ఆర్తి ప్రబంధం – 3

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం << ఆర్తి ప్రభందం – 2 ప్రస్తావన మొదటి రెండు పాశురాలలో మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజుల గొప్పతనము గూర్చి చెప్పెను. ఈ పాశురము నుండి తన మనస్సులో ఉన్న అపేక్షను తెలియ పరిచెదరు. అదియూ ఈ పాశురమున తనకు అన్ని సంబంధ బంధవ్యములు శ్రీ రామానుజులే అని వర్ణించెను. కాని దానిని పూర్తిగా సఫలము చేయుటకు ఈ భౌతీక శరీరము … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం << ఆర్తి ప్రభందం – 1 ఇరామానుశాయ నమ ఎన్ఱు సిందిత్తిరా మనుసరోడు ఇఱైప్పోళుదు – ఇరామాఱు సిందిప్పార్ తాళిణైయిల్ సేర్న్ది రుప్పార్ తాళిణైయై వందిప్పార్ విణ్ణోర్గళ్ వాళ్వు ప్రతి పద్ధార్ధం వాళ్వు – శాశ్వతమైన ధనము విణ్ణోర్గళ్ – నిత్య సూరులు తాళిణైయై – వారి ఇరు పాదకమలములను వందిప్పార్ – నమస్కరించువారి సేర్న్దిరుప్పార్ – కలిసి ఉందురు తాళిణైయిల్ … Read more

ఆర్తి ప్రభందం – 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం << అవతారిక వాళి ఎతిరాశన్ వాళి ఎతిరాశన్ వాళి ఎతిరాశన్ ఎన వాళ్తువార్ వాళియెన వాళ్తువార్ వాళియెన వాళ్తువార్ తాళిణైయిల్ తాళ్తువార్ విణ్ణోర్ తలై ప్రతి పద్ధార్ధం విణ్ణోర్ – నిత్యసూరులు తలై – కొందరు వారి నాయకుడిగా తలచుట తాళ్తువార్ – శరణని వచిన వారు తాళిణైయిల్ – పాదపద్మముల వద్ద వాళియెన వాళ్త్తువార్ – భక్తులకు ఎల్లప్పుడు … Read more

ఆర్తి ప్రభందం – అవతారిక

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం << తనియన్ శ్రియః పతి శ్రీమన్ నారాయణుడు, తన భక్తులు తనను చేరవలెనని నిశ్చయముగా ఉండును. దానికొఱకు, అతను వారిలో తనను చేరవలననే ఆశను కలిగించును.ఆ ఆశ కొంచం కొంచముగా పర భక్తి, పర ఙ్ఞానం, పరమ భక్తి గా వికసించును.శ్రీమన్ నారాయణుడు మెల్లగా అట్టి నిర్మలమైన భక్తిని నమ్మళ్వారులకు కల్పించి, తదకు అతన్ని భౌతిక శరీరంతో స్వీకరించెను.నమ్మళ్వారులే దీని … Read more

ఆర్తి ప్రభందం – తనియన్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం తనియన్ 1 తేన్ పయిలుం తారాన్ యెతిరాశన్ సేవడి మేల్* తాన్ పరమపత్తి తలైయెడుత్తు* మాన్దర్క్కు ఉణవాగ ఆర్త్తియుడన్ ఒణ్డమిళ్గళ్ సెయ్ దాన్* మణవాళ మామునివన్ వన్దు ప్రతి పదార్థం మణవాళ మామునివన్ – పెరియ జీయర్, మణవాళ మామునిగళ్ అని కూడ ప్రసిద్దమైన వరు వన్దు – ఈ భూమి లో అవతిరించెను తాన్ – తన అవతార సమయములో … Read more

ఆర్తి ప్రభందం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ రామానుజ – శ్రీరంగం మణవాళ మాముని – శ్రీరంగం మణవాళ మామునుళు మన సాంప్రదాయమునకు చేసిన మిక్కిలి ప్రసిద్దమైన తన సాహిత్య రచనలను అందమైన సంస్కృత ప్రభందమైన యతిరాజ వింశతి తొ మొదలుపెట్టెను. వారు ఆళ్వార్ తిరునగరిలో వుండి శ్రీ భవిష్యదాచార్యన్ సన్నిధి లో కైంకర్యం చేయున్నప్పుడు శ్రీ రామానుజులను కీర్తిస్తూ యతిరాజ వింశతిని రచించెను. అద్భుతమైన 20 సంస్కృత శ్లోకాల సంగ్రహమైన … Read more