Daily Archives: January 19, 2017

ఆర్తి ప్రబంధం – 15

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రబంధం

<< ఆర్తి ప్రబంధం – 14

EmperumAnar_thirukoshtiyur

ఎమ్పెరుమానార్ – తిరుకోష్టియూర్

ప్రస్తావన

తన ఈ దయనీయ స్థితికి శ్రీ రామానుజుల వంక వ్రేలు చూపానని మణవాళమాముమనులు అభిప్రాయపడెను. మరియు తనను ఈ అధిక కష్టాల నుండి కాపాడవలెనని శ్రీ రామానుజులను ప్రార్ధించెను. అప్పుడు మణవాళమామునులు కొంచెం నిదానించి  “ఇరామానుసన్ మిక్క పుణ్ణియనే (రామానుస నూఱ్ఱన్దాది 91)”  అను వాక్యమునందు పేర్కొన్న విధముగా శ్రీ రామానుజులు అన్ని కల్యాణ గుణములతో ఉన్నవారు. వారిని మా ఈ దయనీయ స్థితికి కారణమని చెప్పకుండ, మిక్కిలి ప్రేమ మరియు భక్తితో వారి పాద పద్మములను ఆశ్రయించినచో, వారు మనకు చేయవలసిన విషయమును ఎందులకు చెయ్యరు? ఆలోచించెను. తరువాత మణవాళమామునులు తనలో శ్రీ రామానుజుల పట్ల తనకు ఏమాత్రమైనను భక్తి మరియు అనురాగము ఉన్నదా అని అన్వేషించెను. తీవ్ర పరిశోధన తరువాత  మణవాళ మామునులు తనలో శ్రీ రామానుజులపై ఏవిధమైన ప్రేమ, భక్తి లేదని నిశ్చయించెను.

పాశురం 15

ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్
ఎన్బదువే నావురైక్కుమ్ ఇత్తాల్ ఎన్?
అన్బవర్ పాల్ ఇప్పోదళవుమ్ యాన్ ఒన్ఱుమ్ కాణ్గిన్ఱిలేన్
ఎప్పోదు ఉన్డావదు ఇని?

ప్రతి పద్ధార్ధం

నావురైక్కుమ్ – ఏ విధమైన అనురాగము లేని, నా నాలుక
ఎన్బదువే – అతి ప్రఖ్యాతమైన వచనమును ఉచ్చరించుటకు
ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్ – మా యజమానులైన శ్రీ రామానుజుల చరణ కమలములనే శరణు కోరుచున్నాను అని – శ్రీ రామానుజుల చరణములే శరణం
ఇత్తాల్ ఎన్? – అని (ఏ భక్తి శ్రధ్దా లేకుండ) చెప్పుట వలన ఏ ప్రయోజనము ఉన్నది ?
యాన్ ఒన్ఱుమ్ కాణ్గిన్ఱిలేన్ – నేను అట్టి విషయమును గుర్తించలేకుండెను
అన్బు – భక్తి, అనురాగము
అవర్ పాల్ – వారి పట్ల
ఇప్పోదళవుమ్ – ఇప్పటి వరకు
ఎప్పోదు ఉన్డావదు ఇని? – ఇప్పుడు కాకుండెను, ఇంకెప్పుడు వికసించును

సామాన్య అర్ధం

మణవాళమాముమనులు తాను నిరంతరం దివ్య మంత్రమైన ” ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్” (శ్రీ రామానుజుల చరణములే శరణం) ను ఏ విధమైన ఫలితము లేకుండ జపించుచున్నానని చెప్పెను. వాటి అర్థమును పూర్తిగా గ్రహించక ఇంత వరకు ఆ దివ్య మంత్రమును చెప్పుచున్నను. ఏదొ చెప్పమని ఆఙ్ఞాపించిన నిమిత్తం మేము చెప్పాము, కాని అట్లు చేయుటచే ఏ ప్రయోజనము లేదని మామునులు అభిప్రాయపడెను.అనంతరం తన హృదయాంతరమున ఎక్కడైనను శ్రీ రామానుజులపై భక్తి, ప్రేమ దాగి ఉండెనా అని మణవాళమామునులు అన్వేషించెను . కాని వారి సంత్రాసమునకు అట్టి భక్తి, ప్రేమల యొక్క జాడ కూడ కానలేకపోయెను.

వివరణ

“ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్ (శ్రీ రామానుజుల చరణములే శరణము)” అను వాక్యమే పిళ్ళై కొల్లికావల్ దాసర్లకు జీవనాధారం. ఇదే వాక్యము సోమాసియాణ్డాన్ కు అనంతమైన ఆనందమును అనుభవించుటకు ప్రతికూలముగా ఉండెను. మణవాళ మామునులు  ఈ పై చెప్పినవారికి ప్రాణాధికముగా ఉన్న ఆ వాక్యమును తానును జపించి అలసిపోయెనని భావించెను. కాని ఆ వాక్యము యొక్క తాత్పర్యమును పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండ, జపించవలెనను నిమిత్తమున మాత్రమే జపించెనని మణవాళమామునులు చెప్పెను. వారు శ్రీ రామానుజుల యెడల ఏ విధమైన భక్తి, ప్రేమానురాగములు లేకుండ, ఆ వాక్యమును మరల మరల జపించెను. మణవాళ మామునులు “సార్న్దదెన్ సిన్దైయున్ తాళిణైక్కీళ్ అన్బుతాన్ మిగవుమ్ కూర్న్దదు (ఇరామానుస నూఱ్ఱన్దాది 71)” అను ప్రబంధ వాక్యమునకు అనుగుణముగా తన హృదయాంతరమున ఎక్కడైనను శ్రీ రామానుజుల పై భక్తి, ప్రేమ భావము ఉండెనెమో అని అన్వేషించెను. కాని అట్టి స్వచ్ఛమైన భక్తి యొక్క జాడ వారి హృదయమున ఎక్కడ వారి జీవిత అంతిమదినములలో కూడ లేనందు వలన వారికి  పెద్ద అసంతృప్తి మాత్రమే మిగిలెను. మణవాళ మామునులు, ” ఇంకనూ ఆ అనురాగము వికసించనిచో, ఎప్పుడు వికసించును? ఎప్పుడైనను ఆ భక్తి భావము వచ్చు సాధ్యము ఉన్నదా?” అని తన మదిలో తలచుచుండెను. ఆ వాక్యమును భక్తి భావము లేకుండ తలచుటచే ఏ ప్రయోజనము లేదని నిశ్చయించెను. ఈ సందర్భమున  మణవాళమామునులు రెండవ పాశురమున “రామానుసాయ నమ” అను వాక్యమును ఉపయోగించెను అని మనం  గుర్తుంచుకోవలెను. ఈ పాశురమున “ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్” అని పలికెను. ఇది ద్వయమహామంత్రము వలే , శ్రీ రామానుజనామమును ఉపయోగించెను. “ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్” అను వాక్యము ద్వయమున ఉన్న మొదటి భాగమును, మరో వాక్యము “రామానుసాయ నమ” ను రెండవ భాగమునకు సమానముగా చెప్పవచ్చును.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/07/arththi-prabandham-15/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

sthOthra rathnam – 37

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

rama-squirrel

Introduction

In the next two SlOkams (this and the next one), ALavandhAr is enjoying emperumAn‘s togetherness with pirAtti (SrI mahAlakshmi). In this first SlOkam, ALavandhAr mercifully explains her greatness and ISvara‘s great love towards her.

chakartha yasyA bhavanam bhujAntharam
thava priyam dhAma yadhIyajanmabhU: |
jagathsamastham yadhapAngasamSrayam
yadharthamambhOdhiramanthyabandhi cha ||

Word by word meaning

thava – your
bhujAntharam – divine chest
yasyA – for which pirAtti
bhavanam chakartha – you mercifully made as residence
yadhIya janmabhU: – the divine milk ocean which is the birth place of pirAtti
thava – for you
priyam dhAma – became a dear abode
samastham jagath – all of the world
yath apAnga samSrayam – depends on whose gentle glance
yadhartham – for whom
ambhOdhi – the ocean
amanthi abandhi – was churned and had a bridge built on

Simple Translation

[Oh emperumAn!] for which pirAtti, you made your divine chest as her residence, the divine milk ocean which is the birth place of pirAtti which became a dear abode for you, on whose [pirAtti’s] gentle glance, all of the world is dependent upon, for whom the ocean was churned and had a bridge built on …

vyAkyAnam (Commentary)

 • thava bhujAntharam yasyA bhavanam chakartha – You mercifully made your divine chest which is said in SrIvishNu purANam 1.9.122 “sarvayagyamayam vapu:” (the divine form which is fully made of yagya (fire sacrifice)), as the divine private quarters of pirAtti. The word “yasyA:” is used, due to the well-established nature of this through sacred texts. SrIvishNu purANam 1.9.122 “… sarvayagyamayam vapu: adhyAsthE …” (Oh dhEvi! In the divine body of emperumAn which is made of yagya, who is holding the mace, is the God of Gods, who is meditated upon by yOgis, who else is residing other than you?). SrIvishNu purANam 1.91.5 “paSyathAm sarvadhEvAnAm yayau vakshasthalam harE:” (When all the dhEvathAs were looking, SrIdhEvi reached the divine chest of hari [during the churning of ocean]), thiruppallANdu 2nin valamArbinil vAzhginRa mangai” (the divine lady who resides in the right side of your chest), thiruvAimozhi 10.6.9 “thigazhginRa thirumArbil thirumangai thannOdum thigazhginRa thirumAlAr” (the shining SrIman nArAyaNan along with the divine lady in his shining divine chest), thiruvAimozhi 7.2.9 “en thirumagaL sEr mArban” (My lord who has SrI mahAlakshmi in his chest), thiruvAimozhi 4.4.2 “maiyakaNNAL malar mEl uRaivAL uRai mArban” (emperumAn who chest is the residence of the dark-eyed SrI mahAlakshmi who had the lotus flower as her residence before), thiruvAimozhi 6.10.10 “alarmEl mangai uRai mArbA” (Oh one who has the chest which is the residence of SrI mahAlakshmi who resides on a lotus flower), thiruvAimozhi 10.10.2 “mArvaththu mAlai” (pirAtti who is like a garland on your chest), thiruvAimozhi 9.4.1 “seyyAL thirumArbinil sEr thirumAl” (the reddish one who is united with the divine chest of SrIman nArAyaNan).
 • thava priyam dhAma yadhIyajanmabhU: – The divine birth place of such pirAtti, which became the dear abode of your highness who is as said in thiruvAimozhi 1.1.1 “ayarvaRum amarargaL adhipathi” (the master of the nithyasUris who are free from any delusion, ignorance etc). SrIvishNu purANam 1.9.141 “… SrI:pUrvamudhadhE puna: … dhEva dhAnava yathnEna prasUdhA’mruthamanthanE” (First SrIdhEvi was born as the daughter of kyAthi and bhrugu maharishi; again, during the churning of the ocean, she appeared by the efforts of dhEvas and asuras). SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 30.42 “nEdhAnIm thvadhruthE sIthE svargO’pi mama rOchathE” (Oh sIthA! in your absence, even svarga (heaven) will not give pleasure to me).
 • jagath samastham yadhapAnga samSrayam – As said in thaiththirIya samhithA 4.4.12 “asyESAnA jagathO vishNupathnI” (goddess of all, divine consort of vishNu), SrI sUktham 9 “ISvarIm sarvabhUthAnAm” (the goddess of all creatures) and SrIvishNu purANam 1.9.126 “thvam mAthA sarvalOkAnAm” (you are the mother of all worlds), both nithya vibhUthi (spiritual realm) and leelA vibhUthi (material realm) are existing by her gentle glance.
 • yadhartham ambhOdhiramanthi – He mercifully churned the ocean to attain her as said in periya thirumozhi 6.1.2 “viNNavar amudhuNa amudhil varum peNNamudhuNda emperumAn” (While the dhEvathAs were consuming the nectar, emperumAn accepted the essence of that nectar, which is SrI mahAlakshmi).
 • abandhi cha – He built the bridge across the ocean, unable to bear the separation of her. SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 126.12 “Esha sEthur mayA badhdhas sAgarE salilArNavE | thava hEthOr viSAlAkshi! naLasEthus sudhushkara: ||” (Oh wide eyed sIthA! In this ocean filled with water, this bridge named naLasEthu which is difficult to build, was built by me for you).

In the next article we will enjoy the next SlOkam.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.3 – kOvai vAyAL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum

Previous Decad

Audio

krishna-7-bulls-azhwar

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

(kOvai vAyAL) AzhwAr speaks about emperumAn’s praNayithva (being a lover)  as a result of the pleasure acquired by such praNaithva of emperumAn who united with the distressed AzhwAr to remove his distress.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

See piLLAn‘s introduction.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In third decad – emperumAn unites with AzhwAr to fulfil AzhwAr’s desires and looks at AzhwAr’s distinguished love towards him and feels same love towards him; meditating upon this, AzhwAr enjoys the following aspects:

 1. emperumAn’s ability to remove the hurdles that stop the goal from attained
 2. his relationship [with all] that makes him to be the rakshaka (protector)
 3. his nArAyaNathva [being nArAyaNa – the abode of all and the in-dwelling super soul of all] due to his being the antharyAmi of all
 4. his ability to remove anukUla Sathru (favourable enemies)
 5. his being with qualities such as sauSeelam etc
 6. having the tools/equipments to protect
 7. his nature of making others his exclusive servitors
 8. his omnipresence
 9. his supreme radiance
 10. incomprehensible greatness

AzhwAr becomes fully satisfied meditating upon sarvESvara‘s praNayithva which made him [emperumAn] greatly enjoy AzhwAr’s self and belongings, as he would enjoy garland, sandalwood paste etc [when some one enjoys such garland, sandalwood paste etc, those objects don’t have any enjoyment and only the person who wears them have exclusive enjoyment].

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction

emperumAn having acquired AzhwAr who longs to enjoy emperumAn’s forms at all places and at all times at once, he reveals same attachment towards AzhwAr as a praNayi (lover) would; seeing that, AzhwAr feels fully accomplished. This decad is sarvESvara’s bAlanAy [i.e., whatever emotions AzhwAr manifested towards emperumAn in the previous decad, emperumAn in turn reciprocates the same towards AzhwAr in this decad]. This decad is explained in three different ways by our elders;

 • embAr mercifully explains – as a mother who would show a coconut to pacify a child who cries for the moon, emperumAn manifests qualities that are different from what AzhwAr desired, and AzhwAr enjoys them.
 • thirumalai nambi explains – when one person asks another person for something, and when the other person agrees to give that, the person who asked will forget the previous miseries and feel joyful as if he already got that; [Examples] when SrI rAma leaves for the forest, SrI kausalyA tells “Since you are my only son, I cannot bear your separation; let me also accompany you” and SrI rAma replied to her looking at her face “Oh dear mother! whatever you say is against your virtues [of having to serve your husband]”; at this moment, SrI kausalyA becomes distracted with SrI rAma’s beautiful face and she performs mangaLASAsanam [wishing well] and retracts her desire; When krishNa said in SrI bhagavath gIthA 18.66 “mA sucha:” (do not worry), arjuna sustained himself as said in SrI bhagavath gIthA 18.73 “sthithOsmi gatha sandhEha:” (I am well situated and my doubts are cleared).
 • bhattar mercifully explains – As AzhwAr desired to enjoy emperumAn‘s aspects of kAla thrayam (past, present and future), to pacify AzhwAr, since emperumAn is known as kAlachakkaraththAn (controller of the time wheel), he removed the time limitations/restrictions for AzhwAr and let AzhwAr enjoy everything in a single stream without any break as in the present time and AzhwAr enjoys that”.

Each pAsuram is discussed subsequently.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.3 – Audio

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 4th centum

Previous decad

Meanings

krishna-7-bulls-azhwar

Full Rendering

pAsuram 1

pAsuram 2

pAsuram 3

pAsuram 4

pAsuram 5

pAsuram 6

pAsuram 7

pAsuram 8

pAsuram 9

pAsuram 10

pAsuram 11

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org