upadhESa raththina mAlai – 72

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnOr mozhindha muRai) pAsuram 72 pUruvAchAriyargaL bhOdham anuttAnangaL kURuvAr varththaigaLaik koNdu neer thERi – iruL tharumA gyAlaththE inbam uRRu vAzhum theruL tharumA thEsikanaich chErndhu.                                   72 Listen Word by word meaning neer sErndhu – You surrender to thEsikanai – AchAryan (preceptor) mA … Read more