ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १९

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १८                                                               ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २०  पाशूर १९ नल्ल पुदल्वर् मनैयाळ् नवैयिळ् किळै इल्लम् निलम् माडु इवै अनैत्तुम् – अल्लल् एनत् तोट्रि एरी तीयिर् सुडु मेल् अवर्क्कु एळिदाम् एट्ररुम् वैगुन्दत्तु इरुप्पु सार:  अरुळाळ पेरुमाळ एम्बेरुमानार् स्वामीजी … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १८

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १७                                                                 ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १९ पाशूर १८   ईनमिला अन्बर् एन्रालुम् एय्दिला मानिडरै .एल्लावणत्तालुम् – तान् अरिय विट्टार्कु एळियन् विडादार्क्कु अरिवरियन् मट्टार् तुळाय् अलङ्गल् माल् शब्दशः अर्थ : ईनमिला अन्बर् एन्रालुम् एय्दिला  – श्रीमन्नारायण भगवान के चरण कमलों … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १७

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १६                                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १८   पाशूर १७ ओर्निडुग विण्णवर् कोन् सेल्वमोलिंदडुग एंरूम इरवादिरुन्दिडुग – इन्रे इरक्कक कलिप्पुम कवर्वुम इवट्राल पिरुक्कुमो? तट्रेलिन्द पिन प्रस्तावना: पिछले पाशुर में श्री देवराज मुनि उस मनुष्य के बारे में बताते है जिन्हे … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १६

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १५                                                                    ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १७   पासुर-१६   देवर मनिसार तिरियक्कुत तावरमान यावैयुम अल्लन इलगुम उयिर-पूविन मिसै आरणङ्गिन केलवन अमलन अरिवे वङिवाम नारनण ताट्के अडिमै नान प्रस्तावना: श्री देवराज मुनि यह समझाते हैं कि किस तरह सत्य जीवात्मा … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १५

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १४                                                                          ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १६ पाशूर १५ कुडियुम् कुलमुम् एल्लाम् कोकनगैक् केळ्वन् अडियार्क्कु अवन् अडिये आगुम् – पडियिन् मेल् नीर् केळुवुमारुगळिन् पेरुम् निरमुम् एल्लाम् आर् कलियैच् सेर्न्दिड माय्न्दट्रु अर्थ कुडियुम् कुलमुम् एल्लाम्  – जन्म स्थान, लिंग, गोत्रम् और … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १४

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १३                                                          ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १५   पासुर  १४   बूदङ्गळ् ऐन्दुम् पोरुन्दुडलिनार् पिरन्द सादङ्गळ् नान्किनोडुम् सङ्गतमाम् – पेतङ्गोण्डु एन्न पयन् पेरुवीर् एव्वुयिर्कुम् इन्दिरै कोन् तन्नडिये काणुम् सरण् अर्थ बूदङ्गळ् ऐन्दुम् पोरुन्दुडलिनार् पिरन्द  – यहाँ पर जन्म लिये सभी … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १३

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १२                                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १४   पासुर (१३)   पण्डे उयिर् अनैत्तुम् पंगकयत्ताळ् नायगर्के तोण्डम् एनत्तळिन्ड तूमनत्तार्क्कु – उण्डो ? पल कत्तुम् तम् उडम्बैप्पार्तु अबिमानिक्कुम् उलगत्तवरोडु उरवु शब्दार्थ – पण्डे उयिरनैत्तुम् – क्या कर्तव्यनिष्ठ चित जिवात्माए सदैव | … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १२

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ११                                                           ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १३                                                                              पासुर (१२) माराय् इनैन्द मरुदम् इरत्तवऴ्न्द सेराररविन्दस्च सेवडियै – वेराग उळ्ळादार ओण्निधियै तन्तिडिणुम् तान् उवन्दु कोळ्ळान् मलर् मडन्दै कोन्   शब्दार्थ – मलर्मडन्दै कोन् – भगवान श्रीमन्नारायण पद्म (कमल) मे रहने वालि … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ११

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १०                                                                                     ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १२ पासुर ११ –   तन् पोन्नडि अन्ऱि माट्रोन्ऱिल् ताज़्ह्वु सेय्या अन्बर् उगन्दिट्टदु अणु एनिनुम् – पोन् पिऱज़्हुम् मेरुवाय्क् कोळ्ळुम् विरैयार् तुज़्हाय् अलन्ग्कल् मारि माक् कोण्डल् निगर् माल् शब्दार्थ – तन् पोन्नडि अन्ऱि … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १०

  श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक)  ९                                                                         ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ११ पासुर१० – नाळुम् उलगै नलिगिन्र वाळरक्कन् तोलुम् तलैयुम् तुणित्तवन्तन् – ताळिल् पोरुन्दादार् उळ्ळत्तुप् पू मडन्दै केळ्वन् इरुन्दालुम् मुळ् मेल् इरुप्पु शब्दार्थ – नाळुम् उलगै नलिगिन्र वाळरक्कन् – (ऐसा) व्यक्ति जो इस जगत के … Read more