులతో ఉన్న వారికి అవమానము వంటిది అని పెద్దలంటారు. ఇక్కడ భావమేమిటంటే, మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించిన వారి మనస్సు, శుద్ధత గురించి ఆలోచించదు [ఎంబెరుమానార్లు నిర్హేతుకముగా తనను తీర్చిదిద్దాలని పడ్డ యాతనలలను అముదనార్లు ఇప్పటి వరకూ వర్ణిస్తూ వచ్చారు (వారి పరిశుద్దత యొక్క ఫలితంగా). కానీ ఎంబెరుమానార్ల యొక్క దివ్య చరణముల సేవలో ఉన్న ఆనందానికి తిరుగులేదు. ఆ కారణంగా అముదనార్లు ఈ పలుకులు పలికారు.]

నూట రెండవ పాశురము: ఈ విశాల ప్రపంచములో తన పట్ల పెరిగిన ఎంబెరుమానార్ల ఔదార్య గుణానికి కారణమేమి అని అముదనార్లు స్వయంగా ఎంబెరుమానార్లని ప్రశ్నిస్తున్నారు.                             

వైయుం మనం ఉన్ కుణంగళై ఉన్ని। ఎన్ నా ఇరుందు ఎం
ఐయన్‌ ఇరామానుశన్‌ ఎన్ఱు అళైక్కుం* అరువివైయేన్‌
శైయుం తొళుం కణ్‌ కరుదిడుం కాణ క్కడల్‌ పుడై శూళ్
వైయం ఇదనిల్। ఉన్ వణ్మై ఎన్నాల్‌ ఎన్ వళర్‌ందదువే॥ (102)

 నీ దివ్య మంగళ గుణముల గురించి ఆలోచించినపుడు నా మనస్సు బలహీనమై పోతుంది. నీ పట్ల దృఢ భావముతో ఉన్న నా జిహ్వ (నాలుక), నీ దివ్య నామములను మరియు నీతో ఉన్న దివ్య సంబంధమునే పలుకుతుంది. అనాదిగా లౌకిక పనులు చేసుకుంటూ గడిపిన నా చేతులు, నీకు నమస్కారములు చేస్తున్నాయి. నా కళ్ళు నిత్యము నిన్నే చూడలని కోరుతున్నాయి. చుట్టూ సముద్రాలతో వ్యాపించు ఉన్న ఈ భూమిపైన నీ ఔదార్య గుణము ఏ కారణము చేత నాపై పెరిగినది?

నూట మూడవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు వారి కృపతో తన కర్మలను తొలగించి  అనంత జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన తరువాత తన ఇంద్రియములు ఎంబెరుమానార్ల వైపు మళ్ళినవని  అముదనార్లు వివరిస్తున్నారు. 

వళర్‌ంద వెంగోబం అడంగల్‌ ఒన్ఱాయ్‌। అన్ఱు వాళ్‌ అవుణన్‌
కిళర్‌ంద పొన్ ఆగం కిళిత్తవన్ * కీర్‌త్తి ప్పయిర్‌ ఎళ్లుందు
విళైందిడుం శిందై ఇరామానుశన్ ఎందన్ మెయ్వినై నోయ్
కళైందు నల్ ఞ్ఙానం అళిత్తనన్ । కైయిల్‌ కని ఎన్నవే॥ (103)

తన తనయుడైన ప్రహ్లాదుడిని హింసించిన దురభిమాని హిరణ్యకషిపుని ఛాతిని ఉగ్రస్వరూపములో వేంచేసి భగవాన్ చీల్చాడు. అటువంటి భగవాత్కీర్తితో ఎంబెరుమానార్ల దివ్య మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నిండి ఉంటుండి. అటువంటి ఎంబెరుమానార్లు, తన కర్మల కారణముగా తనను ఈ శరీరముతో బంధించి అనుభవింపజేయు దుఃఖములను తొలగించి, అరచేతిలో ఉసిరికాయ (తమిళ సామెత) వంటి స్పష్థమైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు. 

నూట నాల్గవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు ప్రశ్నించిన ఒక ఊహాత్మక ప్రశ్నకి “ఒక వేళ భగవానుడిని చూస్తే ఏమి చేస్తావు?” అముదనార్లు బదులిస్తూ, ఒక వేళ భగవానుడు తమకు సంబంధించిన విషయములను ప్రత్యక్షపరచినా, ఎంబెరుమానార్ల దివ్య స్వరూపములో  దేదీప్యమానమౌతున్న దివ్య మంగళ గుణాలను తప్పా ఇంకేమీ ఆశించను అని వివరిస్తున్నారు.                   

కైయిల్‌ కని అన్న క్కణ్ణనై క్కాట్టి త్తరిలుం। ఉందన్
మెయ్యిల్‌ పిఱంగియ శీరన్ఱి వేండిలన్ యాన్  నిరయ 
త్తొయ్యిల్‌ కిడక్కిలుం శోది విణ్ శేరిలుం ఇవ్వరుళ్‌ నీ
శెయ్యిల్‌ తరిప్పన్। ఇరామానుశా ఎన్ శెళుంగొండలే ॥ (104)

మేఘమువంటి ఔన్నత్యముగల మరియు ఆ ఔన్నత్యాన్ని మాకు అందించు ఓ రామానుజ! శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అరచేతిలో ఉసిరికాయ వంటి వాడని నీవు చెప్పినా, నీ దివ్య తిరుమేనిపై దేదీప్యమానమౌతున్న నీ దివ్య మంగళ గుణములను తప్పా ఇంక దేనిని పూజించను. నేను దివ్య తేజోమయమైన పరమపదాన్ని చేరుకోవచ్చు లేదా ఈ సంసార సుడిగుండములో చిక్కుకొని ఉండిపోవచ్చు, కానీ కృపతో నీవు ఈ రెండింటిలో ఏది అనుగ్రహించినా, నేనది మహాప్రసాదముగా భావిస్తాను.   

నూట ఐదవ పాశురము: త్యజించబడేది సంసారమని పొందాల్సినది  పరమపదమని అందరు అంటారు (పరమపదమును పొందాలని ఆశించుట కూడా సమానమేనని భావిస్తారు). నీవు ఆశించే స్థానము ఏది? ఈ పాశురము ద్వారా బదులిస్తున్నారు.              

శెళ్ళుందిరై ప్పాఱ్కడల్‌ కణ్‌ తుయిల్‌ మాయన్। తిరువడిక్కీళ్‌
విళుందిరుప్పార్‌ నెంజిల్ మేవు నన్ ఞ్ఙాని * నల్‌ వేదియర్గళ్
తొళుం తిరు ప్పాదన్‌ ఇరామానుశనై త్తొళుం పెరియోర్
ఎళ్లుందిరైత్తాడుం ఇడం। అడియేనుక్కిరుప్పిడమే॥ (105)

సుందరమైన అలలతో నున్న క్షీరసాగరములో భగవానుడు శయనించి ఉన్నాడు. నిద్రిస్తున్నట్లు నటిస్తూ ధ్యానిస్తున్నాడు. ఉత్తమమైన వైదికులచే స్తుతించబడే  ఎంబెరుమానార్లు గొప్ప జ్ఞాని. భగవానుడి దివ్య మంగళ గుణాలలో మునిగి ఉండి వారికి  శరణాగతులై ఉన్న వారి మనస్సులలో వీరి దివ్య చరణాలకు సరైన స్థానము. అటువంటి ఎంబెరుమానార్లని గొప్ప పురుషులు నిరంతరము ఆనందిస్తూ సముద్రములో ఎత్తైన అలలా నాట్యము చేయు ప్రదేశములో నీ దాసులకు దాసుడనై ఉండాలని అశిస్తున్నాను. 

నూట ఆరవ పాశురము: అముదనార్లకి తన పట్ల ఉన్న భక్తి ప్రపత్తులను చూసి, కృపతో అముదనార్ల యొక్క మనస్సును ఎంబెరుమానార్లు ఆశిస్తున్నారు (గ్రహిస్తున్నారు). ఇది చూసి అముదనార్లు, దయతో ఆనందముతో ఈ పాశురమును పలికారు.                     

ఇరుప్పిడం వైగుందం వేంగడం। మాలిరుంజోలై ఎన్నుం
పొరుప్పిడం మాయనుక్కెన్నర్‌ నల్లోర్‌* అవై తమ్మొడుం
వన్దిరుప్పిడం మాయన్ ఇరామానుశన్ మనత్తు ఇన్ఱు అవన్ 
వన్దిరుప్పిడం। ఎందన్ ఇదయత్తుళ్ళే తనక్కు ఇన్బుఱవే॥ (106)

భగవానుడిని యదార్థముగా తెలుకున్న మహానుభావులు, సర్వేశ్వరుని యొక్క స్వరూప, రూప, గుణ, విభూతి పరంగా వారి దివ్య మంగళ స్వరూపతో శ్రీవైకుంఠములో, తిరుమలలో, ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమాలిరుంజోలైలో కొండపైన నివాసులై ఉంటారని చెబుతారు.  కృపతో భగవానుడు ఈ అన్ని దివ్య ప్రదేశములతో కలిసి ఎంబెరుమానార్ల దివ్య మనస్సులో నివాసముంటారు. ఎంబెరుమానార్ల కృపతో ఉన్నత స్థలముగా భావించి  ప్రవేశించిన ప్రదేశము నా మనస్సు.

నూట ఏడవ పాశురము: తనపై కృపాతో ప్రేమానురాగములు ప్రదర్శించిన ఎంబెరుమానార్ల యొక్క దివ్య ముఖమును చూస్తూ, ఒకటి సమర్పించుకోవాలని ఆశిస్తున్నానని అముదనార్లు విన్నపిస్తున్నారు.

ఇన్బుత్త శీలత్తిరామానుశ । ఎన్ఱుం ఎవ్విడత్తుం
ఎన్బుత్త నోయ్‌ ఉడల్‌ తోఱుం పిఱందు ఇఱందు * ఎణ్‌ అరియ
ఇన్బుత్తు వీయినుం శొల్లువదొన్ఱుండు ఉణ్ తొండర్గట్కే
అన్బుత్తు ఇరుక్కుం పడి। ఎన్నై ఆక్కి అంగాట్పడుత్తే॥ (107)

అత్యంత సరళ స్వభావముగల ఓ రామానుజ! నేను మీకు ఒక విన్నపాన్ని సమర్పించు కోవాలనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించి  జరా వ్యాధితో కూడిన ఈ శరీరాలతో అనేకానేన దుఃఖములను అనుభవించినా,  నిరంతరము నీకోసమే జీవించే వారి పట్ల నేను అన్ని వేళలా అన్ని చోట్లా భక్తి ప్రపత్తులతో ఉండేలా నీవు కృపతో అనుగ్రహించాలి. ఇదే మీకు నా ఎకైక విన్నపము.

నూట ఎనిమిదవ పాశురము: ఈ ప్రబంధము ప్రారంభములో, “ఇరామానుశ చరణారవిందమ్ నామ్ మన్ని వాళ” (మనకు తగినదైన ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణముల వద్ద జీవించాలి) అని మేలుకోరి అముదనార్లు ప్రార్థించారు. పూర్ణ భక్తిని ఆశిస్తూ పురుషాకారము వహించమని పెరియ పిరాట్టికి విన్నపించుకుంటున్నారు. ఈ ఆఖరి పాశురములో కూడా, కైంకర్య సంపదను అనుగ్రహించే పెరియ పిరాట్టిని చేరాలని కోరుతున్నారు. 

అంగయల్‌ పాయ్‌ వయల్‌ తెన్ అరంగన్ । అణి ఆగమన్నుం
పంగయ మామలర్ పావయై ప్పోత్తుదుం *  పత్తి ఎల్లాం
తంగియదు ఎన్నత్తళైత్తు నెంజే నం తలై మిశైయే 
పొంగియ కీర్‌త్తి। ఇరామానుశన్‌ అడి ప్పూమన్నవే॥ (108)

ఓ మనసా! ఎంతో ప్రఖ్యాతి గాంచినవారు రామానుజులు.  అప్పుడే వికసించిన లేత పుష్పముల వంటి దివ్య చరణములు గల రామానుజుల తిరువడి మాలో భక్తిని అనుభవింపజేయునట్లు మా శిరస్సులపై సరిగ్గా లోటులేకుండా స్థిరపడాలి. అలా సంభవించాలంటే, చేపలు ఆనందంగా ఎగురుకుంటూ ఆడుకునే పొలాలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న శ్రీరంగములో అతి పెద్ద దేవాలయములో శయనించి ఉన్న పెరియ పెరుమాళ్ళ  దివ్య వక్ష స్థలములో నివాసమున్న సహజ మాతృత్వముగల పద్మజ, శ్రీరంగ నాచియార్ని చేరుకోవాలి. 

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-101-108-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 91- 100

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్శిక

తొంభై ఒకటవ పాశురము: సంసారులు ఏమీ పట్టనట్టు ఉన్నప్పటికీ, వారిని ఉద్దరించడానికి రామానుజులు చేసిన ప్రయత్నాలను అముదనార్లు స్మరిస్తూ వారిని స్తుతిస్తున్నారు.

మరుళ్‌ శురందు ఆగమ వాదియర్‌ కూఱుం। అవ ప్పొరుళాం
ఇరుళ్‌ శురందెయ్‌త్త ఉలగిరుళ్‌ నీంగ * త్తన్ ఈండియ శీర్
అరుళ్‌ శురందెల్లా ఉయిర్లట్కుం నాదన్। అరంగన్ ఎన్నుం
పొరుళ్‌ శురందాన్ । ఎం ఇరామానుశన్ మిక్క పుణ్ణియనే॥ (91)

అజ్ఞాన వశాత్తు శివ ఆగమశాస్త్రము ప్రకారము పశుపతులు వారి వాదనలు ముందుంచుతారు. వారి అల్పార్థముల కారణముగా ప్రపంచమంతా అంధకారములో మునిగిపోయెను. మనుషుల అజ్ఞానాంధకారమును తొలగించేందుకు, రామానుజులు  విశిష్టమైన దయార్ద్ర హృదయులై, సమస్థ ఆత్మలకు శ్రీరంగనాథుడే స్వామి అని స్థాపించారు. వారు గొప్ప అరాధ్యనీయులు.

తొంభై రెండవ పాశురము: నిర్హేతుకముగా ఎంబెరుమానార్లు తనని స్వీకరించారని, వారు కృపతో తన ఆంతర మరియు బాహ్య ఇంద్రియాలకు మూల విషయముగా నిలబడి ఉన్నారని గుర్తుచేసుకుంటూ సంతోషపడి దీనికి కారణమేమిటని ఎంబెరుమానార్లని అడుగుతున్నారు. 

పుణ్ణియ నోన్చు పురిందుం ఇలేన్ । అడి పోత్తి శెయ్యుం
నుణ్‌ అరుం కేళ్వి నువన్ఱుం ఇలేన్ * శెమ్మై నూల్ పులవర్కు
ఎణ్‌ అరుం గీర్‌త్తి ఇరామానుశ  ఇన్ఱు నీ పుగుందు ఎన్‌
కణ్జుళ్ళుం నెంజుళ్ళుం। నిన్ఱ ఇక్కారణం కట్టురైయే॥ (92)

ఇంతటి అనుగ్రహము పొందేందుకు నేను ఏ ఉపకారమూ చేయలేదు. అతి సూక్ష్మమైన కఠినమైన తపస్సులు (శాస్త్ర శ్రవణం) ఏవీ నీ దివ్య చరాణాలను చేరుకునేందుకు చేయలేదు. నిరపేక్షుడైన ఓ రామానుజ! శాస్త్రాలను పోలిన కవిత్వాలను పాడేవారి బుద్దికి కూడా అందనంత గొప్పతనము గలిగినవాడా! నా యొక్క బాహ్య మరియు అంతరంగ (బుద్ది) నేత్రాలకు మూల బిందువు నీవే అన్న విషయానికి నీవే కారణము చెప్పాలి.    

తొంభై మూడవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు బదులివ్వనందుకు, రామానుజులను ఎవ్వరూ అడగకుండానే కుదృష్థి తత్వశాస్త్రములను ఎట్లయితే ధ్వంసము చేశారు, అలాగే అముదనార్లు వారిని అడగకుండానే, బలీయమైన వారి గత కర్మలను తెగత్రెంచారని, ఎంబెరుమానార్లు నిర్హేతుక కృపను కురిపించేవారని అముదనార్లు వివరిస్తున్నారు.     

కట్ట ప్పొరుళై మఱైప్పొరుళ్‌ ఎన్జు। కయవర్‌ శొల్లుం
పెట్టె క్కెడుక్కుం పిరాన్ అల్లనే * ఎన్ పెరు వినైయై
క్కిట్టి క్కిళంగొడు తన్ అరుళ్‌ ఎన్ను౦ ఒళ్‌ వాళ్‌ ఉరువి
వెట్టి కళైంద। ఇరామానుశన్‌ ఎన్నుం మెయ్ ‌త్తవనే॥ (93)

శరణాగతులకు స్వామి అయిన ఎంబెరుమానార్లు నా వద్దకు వచ్చి ఇదివరకు నశ్వరము గావింపబడని నా ఘోర పాపములను వెలికితీశారు. వేదాల వాస్తవార్థములకు బదులుగా అల్పమైన తప్పుడు అర్థములను ప్రచారము చేసి భ్రమింపజేయు కుదృష్థులను నాశనము చేసిన గొప్ప ఉపకారి ఎంబెరుమానార్లు కాదా! 

తొంభై నాల్గవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు తన శరణాగతులకు స్పష్థమైన  మర్గదర్షకత్వముతో శ్రీవైకుంఠములో స్థానము కలిపించే పర్యంతమూ దయతో హితములు చేకూర్చినా,  అముదనార్లు మాత్రము వారి దివ్య మంగళ గుణాలు తప్పా ఇంకేమీ కోరనని తెలుపుతున్నారు. 

తవం తరుం శెల్వం తగవుం తరుం। శలియా ప్పిఱవి
పవం తరుం  తీవినై పాత్తి త్తరుం * పరందామం ఎన్నుం
తివం తరుం తీదిల్‌ ఇరామానుశన్ తన్నై చ్చార్‌ందవర్గట్కు
ఉవందరుందేన్। అవన్ శీర్‌ అన్ఱి యాన్ ఒన్ఱుం ఉళ్‌ మగిళ్ందే॥ (94)

తనను ఆశ్రయించిన వారికి అభయమివ్వలేనన్న కొఱత లేనివారు ఎంబెరుమానార్లు, తనను ఆశ్రయించిన వారికి  శరణాగతిపై దృఢమైన నమ్మకము కలిగిస్తారు. ప్రాప్య సాధనమైన భక్తి సంపదను కూడా ప్రసాదిస్తారు. ఈ సంసారములో మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించుటకు కారణమైన మన పాప కర్మలను పటాపంచలు తానొక్కడే చేయగల సామర్థము కలవారు. పరమపదమైన శ్రీవైకుంఠమును మనకు ప్రసాదిస్తారు. ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా, నీ దివ్య మంగళ గుణములను తాప్పా నా మనస్సు దేనినీ ఆస్వాదించదు.

తొంభై ఐదవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు యొక్క జ్ఞానము, శక్తి మొదలగు వాటిని గురించి ఆలోచిస్తూ, వారు ఈ ప్రపంచానికి చెందిన వారు కారని, నిత్యసూరులలో ఒకరని, ఈ సంసారముతో ఏ సంబంధము లేనివారని, ఈ భూమిపైన అవతరించారని తెలియజేస్తున్నారు.                                                                                                     

ఉళ్ నిన్ఱు ఉయిర్గళుక్కు ఉత్తనవే శెయ్దు। అవర్‌క్కుయవే
పణ్ణుం పరనుం పరివిలనాం పడి * పల్‌ ఉయిర్‌క్కుం
విణ్ణిన్ తలై నిన్ఱు వీడు అళిప్పాన్ ఎం ఇరామానుశన్
మణ్ణిన్‌ తలత్తుదిత్తు। ఉయ్మఱై నాలుం వళర్‌త్తననే॥ (95)

ఎంబెరుమానార్లు ఆత్మలలోకి ప్రవేశించి వాళ్ళని సంస్కరింపడడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు.  ఆత్మలపట్ల ప్రేమాభిమానములు ఎంబెరుమానార్లకు ఉన్నంత ప్రేమాభిమానములు భగవానుడికి కూడా లేదని చెప్పవచ్చు. ఎందుకనగా, సమస్థాత్మలను ఉద్దరించి మోక్షమును ఒసగేందుకు మన స్వామి  ఎంబెరుమానార్లు అంతరిక్షములోని అత్యద్భుతమైన శ్రీవైకుంఠము నుండి దిగివచ్చారు కాబట్టి. ఏ దోషములు అంటకుండా ఈ భూమిపైన అవతరించిన వారు.  అందరినీ ఉద్దారపరచే నాలుగు వేదములను ఏకొరతా లేకుండా పొందుపరచినవారు ఎంబెరుమానార్లు.

తొంభై ఆరవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు కృపతో ఉపనిషణ్మయములయిన భక్తి మరియు ప్రపత్తి అను రెండు మార్గములను దర్శింపచేశారు. ఈ రెండింటిలో, సులభతరమైన ప్రపత్తి మార్గమును మీరెంచుకొన్నారా? అని అడగగా  ఎంబెరుమానార్ల యొక్క అనుగ్రహముతో వారి ఆశ్రయమును తాను పొందానని అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.

వళరుం పిణికొండ వల్వినైయాల్। మిక్క నల్వినైయిల్‌ 
కిళరుం తుణివు కిడైత్తఱియాదు * ముడైత్తలై ఊన్‌
తళరుం అళవుం తరిత్తుం విళ్లుందుం తని తిరివేఱ్కు
ఉళర్‌ ఎం ఇఱైవర్। ఇరామానుశన్‌ తన్నై ఉత్తవరే॥ (96)

అనేక దుఃఖాలకు కారణమైన మన గత కర్మలు కారణముగా ఉన్నత మార్గములో నడిపించే శరణాగతి మార్గముపై నమ్మకము ఏర్పడం కష్థము. గుర్ఘందము, మాంసము మొదలైనవాటికి కేంద్రమైన ఈ శరీరమును విడిచే మరణ సమయములో లౌకిక విషయములతో కూడి లక్ష్యం లేని ప్రయాణము చేస్తున్న నాకు, వారి సదుపదేశాల కారణముగా సంరక్షింపబడి, మన స్వామి ఎంబెరుమానార్ల ఆశ్రితుల ఆధారము లభ్యమైంది.   

తొంభై ఏడవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు కాక వారి దాసులను కూడా కోరుకునేందుకు కారణమేమిటి? అదికూడా ఎంబెరుమానార్ల కృపతోనే దక్కినదని అముదనార్లు చెబుతున్నారు.

తన్నై ఉత్తాట్చెయ్యుం తన్మైయినోర్। మన్ను తామరై త్తాళ్‌
తన్నై ఉత్తాట్చెయ్య  ఎన్నై ఉత్తాన్  ఇన్ఱు*  తన్ తగవాల్‌
తన్నై ఉత్తార్ అన్ఱి తన్మై ఉత్తార్‌ ఇల్లై ఎన్ఱు అరిందు
తన్నై ఉత్తారై। ఇరామానుశన్ గుణం శాత్తిడుమే॥ (97)

తన వద్దకు వచ్చి తనను ఆశ్రయించి స్తుతించిన వారున్నారు. కాని, తన దాసులను ఆశ్రయించి వారిని కీర్తించువారు లేరని ఎంబెరుమానార్లు తమ మనస్సులో భవిస్తున్నారు. కావున, అన్ని లౌకిక విషయములను విస్మరించి తన చింతన మాత్రమే చేయునట్టు చేశారు; వారు తమ దాసుల  అతి సుందర దివ్య చరణ కమలములను తప్పా ఇంకేమీ ఎరుగకుండా చేశారు.  కృపతో వారు ఈ వేళ నన్ను వారి శరణులోకి స్వీకరించారు.   

తొంభై ఎనిమిదవ పాశురము: తన కర్మానుసారముగా భగవాన్ తనను స్వర్గానికో లేదా నరకానికో పంపుతారని తన దివ్య మనస్సులో అనుకొని ఎంబెరుమానార్లని ఈ విషయము గురించి అడుగుతున్నారు. ఎంబెరుమానార్లకి శరణాగతులైన వారికి అలా ఏమి వారు కానివ్వరని, కలవర పడవద్దని రామానుజులు అభయమిస్తున్నారు.

ఇడుమే ఇనియ శువర్‌క్కత్తిల్‌ । ఇన్నుం నరగిల్‌ ఇట్టు
చ్చుడుమే అవత్తై తొడర్‌ తరు తొల్లె * శుళల్ పిఱప్పిల్‌
నడుమే ఇని నం ఇరామానుశన్ నమ్మై నం వశత్తే
విడుమే శరణం ఎన్ఱాల్। మనమే నైయల్‌ మేవుదఱ్కే॥ (98)

మనల్ని ఉద్దరించడానికి వచ్చిన భగవానుడికి “నీవే మాకు శరణు” అని మనము చెప్పినపుడు, ప్రాపంచిక విషయాసక్తి ఉన్నవారు ఆనందించేలా మనకి స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తారా? వారి దివ్య తిరువడిని పొందిన తరువాత కూడా మనల్ని నరక యాతనలను అనుభవించమని నరకానికి పంపుతారా? లేదా స్వర్గ నరకాలకు దారితీసే జనన మరణ చక్రములో చిక్కి ఉండమని మన మానాన మనల్ని వదిలేస్తారా? లేదా, మీ ఇష్థ ప్రకారము మీరు జీవించండని మనమానాన మనల్ని వదిలేస్తారా? ఓ మనసా! మనకొచ్చే అంతిమ ఫలమును గురించి ఆలోచిస్తూ దుఃఖించకు.    

తొంభై తొమ్మిదవ పాశురము: బాహ్యులు మరియు కుదృష్థులు అధికముగా ఉండే చోట నివసిస్తున్నందున మనము భ్రాంతిచెందే అవకాశము ఎక్కువ ఉండదా? రామానుజుల ఆగమనముతో వీళ్ళు వాళ్ళ బ్రతుకుదెరువులు కోల్పోయారని అముదనార్లు వివరిస్తున్నారు.

తఱ్క చ్చమణరుం శాక్కియ పేయ్గళుం।  తాళ్ ‌శడైయోన్‌
శొళ్‌ కత్త శోమ్బరుం శూనియ వాదరుం * నాన్మఱైయుం
నిఱ్క కుఱుంబు శెయ్‌ నీశరుం మాండనర్ నీళ్‌ నిలత్తే
పొఱ్కఱ్పగం। ఎం ఇరామానుశ ముని పోంద పిన్నే॥ (99)

సమణులు తెలివిగా వాదనలతో తమ తత్వ శాస్త్రమును నడిపిస్తారు, బౌద్దులు  వికటకవిత్వముతో తెలివిగా తమ తత్వ శాస్త్రమును నడిపిస్తారు, జటా జూటముతో బూడిద పూసుకొని తపస్సు చేసే శివుడు పలికిన శైవాగమ శాస్త్రమును తామస ప్రవృత్తి గల శైవులు నేర్చుకొని నడిపిస్తారు, భగవత్ సంకల్పముతో మోహశాస్త్రములు (భ్రమింపజేసే అల్ప గ్రంథములు), మాధ్యమికులు (బౌద్దుల ఉపవిభాగము) శూన్యము సిద్ధాంతమును అవలంభించువారు, వీరందరికీ పోలిక లేని కుదృష్థులు (వేదమును అంగీకరించెదరు కానీ వారికి అనుకూలమైన తప్పుడర్థాలను ప్రచారము చేయువారు), వీరందరినీ కల్పవృక్షము  వంటి ఔదార్యము గల ఎంబెరుమానార్లు ఈ భూమిపైన అవతరించి వీరందరినీ నాశనము గావించారు.

నూరవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్లు యొక్క దివ్య కమల చరణముల తీయని అనుభూతిలో తన మనస్సు మునిగి ఉండటం చూసి, మరింకేదో చూపించి తనను భ్రమపెట్టవద్దని ఎంబెరుమానార్లకు అముదనార్లు విన్నవించుకుంటున్నారు.  

పోందదు ఎన్ నెంజెన్నుం పొన్ వండు। ఉనదడి ప్పోదిల్‌ ఒణ్‌ శీర్‌
ఆం తెళి తేన్ ఉండు అమర్‌ందిడ వేండి * నిన్పాల్‌ అదువే
ఈందిడ వేండుం ఇరామానుశ  ఇదు అన్ఱి ఒన్ఱుం
మాందగిల్లాదు। ఇని మత్తొన్ఱు కాట్టి మయక్కిడలే॥ (100)

అందమైన తుమ్మెదలాంటి నా మనస్సు, తేనె త్రాగుటకు పుష్పముల వంటి నీ చల్లని సున్నితమైన దివ్య పాదముల చెంతకు వచ్చి అక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటుంది. నీవు కృపతో అది అనుగ్రహించాలి. నా మనస్సుకి ఇంకేదీ సరిపడదు. నాకింకేదో చూపించి మీరు నన్ను యేమార్చకూడదు.  

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము :  http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-91-100-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 81- 90

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్శిక

యెనభై ఒకటవ పాశురము:  తాను ఎలా సరిదిద్దబడ్డానో తలంచుకుంటూ తనను తాను ఎంబెరుమానార్లకి సమర్పించుకొని, వారి కృపకు సమానమైన ఏదీ లేదని అముదనార్లు తెలుయజేస్తున్నరు.

శోర్విని ఉందన్ తుణై అడిక్కీళ్‌ । తొండు పట్టవర్ పాల్‌
శార్విన్ఱి నిన్ఱ ఎనక్కు* అరంగన్‌ శెయ్య తాళ్‌ ఇణైగళ్‌
పేర్విన్ఱి ఇన్ఱు పెఱుత్తుమిరామానుశ  ఇనియున్‌
శీరొన్ఱియ కరుణైక్కు। ఇల్లై మాఱు తెరివుఱిలే (81)

లౌకిక విషయాసక్తి లేకుండా, మీ దివ్య చరణ సంబంధము ఉన్న వారి పట్ల నాకు ఆసక్తి ఉండేది కాదు.  ఓ రామానుజ! పెరియ పెరుమాళ్ళ నల్లని దివ్య తిరుమేనికి విరుద్దమైన రంగుతో ఉన్న,  ఒకదానికొకటి సంపూర్ణతనిచ్చే వారి ఎర్రని దివ్య పాదములను ఈ వేళ నాకిచ్చితిరి. దీనిని మనము తరచి చూస్తే, నీ గొప్ప దయకు సమానమైనదేదీ లేదు.

యెనభై రెండవ పాశురము: పెరియ పెరుమాళ్ళ దివ్య తిరువడి పట్ల భక్తి అనురాగములు పెంచుకోమని ఆదేశించిన రామానుజులు గౌరవనీయులు అని అముదనార్లు  పరమానందముతో తెలియజేస్తున్నారు.

తెరివుత్త ఞ్ఙాలం శిఱియ ప్పెఱాదు । వెన్ తీవివైయాల్‌
ఉరువత్త ఞ్ఙానత్తు ఉళల్గిన్న ఎన్నై* ఒరు పౌళుదిల్‌
పొరువత్త కేశ్వియన్ ఆక్కి నిన్ఱాన్ ఎన్న పుణ్ణియనో !
తెరివుత్త కీర్‌త్తి । ఇరామానుశన్ ఎన్నుం శీర్‌ ముగిలే॥ (82)

సత్ మరియు అసత్ అనెడు విషయములకు సంబంధించి స్పష్థత లేకుండా ఉండినాను. కృరమైన కర్మల కారణముగా సరైన మార్గదర్షకత్వము లేక లభములేని జ్ఞానముతో లక్ష్యం లేని ప్రయాణము చేస్తుండగా,  కీర్తి ప్రఖాతులు కలిగిన నల్లని మేఘమువంటి రామానుజులు, క్షణకాలములో అసమానమైన జ్ఞానముతో నన్ను మనిషిని చేశారు. అతను ఎంతటి పుణ్యాత్ముడు!

యెనభై మూడవ పాశురము: శరణాగతి చేయుట అందరికీ సంబంధించినది కాదా? అని ఎంబెరుమానార్లు ప్రశ్నించినపుడు, భగవానుడికి శరణాగతి చేసి శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకునే వాళ్ళ సమూహానికి తాను చేందిన వాడు కాదని, ఎంబెరుమానార్లు యొక్క ఔదార్యముతో వారి దివ్య చరణాలను చేరు మోక్షాన్ని పొందుతానని అముదనార్లు వివరిస్తున్నారు.                                                  

శీర్‌ కొండు పేరఱమ్ శెయ్ దు । నల్వీడు శెఱిదుం ఎన్ను౦
పార్‌ కొండ మేన్మైయర్‌ కూట్టనల్లేన్ * ఉన్పద యుగమామ్
ఏర్‌ కొండ వీట్టై ఎళిదినిల్‌ ఎయ్దువన్ ఉన్నుడైయ
కార్ కొండ వణ్మై । ఇరామానుశ ఇదు కండు కొళ్ళే॥ (83)

ఓ రామానుజ! తమ సొంతంగా ఏమీ చేయలేని లక్షణము కలిగినవారు, తమ బాహ్య మరియు అంతర్గత ఇన్ద్రియములను నియంత్రించుకొని మహోన్నత పుణ్యకార్యమైన భగవానుడికి శరణాగతి చేసి, విశిష్ట ప్రయోజనమైనటువంటి శ్రీవైకుంఠము చేరుకునే వారి జట్టులో నేను లేను. నీ దివ్య పాదముల ఉన్నత మొక్షమును నేను సునాయాసముగా చేరుకుంటాను. దానికి కారణమేమిటంటే, భేదము చూపకుండా కురిసే వర్షపు మేఘము లాంటి ఔదార్య స్వభావము మీలో ఉన్నవారు కాబట్టి. దీనిని మీరే చూడగలరు.

యెనభై నాల్గవ పాశురము: భవిష్యత్తులో తాను పొందవలసిన ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఇంకా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పటికే తాను పొందిన ప్రయోజనాలకు పరిమితి లేదని తెలుపుతున్నారు.

కండు కొెండేన్ ఎం ఇరామానుశన్ తన్నై। కాండలుమే
తొండు కొండేన్ అవన్ తొండర్‌ పొన్ తాళిల్ ఎన్ తొల్లె  వెన్నోయ్‌
విండు కొండేన్ అవన్ శీర్‌ వెళ్ళ వారియై వాయ్మడుత్తు  ఇన్ఱు
ఉండు కొండేన్ । ఇన్నం ఉత్తన ఓదిల్‌ ఉలప్పిళ్లియే॥ (84)

నన్ను రక్షించడానికి వచ్చిన నా స్వామి ఎంబెరుమానార్ని నేను దర్శించాను. వారిని చూసిన పిదప, వారి కోసమే జీవించు వారి దాసుల అందమైన దివ్య చరణములకు దాసుడనైనాను. అనాదిగా నాతో ఉన్న నా అతి కృరమైన కర్మలను తొలగిపోయాయి. వారి దివ్య మంగళ గుణాల సాగరాన్ని నేను సంపూర్ణముగా ఆనందించాను. వారు నాకు చేసిన ఉపకారములకు అంతులేదు.

యెనభై ఐదవ పాశురము: “రామానుజులను యదార్థముగా దర్శించానని మీరు  చెప్పారు. వారి దాసుల దివ్య పాదముల సేవకుడనని కూడా చెప్పారు. ఈ రెండిటిలో దేనిలో మీ ప్రమేయము ఎవ్వువ ఉంది?” కేవలము రామానుజుల కోసమే జీవించే వారి దివ్య పాదాలే ఈ ఆత్మకి శరణు అని వారు తెలుపుతున్నారు.

ఓదియ వేదత్తిన్ ఉట్పొరుళాయ్ । అదనుచ్చిమిక్క
శోదియై  నాదనెన అఱియాదుళల్గిన్ఱ తొండర్‌*
పేదైమై తీర్‌త్త ఇరామానుశనై త్తొళ్లుం పెరియోర్‌।
పాదం అల్లాల్‌ ఎన్ తన్ ఆరుయిర్‌క్కు యాదొన్ఱుమ్‌ పత్తిల్లైయే॥ (85)

వేదముల అంతరార్థము భగవానుడని, వేదాంతములలో పేర్కొన్నట్టుగా వారు అనంత తేజస్సు గలవాడని తెలియనివారు కూడా ఉన్నారు. లక్ష్యములేని గమనము సాగిస్తూ లౌకికులకు దాసత్వము చేస్తున్న వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని ఎంబెరుమానార్లు తొలగించారు. అటువంటి ఎంబెరుమానార్ల దివ్య తిరువడిని సేవించే గొప్ప గుర్తింపుగల వారి దివ్య చరణములు తప్పా నా ఆత్మకు శనణు లేదు అని అముదనార్లు వివరిస్తున్నారు.

యెనభై ఆరవ పాశురము: ప్రాపంచిక వ్యవహారాలలో పాల్గొంటున్న వారి పట్ల ఆయనకున్న ఆప్యాయతను జ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, ఇకపై ఆ ప్రవర్తనను మానుకొని రామానుజులను ధ్యానించువారే తనను ఏలేందుకు సరైనవారని చెబుతున్నారు.        

పత్తా మనిశర్లై ప్పత్తి । అప్పత్తు విడాదవరే
ఉత్తార్‌ ఎన ఉళ్ళన్దు ఓడి నైయేన్ ఇని ఒళ్ళియ నూల్‌
కాత్తార్‌ పరవుం ఇరామానుశనై కరుదుం ఉళ్ళం
పెత్తార్‌ ఎవర్। అవర్‌ ఎమ్మై నిన్ఱాళుం పెరియవరే॥ (86)

గౌరవము లేని అల్పులను చేరి, ప్రేమానురాగములను వీడక వాళ్ళు నా బంధువులను కొని, వాళ్ళని మెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తు వాళ్ళ వెనక పరుగిడి, చివరికి ఆ విషయాలలో నా హృదయము ముక్కలైనది. నేను ఇకపై అలాంటి వారిని వెంబడించను. శాస్త్రములను నేర్చుకున్నవారిచే భక్తితో కీర్తింపబడే వారు ఎంబెరుమానార్లు. వంశము, పుట్టుతో సంబంధము లేకుండా నిరంతము ఎంబెరుమానార్ల యొక్క చింతన చేస్తూ వారిని తమ హృదయములో దాచుకున్నవారే తనను ఏలేవారు.

యెనభై యేడవ పాశురము: ఇది కలి కాలమని గుర్తుచేస్తూ, కలి తన నిష్థను కదిలించి వేస్తుందని గుర్తుచేసినపుడు, ఎంబెరుమానార్లు మనకందించిన జ్ఞానాన్ని అనుసరించని వారిపైనే కలి ప్రభావము ఉండునని తెలుపుతున్నారు.

పెరియవర్‌ పేశిలుం  పేదైయర్‌ పేశిలుమ్। తన్ కుణంగట్కు
ఉరియ శొల్‌ ఎన్ఱుం ఉడైయవన్ ఎన్ఱు ఎన్ఱు * ఉణర్విల్ మిక్కోర్
తెరియుం వణ్‌ కీర్‌త్తి ఇరామానుశన్ మఱై తేర్‌ందులగిల్‌
పురియుం నల్‌ జ్ఞానం । పొరుందాదవరై ప్పొరుం కలియే॥ (87)

జ్ఞానము మరియు సమర్థత ఉన్నవారు, జ్ఞానము అసలు లేనివారు ఇరువురూ, రామానుజుల గురించి పరిపూర్ణముగా మాట్లాడలేరు. ఎందుకనగా జ్ఞానము మరియు సమర్థత ఉన్నవారు వారిని సంపూర్ణముగా వర్ణించలేరు. జ్ఞానము లేనివారు వారి అజ్ఞానము అసమర్థత కారణముగా వర్ణించలేరు.  రామానుజులు గొప పాండిత్యము గలవారిచే వారి స్వరూప, రూప, గుణాలకు తగిన పదాలతో స్తుతింపబడే గొప్ప ఖ్యాతిగలవారు. వేదముల నుండి సేకరించబడిన గొప్ప జ్ఞానమును రామానుజులచే ఉపదేశింపడిన వారిని కలి  బాధించదు.

యెనభై అనిమిదవ పాశురము: సింహము లాంటి ఎంబెరుమానార్లు ఈ భూమిపైన అవతరించి, పులులలాంటి కుదృష్థులను నాశనము చేయు విధానమును తాను కీర్తిస్తాను అని చెబుతున్నారు.

కలి మిక్క శెన్నెల్ కళ్ళనిక్కుఱైయల్‌ । కలై ప్పెరుమాన్‌
ఒలిమిక్క పాడలై ఉండు।  తన్నుళ్ళం తడిత్తు * అదనాల్‌
వలి మిక్క శీయం ఇరామానుశన్ మఱై వాదియరాం
పులి మిక్కదెన్ఱు । ఇప్పువనత్తిల్‌ వందమై పోత్తువనే॥ (88)

వ్యవసాయ పనుల సందడితో సమృధ్ధమైన ఎర్రటి వరిని పండించే పొలాతో కూడిన తిరుక్కురయలూర్కి నాయకుడు తిరుమంగై ఆళ్వార్, వారు శాస్త్రములను ప్రతిబింబించే దివ్య ప్రబంధములను పాడిన ప్రఖ్యాతి గలవారు. అటువంటి తిరుమంగై ఆళ్వార్ల తిరుమొళిని సంగీత స్వరాలతో కూర్చి ఆస్వాదించి గర్వపడినవారు ఎంబెరుమానార్లు. వేదములకు తప్పుడు అర్థములను ప్రచారము చేసి ఈ ప్రపంచాన్ని పతనము చేయు పులుల వంటి అనేక కుదృష్థులను నాశనము చేయుటకు ఈ భూమిపైన అవతరించిన ఎంబెరుమానార్లని నేను స్తుతిస్తాను.

యెనభై తొమ్మిదవ పాశురము: తాను ఎంబెరుమానార్లని స్తుతిస్తానని మునుపటి పాశురములో చెప్పారు.  తన ప్రశంస గురించి భయపడుతూ ఎంబెరుమానార్లకు తనను తాను సమర్పించుకుంటున్నారు.

పోత్తరుం శీలత్తు ఇరామానుశ। నిన్ పుగళ్‌ తెరిందు
శాత్తువనేల్‌ అదు తాళ్వదు తీరిల్ ‌* ఉన్ శీర్‌ తనక్కోర్‌
ఏత్తం ఎన్ఱే కొండిరుక్కిలుం ఎన్‌ మనం ఏత్తి అన్ఱి
ఆత్తగిల్లాదు  ఇదఱ్కెన్ నినైవాయ్‌ ఎన్జిట్టంజువనే॥ (89)

ఓ రామానుజ! నీ గొప్ప గుణాలను పూర్తిగా ప్రశంసించలేము ! నీ శుద్ద మంగళ గుణాలను అర్థము చేసుకొని చెప్పడానికి సాహసిస్తే అది నీకు అవమానమాత్రంగానే తోచును. నీ శుద్ద మంగళ గుణాలను కదిలించక నేను మాట్లాడకుండా ఉంటేనే వాటికి ఆ గొప్పదనము ఉంటుందని నాకు తెలిసినా, నా మనస్సు నీ  గొప్ప గుణాలను స్తుతించకుండా ఉండలేదు. మీరు దీన్ని ఎలా పరిగణిస్తారో నాకు భయంగా ఉంది.

తొబ్బైయవ పాశురము: భయము తొలగాలని కరుణ పూరిత దృష్థితో రామానుజులు అతనిని చూశారు. భయము తొలగిన పిదప, మంచి జ్ఞానము ఉన్నవారు కూడా  మనసా వాచా కర్మణా ఏ రకముగానైన రామానుజులను స్తుతించి తమను తాము ఉద్దరించుకోకుండా ఈ దుఃఖకరమైన జనన మరణ చక్రములో చిక్కుకొని ఉన్నారు అని అముదనార్లు జాలిపడుతున్నారు.

నినైయార్‌ పిఱవియై నీక్కుం పిరానై। ఇన్నీళ్‌ నిలత్తే
ఎనై ఆళవంద ఇరామానుశనై * ఇరుంగవిగళ్‌
పునైయార్‌ పునైయుం పెరియవర్‌ తాళ్గళిల్‌  పూందొడైయల్‌
వనైయార్ పిఱప్పిల్‌ వరుందువర్‌ మాందర్‌ మరుళ్‌ శురందే॥ (90)

రామానుజులను స్తుతిస్తే వారి జనన మరణ చక్రాన్ని వారు తొలగించగలరని ఆలోచించేవారు ఎవరూ లేరు. సమస్థ ప్రపంచము వారి అధీనములో ఉండగా నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన రామానుజుల గొప్ప గుణాలను వర్ణిస్తూ పద్యాన్ని రచించగల వారెవరూ లేరు. అటువంటి రామానుజుల గుణాలను వర్ణిస్తూ పాశుర మాలలు  అల్లేవారెరు లేకపోయినా, రామానుజుల గొప్ప గుణాలను వర్ణిస్తూ పాశుర మాలలను పడేవారి పాదాల వద్ద పుష్పమాలలను సమర్పించు వారెవరూ లేరు. మనిషిగా జన్మించిన వాళ్ళు ఈ సమర్థత కలిగి ఉన్నా, వాళ్ళు అజ్ఞానము కారణముగా జన్మ మరణ చక్రములో  చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-81-90-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 71- 80

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్శిక

డెబ్భై ఒకటవ పాశురము: అముదనార్ల విన్నపమును స్వీకరించిన ఎంబెరుమానార్లు, అనుగ్రహ పూరిత ప్రత్యేక దృష్టితో చూసి, తద్వారా అముదనార్లు తనతో దృఢమై ఉండేలా అతని జ్ఞాన వికాసము చేశారు. అముదనార్లు తాను పొందిన అదృష్టానికి సంతృప్తులౌతున్నారు.

శార్‌ందదెన్ శిందై ఉన్ తాళ్‌ ఇణైక్కీళ్ అన్బు తాన్ మిగవుం
కూర్‌ందదు అత్తామరై త్తాళ్గళుక్కు  ఉందన్ గుణంగలుక్కే
తీరిందదు ఎన్ శెయ్గై మున్ శెయ్వినై నీ శెయ్వినై అదనాల్
పేరందదు వణ్మై  ఇరామానుశ  ఎం పెరుం తగైయే (71)

దివ్య ఔదార్య లక్షణములున్న ఓ రామానుజ! నన్ను నీ శరణు లోకి తీసుకొన్న తర్వాత  నా చంచలమైన మనస్సు నీ దివ్య చరణముల యందు కుదుటపడింది. నీ దివ్య పాదముల పట్ల నా భక్తి  అంచెలంచెలుగా  వృద్ది చెందింది. నా నడవడి కూడా పూర్తిగా నీ దివ్య గుణాలకు అంకితమైనది. నాపై నీ దివ్య కృపా వర్షముతో నా పూర్వ పాప కర్మలన్నీ నాశనమైనవి.

డెబ్భై రెండవ పాశురము: రామానుజులు తనుకు అనుగ్రహించిన మరొక ఉపకారము గురించి తలచుకుంటూ అముదనార్లు ఆనందపడుతున్నాడు.

కైత్తనన్ తీయ శమయ క్కలగరై కాశినిక్కే
ఉయ్‌త్తనన్  తూయ మఱైనెఱి తన్నై* ఎన్ఱున్ని ఉళ్ళం
నెయ్‌త్త అన్బోడు ఇరుందేత్తుం నిఱై పుగళోరుడనే*
వైత్తనన్ ఎన్నై ఇరామానుశన్ మిక్క వణ్మై శెయ్దే (72)

రామానుజులు వారి ఔదార్యాన్ని ప్రదర్షిస్తూ, సమస్యలను సృష్థిస్తున్న వేద విరుద్ద తత్వశాస్త్రములను ధ్వంసం చేశారు. ఈ భూమిపై పవిత్రమైన వేద మార్గాన్ని స్థాపించారు.  పరిపూర్ణ గుణాలు ఉన్న రామానుజ దాసుల సమూహములో  తనను చేర్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా రామానుజుల మహా కృపను మనసారా గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. ఎంతటి అద్భుతమిది!

డెబ్భై మూడవ పాశురము: రామానుజులు తనకనుగ్రహించిన భక్తి ప్రపత్తులతో తాను ఉండగలడా అని అడిగినపుడు, నిరంతర రామానుజ చింతన లేకుండా తానుండలేడని  అముదనార్లు బదులిస్తున్నారు.

వణ్మైయినాలుం తన్ మా తగవాలుం * మది పురైయుం
తత్మైయినాలుం ఇత్తారణియోర్లట్కు * తాన్ శరణాయ్‌
ఉణ్మై నల్ ఞ్ఙానం ఉరైత్త ఇరామానుశనై ఉన్ను౦
తిణ్మై అల్లాల్‌ ఎనక్కిల్లె మత్తోర్‌ నిలై తేరందిడిలే (73)

మనుషులు అల్పులని అర్థాలు గొప్పవన్న భేదము చూపించకుండా అందరికీ జ్ఞాన బోధన చేసే ఔదార్యము రామానుజులకు కలదు. ఇతరుల దుఃఖము చూడలేని దయ ఉన్నావారు. ఇతరుల బాధలను తొలగించి సంతోషము కలించే చంద్రుని వంటి చల్లదనము ఉన్నవారు. ఈ భూమిపైన భగవత్ జ్ఞానము గురించి అణు మాత్రం కూడా ఎరుగని వారికి కూడా గొప్ప ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వారిని రక్షించువారు. వారు నా రక్షకుడు అన్న శక్తి తప్పా నన్ను నేను ఆదుకునే సాధనము నాదగ్గర మరొకటి లేదు.

డెబ్భై నాల్గవ పాశురము: ఇతర తత్వ శాస్త్రములను జయించు విషయములో భగవాన్ కన్నా సునాయాసముగా రామానుజులు విజయము సాధించారన్న అంశాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ అముదనార్లు సంతోషపడుతున్నారు.

తేరార్‌ మఱైయిన్ తిఱం ఎన్ఱు * మాయవన్‌ తీయవరై*
క్కూరాళి కొండు కుఱైప్పదు* కొండల్‌ అనైయ వణ్మై
ఏరార్‌ కుణత్తెం ఇరామానుశన్ * అవ్వెళిల్‌ మఱైయిల్‌
శేరాదవరై చ్చిదైెప్పదు* అప్పోదొరు శిందై శెయ్దె (74)

వేదములు అనాది నుండి ఉన్నాయి, వాటిని ఒకరు రచించినవి కావు. అసీమితమైన జ్ఞాన శక్తులు ఉన్న భగవాననుడు, తన ఆఙ్ఙను మీరి వేద విరుద్దముగా ప్రవర్తించిన వారిని తన చక్రాయుధముతో పతనము గావించును. ఎన్నో కళ్యాణ గుణాలున్న మనందరి స్వామీ, అందరిపై సమముగా తన కృపా వర్షము కురిపించే మేఘము వంటి ఎంబెరుమానార్లు, ప్రతి నిమిషము తప్పుడు పథకములతో వచ్చు వేద విరోధులను జయించారు.

డెబ్భై ఐదవ పాశురము:  భగవత్వైభవము చవిచూసే వరకే తనతో గుణ సంబంధము ఉంచుకుంటాదేమోనని ఎంబెరుమానార్లు అనుకున్నట్లైతే,  భగవాన్ ప్రత్యక్షమై తన సౌందర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తననెప్పుడూ విడువనని మాటిచ్చినా, ఎంబెరుమానార్ల కల్యాణ గుణములలోనే తాను నిమగ్నమై ఉంటానని  అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.

శెయ్‌త్తలై చ్చంగం శెళు ముత్తం ఈనుం* తిరువరంగర్‌
కైత్తలత్తాళియుం* శంగముం ఏంది* నంగణ్‌ ముగప్పే
మొయ్‌త్తలైత్తున్నై విడేన్ ఎన్ఱిరుక్కిలుం నిన్‌ పుగళే
మొయ్‌త్తలైక్కుం వందు* ఇరామానుశ ఎన్నై ముత్తుం నిన్ఱే (75)

శ్రీరంగములో  అందమైన ముత్యాలనిచ్చే శంఖుల చేనులు ఉంటాయి. ఆ శ్రీరంగములో నిత్య నివాసముంటున్న పెరియ పెరుమాళ్ళు తన దివ్య సౌందర్యాన్ని ప్రదర్షిస్తూ తన దివ్య హస్తములలో శంఖు చక్రములను ధరించి నా ముందుకు వచ్చినా, నీకు సమర్పించబడ్డ  నా మనస్సు కలవరపడి, “నేను నిన్ను ఎప్పటికి వదలను” అని చెబుతుంది. నీ మంగళ గుణాలు వాటి గొప్పతనాన్ని చూపిస్తూ నన్ను చుట్టు ముట్టి నన్ను వాటి వైపు లాగేస్తాయి.

డెబ్భై ఆరవ పాశురము: అముదానార్లు చెప్పింది విని సంతోషపడి, తానేమి కావాలో కోరుకోమని ఎంబెరుమానార్లు అడుగగా, తన ప్రగాఢమైన కోరిక ఏమిటో అముదనార్లు వారికి తెలుపుకుంటారు.

నిన్ఱ వణ్‌ కీర్‌త్తియుం నీళ్‌ పునలుం। నిఱై వేంగడ ప్పొర్‌
కున్ఱముం వైగుంద నాడుం కులవియ పాఱ్కడలు౦ *
ఉందనక్కెత్తనై ఇన్బం తరుం ఉన్ ఇణైమలర్‌ త్తాళ్
ఎన్‌ తనక్కుం అదు। ఇరామానుశ  ఇవై ఈందరుళే॥ (76)

తిరువేంగడం అని దివ్య తిరునామమున్న తిరుమల, అందమైన జలపాతములతో అందరూ కోరుకునే అతి సుందమైన ప్రదేశమది; శ్రీవైకుంఠము అతి సుందమైన దివ్య ప్రదేశము; ఎందరో మహా జ్ఞానులచే కీర్తింపబడిన తిరుపార్కడల్ (క్షీరాబ్ది)లో యోగనిద్రలో ఉండి భగవానుడు తన భక్తుల రక్షణ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ మూడు దివ్య దేశములు నీకెంత సంతోషాన్నిస్తాయో, అంత సంతోషము నాకు నీ దివ్య చరణ కమలముల వద్ద లభిస్తుంది. కావున నీవు దయతో అవి నాకిమ్ము.

డెబ్భై ఏడవ పాశురము:  అముదనార్లు కోరినట్టే రామానుజులు తమ దివ్య చరణములను ఒసగిన తరువాత  వారు సంతృప్తి చెంది దయతో తనకింకేమి ఇస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.

ఈందనన్ ఈయాద ఇన్నరుళ్ । ఎణ్ణిల్‌ మఱై క్కుఱుంబై
ప్పాయ్‌ందనన్ అమ్మఱై ప్పల్‌ పొరుళాల్ ‌* ఇప్పడి అనైత్తుం
ఏయ్‌ందనన్ కీర్‌త్తియినాల్‌ ఎన్‌ వినైగళై వేర్‌ పఱియ
క్కాయ్‌ందనన్ ।  వణ్మై ఇరామానుశర్కు ఎన్ కరుత్తినియే॥ (77)

ఎంబెరుమానార్ ఇంతవరుకు ఎవ్వరికీ ఇవ్వని విశిష్టమైన అనుగ్రహాన్ని నాకు ప్రసాదించారు. వేదములలో పేర్కొన్న అర్థములకు తప్పుడు వ్యాఖ్యానములిచ్చే కుదృష్టులను పారద్రోలినవారు. వారి ఖ్యాతితో ప్రపంచమంతా తెలిసినవారు. వారి పరిమళము వలన నా గత పాపకర్మలన్నీ తొలగించారు. ఔదార్యులైన రామానుజులు వారి దివ్య మనస్సులో యింకా నాకు ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు?

ఎంబెరుమానార్లు ఇంతవరుకు ఎవ్వరికీ ఇవ్వని విశిష్టమైన అనుగ్రహాన్ని నాకు ప్రసాదించారు. వేదములలో పేర్కొన్న అర్థములకు తప్పుడు వ్యాఖ్యానములిచ్చే కుదృష్థులను పారద్రోలినవారు. వారి ఖ్యాతితో ప్రపంచమంతా తెలిసినవారు. వారి పరిమళము వలన నా గత పాపకర్మలన్నీ తొలగించారు. ఔదార్యులైన రామానుజులు వారి దివ్య మనస్సులో యింకా నాకు ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు?

డెబ్భై ఎనిమిదవ పాశురము: తనని సంస్కరించేందుకు రామానుజులు పడిన ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుతూ, రామానుజులు తనని సరిదిద్దిన తరువాత తన మనస్సు  విషయవాంఛల గురించి ఆలోచించదని అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.  

కరుత్తిల్‌ పుగుందు ఉళ్ళిల్‌  కళ్ళం కళత్తి। కరుదరియ
వరుత్తత్తినాల్‌ మిగ వంజిత్తు *  నీ ఇంద మణ్ణగత్తే
తిరుత్తి త్తిరుమగళ్‌ కేళ్వనుక్కాక్కియ పిన్ ఎన్నెంజిల్‌
పొరుత్త ప్పడాదు। ఎం ఇరామానుశ మత్తోర్‌ పాయ్‌ ప్పొరుళే॥(78)

బాహ్యముగా నన్ను సంస్కరించడము కష్థమని నిర్ణయించుకొని, నా మనస్సులోకి మిమ్ములను ప్రవేశింపనీయకుండా ఆపగలనని తెలిసినవారై, నన్ను యేమార్చి ఊహించలేని ఇబ్బందులకు పూనుకొని నా మనస్సులోకి ప్రవేశించారు. నా మనస్సులో నేను పోషిస్తున్న ‘ఆత్మాపహారము’ (ఆత్మ స్వతంత్రమైనది) అన్న దోషమును సరిదిద్దారు. బంజరు భూమిని సాగుభూమిగా మార్చినట్టు, నన్ను సరిదిద్ది శ్రీ మహా లక్ష్మీపతికి దాసునిగా మార్చారు. ఇవన్నీ చేసిన పిదప, నా మనస్సుకు హానికరమైన తప్పుడు నడవడి అక్కడ సరితూగదు.

డెబ్భై తొమ్మిదవ పాశురము: ఉద్దరింపబడాలనే కోరిక ఉన్నా, దుర్లభమైన జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి దీన స్థితిలో ఉన్న సంసారులను చూసి అముదనార్లు జాలిపడుతున్నారు.

పొయ్యై చ్చురక్కుం పొరుళై త్తురందు। ఇంద ప్పూదలత్తే
మెయ్యై ప్పురక్కుం  ఇరామానుశన్ నిఱ్క* వేఱు నమ్మై
ఉయ్య క్కొళ్ళ వల్ల తెయ్వం ఇంగు యాదెన్ఱు ఉలర్‌ందు అవమే
ఐయప్పడా నిఱ్పర్।‌ వైయత్తుళ్ళోర్‌ నల్లఱి విళందే॥ (79)

రామానుజులు ఈ భూమిపైన సత్యపూరితమైన తత్వశాస్త్రములను రక్షించి, ఆత్మజ్ఞానము గురించి తప్పుడు అర్థములను ప్రచారముచేసే భాహ్య కుదృష్థులను పారద్రోలి, యదార్థ వేదాంత శాస్త్రములను అన్వేషించే వారి కోసము వీక్షిస్తున్నారు. అటువంటి రామానుజులను స్వీకరించక, అనేక చింతలతో మునిగి శరీరాలు కుంగి కృషించుకు పోయినా ఈ భూజనులు తమను గతి చేర్చడానికి అన్య దేవతలను అన్వేషిస్తున్నారు. అయ్యో! ఎంత బాధపడుతున్నారు!

ఎనభైయవ పాశురము: వాళ్ళ సంగతి మరచి తాను నమ్మినది ఏమి అని రామానుజులు ప్రశ్నించగా, రామానుజులకు సంబంధించిన వారి పట్ల ప్రీతి చూపించే వారికి సేవ కొనసాగిస్తానని అముదనార్లు బదులిస్తారు.

నల్లార్‌ పరవుం ఇరామానుశన్ । తిరునామం నంబ
వల్లార్‌ తిఱత్తై మఱవాదవర్గళ్ యవర్‌ * అవర్‌క్కే
ఎల్లా ఇడత్తిలుం ఎన్ఱుం ఎప్పోదిలుం ఎత్తొళుంబుమ్
శొల్లాల్‌ మనత్తాల్। కరుమత్తినాల్‌ శెయ్వన్ శోర్విన్ఱియే॥(80)

రామానుజులు ఎంతటి గొప్పవారంటే, గొప్ప పుసుషులు వారెక్కడున్నా సంతోషముగా వారి కీర్తిస్తారు. అన్నిచోట్లా, ప్రతి నిమిషము, ఏ స్తితిలోనైనా రామానుజుల దివ్య నామములే శరణమని నిత్యము నిశ్చమించుకొని తలచే వారికి మనసా వాచా కర్మణా వారిని వీడకుండా నిరంతరము కైంకర్యము కొనసాగిస్తాను.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-71-80-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

రామానుశ నూత్తందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 61 – 70

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి క్రమము

<< మునుపటి శీర్శిక

అరవై ఒకటవ పాశురము: ఎంబెరుమానార్ల గుణాల యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ప్రశ్నించినపుడు, అముదనార్లు దయతో వివరిస్తున్నారు.                       

కొళుందు విట్టోడి ప్పడరుమ్ వెంగోళ్‌ వినైయాల్। నిరయత్తు‌
అళుందియిట్టేనై  వందాట్‌ కొండ పిన్నుం * అరు మునివర్
తొళుం తవత్తోన్‌ ఎం ఇరామానుశన్।  తొల్‌ పుగళ్‌ శుడర్‌ మిక్కు
ఎళుందదు। అత్తాల్‌ నల్‌ అదిశయం కండ తిరునిలమే॥ (61)

నిరంతరము భగవత్ చింతనలో ఉండే ఋషులను చేరుకోవడం చాలా దుర్లభము, అటువంటి ఋషులను భగవంతుడు కూడా కష్థంగా పొందుతాడు. మన స్వామి రామానుజుల దివ్య చరణాల వద్ద అటువంటి ఋషులు నమస్కారములు సమర్పించుకుంటారు. మరి రామానుజులు తిరిగి ఎంబెరుమానుని శరణాగతి అనే తపస్సు ను సల్పినారు. కౄరమైన పాపాలు చేసి అనంత సాగరమైన ఈ సంసారములో మునిగి కొట్టుమిట్టాడుతున్న నన్ను స్వీకరించిన తరువాత కూడా, రామానుజుల దివ్య మంగళ గుణాల శోభ విస్తరించి నలు మూలలా వ్యాపించి మరింత మంది ఉద్ధరింపబడాలని చూస్తున్నాయి. ఇది చూసిన ఈ విశాల భూమి అబ్బురపోయింది.

అరవై రెండవ పాశురము:  పాప సంబంధము తొలగిన పిదప వారు పొందిన సంతృప్తిని దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఇరుందేన్ ఇరు వివై ప్పాశం కళ్ళత్తి । ఇన్జు యాన్ ఇఱైయుం‌
వరుందేన్ ఇని ఎం ఇరామానుశన్ * మన్ను మామలర్‌ త్తాళ్
పొరుందా నిలై ఉడై ప్పున్మైయినోర్‌ క్కొన్ఱుం నన్మై శెయ్యా *
ప్పెరున్ తేవరై ప్పరవుం। పెరియోర్‌ తం కళల్‌ పడిత్తే॥ (62)

పుణ్య పురుషులైన కొంతమంది (కూరత్తాళ్వాన్ లాంటివారు) అతి పవిత్రమైన ఎంబెరుమానార్ల దివ్య చరణ కమలాలను చేరని అల్ప వ్యక్తులకు ఎటువంటి ఉపకారము చేయకోరరు. ఈ పుణ్య పురుషులు పెరియ పెరుమాళ్ళను స్తుతిస్తారు. ఈ వేళ అటువంటి పుణ్య పురుషులను చేరుకుని పుణ్య పాప బంధముల నుండి బయటపడ్డాను. ఆ తరువాత సంతృప్తి చెందిన నేను ఇక ఎన్నడునూ దుఃఖాన్ని అనుభవించను.

అరవై మూడవ పాశురము: పుణ్య పాప బంధముల నుండి బయటపడిన నాకు ఇక వారి దివ్య తిరువడి కైంకర్యము కొనసాగించడానికి అవసమైన ఇచ్ఛను  ప్రసాదించమని రామానుజులకు అముదానార్ల విన్నపించుకుంటున్నారు.

పిడియె త్తొడరుం కళిఱెన్న। యాన్ ఉన్ పిఱంగియ శీర్‌
అడియై త్తొడరుం పడి నల్గ వేండుం * అఱు శమయ
చ్చెడియై త్తొడరుం మరుళ్‌ శెఱిందోర్‌ శిదైందోడ వందు
ఇప్పడియై త్తొడరుం । ఇరామానుశ మిక్క పండిదనే॥ (63)

ఆ ఆరు క్షుద్ర తత్వ శాస్త్రములను అనుసరించువారిని జయించి, పారద్రోలిన పిదప ఈ ప్రపంచంలోని ప్రజలను తన ఆశ్రయములోకి తీసుకోవడానికి అవకాశం కోసం చూస్తున్న మిక్కిలి జ్ఞానవంతులయిన ఓ రామానుజా!  ఆడ ఏనుగును ప్రేమతో మగ ఏనుగు వెంబడించినట్లుగా, సౌందర్యం, సౌకుమార్యము, సౌగంధ్యము మున్నగు లక్షణాలున్న మీ దివ్య తిరువడిని నేను అనుసరించే అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించుమయా.

అరవై నాల్గవ పాశురము:  వాదప్రతి వాదనలు చేయాలనుకునే బాహ్య కుదృష్థ తత్వశాస్త్రముల అనుచరులకి, రామానుజులు ఈ భూమిపైకి దిగి వచ్చిన ఒక గజము లాంటి వారని, వాళ్ళ జీవితాలు తొందరలో ముగుస్తాయని  అముదనార్లు తెలుపుతున్నారు.

పణ్‌ తరు మాఱణ్ పశుందమిళ్।‌ ఆనందం పాయ్‌ మదమాయ్‌
విండిడ * ఎంగళ్‌ ఇరామానుశ ముని వేళం * మెయ్‌మ్మై
కొండ నల్‌ వేద క్కొళ్లుందండం ఏంది క్కువలయత్తే
మండి వందేన్ఱదు। వాదియర్గాళ్‌ ఉంగళ్‌ వాళ్వత్తదే ॥ (64)

నమ్మాళ్వార్ల అనుగ్రహించిన తిరువాయ్మొళిని రాగ తాళములతో అభ్యసించుట గజము వంటి మన రామానుజ మునులకు ఆహ్లాదబరితమైన తేనె వంటిది. దేనినైనా యదార్థముగా వెల్లడి చేయు అద్భుత వేదములనే దండమును కూడా ధరించి ఉంటారు మన రామానుజులు. వాదించాలనుకుంటున్నవారలారా! అన్నింటినీ తోసిపుచ్చుకుంటూ ఎవ్వరూ ఆపలేని ఆ మదగజము, పెద్ద దండముతో ఈ భూమిపైకి వేంచేసింది. మీవి, మీ శిష్యుల, వాళ్ళ శిష్యుల జీవితాలన్నీ ముగుస్తాయి.

అరవై ఐదవ పాశురము: బాహ్య కుదృష్థ శాస్త్రములను జయించగల జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి రామానుజులు చేసిన ఉపకారమును గుర్తుచేసుకొని అముదనార్ల ఆనందపడుతున్నారు.

వాళ్వత్తదు తొల్లై  వాదియఱ్కు । ఎన్ఱుం మఱైయవర్‌ తం‌
తాళ్వు అత్తదు తవం తారణి పెత్తదు * తత్తువ నూర్
కూళ్ అత్తదు కుత్తమెల్లాం పదిత్త కుణత్తినర్‌క్కు అన్‌
నాళ్ అత్తదు। నం ఇరామానుశన్ తంద ఞ్ఙానత్తిలే॥ (65)

రామానుజులు కృపతో మనకు ప్రసాదించిన జ్ఞానము కారణముగా, చాలా కాలముగా ఉన్న బాహ్య కుదృష్థుల జీవితాలు ముగిసినవి; వైధికుల బాధలు శాశ్వతముగా తొలగినవి; భూము తిరిగి శోభాయమానమైనది; శాస్త్రములపై సందేహాలు తొలగినవి; దుర్గుణాలున్న వారి లోపాలు తొలగాయి. ఎంతటి గొప్పతనము వారిది!

అరవై ఆరవ పాశురము:  మొక్షము ప్రసాదించే ఎంబెరుమానార్ల యొక్క సామర్థ్యాన్ని చూసి వారు అనందిస్తున్నారు.

ఞ్ఙానం కనింద నలం గొండు। నాళ్‌ తొరుమ్ నైబవర్‌క్కు‌
వానం కొడుప్పదు మాదవన్ * వల్వినైయేన్ మనత్తిల్
ఈనం కడింద ఇరామానుశన్ తన్నై ఎయ్దినర్‌ క్కు అత్తానం
కొడుప్పదు। తన్ తగవెన్నుం శరణ్‌ కొడుత్తే॥ (66)

జ్ఞానము పరిపక్వమై భక్తిగా మారినవారికి, నిత్యమూ భగవత్ అనుభవాన్ని ఆశించేవారికి, నిత్యం కైంకర్యము చేయాలనుకునే వారికి శ్రియః పతి శ్రీమన్నారాయణుడు మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. ఎంబెరుమానార్లు తనను ఆశ్రయించిన పరమ పాతకుల మనస్సులలో నుంచి కూడా పాపాలను తొలగించి కృపతో వారికి మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. ఇది ఎంత గొప్పది!

అరవై యేడవ పాశురము:  భగవంతుడిచ్చిన ఇంద్రియాలను లౌకిన ప్రయోజనాలను ఆశించి భగవతారాధనలో ఉపయోగించ వద్దని రామానుజులు తనకు నిర్దేశించి ఎలా రక్షించారో, అలా రామానుజులు చేసి ఉండకపోతే ఎంకెవ్వరూ తనను రక్షించి ఉండేవారు కాదని అముదనార్లు తృప్తితో గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

శరణం అడైంద తరుమనుక్కా। పండు నూతువరై
మరణం అడైవిత్త మాయవన్। తన్నై వణంగ వైత్త
కరణం ఇవై ఉమక్కు అన్ఱు ఎన్ఱు ఇరామానుశన్। ఉయిగట్కు
అరణ్‌ ఆంగమైత్తిలనేల్। అరణార్‌ మత్తు ఇవ్వారుయిర్‌క్కే॥67)

భగవాన్ చేత అనుగ్రహింపబడిన ఇంద్రియముల సహాయముతో ధర్మపుత్రుడు వారిని చేరుకున్నాడు. అద్భుతమైన శక్తులున్న భగవానుడు ధర్మపుత్రుడికి మోక్షాన్నిచ్చాడు. అదే భగవానుడు దుర్యోధనుడిని యుద్దభూమిలో వధింపజేశాడు. ఈ ఇంద్రియములు భగవాన్ కొరకు ఉపయోగించాలి కాని లౌకిన సుఖాలను అనుభవించుట కోసము కాదు. ఎంబెరుమానార్ల ఈ అర్థములను మనకి ప్రత్యక్షముగా మరియు పరోక్షముగా కూడా వెల్లడి చేసి ఆత్మలు లౌకిన సుఖాలపై ఆసక్తి చూపకుండా రక్షించారు. అలా జరగక ఉండి ఉంటే, ఆత్మలను ఎవరు రక్షించి ఉండేవారు?

అరవై ఎనిమిదవ పాశురము: ఈ సంసారములో ఉంటూ కూడా, నా ఆత్మ మరియు మనస్సు ఎంబెరుమానార్ల దాసుల గుణాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ పిదప, నాకు సమానులైన వారెవరూ లేరు.

ఆర్‌ ఎనక్కిన్ఱు నిగర్‌ శొల్లిల్‌। మాయన్ అన్ఱు ఐవర్‌ తెయ్వ
త్తేరినిల్‌ శెప్పియ కీదైయిన్ * శమ్మై ప్పొరుళ్‌ తెరియ
ప్పారినిల్‌ శొన్న ఇరామానుశనై పణియుం నల్లోర్
శీరినిల్‌ శెన్ఱు పణిందదు। ఎన్ ఆవియుం శిందైయుమే॥ (68)

అద్భుతమైన శక్తులన్న భగవాన్ ఒక రథసారథిగా మారి తాను భక్తాధీనుడని నిరూపించాడు. అర్జునుడు యుద్దము చేయనని తన గాండీవాన్ని క్రింద పెట్టిన ఆ రోజు, శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ రథముపై నిలబడి (భగవానుని తిరువడి సంబంధం కలిగి దివ్యత్వమును పొందినదీ రథము) దయతో భగవద్గీతను ఉపదేశించాడు. ఈ భూమిపైన అందరూ తెలుసుకునేలా ఆ భగవద్గీతకు యదార్థమైన భావార్థములను ఇచ్చారు ఎంబెరుమానార్లు. నా ఆత్మ మరియు మనస్సు వారిని ఆశ్రయించిన వారి కల్యాణ గుణాలలో లీనమైపోయాయి. నిజానికి, ఇప్పుడు నాకు సరితూగేవారెవరు?

అరవై తొమ్మిదవ పాశురము:  భగవాన్ చూపించిన దయకంటే ఎక్కువ ఎంబెరుమానార్లు తనపై కురిపించిన కృపలను అముదనార్లు గుర్తుచేసుకొని  ఆనందిస్తున్నారు.

శిందైయినోడు కరణంగళ్।‌ యావుం శిదైందు మున్నాళ్
అంద ముత్తు ఆళందదు * కండు అవై ఎన్ తనక్కు అన్ఱు అరుళాల్
తంద అరంగనుం తన్ శరణ్‌ తందిలన్ * తాన్ అదు తందు।
ఎందై ఇరామానుశన్। వందెడుత్తనన్ ఇన్ఱు ఎన్నైయే॥(69)

సృష్టికి ముందు ప్రళయ సమయములో, బుద్ది మరియు ఇంద్రియాలు తమ స్వరూపాన్ని కోల్పోయి చిత్ అచిత్తుల భేదము లేకుండా ఉనికి లేని క్రియారహితమైన స్థితిలో ఉండేవి. అప్పుడు భగవానుడు జాలిపడి కృపతో నాకు ఇంద్రియాలను ప్రసాదించారు కానీ తన దివ్య తిరువడినివ్వలేదు. తండ్రి పాత్రను పోషిస్తూ ఎంబెరుమానార్లు తన దివ్య చరణములను నాకిచ్చి ఈ సంసారము నుండి నన్నుద్దరించారు.

డెబ్బైయవ పాశురము: ఇంత ఉపకారము చేసిన ఎంబెరుమానార్లని చూస్తూ, ఇంత చేసిన తరువాత తనకింకేమి ఉపకారము చేయబోతున్నారని అముదనార్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఎన్నైయుం పార్‌త్తు ఎన్ ఇయల్వైయుం పార్‌త్తు। ఎణ్ణిల్‌ పల్ గుణత్త
ఉన్నైయుం పార్‌క్కిల్ అరుళ్‌ శెయ్వదే నలం * అన్ఱి ఎన్పాల్‌
పిన్నైయుం పార్‌క్కిల్‌ నలం ఉళదే ఉన్ పెరుంగరుణై
తన్నై ఎన్ పార్‌ప్పర్‌। ఇరామానుశ ఉన్నై చ్చార్‌ందవరే॥ (70)

అనాది కాలముగా ఈ సంసారములో ఉండి, మీచే స్వీకరింపబడిన తరువాత కూడా ఇంకా లౌకిక వ్యవహరాలలో మునిగి ఉన్నాను. నన్ను చూస్తూ (ఏ మంచి గుణము లేనివడిని), నా స్వరూపాన్ని చూస్తూ (నేనై నేను ఏ మంచితనాన్ని ఆర్జించలేని వాడిని), ఆపై నిన్ను చూసి  అనేకానేక కల్యాణ గుణాలున్న నీవు నా తప్పిదములతో పాటు నన్ను స్వీకరిస్తున్నావు.  నీ కృపా వర్షాన్ని నాపై కురిపిస్తే మంచిది. దీనిని విశ్లేషించి చూస్తే, నాలో ఏ ఒక్క మంచి అయినా ఉందా? ఏదైనా మంచి ఉంటేనే అనుగ్రహిస్తానని నీవు నిర్ణయించుకుంటే, నీ దివ్య తిరువడిని చేరుకున్నవారు నీ అపార కృప గురించి ఏమను కుంటారు? అభిప్రాయమేమిటంటే, వారేదో లోపము ఉందన్న కోణముతో చూస్తారు.

అడియెన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org