ఉపదేశ రత్తినమాలై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురము 53 – 54

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఉపదేశ రత్తినమాలై << గతశీర్షిక పాశురము 53 ఈ పాశురములో మొదలుగా పిళ్ళై లోకాచార్యులు అనుగ్రహించిన ఆళ్వార్ల అరుళ్చెయల్ యందుగల అంతఃసారమును చూపునదైన శ్రీవచన భూషణ దివ్యశాస్త్ర వైభవ సారమును కృపచేయుచున్నారు. ఈ పాశురము ద్వారా పిళ్ళై లోకాచార్యులు చేసిన మహోపకారమును కృప చేయుచున్నారు. అన్నపుగళ్ ముడుమ్బై అణ్ణల్! ఉలగాశిరియన్। ఇన్నరుళాల్ శెయ్ దకలై యావై యిలుం* ఉన్నిల్ తిగళ్ వశనభూషణత్తిన్ శీర్మై … Read more

periya thirumozhi – 1.2.1 – vAli mAvalaththu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> Second decad pAsuram vAli mAvalaththu oruvanadhu udalkeda varisilai vaLaiviththu anRu Elam nARu thaN thadam pozhil idampeRa irundha nal imayyaththuL Ali mAmugil adhirthara aruvarai agaduRa mugadERi peeli mAmayil nadanjeyum thadanjunaip piridhi senRadai nenjE Word-by-Word meanings nenjE – Oh heart! anRu – … Read more

thiruviruththam – 10 – mAyOn vadathiruvEngadam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series Previous avathArikai (Introduction) This pAsuram comes under the classification of madhiyudan paduththal in thamizh literature. This signifies that the leading man, who had separated the previous day, returns the next day and expresses his desire to the leading lady and her friends when … Read more

periya thirumozhi – 1.2 – vAli

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First Centum << Previous decad thirumangai AzhwAr having meditated upon the nature of samsAram (material realm) and his own attachment towards worldly pleasures, explained in the previous decad “emperumAn considered such suffering itself as the reason, accepted me out of his nirhEthuka … Read more

thiruviruththam – 9 – thiNpUnjudar

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series Previous avathArikai (Introduction) The leading lady tells the leading man “You are determined to leave me and go to thirumalai”. He tells her “I did not think that way. Did you not think of going there?” Further he tells her “After reaching the … Read more

thiruviruththam – 8 – kAnginRanagaLum

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series Previous avathArikai (Introduction) In the previous pAsuram, the friend comforted the leading lady with different types of reasoning. The leading man then came there and spoke to the lady. The friend, looking at his actions, feels that they were not natural. She doubts … Read more

തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി – ലളിത വ്യാഖ്യാനം

ശ്രീ ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമഃ  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമഃ  ശ്രീമത് വരവരമുനയേ നമഃ മുഥലായിരമ് ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രമുഖ ആചാര്യന്മാരിലൊരാളായ ശ്രീ മണവാള മാമുനികൾ തന്റെ ഉപദേശ രത്നമാല പാസുരം 11- ൽ തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്‌വാറിന്റെ മഹത്വം വളരെ മനോഹരമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മന്നിയ സീർ മാർഗഴിയിൽ കേട്ടൈ ഇന്റു മാനിലത്തീർ എന്നിദന്ക്കു ഏട്രം എനിൽ ഉരൈക്കേൻ – തുന്നു പുകഴ്  മാമറൈയോൻ തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ പിറപ്പാൽ നാൻമറൈയോർ കൊണ്ടാടും നാൾ. ശ്രീവൈഷ്ണവ മാസമെന്ന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുള്ള … Read more

periya thirumozhi – 1.1.10 – manjulAm sOlai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> First decad << Previous pAsuram manjulAm sOlai vaNdaRai mAnIr mangaiyAr vAL kalikanRi senjolAl eduththa dheyva nal mAlai ivaikoNdu chikkenath thoNdIr! thunjumbOdhu azhaimin thuyarvaril ninaimin thuyarileer sollilum nanRAm nanjudhAn kaNdIr nammudai vinaikku nArAyaNA ennum nAmam Word-by-Word meanings manju – clouds … Read more

thiruviruththam – 7 – gyAlam panippa

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series Previous avathArikai (Introduction) The leading man had told the leading lady that he will return once the monsoon starts. Since he did not return, though monsoon had set in, the lady starts feeling sorrowful. The lady’s friend, to console the lady who suffers … Read more

periya thirumozhi – 1.1.9 – kulandhaRum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> First centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) In the first pAsuram, AzhwAr explained “I was engaged in worldly pleasures since time immemorial, and was facing away from bhagavath vishayam; when I realised the limit of worldly pleasures, I … Read more