Monthly Archives: August 2020

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 12 -13

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 12

ఈ పాశురములో మామునులు తై (పుష్య) మాసములో వచ్చే మఖా నక్షత్రమున అవతరించిన తిరుమణిశై పిరాన్/ఆళ్వార్ల కీర్తిని గురించి సకల జనులకు తెలియు విధముగా తెలుపుచున్నారు.

తైయిల్ మకమ్ ఇన్ఱు తారణియీర్ ఏత్తమ్! ఇన్ద త్తైయిల్ మగత్తుక్కు చ్చాత్తుగిన్ఱేన్ * తుయ్యమది పెత్త మళిశైప్పిరాన్ పిఱన్దనాళెన్ఱు! నల్ తవర్ గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

జ్ఞానమునకు పరిశుధ్ధత అనగా పరమాత్మయైన శ్రీమన్నారాయణునందే మనస్సును లగ్నము చేసి సర్వస్వం అతని యందే సమర్పించి ఇతర దేవతలు/దేవతాంతరములయందు కొంచమైనా ఆసక్తి చూపకుండుట అని తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శ్రీసూక్తి. తిరుమణిశై ఆళ్వార్లకు వారి అభిమాన దివ్యదేశ పెరుమాళైన తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు గల అన్యోన్య భావకారణముచేత వీరిని తిరుమణిశై పిరాన్ అనియు తిరుకుడందై ఆరావముదననుకు ఆళ్వార్లని సంభొదింపబడుచున్నారు. గొప్ప తపస్సు గలవారు అనగా శరణాగతిపై, ఆచార్య నిష్ఠలను కలిగిన తిరుమణిశై ఆళ్వార్ల శిష్యుడు కణికణ్ణన్ వంటివారు అదేవిధముగా భగవద్రామానుజులపై నిష్ఠ గలవారని వారి శ్రీసూక్తి.

పాశురం 13

ఈ పదమూడవ పాశురములో మాఘమాస పునర్వసు నక్షత్రం రోజున అవతరించిన కులశేఖరాళ్వార్ల గురించి లోకులందరూ తెలుసుకొనే విధముగా తెలుపుచున్నారు.

మాశిప్పునర్ పూశం కాణ్మిన్ ఇన్ఱు మణ్ణులగీర్! తేశిత్తు వశత్తుక్కు ఏదెన్నిల్ పేశుగిన్ఱేన్ కొల్లినగర్కోన్ కులశేఖరన్ * పిఱప్పాల్! నల్లవర్గళ్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా నేను చెప్పేది వినండి. అదేమనగా మాఘమాసములో వచ్చు పునర్వసు నక్షత్రముననే మంచివారందరూ ఎవరినైతే పొగుడుతూ ఉంటారో అటువంటి కులశేఖరపెరుమాళ్ చేఱ దేశములోని కొల్లి నగరములో అవతరించినారు. వీరికి శ్రీరామచంద్రుని మీదగల అలవి కాని భక్తి కారణముచేత వీరు అందరిచేత పెరుమాళ్ అని సంభోధింప బడుచున్నారు. మంచివారనగా శ్రీవైష్ణవ సిధ్ధాంతమునందు ధృఢ విశ్వాసమును కలిగిన పరమ సాత్వికులు, జ్ఞాన, భక్తి పరులు మరియు భౌతిక విషయములయందు వైరాగ్యులు. మరొకవిధంగా చెప్పాలంటే మన పూర్వాచార్యుల వలే ఆత్మగుణ పరిపూర్ణత్వం కలిగినవారు.

అడియేన్ వీ.వీ.ఎల్.ఎన్. నరసింహాచార్యులు రామానుజ దాసన్

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-12-13-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

తిరుప్పావై

neeLA_thunga

నీళాతుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం  
పారార్థ్యం స్వం శ్రుతి శత శిర సిద్ధ మధ్యాపయంతీ
స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం  యా బలాత్కృత్య భుంక్తే
గోదా తస్యై నమ ఇద మిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః
 

నీళాదేవి (భగవానుడి పత్నులలో ఒకరు) అవతారమైన నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క స్తనములపైన శ్రీ కృష్ణుడు నిద్రిస్తున్నాడు. ఆమె స్తనము పర్వతము యొక్క లోయలా ఉంది. ఆండాళ్ అంతకు ముందు తాను ధరించిన దండతో  శ్రీ కృష్ణుడిని బధించింది. ఆమె శ్రీ కృష్ణుడిని మేల్కొలుపుతూ, వేదాంతములలో స్పష్టంగా చూపబడిన పారతంత్రియం (ఆండాళ్ యొక్క పారతంత్రియం ) గురించి వారికి తెలియజేస్తుంది. బలవంతంగా భగవానుని వద్దకు వెళ్లి అతనిని ఆనందించి, చిరకాలం అక్కడే ఉన్న ఆమెకు నా వందనాలు. 

అన్నవయల్ పుదువై ఆండాళ్ అరంగఱ్కు 
ప్పన్ను తిరుప్పావై ప్పల్పదియం – ఇన్నిశైయాల్ 
పాడి క్కొడుత్తాళ్ నఱ్పామాలై  పూమాలై 
శూడిక్కొడుత్తాళై చ్చొల్లు 

చుట్టూ హంసలు పొలాలలో విహరిస్తున్న శ్రీవిల్లిపుత్తుర్లో అవతరించిన ఆండాళ్ నాచియార్, దయతో తిరుప్పావై ప్రబంధాన్ని తీపి ఆనవాలతో రచించి, శ్రీ రంగనాథునికి పద్యాలమాల రూపముగా అర్పించింది. ఆమె పూలతో చేసిన దండలను మొదట తాను ధరించి ఆపై సమర్పించింది కూడా. ఆ గొప్ప ఆండాళ్ గురించి పాడండి.

శూడిక్కొడుత్త శుడర్ క్కొడియే! తొల్పావై 
ప్పాడి యరుళ వల్ల పల్వళైయాయ్ – నాడి నీ 
వేంగడ వఱ్కెన్నై విది యెన్ఱ ఇమ్మాత్తం 
నాం కడవా వణ్ణమే నల్గు

పూలమాలలు మొదట తాను ధరించి ఆపై సమర్పించిన మెరిసే లత లాంటి ఓ! అమ్మా, చాలా కాలంగా పాటిస్తున్న పావై నోంబు (నోము) గురించి దయతో పాడి, తన దివ్య చేతులకు గాజులు ధరించిన ఓ అమ్మా! తిరువెంగడంలో భగవానుడికి దాసిగా ఉండాలని నీవు మన్మథుని వేడుకున్నావు. మేము వారిని వేడుకునే అవసరం రాకుండా నీ కృపా వర్షాన్ని మాపై కురిపించాలి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruppavai-thaniyans-simple/

పొందుపరచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (లక్ష్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (పూర్వాచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ANdAl_srIvilliputhur_pinterest.com_sreedevi_balaji

శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 22వ పాశురము లో  ఆండాళ్ గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు.

ఇన్ఱో తిరువాడిప్పూరం ఎమక్కాగ

అన్ఱో ఇంగు ఆండాళ్ అవదరిత్తాళ్ – కున్ ఱాద

వాళ్వాన వైగుంద వాన్ బోగం తన్నై ఇగళ్ న్దు

ఆళ్వార్ తిరుమగళారాయ్

ఈ రోజు తిరువాడిప్పూరమా? (జేష్ఠ మాసంలో పూర్వఫాల్గుని నక్షత్రం రోజు). ఒక తల్లి తన బిడ్డను కాపాడటానికి బావిలోకి దూకినట్లే, శ్రీ భూమి పిరాట్టి శ్రీ వైకుంఠంలో అపరిమితమైన సుఖానుభవాన్ని పక్కన పెట్టి, మనల్ని ఉద్ధరించడానికి, పెరియాళ్వార్ యొక్క దివ్య కుమార్తె ఆండాళ్ గా భూమిపైన ఈ రోజున అవతరించింది. ఆమే  కేవలం శ్రీ వరాహ పెరుమాళ్ పలికిన పలుకులను నిజం చేయడానికి ఈ భూమిపైన అవతరించింది. “తమ పలుకులతో నన్ను స్తుతించడం ద్వారా, తమ మనస్సులో నన్ను ధ్యానించడం ద్వారా, పుష్పాలతో నన్ను ఆరాధించడం ద్వారా, జీవాత్మలు నన్ను సులభంగా పొందగలరు.” అని వరాహ పెరుమాళ్ భూమి పిరాట్టితో పలికిన పలుకులివి. ఏమి ఆశ్చర్యం! ఎంత దయ!

ఆండాళ్ తనను తాను గొల్ల భామగా, శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ శ్రీ గోకులంగా, ఆమె స్నేహితులు గొల్ల భామలుగా, వడపెరుంగోయిల్లో (శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో) కొలువై ఉన్న భగవానుడిని శ్రీ కృష్ణునిగా, ఆ ఆలయాన్ని నందగోపుని నివాసముగా భావించింది. భగవానుడిని పొందడనికి భగవానుడే సాధనమని, కేవలం వారి ఆనందం కోసం కైంకర్యము చేయాలని, భక్తుల ద్వారా అతనిని సాధించిన తరువాత, నప్పిన్నై పిరాట్టి పోషించిన సిఫార్సు పాత్రతో, ప్రతి ఆత్మకి అది స్వరూపమని గొప్ప కృపతో సరళముగా అర్థం చేసుకోగల తిరుప్పావై అని పిలువబడే  తమిళ పాశురముల ద్వారా ఆమె వెల్లడి చేసింది.

తిరుప్పావై అన్ని వేదాలకు మూలంగా కీర్తించబడింది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, తిరుప్పావైలో వేదాల యొక్క సారాన్ని మనం చూడవచ్చు. వేదాలలో ఒక ముఖ్యమైన సూత్రము ఏమిటంటే, వేద నిపుణుల సహాయంతో భగవానుడి యొక్క దివ్య పాదాలను పొందగలము అని వివరించబడింది. అదే విధంగా, ఎమ్పెరుమాన్ ఆనందానికై, తనతో పాటు వారి భక్తుల సేవ కూడా చేయడం ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడింది. ఈ అంశాన్ని మనం తిరుప్పావైలో ఆనందించవచ్చు. తిరుప్పావై ప్రబంధంలో ఎమ్పెరుమానార్ (భగవద్ శ్రీ రామానుజ)  భాగస్వామ్యం కూడా ఉన్నందున వారిని తిరుప్పావై జీయర్ అని పిలిచేవారు. ఈ ప్రబంధానికి మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ ప్రపంచంలో పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు, ఎంతో ఆనందంతో ప్రతి ఒక్కరూ పఠించే ప్రబంధం అది తప్పా మరొకటి లేదు.

ఈ ప్రబంధానికి సరళమైన వివరణ మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానముల సహాయంతో వ్రాయబడింది..

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruppavai-simple/

పొందుపరచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (లక్ష్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (పూర్వాచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 10 -11

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఉపదేశ రత్తినమాలై

గతాశీర్షిక

పాశురం 10

ఈ పాశురములో కృత్తిక తర్వాత వచ్చు నక్షత్రము రోహిణీ కావున కార్తీక మాసములో రోహిణీ నక్షత్రము రోజున అవతరించిన తిరుప్పాణాళ్వార్ల వైభవమును లోకులకు మామునులు ఉపదేశిస్తున్నారు.

జగద్గురువైన శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ, ఆళ్వార్లలో తిరుప్పాణాళ్వార్ మరియు ఆచార్య పరంపరలో తిరుకోష్ఠియూర్ నంబి ఈ ముగ్గురూ కూడా రోహిణీ నక్షత్రములోనే అవతరించినారు. అందుచేత ఈ రోహిణీ నక్షత్ర ప్రాశస్త్యము త్రిగుణీకృతమైనది.

కార్తిగైయిల్ రోహిణినాళ్ కాణ్మిన్ ఇన్ఱు కాశినియీర్! వాయ్ త్త పుగళ్ పాణర్ వన్దుదిప్పాల్! ఆత్తియర్ గళ్ అన్బుడనేదాన్ అమలనాదిపిరాన్ కత్తదఱ్పిన్! నన్గుడనే కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! చూడండి! కార్తీక మాస రోహిణీ నక్షత్ర దినముననే పరమ పవిత్రులైన తిరుప్పాణాళ్వార్లు అవతరించినారు. వేదశాస్త్రములయందు గౌరవము కలిగి అధ్యయనము చేసినవారు, తిరుమంగై ఆళ్వార్లచే కృపచేయబడిన “అమలనాదిపిరాన్” అను ప్రబంధమును నేర్చుకొని అధ్యయనము ద్వారా తెలుసుకొన్నదేమిటంటే “సదా పశ్యంతి సూరయః” అను వేద సారమును ఈ పది పాశులముల ప్రబంధము విశదముగా వివరిస్తున్నదని. అందువలన ఈ రోజును వారు భక్తితో ఆదరిస్తారు.

పాశురం 11

ఈ పాశురములో మామునులు ఈ లోకులకు మార్గశిర మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రములో అవతరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ల గురించి చెప్పుచున్నారు. తొండరడిప్పొడి (భక్తాంఘ్రిరేణు) ఆళ్వార్లు వేదములలోని పరమార్థమును బాగుగా తెలిసినవారగుటచే వీరు వేదపండితులచే కొనియాడబడుచున్నారు.

ఈ మాసము యొక్క ప్రాశస్త్యమేమనగా ఎంబెరుమాన్ (పరమాత్మ) తానే స్వయంగా శ్రీమద్భగవత్ గీతలో “మాసానాం మార్గశీర్షోయం” అనగా మాసములలో మార్గశీర్షమును నేనే అని చెప్పారు. అంతేకాక ఈ మాసముననే మన తల్లి ఆండాళ్ పరమ దయతో తిరుప్పావైని పాడినది. ఇంకా మరియొక విశేషమేమనగా ఈ మాసములోని జ్యేష్ఠా నక్షత్రము రోజున జగదాచార్యులైన ఎంబెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు) కు ఆచార్యులైన పెరియ నంబి కూడా అవతరించారు.

మన్నియశీర్ మార్గళియిల్ కెట్టై యిన్ఱు మానలత్తీర్! ఎన్నిదను క్కేత్తమెనిల్ ఉరైక్కేన్ * తున్నుపుగళ్ మామఱైయోన్ తొణ్డరడిప్పొడియాళ్వార్ పిఱప్పాల్! నాన్మఱైయోర్ కొణ్డాడుమ్ నాళ్!!

ఓ జనులారా! మార్గశిరమాస జ్యేష్ఠా నక్షత్రం దేనినైతే వైష్ణవ నక్షత్రమని భావిస్తారో దానిని గురించి తెలుపుచున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఈ రోజుననే వేదసారము భగవత్ కైజ్ఞ్కర్యము (భగవత్ సేవ) అని తెలుసుకొని దానినే తన జీవిత పలమావధిగా భావించి ఆచరించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ ఆవతరించినారు.

అడియేన్ వేదగోపురం వెంకట లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-10-11-simple/

ఇక్కడ భద్రపరచబడి ఉన్నాయి : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org