உபதேச ரத்தின மாலை – தனியன்

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: உபதேச ரத்தின மாலை முன்னம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை தாம் உபதேசித்த நேர் தன்னின் படியைத் தணவாத சொல் மணவாள முனி தன் அன்புடன் செய் உபதேச ரத்தின மாலை தன்னைத் தன் நெஞ்சு தன்னில் தரிப்பவர் தாள்கள் சரண் நமக்கே இந்தத் தனியனை அருளிச்செய்தவர் மணவாள மாமுனிகளின் முக்யமான சிஷ்யர்களில் ஒருவரான கோயில் கந்தாடை அண்ணன். மாமுனிகள் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையிடத்தில் நம் பூர்வாசார்யர்களின் உபதேச … Read more

periya thirumadal – 55 – pannu kara thalamum

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous pannu kara thalamum kaNgalum pangayaththin ponniyal kAdOr maNivarai mEl pUththadhu pOl                                                               75 Word by word meaning pannu kara thalamum – the divine hands which are to be praised kaNgaLum – the divine eyes Or maNi varai mEl ponniyal pangayaththin kAdu pUththadhu … Read more

thiruvAimozhi – 9.10.11 – pAdu sArA

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the end, AzhwAr says “You who are all interested in eliminating all your hurdles, recite this decad with love … Read more

periya thirumadal – 54 – ennudaiya kaN kaLippa

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous ennudaiya kaNkaLippa nOkkinEn nOkkudhalum mannan thirumArbum vAyum adiyiNaiyum                                                    74 Word by word meaning ennudaiya kaN kaLippa nOkkinEn – I saw such that my eyes rejoiced. nOkkudhalum – to the extent that I had seen mannan – (thirunaRaiyUr) nambi’s [emperumAn who is … Read more

thiruvAimozhi – 9.10.10 – illai allal

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the tenth pAsuram, AzhwAr again explains his own benefit out of great joy and says “if one is not … Read more

உபதேச ரத்தின மாலை – எளிய விளக்கவுரை

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: பிள்ளை லோகாசார்யர் – மணவாள மாமுனிகள் (ஸ்ரீபெரும்பூதூர்) e-book – https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HehlXSi5O5mVNIyKdv?e=wCPDGq விசதவாக் சிகாமணியான நம் மணவாள மாமுனிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய ஒரு அற்புதத் தமிழ் ப்ரபந்தம் உபதேச ரத்தின மாலை. இது பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய ஸ்ரீவசன பூஷண திவ்ய சாஸ்த்ரத்தின் சீரிய நற்பொருளை ரத்தினச் சுருக்கமாக விளக்கும் ஒரு அற்புதப் படைப்பு. ஸ்ரீவசன பூஷண திவ்ய சாஸ்த்ரத்தின் ஸாரமான அர்த்தமாவது … Read more

thiruvAimozhi – 9.10.9 – pAdham nALum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the ninth pAsuram, AzhwAr becomes pleased saying “without anyone instructing me, I surrendered unto emperumAn and became joyful”. Highlights … Read more

periya thirumadal – 53 – mannu maRaiyOr

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous mannu maRaiyOr thirunaRaiyUr mAmalaipOl ponniyalum mAdak kavAdam kadandhupukku                                             73 Word by word meaning maRaiyOr mannum – place inhabited by vaidhikas (those who follow vEdhas) thirunaRaiyUr – at thirunaRaiyUr mA malaipOl pon iyalum mAdam kavAdam kadandhu pukku – managing to cross the … Read more

thiruvAimozhi – 9.10.8 – aNiyan Agum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Ninth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the eighth pAsuram, AzhwAr says “Surrender unto sarvESvaran; he will eliminate your sorrows and samsAra (bondage in material realm) … Read more