Daily Archives: November 2, 2016

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 27 – తత్వం దివ్య

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 26

శ్లోకం 27

తత్వం దివ్యప్రబంధానాం సారం సంసారవైరిణామ్ ।

సరసం సరహస్యానాం వ్యాచక్షాణం నమామి తం ।।

ప్రతి పదార్థం:

సంసారవైరినాం = శరీర బంధ రూపమైన సంసారం నిరసించు

సరహస్యానాం = తిరు మంత్రము, ద్వయము , చరమ శ్లోకలు అర్థ సహితముగా

దివ్యప్రబంధానాం = దివ్యప్రబంధము

సారం = సారం

తత్వం = జీవాత్మ స్వరూపమైన ఆచార్య శేషిత్వము ,ఉపాయము ,ప్రాప్యము మొదలైనవి

సరసం = స్వారస్యముగా

వ్యాచక్షణం = చక్కగా అర్థమవునట్లు వివరించు

తం = ఆ మామునులను

నమామి = నమస్కరిస్తున్నాను

భావము:

శరీర సంబంధ రూపమైన సంసార క్లేశాలను దివ్యప్రబంధము పోగొడుతుందని ఈ క్రింది ఫల శ్రుతుల వలన తెలుస్తున్నది.

1.’ మాఱన్ విణ్ణప్పం శెయ్ద  శొల్లార్ తొడైయల్ ఇన్ నూఱుమ్ వల్లార్ అళుందార్ పిఱప్పాం పొల్లా అరు వినై మాయవన్   శేఱ్ఱళ్ళల్ పొయ్న్ నిలత్తే ‘(తిరువిరుత్తం 100) (మాఱన్ విన్నప్పము చేసిన ఈ నూరు పాశురములు పాడినవారికి పునర్జన్మ లేదు. ఈ లీలా విభూతిలోను కష్ఠాలుండవు )

2.’ శెయిరిల్ శొల్లిశైమాలై ఆయిరత్తుళిప్పత్తాల్ వయిరం శేర్ పిఱప్పఱుత్తు వైకుందం నణ్ణువరే (తిరువయిమొళి 4-8-11)(ఈ పది పాశురాలను నేర్చిన వారు జన్మ పరంపరను తెంచుకొని వైకుంఠము చేరుదురు).

వెనకటి పాశురాలలో చెప్పిన రహస్యములకు పరమాత్మ శేషి,ఉపాయము,ప్రాప్యము అవుతున్నారని తెలుస్తున్నది.ఇంకా నిఘూఢముగా పరిశీలిస్తే భాగవతులే శేషి,ఉపాయము,ప్రాప్యము అవుతారని బోధ పడుతుంది. ఇంకను నిఘూఢముగా పరిశీలిస్తే రహస్యార్థములకు ముఖ్య ఉద్దేశ్యము మూడవ విషయమైన ఆచార్య ప్రపత్తి అవుతుందని ఆచార్య నిష్ఠలో ఆరితేరిన మధురకవుల లాంటి వారి ఉద్దేశ్యము. మామునులు యతీంద్ర ప్రణవులు ,కావున తమ ఆచార్యులనే శేషిగా, ఉపాయముగా, ప్రాప్యముగా, దివ్యప్రబంధ సారముగా ఉపదేశించారని గ్రహించాలి. ఎందుకంటే ఆచార్య పరంపరలో రామానుజులే ఉన్నతమైనవారని వెనక చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. శేషి అంటే నాయకుడు, ప్రాప్యుడు అంటే  పొందవలసిన వాడు, ఉపాయము అంటే మార్గము. మనము కైoకర్యము చేయ తగ్గ నాయకులు ఆచార్యులైనందున ,వారిని పొందుటకు వేఱొక ఉపాయమును వెతకకుండా వారినే ఉపాయముగా స్వీకరించాలన్నది రహస్య గ్రంథముల సారము.దీనినే మామునులు శిష్యులకుపదేశిస్తున్నరని ఎఱుంబియప్పా ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు. ఇంతటి గొప్ప అర్థములను ఉపదేశించు ఆచార్యులకు చేయతగ్గ ఉపకారమేముంటుంది. అందుకే  ‘ తలై అల్లాల్ కైమారిలేన్ ‘అని ఆండాళ్ చెప్పినట్లుగా శీరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను అన్న అర్థములో ‘ తం నమామి ‘ అన్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-27/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 26 – అథ శ్రీశైలనాథా

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 25

శ్లోకం 26

అథ శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని శ్రీమతి మండపే |

తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్యనివాసినం ||

ప్రతి పదార్థం:

అథ = మఠమునకు వేంచేసిన తరువాత

శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని = శ్రీశైలనాధులన బడే తమ ఆచార్యులైన తిరువాయిమొళి పిళ్ళై తిరునామము గల

శ్రీమతి = మిక్కిలి ప్రకాశము గల

మండపే = మంటపములో

తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్య నివాసినం = చిత్ర రూపములో నున్న తమ ఆచార్యుల శ్రీపాదముల నీడలో మామునులు వేంచేసి వున్నారని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు.

భావము:

తమ మఠములో కాలక్షేప మండపమునకు తమ ఆచార్యులైన తిరువాయిమొళి పిళ్ళై నామకారణము గావించి, వారి పఠమును చిత్ర రూపములో వేంచేపు చేసుకున్నారు మామునులు. ఆ చిత్రము యొక్క శ్రీ పాదముల దగ్గర తాను వేంచేసి వున్నారని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు. శ్రీమతి మండపే మిక్కిలి ప్రకాశము గల మంటపము అన్నారు. ఆ మంటపమునకు అంతటి  ప్రకాశము ఎందుచేత అబ్బిందంటే పిళ్ళై లోకాచార్యులాది పూర్వాచార్యుల తిరుమాళిగల నుండి తీసుకు వచ్చిన మట్టితో ఆ గోడలపై పూయడం చేత ఏర్పడింది. మహానుభావులు వేంచేసి వుండిన స్థలములు , వారి శ్రీపాదములు తగిలిన స్థలములు పవిత్రములు కదా!  అందువలననే ఈ మఠమునకు శుద్ది ఏర్పడినది. ఇక్కడ ‘ తదంఘ్రి పంకజద్వందచ్చాయామధ్యనివాసినం ‘ షష్ఠీ బహువచన ప్రయోగము కనపడుతున్నది. తమ ఆచార్యుల పాద ఛ్ఛాయలో తాము అమరినట్లు తమతో శిష్యులు కూడ అమరి ఉన్నట్లు అర్థము.  పై శ్లోకములో చెప్పినట్ళు ‘దివ్యప్రబంధ సారం వ్యాచక్షాణం నమామి తం ‘ (దివ్య ప్రబంధ సారమును అనుగ్రహించు మామునులను నమస్కరిస్తున్నాను అని ) తో అన్వయము చేసుకోవాలి.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-26/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 25 – మంగళాశాసనం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 24

శ్లోకం 25

మంగళాశాసనం కృత్వా తత్ర తత్ర యథోోచితం ।

ధామ్నస్తస్మాద్వినిష్టక్రమ్య  ప్రవిశ్య స్వం నికేతనం ।।

ప్రతిపదార్థము:

తత్ర తత్ర = ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను

మంగళాశాసనం = (ఉన్న లోపాలన్ని తొలగి)అన్నీ మంగళములే జరగాలని ప్రార్థించుట

యథోోచితం = ఆ విషయాలలో తమ ప్రీతికి తగినట్లుగా

కృత్వా = చేసి

తస్మాద్ధామ్న = ఆయా సన్నిధుల నుండి

వినిష్టక్రమ్య = వెళ్ళ వలసి వచ్చినందులకు చింతిస్తూ బయలుదేరి

స్వం నికేతనం = తమ మఠమునకు

ప్రవిశ్య = వెళ్ళారు.

భావము:

మామునులు ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను మంగళాశాసనము చేసేది వేరొక ప్రయౌజనమునాశించి కాక పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేయడమే పరమ ప్రయోజనముగా భావించారు. అది కూడా రామానుజుల అభీష్ఠము మేరకే వారిని సంతోషింప జేసేందుకే చేసారు. మంగళాశాసనము చేయడములో తేడాలు ఉండవచ్చన్న భావనతో ‘ యథోోచితం ‘అన్నారు .అనగా వారివారి శక్తి మేరకు అని తెలుపుతున్నారు. ” అనగ్నిః అనికేతఃస్యాత్ “(సన్యాసులు అగ్నితో హోమము చేయుట , స్థిరముగా ఒక చోట ఉండుట కూడదు )అనేది శాస్త్రము విధించిన నియమము.  “స్వయం నికేతనం ప్రవిశ్య ” అని చెప్పారు కదా? అంటే శ్రీరంగనాథులే మామునులకు అక్కడ ఒక నివాసము నేర్పాటు చేసి ఉండమని ఆఙ్ఞాపించుట వలన తప్పు లేదని వెలడిస్తున్నారు. ” వినిష్క్రమ్య ”  శ్రీరంగనాథుని వదిలి వెళ్ళుటకు మనసు రావటం లేదు కాని మఠంలో  తిరువారాధన,  గ్రంథ కాలక్షేపము మొదలైన తరువాతి కైంకర్యములు,చేయవలసి వున్నందున బయలు దేరారని  చెపుతున్నారు.

అడియే చుడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-25/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 3.9.11 – ERkum perum pugazh

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Third Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

nammazhwar-asthanam

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end – AzhwAr says “Even for those who simply memorize and recite this decad, there is no birth in this samsAram (material relam) where one should be taught ‘we need not praise any one other than bhagavAn‘ [in parampadham (spiritual realm), one will naturally praise bhagavAn only]”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr mercifully explains that there is no birth [in this material realm] for those who can recite this decad.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nampiLLai‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

In the end, AzhwAr says “For those who have simply learned the pAsurams, there is no birth where one is qualified to praise any one other than emperumAn“.

pAsuram

ERkum perum pugazh vAnavar Isan kaNNan thanakku
ERkum perum pugazh vaN kurugUrch chatakOpan sol
ERkum perum pugazh AyiraththuL ivaiyum Or paththu
ERkum perum pugazh solla vallArkkillai sanmamE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

ERkum – matching/apt (for parathvam (supremacy) and saulabhyam (easy approachability))
perum pugazh – being the one with great qualities
vAnavar Isan – with the supremacy to rule over the nithyasUris (eternal residents of paramapadham)
kaNNan thanakku – for krishNa (who appeared as sulabha (easily approachable))
ERkum – matching (among the ones who are great in praising bhagavAn)
perum pugazh – having great qualities such as gyAna (knowledge) etc
vaN kurugUrch chatakOpan – nammAzhwAr, the leader of beautiful AzhwArthirunagari
sol – mercifully spoken
ERkum – matching (to reveal the qualities etc of bhagavAn)
perum pugazh – having great characteristics
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ERkum – which matches one’s true nature (in eliminating praising of others and explaining the praising of bhagavAn)
perum pugazh – having great qualities
Or – unparalelled
ivai paththum – this decad
solla vallArkku – those who can recite
sanmam – birth (which causes praising of others)
illai – not there

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

krishNa (who appeared as sulabha who is being the one with matching/apt great qualities with the supremacy to rule over the nithyasUris;  nammAzhwAr, the leader of beautiful AzhwArthirunagari, who is having matching great qualities such as gyAna (knowledge) etc (which are required to be counted among the ones praising bhagavAn) mercifully spoke thousand pAsurams which are having matching great characteristics (to reveal the qualities etc of bhagavAn); for those who can recite this unparalelled decad having great qualities which matches one’s true nature, among those thousand pAsurams, there is no birth (which causes praising of others).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • ERkum … – Being the one with great fame matching his nature. for emperumAn who is the leader of nithyasUris, who appeared with the same supremacy and manifested such supremacy in the human form [as krishNa]; in SrI bhagavath gIthA ninth chapter his supremacy while being in a human form is elaborately explained by himself.
  • ERkum … – As emperumAn is aptly said as “ubhaya vibhUthi yukthan” (one who is together with both spiritual and material realms), when said as “sarvESvaran kavigaL ivar” (he is a poet of the supreme lord), he will be qualified to say so; mercifully spoken by such AzhwAr.
  • ERkum perum pugazh Ayiram – This thousand pAsurams which is matching to have consumed bhagavAn whose qualities can not be even measured by vEdham as said in thaiththiriya upanishath “yathO vAchO nivarthanthE” (the words returned being unable to glorify bhagavAn fully and even the mind cannot comprehend him).
  • ivaiyum Or paththu ERkum perum pugazh – This decad among the thousand pAsurams. Having matching great fame. That is – since this decad instructed “Do not praise others which is not matching for the true nature of the AthmA” and “Come and praise the apt lord matching the true nature of the AthmA”, it will bestow all glories which is explained so far.
  • illai sanmamE – nithyasUris need not be trained by saying “Don’t praise others” [they are naturally inclined to praise bhagavAn only]; only due to birth in this material realm, one sets out to praise others. Such persons who recite this pAsurams will not be born in lowly births where one is to trained explicitly saying “Don’t praise others”.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next decad.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirumAlai – 29 – UrilEn kANi illai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series

<< Previous

sriranganathan-gopuram-background

avathArikai (Introduction)

periya perumAL asks the AzhwAr, “you do not have the thought which the elephant had when it thought of me as a means when it was in a state of distress. If a chEthanan were born or owns land in a dhivya dhESam where I dwell such as Sri sALagramam [mukthinAth], thiruvayOdhdhi [ayOdhyA] or SrIrangam periya kOyil, then I have to necessarily protect him. Do you have anything like this?”. Azhwar responds in this pAsuram that he has nothing like this.

Let us see the pAsuram and its meanings.

ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்றொருவர் இல்லை
பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி
காரொளி வண்ணனே (என்) கண்ணனே கதறுகின்றேன்
ஆருளர் களைகண் அம்மா அரங்கமா நகருளானே.

UrilEn kANi illai uRavu maRRoruvar illai
pAril nin pAdha mUlam paRRilEn parama mUrthy
kAroLi vaNNanE (en)kaNNanE kadhaRuginREn
AruLar kaLaikaN ammA arangamA nagar uLAnE

Listen

Word-by-word meaning

Ur ilEn – I was not born in a dhivya dhESam where you [emperumAn] are dwelling
kANi illai – I do not have hereditary rights over land (given for carrying out kainkaryam such as reciting thiruppallANdu)
uRavu illai – do not have relatives too
maRRoruvar illai – I do not have anyone else
pAril – on this earth
nin pAdha mUlam – your divine feet (the refuge for anyone who does not have any other refuge)
paRRilEn – (as refuge) I have not embraced
parama mUrththi – the lord for all
kAroLi vaNNanE – of a hue like dark clouds
(en) kaNNanE – my krishNa (who has qualities such as simplicity)
kadhaRuginREn – I am crying out to you
ammA – my Lord
arangamA nagar uLAnE – one who is dwelling in SrIrangam
kaLai kaN Ar uLar – who else is my protector (apart from you)?

vyAkhyAnam (commentary)

Ur ilEn – the “Ur” (town) that AzhwAr refers to here is not any ordinary town. He refers to dhivya dhESams  where emperumAn constantly dwells such as SrI sAlagrAmam, SrI rAma’s birth place thiru ayOdhdhi, the root of all archAvathAra sthalams thiruvarangam [SrIrangam] periya kOyil etc. How will the term “Ur” refer to dhivya dhESam? It will, because of the strength of this particular section of thirumAlai. This particular section deals with his Akinchanyam – that he has nothing in his hands to attain emperumAn. Since he has said “UrilEn”, the term “Ur” should be a path [means] to mOksham. Since there is no chEthana who is not born in a town, if the term “Ur” were to refer to any town, then all towns will become a means to attaining mOksham. There is no authentic source to consider this meaning. Hence considering several authentic sources, one has to conclude that “Ur” refers only to dhivya dhESam. Had I been born in a dhivya dhESam, you would have tried to rescue me since I was born in a place which gives you pleasure. I do not have even that in me, says AzhwAr. Is there any proof to say that living in a dhivya dhESam will rescue a person? There are many. gAruda purANam 11 says “dhESO’yam sarvakAma dhuk” (this place confers everything); SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 1.20 says “thE vayam bhavathA rakshyA bhavath vishaya vAsina:” (we, who are living and suffering in your place, are to be protected by you) [the rishis living in dhaNdakAraNyam inform SrI rAma when he goes there}; SrI rAmAyaNam uththara kANdam 109.22 says “nOchchvasath thadhayOdhyAyAm susUkshmamapi dhruSyathE I thiryak yOni gathASchAnyE sarvE rAmAnuvrathA: II ” (Not even a small creature alive is seen in ayOdhyA. Animals and all other creatures have followed SrI rAma [to paramapadham]). Thus there are several authentic sources confirming this,

kANi illai – “even if you were not born in a dhivya dhESam, it is possible that there is some connection with dhivya dhESam through landed property. Do you have such a connection?” asked emperumAn. AzhwAr says that he does not have even that. In olden days, for carrying out kainkaryams to emperumAn such as reciting thiruppallANdu in the temple, creating a garden for stringing flower garland to emperumAn, either as a gift or as lease, land used to be given. AzhwAr says that he does not have this connection too.

emperumAn asks, “even if you do not have a connection through birth or through landed property with a dhivya dhESam, do you have any connection through people in a dhivya dhESam to whom you may either give or accept anything or through manthram [either learning or teaching]? “ . . . .

uRavu maRRoruvarilllai – since there are no relatives there, there is no connection with dhivya dhESam, says the Azhwar. Since he says “no one” even distant relatives whom one may have seen occasionally or friends with whom one may have some connection – there is no one absolutely, says AzhwAr.

In that case, where do you live? …..

pAril – if one does not have place to stay, this earth creates boundless difficulties; I am living on such an earth says the AzhwAr. mUnRam thiruvandhAdhi 51 says of SrivaikuNtam “kalangAp perunagaram” (trouble-free great abode). If one were to live in such SrIvaikuNtam, one can live without any worry as there will be no troubles due to lust, anger etc. On this earth, instead, 7 people grab the food and clothes that one person needs to eat and wear. I am living in such a horrible place.

ninpAdha mUlam paRRilEn – I do not  have connection with your divine feet which give refuge to those who do not have anywhere else to go. nin pAdhamUlam – SrI rAmAyaNam sundhara kANdam 38.33 says “sa pithrA cha parithyakthas suraiScha sa maharshibhi: I thrIn lOkAn samparikramya thamEva SaraNam gatha: II” (the kAkAsuran, given up by his father (and mother) and dhEvas (celestial people) who were together with sages, went all over the three worlds and took refuge under SrI rAma himself). The opinion expressed by the AzhwAr here is that he has become unfit to seek refuge under emperumAn’s divine feet which gave refuge even to kAkAsuran, who had committed intolerable fault and became the target of his brahmAsthra.

periya perumAL then tells him “if you do not have any benefit in any way, it appears that there is no alternative except to lose the opportunity of attaining me” . . . .

parama mUrththi – I do not have anything to protect myself. But don’t you have anything to protect me? You have a lot. Aren’t you the Lord of everyone and much above everyone else? Only if you protect me too, can you become the Lord of everyone. If you do not protect a SEshabhUthan (a follower who serves emperumAn), you cannot become a SEshi (the Lord or master). For that to happen, should not a SEshabhUthan realise that he is a servitor? The opinion here is that even when chEthana, in a state of stupor, thinks that he is independent, sarvESvaran, considering that he is the owner and the chEthana is his possession, will correct the chEthana and make him realise the relationship between them.

emperumAn asks the AzhwAr, “since it is non-negotiable that you are my servitor, what is the means for you to get that servitorship?” to which AzhwAr responds that his beauty is the means.

kAroLi vaNNanE – in pAsuram 16 AzhwAr had said “Adharam perugavaiththa azhagan” (the beautiful form of emperumAn created affection). emperumAn initially creates an interest towards him in the mind of chEthana. Once the interest is created, his form (beauty) becomes the means for the chEthana to attain him. When that beauty is there in emperumAn, there is no hurdle for AzhwAr to obtain the servitorship, he says.

kaNNanE – even if the form is beautiful, instead of remaining in SrIvaikuNtam where you could not be reached, you made yourself approachable to us, by taking various incarnations and showing auspicious qualities such as saulabhyam (simplicity). Since you are parama murthi, you are incomparable Lord to us; since you are kAroLi vaNNan you create in us as upAyam (means), everything  starting with desire; since you are kaNNan you have auspicious qualities such as simplicity, affability etc; when you have all these, can I lose my goal? You are the apt Lord for us all. Even if you are not the Lord, you have such beauty that we cannot neglect you. Even if you do not have these two great qualities, you have auspicious qualities such as simplicity and affability and move with us closely. When such an entity like you is there, I do not have any shortcoming.

kadhaRuginREn – When I think of such greatness in you, I cry out to you, just as those who observe other means such as bhakthi cry out when there is a delay in attaining you.

AruLar kaLaikan – Are you delaying protecting me when I cry out to you because you think that someone else will protect me? Can I protect myself with nothing in my hands? Can someone else who does not know as much I do that I do not have anything in me, protect me?

ammA – If the possession gets destroyed, is it not a loss to you, the Owner?

arangamA nagar uLanE – even if you are the owner, if you are not near me, I might have remained calm, using that as an excuse. The meaning here is that “when you are lying at the nearby temple [at SrIrangam] expecting whether someone will come calling out to you to attain you, how can I remain quiet and not cry out to you?

We shall move on to the 30th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org