Daily Archives: February 2, 2017

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం -1 – ఇతి యతికుల

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

$3B72773B15A9C344

శ్లోకం 1

ఇతి యతికులధుర్యమేధమానైః స్మృతిమధురైరుతితైః ప్రహర్షయంతం |
వరవరముని మేవ చింతయంతీ మతిరియమేతి నిరత్యయం ప్రసాదం ||

ప్రతి పదార్థం:

ఇతి = శ్రీమాధవాంఘ్రి అని ప్రారంభించివిజ్ఞాపనం అన్న దాకా మత్తము
ఏతమానైః = ఇంకా ఇమకా పెరుగుతున్నది
స్మృతిమధురైః  = చెవికింపైన
ఉదితైః = మాటల వలన
యతికులదుర్యం = యతులకు నాయకులైన ఎంబెరుమానార్లను
ప్రహర్షయంతం = మిక్కిలి ఆనందమునునిచ్చునది
వరవరముని మేవ = మణవాళమామునులనే
చింతయంతీ = చింతన చేస్తూ
ఇయమేతి = దాసుడి బుధ్ధి
నిరత్యయం = నిరంతరము
ప్రసాదం = ప్రకాశమును
ఏతి = పొందుతున్నది

భావము:

ఇప్పటి దాకా తగని విషయాలలో సంచరిస్తూ అది దొరకలేదని దుఃఖిస్తూ గడిపిన దాసుడి బుధ్ధి యతిరాజ వింశతిని అనుగ్రహించిన మామునులనే స్మరించే స్థితికి చేరుకున్నది. కావున మునుపు ఉండిన సంచలనము వీడి స్తిమిత పడిందని ఎరుంబియప్ప చెపుతున్నారు.’ వరవరముని మేవ ‘ అనటము వలన తమ మనసు  స్తిమిత పడటానికి కారణము  యతిరాజులు కాక , వారిని కీర్తించిన మామునులని చెపుతున్నారు. భగవంతుడినో,భాగవతులనో, అచార్యులనో స్మరించటము కంటేఅ అచార్య పరతంత్రులైన మామునులను స్మరించటము వలన తేటదనము ఎక్కువ ,అది స్థిరముగా నిలుస్తుంది అని ఎరుంబియప్ప చెపుతున్నారు. కేవలము ఇరవై శ్లోకాలలో’ఏతమానైః ‘అని ఎంతో గొప్పగా కీర్తించటము ఎంబెరుమానార్లను మనసులో నిలుపుకోవటము వలననే సాధ్యమంటున్నారు. మామునులను చెప్పిన ఒకొక్క శ్లోకమును ఎంబెరుమానార్లు వెయ్యిగా భావిస్తారు కదా! ఆవ గింజనే అనంతమైన కొండగా భావించే వారు కదా మహానుభావులు!

‘ ప్రహర్షయంతం ‘ అన్న ప్రయోగములో ‘ హర్షయంతం ‘ అన్న పదమునకు ‘ ప్ర ‘ అనే ఉప సర్గతో కూడిన విశేషణమును చేర్చటము వలన ఎంబెరుమానార్ల విషయములో మామునులు స్వప్రయోజనము కోసమే తప్ప అన్య లాభములకు కాదని స్పష్టమవుతున్నది. ‘చింతయంతిం ‘ అనటము వలన శ్రీ కృష్ణుడినే తలచిన ‘చింతయంతి ‘ అనే గోపిక కంటే, ‘ దీర్గ చింతయంతి ‘అయిన నమ్మళ్వార్ల కంటే, ఈ మామునులు ఎంబెరుమానార్లనే స్మరించు ‘చింతయంతి ‘అని తేలుప పడుతున్నది. ఎంబెరుమాన్లను స్మరించు వారి కంటే  ఎంబెరుమానార్లను స్మరించు వారు ఉన్నతులు.

‘ స్మృతిమధురైరుతితైః ‘ అన్న చోట,- రుతితైః – ధుఃఖమును తెలియజేస్తున్నది.యతిరాజ వింశతిలో ‘ అల్పాపిమే ‘(6) అని ప్రారంభించి చాలా చోట్ల తమ అజ్ఞానమును, భక్తి లోపమును, పాపకర్మలలో మునుగి వుండటము మొదలైన వాటిని ఎత్తి చూపి , హా హంత హంత – ఐయ్యో ,ఐయ్యో, ఐయయ్యో, అని తమ ధుఃఖాతిశయమును తెలిపారు.ఆత్మ స్వరూపమునకు ప్రకాశమునిచ్చు  ధుఃఖము ఔన్నత్య హేతువే అగుట వలన రుతితైః – అన్న పదమునకు ధుఃఖము అను అర్థమును స్వీకరించుట న్యాయమే అవుతుంది. మొక్షాధికారి అయిన ఎంబెరుమానార్లకు మామునులు చెప్పు సంసార పరమైన ధుఃఖములు వీనుల విందే అవుతుందనటములో సందేహము లేదు.అందు వలన అది స్మృతి మధురైః అని గ్రహించాలి.

(యతిరాజ వింశతిలో సంస్కృతములో ధుఃఖించగా ఆర్తి ప్రబంధములో ద్రావిడములో ధుఃఖించారు. )

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/09/uththara-dhinacharya-1/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

sthOthra rathnam – 44

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

 sita_ram-2

Introduction

As said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 31.25 lakshmaNa says “bhavAmsthu saha vaidhEhyA girisAnuushu ramsyathE” (While you enjoy with sIthA in the foothills of the mountain, I will serve you both in all ways), ALavandhAr desires to enjoy emperumAn giving pleasure to pirAtti in different aspects.

apUrva nAnArasa bhAva nirbhara
prabadhdhayA mugdha vidhagdhaleelayA |
kshaNANuvath kshipthaparAdhikAlayA
praharshayantham mahishIm mahAbhujam ||

Word by word meaning

apUrva nAnArasa bhAva nirbhara prabadhdhayA – with many relishable aspects which are fresh (every moment)
kshaNa aNuvath kshiptha para Adhi kAlayA – brahmA’s life span being spent like a very small moment , etc.,
mugdha vidhagdha leelayA – by sports which are beautiful and skilful
mahishIm – periya pirAtti
praharshayantham – being the one who gives her joy
mahAbhujam – having huge arms (which are suitable to embrace periya pirAtt)

Simple Translation

emperumAn who gives periya pirAtti joy by his sports/activities which are beautiful and skilful, which are making her feel brahmA’s life span being spent like a very small moment , etc.,, with many relishable aspects which are fresh (every moment), and who is having huge arms (which are suitable to embrace periya pirAtt).

vyAkyAnam (Commentary)

 • apUrva –  Every moment, it feels different from what was observed in the previous moment.
 • nAnArasa bhAva nirbhara – crowded with many different types of relishable aspects and the mood of interaction.
 • prabadhdhayA – together. rasam – As said in “yEna mAdhyathi” (what makes one mad), when chEthana (sentient entity) thinks about that which makes them go mad [about it]. This is due to the bhAvam – emotional feeling of the fully expanded mind.
 • mugdha vidhagdha leelayA – by beautiful and skilful actions
 • kshaNANuvath kshiptha parAdhikAlayA – The parakAlam (life span of brahmA) which went by within a moment. parakAlam – life span of brahmA; parArdha kAlam – half of that time.
 • mahishIm praharshayanthamemperumAn who gives great pleasure to pirAtti who cannot sustain herself in separation from him as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 30.18 “yas thvayA saha sa svargO narakO yas thvayA vinA |” (sIthA – Oh rAghava! being together with you is heaven and being in separation from you is hell), SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 29.5 “thvath viyOgEna mE rAma! thyakthavyamiha jIvitham” (If I get separated from you, I should die immediately), SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 25.17 “sarvadhA thEna hInAyA rAmENa vidhithAthmanA  | thIkshNam vishamivAvAdhya dhurlabham mama jIvitham ||” (After being separated from SrI rAma who knows my heart, sustaining myself is very difficult like consuming poison), thiruvAimozhi 6.10.10 “agalagillEn iRaiyum” (SrI mahAlakshmi – I cannot leave emperumAn even for a moment). Since “praharshayantham” (extreme joy) is used, it is understood that this is eternal.
 • mahA bhujam – Not only he gives pleasure through his relishable activities; but he would bring her joy by embracing her as said in thiruvAimozhi 4.8.2 “aNimAnath thadavaraith thOLAlE” (with the decorated huge mountain-like shoulders). Ofcourse, more than the qualities of svarUpam (true nature), the qualities of rUpa (form) are more enjoyable.

In the next article we will enjoy the next SlOkam.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.4.1 – maNNai irundhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> Fourth decad

paramapadham

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In first pAsuram – The divine mother (of parAnkuSa nAyaki) feels sorrowful saying “emperumAn has made her go mad; what shall I do?” while explaining her daughter’s situation to those who came to enquire about her daughter.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In first pAsuram, the mother says to those neighbours who came to enquire about her daughter “My daughter became disturbed meditating upon bhagavAn‘s relationship with spiritual realm and material realm and on seeing the earth and the sky”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

maNNai irundhu thuzhAvi vAmanan maN idhu ennum
viNNaith thozhudhu avan mEvu vaikuntham enRu kai kAttum
kaNNaiyuNNIr malga ninRu kadal vaNNan ennum annE! en
peNNaip perum mayal seydhArkku en seygEn peyvaLaiyIrE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

maNNai – earth
irundhu – sitting
thuzhAvi – searching with the hands
idhu – this
vAmanan – as vAmana who begged, measured and accepted (so others cannot claim ownership)
maN – earth
ennum – says;
viNNai – sky (which is high up)
thozhudhu – performing anjali (joined palms)
avan – he (bhagavAn)
mEvu – eternally residing
vaikuntham – SrIvaikuNtam (which indicates paramavyOma – supreme/spiritual sky)
enRu – saying so
kai – indicating with her hand
kAttum – will show (to others);
uL – inside (her heart)
nIr – tears
kaNNai – beyond eyes
malga – to flow
ninRu – staying

(in this manner, manifesting to me, these two vibhUthis (spiritual and material realms) which are related to him)
kadal – invigorating like ocean
vaNNan – emperumAn showing, with unlimited aspects, his beautiful form, making me experience him
ennum – says;
annE – Oh mother!
en – my
peNNai – (young) daughter
peru – in this amazing way
mayal – madness
seydhArkku – one who caused
pey vaLaiyIrE – Oh ones with fitting bangles!  (unlike my daughter’s bangles which keep slipping)
en – what
seygEn – shall I do?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

[my daughter] sitting down, searching for with the hands on earth, says “this is the earth which was begged, measured and accepted by vAmana”; performing anjali towards the sky, she is saying “that is SrIvaikuNtam, where bhagavAn is residing eternally” and indicating with her hand, shows it to others; with the tears from inside flowing beyond her eyes, she says “emperumAn with unlimited aspects, who made me experience his beautiful invigorating form, (manifesting his two vibhUthis)”; Oh mother! Oh ones with fitting  bangles! What shall I do to the one who caused madness to my young daughter in this amazing way?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • maNNai irundhu thuzhAvi – She will search with her hands, for all the vastness of earth which was under his divine feet as said in thirunedunthANdagam 5 “maN muzhudhum agappaduththu ninRa endhai” (my father who stood having all earth under his divine feet). She likes the earth only due to its relationship with bhagavAn; but his relationship is not specific to single entity/object. [Was there anyone who was attached to places related to bhagavAn?] SrI rAmAyaNam bAla kANdam 29.22 “mayAthu bhakthyA thasyaiva vAmanasya upabhujyathE” (Due to my devotion to vAmana, I have an attachment to this land). SrI rAma asked sage viSvAmithra “What is this beautiful hermitage which is in front of us?” and sage viSvAmithra replied “Previously, this place known as sidhdhASrama, was inhabited by SrI vAmana; after he arrived here, out of devotion towards him, I would often just stay here with great attachment to this land”. Those who have attachment towards bhagavAn will not let go [of such objects that are related to him] as said in mahAbhAratham AraNya parvam “vishNur mAnusha rUpENa chachAra vasudhAthalE” (vishNu assumed the human form of chakravarthi thirumagan (son of dhaSaratha chakravarthi) and wandered on this earth).
 • irundhu – It appears that, before this state [of being seated], she was going through agony and was standing, walking etc in a disorderly manner.
 • thuzhAvi – It appears that she cannot let go of the earth; Like a person with piththa (a type of imbalance in bile fluid) cannot take his hands off sandalwood paste [which gives coolness to the body]; if takes his hands off, he will be affected with over-heating of his body.

While they are looking at her and thinking “she looks confused”, she is looking at them and saying “are you confused?” [she is properly engaged thinking about vAmana and has become bewildered, while they are not thinking about emperumAn and being clear].

 • vAmanan maN idhu ennum – She says “Isn’t this vAmana’s earth?”. She says “isn’t this gandha (fragrance) from the divine feet [of vAmana]?”. Earth is famously known as “gandhavathi pruthivI” (Earth has fragrance); but she (parAnkuSa nAyaki) knows that it is due to the relationship with bhagavAn who is known as “sarvagandha:” (source of all fragrance). She says “He begged and made it his own”. When it is his, he need not give it to her as he gave it to indhra; when it is his, it naturally belongs to her too. It is not possible to get her away from searching the earth saying “It does not belong to him”.
 • idhu ennum – When it is prathayaksham (perceivable by the eyes), do you still have doubt about the ownership of the earth? While she can perceive now, what happened in the past [vAmana measuring the world], she cannot [physically] see emperumAn, who measured it, now.
 • viNNaith thozhudhu – As she was able to perceive now, what happened in the past, she is also able to perceive the interactions of the other [spiritual] world right here. As said in “akkarai, ikkarai” (there, here), for them [AzhwArs], even here [in this material realm], the other [spiritual] world will be visible clearly; just like, for us, even there [spiritual realm], this material realm will be clearly visible. Some (dharmaputhra/yudhishtra and others) saw paramapadham when they were in the ASramam of sage ArshtishENa. Due to having same name [vyOma (sky), paramavyOma (spiritual sky)] and UrdhvAkAram (being in higher position), parAnkuSa nAyaki worships this sky as paramapadham.
 • avan mEvu vaikuntham – Unlike this place where he united with me and separated, SrIvaikuNtam is an abode where he never leaves. Highlights the difference between avathArams [which have specific time frame] and his presence in paramapadham [which is eternal]; and her not wanting to lose him [like he is always in paramapadham].
 • kai kAttum – Thinking about his singular form there and her state of not being to enjoy him there, becoming weak, unable to speak, she will simply point to that direction. Thinking about the presence of nithyasUris [eternally free souls] in paramapadham and about her own nature to be like them, yet not having that, becoming weak, becomes incapable of speaking further [and just shows by sign language].
 • kaNNai uNNIr malga ninRu – Tears start flowing from her eyes when she thinks about not being able to enjoy him eternally in paramapadham unlike avathArams [which are time bound].
 • kadal vaNNan ennum – He made her go mad by manifesting his [beautiful] form; she too highlights how he made her go crazy. His presence there resembles the embodiment of a dark sea properly – she talks about that.
 • annE – She is crying out “Oh mother!” out of great agony. It can also be “mannE”.
 • en peNNai – As said in “yuvathiSchakumAriNi” (one who is both a youth and child – the transition stage), she is not yet matured to be united with emperumAn.
 • peru mayal seydhArkku – He gave more agony to her than the agony of those who are in separation from him. She only looked at objects similar to him and grieved [Here, the distinction between AzhwAr and other nAchchiyArs like sIthA, ANdAL is highlighted. They did not suffer as much as AzhwAr did in separation].
 • en seygEn – Shall I bring him to her to relieve her from her agony? Shall I make her realize that she should wait until he arrives?
 • pey vaLaiyIrE – Oh ones with bangles! Like those who remain without wetting their feet even in great flood, you are remaining firmly with your bangles! Can you tell me how you retain your bangles? I will also try to apply that to my daughter [In traditional literature, it is shown that when in sorrow of separation, one becomes weak and the bangles will slip from the hands].

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org