పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 23 – మహతి శ్రీమతి

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 22

శ్లోకం 23

మహతి శ్రీమతి ద్వారే గోపురం చతురాననం
ప్రణిపత్య శనైరంతః ప్రవిశంతం భజామి తం !!

ప్రతి పదార్థము:

శ్రీమతి = ఐశ్వర్య సమృద్ది గల

మహతి = మహా ,చాలా పెద్దదైన , విశాలముగా

ద్వారే = కోవెలకు వెళ్ళు దారిలో

చతురాననం = చతుర్ముఖునకుని

గోపురం = గోపురము

ప్రణిపత్య = త్రికరణ శుద్దిగా సేవించి

శనైః = నిదానముగా( ఆ గోపురము అందమును  రెండు కన్నులు విచ్చి చూస్తూ, మనసారా అనుభ విస్తూ…)

అంతః = కోవెల లోపలికి

ప్రవిశంతం = దయచేస్తున్నారు

తం = ఆ మామునులను

భజామి = సేవిస్తున్నాను

భావము:

శ్రీమతి,మహతి అనబడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారమని ప్రసిధ్ధి గాంచిన కోవెల ద్వారము. అరవములో నాన్ముగన్ కొట్టై వాశల్ అని పిలుస్తారు. దేవతలు, భ్రహ్మాదులు వచ్చి ఈ ద్వారము ద్వారా వెంచేస్తే చాలు సకల ఐశ్వర్యములు అబ్బుతాయని భావించేటంత గొప్పది, శ్రీరంగనాథుడు తన దాసులందరితో వేంచేసినా నిండనంత విశాలమైనది.

చతురాననం గోపురం……ఈ గోపురము  చతురాననుని  గోపురమని పిలువబడుతున్నది. ప్రణిపత్య….అనగా నమస్కారము చేయాలని మనసులో తలచి,  నోటితో చెప్పి ,శరీరముతో సాష్టంగ పడి నమస్కరించుట.అర్థాత్…త్రికరణ శుధ్ధిగా నమస్కరించుట.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-23/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *