ஞான ஸாரம் – நூன் முகவுரை – அவதாரிகை

ஞான ஸாரம் ஸ்ரீ அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார், எம்பெருமானாருக்குச் சீடராய் அவர் திருவடிகளில் தஞ்சம் புகுந்தவர். அனைத்து வேதம் முதலான சாஸ்திரங்களின் கருத்துக்களையெல்லாம் அவரிடம் கேட்டுத் தெளிந்தவர். அதனால் பரம்பொருளை அடைந்து நுகரும் பேரின்பம் ஆகிய இவற்றின் அடித்தள உண்மைகளை நன்கறிந்திருந்தவராய் இருந்தார். அவர் அருகிலேயே உடனிருந்து அவர் பாதங்கள் சேவித்துக்கொண்டு அவர் மனம் மகிழும்படி பணிவிடைகள் செய்து வந்தார். இவ்வாறான குரு பக்தி கொண்ட ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமாளெம்பெருமானார் தம்முடைய மிக்க கருணையினால் தம் குருவான எம்பெருமானாரிடம் … Read more

ஞான ஸாரம் – தனியன்கள்

ஞான ஸாரம் தனியன் கார்த்திகே பரணீ ஜாதம் யதீந்த்ராச்ரயம் ஆச்ரயே! ஞானப்ரமேய ஸாராபி வக்தாரம் வரதம் முனிம்!! பொழிப்புரை:- கார்த்திகை மாதத்தில் பரணி நட்சத்திரத்தில் (அவதரித்தவரும்) தோன்றியவரும், துறவிகளுக்குத் தலைவரான ஸ்ரீராமாநுஜரைத் தஞ்சம் புகுந்தவரும், தமது ஞானஸார, ப்ரமேயஸார நூல்களில் ஆசார்ய பெருமை பேசியவருமான அருளாள மாமுனியைப் பற்றுகின்றேன். ராமாநுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் வேத சாஸ்த்ரார்த்த ஸம்பதம் ! சதுர்த்தாச்ரம ஸம்பன்னம் தேவராஜ முனிம் பஜே !! ராமாநுஜாச்சார்யருக்கு நல்ல சீடரும் வேதம் முதலிய அனைத்து சாஸ்த்ரங்களில் வல்லுநரும், … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ७

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६                                                              ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ८ पासुर ७ तोळार् सुडर्त् तिगिरि सन्ग्कुडैय सुन्दरनुक्कु आळानार् मऱ्ऱोन्ऱिल् अन्बु सेय्यार् – मीळाप् पोरुवरिय विण्णाट्टिल् बोगम् नुगर्वार्क्कु नरगन्रो इन्दिरन् तन् नाडु? आळानार् = वो जो दास बन गए हैं, तोळार् = विशालबाहु … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५                                                                   ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ७ पासुर ६ पुण्डरीगै केळ्वन् अडियार् अपूमिसैयोन् अण्डम् ओरु पोरुळा आदरियार् – मण्डि मलन्ग ओरु मीन् पुरण्ड मातिरताल् आर्तु कलन्गिडुओ मुनीर् कडल् शब्दार्थ : अडियार् = भक्त, पुण्डरीगै = कमलपुष्प में अवतार लेने … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४                                                                             ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६ पासुर ५ तीर्थ मुयन्ड्ऱाडुवदुम् सेइ तवन्गळ् सेइवनवुम् पार्त्तनै मुन् कात्त पिरान् पार्प्पदन् मुन् – सीर्तुवरै मन्नन् अडिययोम् एन्नुम् वाल्वु नम्कीन्ददर्पिन् एन्न कुऱै वेण्डुमिनि   प्रस्तावना: श्री द्वय महामंत्र के प्रथम खण्ड … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३                                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५ पासुर ४ मट्रोन्ड्ऱै एण्णादे मादवनुक्कु आट्चेयले उट्रदु इदुवेन्ड्रु उळम् तेळिन्दु – पेट्र पेरुम् पेट्रीन् मेल् उळदो पेरु एन्ड्रु इरुप्पार् अरुम् पेरु वानत्तवर्क्कु शब्दार्थ: एण्णादे: वह जो ध्यान नहीं देता अथवा गौर … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४ पाशूर ३ आनै इदर कड़िन्द अलियाङ्कै अंबुयथ्थाल कोने विदिल नीरिल कुतिथेलुन्द मीन एनवे अक्कै मुदियूम पड़ी पिरतल अन्नवन थाल नीक्कमिला अन्बर निलै अर्थ विदिल: अगर कोई उनसे अलग हो जाता है,  … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १                                                                  ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३ पाशूर २ नरगुं सुवरगमुं नाण् मलराल कोनै पिरुवुं पिर्यामैयुमाय-तुरिसतृ साधगं पोल नाधन् थनधरुले पार्थिरुथल् कोधिलदियार गुणं अर्थ नरगुं – कष्ट (शब्दश: अर्थ ‘नरक’ है) , सुवर्गमुं– और खुशी (शब्दश: अर्थ स्वर्ग … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं प्रस्तावना                                                                                                                    ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २ पाशूर १. प्रस्तावना  एक जीवात्मा को परम आनंद कहीं मिलता है तो वो है मोक्ष धाम । मोक्ष मिलने के लिए हमे अपने आचार्य से मूल मंत्र, द्वय महामंत्र, और चरमश्लोक के रहस्यमय गहरे अर्थोंकों जानना जरूरी है … Read more

ज्ञान सारं – प्रस्तावना

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं तनियन्                                                                                                   ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १   श्री देवराजमुनी श्री रामानुज स्वामीजी के शिष्य थे और उन्होने अपने आचार्य के दिव्य श्री चरणोंमें शरणगति की। उन्होने समस्त वेद और शास्त्रों कों अपने आचार्य से सीखा और समझा। इसी कारण उन्हे परम तत्त्व भगवान … Read more