Category Archives: mudhalAyiram

ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

pallandu

ಮುದಲಾಯಿರಮ್

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರು, ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯ 19ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಕೋದಿಲವಾಂ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ಕೂರು ಕಲೈಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್
ಆದಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಆನದವುಮ್ -ವೇದತ್ತುಕ್ಕು
ಓಂ ಎನ್ನುಮ್ ಅದುಪೋಲ್ ಉಳ್ಳದುಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್ ಶುರುಕ್ಕಾಯ್ ತ್ತಾನ್
ಮಂಗಲಂ ಆನದಾಲ್.”

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಧೃಡವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ,
ಪ್ರವಣಂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹಾಗು ಸಾರವಾಗಿದ್ದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳಿಗೆ ( ಆಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ)
ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹಾಗು ಸಾರವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು.

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ ಅವರನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಆಳ್ವಾರಿನ ಇಂತಹ ದೃಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲು, ಸಾಕ್ಷಾತ್  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪತ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರುಡ ವಾಹನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು! ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಗೊಂಡು, ಅವನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸ್ತುತಿಸಿದರು!
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ, ತಾನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳು (ಭೌಕ್ತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿವಾಸಿಗಳು) ಕೂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸರಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಯನ್

ಗುರುಮುಖಮ್ ಅನದೀಥ್ಯ ಪ್ರಾಹ ವೇದಾನ್ ಅಶೇಶಾನ್
ನರಪತಿ ಪರಿಕ್ಲುಪ್ತಮ್ ಶುಲ್ಕಮಾಧಾತು ಕಾಮಃ
ಶ್ವಶುರಮ್ ಅಮರವಂಧ್ಯಮ್ ರಂಗನಾಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ದ್ವಿಜಕುಲತಿಲಕಂ ತಮ್ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಂ ನಮಾಮೀ.

‘ವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತನ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ,ಗುರು ಮೂಲಕ ಕಲಿಯದೇ, ಆ ತಿರುಮಾಲಿನ(ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಠವಾದ ಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಮದುರೈಯ ರಾಜ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ದೇವನ್ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ , ವೇದಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಪ್ರಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಮುಂದೆ ಅವರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಆಂಡಾಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮಾವ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ( ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಕಲಿಸುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು) ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು! ಅಂತಹ ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಮಿನ್ನಾರ್ ತಡಮದಿಳ್ ಶೂಳ್ ವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರ್ ಎನ್ಡ್ರೊರು ಕಾಲ್.
ಶೊನ್ನಾರ್ ಕಳರ್ ಕಮಲಂ ಶೂಡಿನೋಮ್.
ಮುನ್ನಾಲ್ ಕಿಳಿ ಅರುತ್ತಾನ್ ಎನ್ಡ್ರುರೈತ್ತೋಮ್ ಕೀಳ್ ಮಯಿನಿಲ್ ಶೇರುಮ್
ವಳಿ ಅರುತ್ತೋಮ್ ನೆಂಜಮೇ ವಂದು.

“ಓ ! ಹೃದಯವೇ! ಆಭರಣಗಳಂತೆ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ,ಹೊಳೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪ್ಪುತ್ತೂರ್’ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವರ ಕಮಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು.”
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ವಾದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡು , ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ವಂದಾನೆಂಡ್ರು
ಈಂಡಿಯ   ಶಂಖಂ ಎಡುತ್ತೂದ.
ವೇಂಡಿಯ ವೇದಂಗಳೋದಿ ವಿರೈಂದು ಕಿಳಿ ಅರುತ್ತಾನ್.
ಪಾದಂಗಳ್ ಯಾಮುಡಯ ಪತ್ತು.

ಪಾಂಡಿಯ ದೇಶದ ರಾಜ, ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ದೇವನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ “ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೋತ್ತ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ!” “ ಎಂದು ಫೋಷಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು. ವೇದಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪೆರಿ ಅಳ್ವಾರ್ [ಭಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್] ಅವರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ.

೧.ಪಾಶುರಮ್

ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರನ್ನು ನೋಡಲು, ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದದನ್ನು ಕಂಡ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಅವನು ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು
ಪಲಕೋಟಿ ನೂರಾಯಿರಮ್
ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಿನ್ ತೋಳ್  ಮಣಿವಣ್ಣಾ!
ಉನ್ ಸೇವಡಿ ಸೆವ್ವಿ  ತಿರುಕ್ಕಾಪು

“ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಬಲವಾದ ದಿವ್ಯ  ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರತ್ನ ವರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಓ ಎಂಪೆರುಮಾನ್! ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ದಿವ್ಯ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿ!”

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಮಾನವರ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ(ಪರಮಪದಂ) ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ(ಸಂಸಾರ)ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

೨.ಅಡಿಯೋಮೋಡುಮ್ ನಿನ್ನೋಡುಮ್
ಪಿರಿವಿನ್ಡ್ರಿ ಆಯಿರಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು.
ವಡಿವಾಯ್ ನಿನ್ನ್ ವಲ ಮಾರ್ಬಿನಿಲ್ ವಾಳ್ಗಿನ್ಡ್ರ ಮಂಗೈಯುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು.
ವಡಿವಾರ್ ಶೋದಿ ವಲತ್ತುರೈಯುಮ್
ಶುಡರಾಳಿಯುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು
ಪಡೈಪೋರ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಳಂಗುಮ್
ಅಪ್ಪಾಂಚಜನ್ನಿಯಮುಮ್ ಪಲ್ಲಾಂಡೇ!

ಯಜಮಾನನಾದ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ!
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಯುವತಿ ,ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಲಗಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರುವ, ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಪಾಂಚಜನ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂರಿದಾಗ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟಿ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೂರಿದಾಗ, ಪರಮಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಶುರಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮೂರು ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರೊ ಮೂರು ತರದ ಜನರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು,
ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು(ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ) ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು.
ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

೩. ವಾಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಡ್ರೀರ್ ಉಳ್ಳೀರೇಲ್
ವಂದು ಮಣ್ಣುಮ್ ಮಣಮುಮ್ ಕೊಣ್ಮಿನ್.
ಕೂಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಡ್ರೀರ್ಗಳೈ ಎಂಗಳ್ ಕುಳುವಿನಿಲ್ ಪುಗುದಲೊಟ್ಟೋಮ್.
ಏಳಾಟ್ಕಾಲುಮ್ ಪಳಿಪ್ಪಿಲೋಮ್ ನಾಂಗಳ್ ಇರಾ ಕದರ್ ವಾಳ್.
ಇಲಂಗೈ ಪಾಳಾಳ್ ಆಗಪ್ ಪ್ಪಡೈ ಪೊರುದಾನುಕ್ಕು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ

“ಸೇವೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಉತ್ಸವವನ್ನು (ಹಬ್ಬ) ಆಚರಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ (ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಮ್).
ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಲೆಮೊರೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವೂ ಸೇರಿ, ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ!

ನಾಲ್ಕನೆ ಪಾಶುರಮ್.
ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ,
ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈವಲ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು (ಆತ್ಮಾನುಭಾವ) ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

೪.ಏಡು ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಇಡುವದನ್ ಮುನ್ನಮ್ ವಂದು
ಎಂಗಳ್ ಕುಳಾಮ್ ಪುಗುಂದು.
ಕೂಡು ಮನಮ್ ಉಡೈಯೀರ್ಗಳ್ ವರಂಬೊಳಿ
ವಂದೊಲ್ಲೈ ಕೂಡುಮಿನೋ.
ನಾಡು ನಗರಮುಮ್ ನಂಗರಿಯ
ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎನ್ಡ್ರು.
ಪಾಡು ಮನಮ್ ಉಡೈಪ್ ಪತ್ತರುಳ್ಳೇರ್
ವಂದು ವಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುಮಿನೇ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜನರು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಎಂಟು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ , ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ನನ್ನು ಸೇರಿ!

೫ .ಪಾಶುರಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಜಗತ್ತಿನ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಡಕುಲತ್ತುಕ್ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ
ಅಶುರರ್ ಇರಾಕ್ಕದರೈ.
ಇಂಡೈಕ್ಕುಲತ್ತೈ ಎಡುತ್ತು ಕಳೈಂದ
ಇರುಡೇಕೇಶನ್ ತನಕ್ಕು.
ತೊಂಡಕ್ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಉಳ್ಳೀರ್
ವಂದಡಿ ತೊಳುದು ಆಯರ ನಾಮಮ್ ಶೊಲ್ಲಿ.
ಪಂಡೈ ಕುಲತ್ತೈ ತವಿರ್ನದು
ಪಲ್ಲಾಂಡು ವಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಎನ್ಮಿನೇ.

ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ,ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ ಹೃಷಿಕೇಶನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.
ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತಹ ಈ ಜನ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ.

೬.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಾರ್ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ, ಮೂರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ( “ವಾಳಾಟ್ ಪಟ್ಟು ಪಾಶುರಮ)” ಕೂರಿದ ಗುಂಪು, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರು, ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರನ್ನು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈ ತಮ್ ಮೂತ್ತಪ್ಪನ್.
ಏಳ್ಪಡಿಕಾಲ್ ತೊಡಂಗಿ ವಂದು ವಳಿ ವಳಿ ಆಟ್ಚೈಗಿನ್ಡ್ರೋಮ್.
ತಿರುವೋಣತ್ತಿರುವಿಳವಿಲ್ ಅಂದಿಯಮ್ಪೋದಿಲ್ ಅರಿಯುರುವಾಗಿ
ಅರಿಯೈ ಅಳಿತ್ತವನೈ.
ಪಂದನೈ ತೀರಪ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಎನ್ಡ್ರು ಪಾಡುದುಮೇ.

ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಹಿರಣ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪಗೊಂಡ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಏಳು ತಲೆಮೊರೆಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ, ಇತರರು, ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ವೈಭವೀಕರಿಸಿ, ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ.

೭.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್( “ಏಡು ನಿಲತ್ತಿಲ್” ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭಾವವನ್ನು ಬಯಸುವ) ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀಯಿಲ್ ಪೊಲಿಗಿನ್ಡ್ರ ಶೆನ್ಶುಡರಾಳಿ
ತಿಗಳ್ ತಿರುಚ್ಚಕ್ಕರತ್ತಿನ್
ಕೋಯಿಲ್ ಪೊರಿಯಾಲೆ ಒಟೃಂಡು ನಿನ್ಡ್ರು
ಕುಡಿಕುಡಿ ಆಟ್ಚೈಗಿನ್ಡ್ರೋಮ್.
ಮಾಯಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಡೈ ವಾಣನೈ
ಆಯಿರಮ್ ತೋಳುಮ್ ಪೊಳಿ ಕುರುದಿ ಪಾಯ
ಶುಳಟ್ರಿಯ ಆಳಿ ವಲ್ಲಾನುಕ್ಕು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

ಬೆಂಕಿಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರತ ವೈಭವ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರದ(ಚಕ್ರತ್ತಾಳ್ವಾರ್) ಚಿಹ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಮೇಲೆ,ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯ ತಲೆಮೊರೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಕ್ರತ್ತಾಳ್ವಾರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಡದುಕೊಂಡು , ಗಿರಕಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಬಾಣಾಸುರನ ಭುಜಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ.

೮. ಪಾಶುರಮ್ : ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ( “ಆಂಡಕುಲತ್ತುಕ್ಕು” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ) ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೆಯ್ಯಿಡೈ ನಲ್ಲದೋರ್ ಶೋಱುಮ್ ನಿಯತಮುಮ್ ಅತ್ತಾಣಿಚ್ ಚೇವಗಮುಮ್ಕೈ
ಅಡೈಕ್ಕಾಯುಮ್ ಕೞುತ್ತುಕ್ಕುಪ್ ಪೂಣೊಡು ಕಾದುಕ್ಕುಕ್ ಕುಣ್ಡಲಮುಮ್
ಮೆಯ್ಯಿಡ ನಲ್ಲದೋರ್ ಸಾನ್ದಮುಮ್ ತನ್ದು ಎನ್ನೈ ವೆಳ್ಳುಯಿರ್ ಆಕ್ಕವಲ್ಲ
ಪೈಯುಡೈ ನಾಗಪ್ ಪಗೈಕ್ಕೊಡಿಯಾನುಕ್ಕುಪ್ ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು ಕೂಱುವನೇ

“ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನನ್ಯ ಶ್ರೀಗಂಧ, ತಾಂಬೂಲ( ಅಡಿಕೆ, ವಿಳ್ಳೇದೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ) ತುಪ್ಪದ ಮಧ್ಯೆ ಗೌಪ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಶುದ್ಧವಾದ, ರುಚಿಯಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ! ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಭರಣ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕುಂಡಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ, ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ, ಹೆಡೆಗಳಿರುವ ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರುವಾದ ಗರುಡನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾಥಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೯ .ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಮೂರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ(ವಾಳಾಟ್ಪಟ್ಟು) ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆರನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ( ಎಂದೈ ತಂದೈ) ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಡುತ್ತು ಕಳೈಂದ ನಿನ್ ಪೀದಗ ಆಡೈ ಉಡುತ್ತು ಕಲತ್ತದುಂಡು
ತೊಡುತ್ತ ತುಳಾಯ್ ಮಲರ್ ಶೂಡಿ ಕಳೈಂದನ
ಶೂಡುಮ್ ಇ ತ್ತೊಂಡರಗಳೋಮ್
ವಿಡುತ್ತ ದಿಶೈಕ್ ಕರುಮಮ್ ತಿರುತ್ತಿ
ತಿರುವೋಣ ತ್ತಿರುವಿಳವಿಲ್
ಪಡುತ್ತ ಪೈನ್ನಾಗಣೈಪ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಾನುಕ್ಕು
ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದ ದಿವ್ಯ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀನು ಉಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅವಶೇಷವನ್ನು( ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ) ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿ , ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನೀನು ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ , ನಿನಗೆ ಹಾಸಿಕೆಯಾಗಿರುವ
ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವಿರಮಿಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನೇ, ನಿನ್ನ ತಿರುವೋಣದ ದಿನ ( ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ದಿವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ) ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ.

೧೦.ಪಾಶುರಮ್: “ಏಡುನಿಲತ್ತಿಲ್” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತೀಯಿಲ್ ಪೊಲಿಗಿನ್ಡ್ರ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಬಂದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ( ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ) ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್ನಾಲ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಉನ್ದನುಕ್ಕು ಅಡಿಯೋಮ್ ಎನ್ಡ್ರು ಎಳುತ್ತಪ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನಾಳೇ.
ಅಡಿಯೋಂಗಳ್ ಅಡಿಕ್ಕುಡಿಲ್
ವೀಡುಪ್ ಪೆಟ್ರು ಉಯ್ನದದು ಕಾಣ್.
ಶೆನ್ನಾಲ್ ತೋಟ್ರಿ ತಿರು ಮದುರೈಯುಳ್ ಶಿಲೈ ಕುನಿತ್ತು
ಐ್ನದಲೆಯ ಪೈನ್ನಾಗತ್ ತ್ತಲೈ ಪಾಯ್ನದವನೇ, ಉನ್ನೈಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುದುಮೇ.

“ಓ ದೇವನೇ! ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ನಿನಗೆ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೈವಲ್ಯದಿದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು! ಶುಭ ದಿನ ಅವತರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನೇ,
ಮದುರೈಯಲ್ಲಿ(ಉತ್ತರ) ಕಂಸನು ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಮುರಿದವನೇ, ಸರ್ಪ ಕಾಳಿಯನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಐದು ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ!

೧೧.ಪಾಶುರಮ್. “ಅಂಡಕ್ಕುಲತ್ತುಕ್ಕು” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕರೆದು , “ನೈಯ್ಯಿಡೈ ನಲ್ಲದೋರ್” ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ವಳಕ್ ಒನ್ಡ್ರುಮ್ ಇಲ್ಲಾ
ಅಣಿಕೋಟ್ಟಿಯರ್ ಕೋನ್
ಅಭಿಮಾನತ್ತುಂಗನ್ ಶೆಲ್ವನೈ ಪೋಲ
ತಿರುಮಾಲೇ ನಾನುಮ್ ಉನಕ್ಕುಪ್ ಪಳವಡಿಯೇ.
ನಲ್ವಗೈಯಾಲ್ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾವೆಂಡ್ರು
ನಾಮಮ್ ಪಲ ಪರವಿ.
ಪಲ್ವಗೈಯಾಲುಮ್ ಪವಿತ್ತಿರನೇ ,ಉನ್ನೈಪ್ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೂರುವನೇ.

ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯೇ! ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದಿದ್ದ, ದೋಷರಹಿತರಾದ, ತಿರುಕೋಟ್ಟಿಯೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ ಸೆಲ್ವ ನಂಬಿಯಂತೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ, ರೂಪ, ಗುಣಗಳು ಹಾಗು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಪಡಿಸುವನೇ, ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ (ಎಂಟು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳ ಮಂತ್ರ)ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

೧೩.ಪಾಶುರಮ್ : ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಭಂಧದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈಭವೀಕರಿಸುವವರು, ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ( ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು) ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಲ್ಲಾಂಡೆನ್ಡ್ರು ಪವಿತ್ತಿರನೈ ಪರಮೇಟ್ಟಿಯೈ
ಶಾರ್ಂಮ್ ಎನ್ನುಮ್ ವಿಲ್ಲಾಂಡಾನ್ ತನ್ನೈ
ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತನ್ ವಿರುಮ್ಬಿಯ ಶೊಲ್
ನಲ್ ಆಂಡೆನ್ಡ್ರು ನವಿನ್ಡ್ರು ಉರೈಪ್ಪಾರ್
ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎನ್ಡ್ರು
ಪಲ್ಲಾಂಡುಮ್ ಪರಮಾತ್ಮನೈ
ಚೂಳ್ನದು ಇರುನ್ದು ಏತ್ತುವರ್ ಪಲ್ಲಾಂಡೇ!

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತನ್(ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್) , ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಸಿಸುವ, ತನ್ನ ಶಾರಂಗ ಧನುಷನ್ನು ಆಳುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಬಂಧ ವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು, ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ , ಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡುತ್ತಾ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಧೀರ್ಗ ಕಾಲ ಇರಲಿ) ಎಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರೂಪ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ
ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppallandu-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

तिरुप्पल्लाण्डु – सरल व्याख्या

Published by:

।।श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते वरवरमुनये नमः।।

मुदलायिरम्

pallandu

श्री मणवाळ मामुनिगळ् ने अपनी उपदेश रत्नमालै के १९ वे पाशुर में तिरुप्पल्लाण्डु की महत्ता बहुत ही सुन्दर ढंग से समझायी है।

पशुराम    १९ .

कोदिलवाम् आळ्वार्गळ् कूऱु कलैक्केल्लाम्

आदि तिरुप्पल्लाण्डु आनदुवुम् – वेदत्तुक्कु।

ओम् एन्नुम्म् अदुपोल् उळ्ळदुक्केळ्ळाम् सुरुक्काय्त्

तान् मन्गलम् आनदाल्।।

श्री मणवाळ मामुनिगळ्, यहाँ दृढ़ मत प्रस्तुत कर रहे है की, वेद गायन के पहले , जिस तरह वेदों का सार प्रणव है , ठीक उसी तरह दिव्य प्रबंधं का सर तिरुपल्लाण्डु माना जाता है। इसी लिये तिरुपल्लाण्डु का अनुसंधान दिव्य प्रबंधं के प्ररंभ में किया जाता है।

पाण्ड्य राजा वल्लभदेव के दरबार में शास्त्रार्थ में भगवान श्रीमन्नारायण की सर्वोच्चता, प्रभुत्व स्थापित करने के बाद, राजा ने पेरिय आळ्वार के सम्मान में उन्हें ,गज पर आरूढ़ करवाकर नगर भ्रमण करवाये। अपने भक्त आळ्वार संत का यह सम्मान देखने स्वयं भगवान देवियों के साथ गरुडारुढ़ हो आ गये। आळ्वार संत भगवान को श्रीवैकुण्ठ को छोड़, इस चराचर जगत में आया देख, भगवान श्रीमन्नारायण के कुशल मंगल के लिये चिंतित हो गये, अपनी उसी अवस्था में प्रभु श्रीमन्नारायण को इस चराचर जगत में कोई तकलीफ न हो इसके लिये मंगलाशासन में,  गुणानुवाद में, यह प्रबंध गा उठे, इन्ही प्रबंधों के समूह, तिरुपल्लाण्डु कहलाये।इस तरह पेरिया आळ्वार ने स्वयं भी नारायण का गुणानुवाद करते हुये, इस भौतिक संसार वासियों से भी भगवद गुणानुवाद करवया।

इस तिरुपल्लाण्डु की सरल व्याख्या स्वामी पेरियावाचन पिल्लै द्वारा की गयी व्यख्या पर आधारित है। 

तनियन् 

गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेशान्

नरपतिपरीकृलप्तम् शुल्कमादातु कामः।  

श्वसुरममरवन्द्यम् रन्गनाथस्यसाक्शात्

द्विजकुल तिलकम् तम् विष्णुचित्तम् नमामि ।।

पेरियाळ्वार, जिन्हें विष्णुचित्त स्वामीजी के नाम से भी जाना जाता है, ये आळ्वार संत किसी आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए थे, इन्हें तो स्वयं तिरुमाल (भगवान) ने ही वेदांत ज्ञान और भक्ति समर्पण प्रदान किया था।

एक बार पांड्या राजा वल्लभदेव ने अपने दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता रखी और जीतने वाले को पुरस्कार में स्वर्ण की मोहरें देने की घोषणा भी की। पेरियाळ्वार जो श्रीविल्लिपुत्तूर में भगवान वटपत्रशायि के पुष्प सेवा में अपना कैंङ्कर्य देते थे, इस प्रतियोगिता की बात सुन अपने मन में यह आशय किए की, अगर यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो जाए तो वे भगवान वटपत्रशायि के मंदिर में सुधार का कार्य करवाएँगे। भक्त का आशय देख रात्रि स्वप्न में भगवान ने उन्हें आदेश दे दिया, पेरियाळ्वार भगवत आज्ञा पाकर, शास्त्रार्थ के लिए पांड्या राजा वल्लभदेव के दरबार में पहुँचे। विद्वानों की इस सभा में, वेदों के उद्घोष से भगवान श्रीमन्नारायण का परत्व स्थापित कर इस प्रतियोगिता को जीतकर, पुरस्कार स्वरुप स्वर्ण मोहरें प्राप्त किए। यही नहीं, आळ्वार संत ने अपनी पालित पुत्री देवी आण्डाळ का विवाह भी श्रीरंगम में भगवान रंगनाथजी के साथ संपन्न करवाया, जिससे नित्यसूरी ने इन्हें श्रद्धा से “श्री रंगनाथ श्वशुर” कहकर बुलाया। पेरियाळ्वार वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण कुल में सर्वोच्च हैं।

“मिन्नार् तडमदिळ् सूळ् विल्लिपुत्तूर् एन्ऱु ओरुकाल्

सोन्नर् कळऱ्कमलम् सूडिनोम् – मुन्नाळ्

किळयऱुत्तान् एन्ऱुरैत्तोम् कीळ्मैयिनिल् सेरुम्

वळियऱुत्तोम् नेन्जमे वन्दु।।“

हे मन! चलो हम उन महानुभावों की चरणवंदना करते हैं, जो श्रीविल्लिपुत्तूर का गुणगान करते हैं, वह श्रीविल्लिपुत्तूर जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें रौशनी सी चमकती हैं, वह श्रीविल्लिपुत्तूर जो हमारे माथे की मुकुट मणि है, जो पेरियाळ्वार की बातें करके हमें उनका यह स्मरण कराती है, उनका वह कार्य- पांड्य राजा के दरबार में जाकर शास्त्रार्थ में विजय होना, और जिनके हाथों में पुरस्कार का स्वर्ण मुद्राओं की थैली स्वयं आकर गिर गई।

“पाण्डियन् कोण्डाडप् पट्टर्पिरान् वन्दान् एन्ऱु

ईण्डिय सन्गम् एडुत्तूद – वेण्डिय

वेदन्गळ् ओदि विरैन्दु किळियऱुत्तान्

पादन्गळ् यामुडैय पऱ्ऱु।।“

पांड्या राजा वल्लभदेव भी पेरिय आळ्वार की बहुत प्रंशंसा करते हैं, सारे दरबारी, दरबार में शंखनाद कर कहते हैं, भट्टरपिरान ने भरे दरबार में वेदों के प्रमाण देते हुए भगवान श्रीमन्नारायण के परत्व को स्थापित किया है, ऐसे भट्टरपिरान के चरण ही हमारा आश्रय स्थान है।

********

प्रथम पाशुर:

पहले पाशुर में,  पेरिया आळ्वार जैसे ही अपनी शोभा यात्रा में एम्पेरुमान को उभय देवियों के साथ अपने सुन्दर रूप संपन्न मंगल विग्रह के गरुडारुढ़ दर्शन करते है, उन्हें इस मृत्युलोक में आया देख, आळ्वार संत भगवान के सुन्दर सुकोमल चरणों की हलकी लालिमा भरे चरण देखते ही, उनके मन में आशंका आति है की कहीं भगवान को इस संसार की दृष्टी न लग जाये , वह भगवान के विजय गीत गाने शुरू कर देते है, जैसे एम्पेरुमान चिरंजीवी रहे।   

पल्लाण्डु पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु

पल कोडि नूऱायिरम्

मल्लाण्ड तिन् तोळ् मणिवण्णा उन्

सेवडि सेव्वि तिरुक्काप्पु ।।

हे भगवान! मजबूत दिव्य कंधे हैं आपके, आप विशाल भुजा धारी हो, मल्लों का संहार करने वाले हो, आप बादलों के वर्ण वाले हो, आपके सुकोमल चरण, नवजात शिशु के चरणों की भाँति हलकी लालिमा लिए हुए हैं, यह सदा सुरक्षित रहे। यहाँ इस पाशुर में आळ्वार संत युगों युगों तक भगवान के चिरंजीवी होने का मंगलाशासन करते हैं।

द्वितीय पाशुर:

दूसरे पाशुर में आळ्वार संत एम्पेरुमान (भगवान) की परमपद (नित्यविभूति) और चराचर संसार (लीला विभूति)  में सर्वोच्च स्थान का वर्णन कर रहे है।

अडियोमोडुम् निन्नोडुम् पिरिविन्ऱि आयिरम् पल्लाण्डु

वडिवाय् निन् वलमार्बिनिल् वाल्गिन्ऱ मन्गैयुम् पल्लाण्डु

वडिवार् सोदि वलत्तुऱैयुम् सुडरालियुम् पल्लाण्डु

पडै पोर् पुक्कु मुलन्गुम् अप्पान्चसन्नियमुम् पल्लाण्डे।।

आपका और अकिंचन का सेवक और मालिक का रिश्ता सदा ऐसे ही बना रहे। पेरिय पिराट्टी (माता महालक्ष्मी) अतुलनीय रूपलावण्य से परिपूर्ण, सारे आभूषणों से शृंगारित आपके दाहिने वक्षस्थल पर सदा विराजित रहे। आपके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्रराज सदा सुशोभित रहे। आपके बायें हाथ में पाञ्चजन्य शंख, जिसकी ध्वनि से रणक्षेत्र में आपके शत्रुओं में कंप कंपी मच, उनका नाश हो जाता है, सदा शोभायमान रहे। यहाँ आळ्वार संत भागवतों के सम्बोधन से संसार को इंगित कर रहे हैं, और माता लक्ष्मीजी, शंख चक्र के सम्बोधन से परमपद को इंगित कर रहे हैं।

तीसरा पाशुर:

अपने तीसरे पाशुर से पाशुर से तीन पाशुरों तक पेरिया आळ्वार उन भागवतों का आह्वान कर रहे , जो इस चराचर जगत में भगवद अनुभव कर प्रसन्न रहना चाहते है, उन भागवतों को आह्वान कर रहे है जो कैवल्य गुणानुभव करना कहते है , उन भागवतों को आवाज़ दे रहे है जो श्री भगवन का कैंकर्य करने की इच्छा रखते है। इन सब्भी भागवतों को अपने साथ इस भगवद गुणगान में साथ रहने के लिये आमंत्रित कर रहे है।

वाळापट्टु निन्ऱीर् उळ्ळीरेल् वन्दु मण्णूम् मणमुम् कोण्मिन्

कूळाट्पट्टु निन्ऱीर्गळै एन्गळ् कुळुविनिल् पुगुदलुट्टोम्

एळाट्कालुम् पळिप्पु इलोम् नान्गळ् इराक्कदर् वाळ् इलन्गै

पाळाळ् आगप् पडै पोरुदानुक्कु पल्लाण्डु कूरुदुमे

आळ्वार संत यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम भगवद सेवा रूपी अमूल्य निधि पाना चाहते हो, तो जल्दी आओ, भगवद उत्सव हेतु मिट्टी खोद के भूमि तैयार करो, यहाँ कोई भी सेवा करने हेतु तत्पर रहो, हम यहाँ सिर्फ प्रसाद पाने वाले भागवतों को नहीं बुला रहे, कई पीढ़ियों से हम बिना कोई त्रुटि के, सिवाय भगवद सेवा के, और कोई इच्छा नहीं रखी। हम यहाँ उन भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, जो अपना धनुष लेकर लंका में रह रहे राक्षसों से युद्ध किए, तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ।

चतुर्थ पाशुर:

चतुर्थ पाशुर इसमें आळ्वार संत यहाँ भगवद कैंकर्य में रत महानुभावों के कैंकर्य से संतुष्टि नहीं पाकर, उन भागवतों को आमंत्रित कर रहे है, जो स्वयं आत्मानुभव करना चाहते है, आळ्वार संत इच्छा रखते है की भगवद कैंकर्य निधि की इच्छा रखने वाले, और स्वयं आत्मानुभव करने वाले भी भगवद गुणानुवाद में सम्मिलित होने चाहिये, आळ्वार संत कहते है की जो इस संसार में धन पाने में अनुरक्त है, वह कोई समय  कभी भी भगवद सेवा में अनुरक्त हो सकते है, पर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कैवलयार्थी जो सिर्फ आत्मानुभव में ही रहते है, आळ्वार संत उन्हें पहले बुला रहे है।

एडु निलत्तिल् इडुवदन् मुन्नम् वन्दु एन्गळ् कुळाम् पुगुन्दु

कूडुम् मनम् उडैयीर्गळ् वरम्बोळि वन्दु ओल्लैक् कूडुमिनो

नाडु नगरमुम् नन्गु अऱिय नमो नारायणाय एन्ऱु

पाडुम् मनम् उडैप् पत्तरुळ्ळीर् वन्दु पल्लाण्डु कूऱुमिने

आळ्वार संत इस पाशुर में, आत्मानुभव करने वाले भागवतों से कह रहे हैं, आप सब की भगवद गुणानुवाद में रुचि हो तो, भौतिक शरीर छूटने से पहले हमारे साथ मिलकर भगवद गुणानुवाद करो, अगर आपको दिव्य मंत्र के जपने के प्रति निष्ठा हो तो, अष्टाक्षर मंत्र जो श्रीमन्नारायण की महिमामंडन करता है, जिसके जपने से गाँव के साधारण मनुष्य या शहर में वासित विद्वान भी एम्पेरुमान की दिव्यता को पहचानते हैं, आओ हमारे साथ भगवान श्रीमन्नारायण का गुणानुवाद करो।

पंचम पाशुर:

इस पंचम पाशुर में, आळ्वार संत उन भागवतों को आह्वान कर रहे है, जो इस चराचर जगत की भव्यता में अनुरक्त है।

अण्डक्कुलत्तुक्कु अदिपदियागि असुरर् इराक्कदरै

इण्डैक्कुलत्तै एडुत्तुक् कळैन्द इरुडीकेसन् तनक्कु

तोण्डक्कुलत्तिल् उळ्ळीर् वन्दु अडि तोळुदु आयिर नामम् सोल्लिप्

पण्डैक्कुलत्तैत् तविर्न्दु पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु एन्मिने

आळ्वार संत यहाँ कहते हैं की हम उस समूह में हैं जिसमें भगवान ऋषिकेश, जो दैत्य कुलों के नियंत्रक हैं, जो दैत्यों के समूल संहारक हैं, ऐसे भगवान के दासत्व भाव से परिपूर्ण है। आप भी हमारे समूह में सम्मिलित हो जाइए, भगवान श्रीमन्नारायण के श्रीचरणों की शरणागति कर उनके सहस्त्र नामों को उच्चार कर मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र – जिसमें जीव इस चराचर जगत में आकर पुनः भगवान से अन्यान्य भौतिक साधनों को माँग, उसी में अनुरक्त होकर भगवान को ही भूल जाता है – उससे मुक्त हो जाइए, और प्राप्त साधनों के लिए भगवद गुणानुवाद कीजिए।

षष्टम पाशुर 

इस पाशुर में आळ्वार संत तीनो प्रकार के भागवत समूह का आह्वान कर रहे है , इस तरह सभी भागवत समूह आकर आळ्वार संत के साथ भगवद गुणानुवाद में सम्मिलित होते है। इसमें वाळाट्पट्टु  (तृतीय पाशुर)  में आह्वानित भागवत जो भगवान का कैंकर्य करने के इच्छुक है, वह अपने कार्य करने की रुपरेखा और उसे संपन्न करने की अपनी प्रवीणता बतला रहे है जिसे आळ्वार संत स्वीकार कर लेते है।    .

एन्दै तन्दै तन्दै तन्दै तम् मूत्तप्पन् एळ्पडिगाल् तोडन्गि

वन्दु वळि वळि आट्चेय्गिन्ऱोम् तिरुवोणत्तिरुविळविल्

अन्दियम् पोदिल् अरियुरुवागि अरियै अळित्तवनै

पन्दनै तीरप् पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु एन्ऱु पाडुदुमे

पिछले सात पीढ़ियों से, मैं और मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, वेदों में वर्णन किए अनुसार उन सुन्दर भगवान नृसिंह (जिनका सिर सिंह का है और बाकि धड़ मानव सा है) जिन्होंने, अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसा स्वरुप धर, दैत्य हिरण्य का संहार किया था। भगवान को इस दैत्य के संहार में जो भी थकान हुई है, उसे दूर करने हम भगवन के गुणानुवाद कर रहे हैं।

सप्तम पाशुर 

इस सप्तम पाशुर में आळ्वार संत उन कैवलयार्थी भागवतों को अपने संग स्वीकार कर रहे है, जो एडु निलत्तिल् (चतुर्थ पाशुर) में आळ्वार संत के साथ जुड़े थे। आह्वानित भागवत, अपने कार्य करने की रुपरेखा और उसे संपन्न करने की अपनी प्रवीणता बतला रहे है जिसे आळ्वार संत स्वीकार कर लेते है।

तीयिल् पोलिगिन्ऱ सेन्जुडर् आळि तिगळ् तिरुच्चक्करत्तिन्

कोयिल् पोऱियाले ओऱ्ऱुण्डु निन्ऱु कुडि कुडि आट् सेय्गिन्ऱोम्

मायप् पोरुपडै वाणनै आयिरम् तोळुम् पोळि कुरुदि

पायच् चुळऱ्ऱिय आळि वल्लानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

अपने बाहु मूल पर लाली लिये हुए वैभवपूर्ण चक्रांकन को देख, जो अग्नि से भी ज्यादा प्रकाशमान लग रहा है, उसका गौरव महसूस कर हम सभी आपका कैंकर्य करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ हमारी अगली पीढ़ियाँ भी आपके कैंङ्कर्य में सम्मिलित रहेंगी। हम उन सुदर्शन चक्र धारी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं जिन्होंने बाणासुर के सहस्त्र बाहु को काट दिए थे, जिससे उसके बाहुओं से रक्त की बाढ़ सी आ गई थी।

अष्टम पाशुर 

आळ्वार संत इस पाशुर में ऐश्वर्यार्थी (धन की कामना करने वाले) भागवतों को जो अण्डक्कुलत्तुक्कु (पांचवे पाशुर) में आळ्वार संत के साथ भगवद गुणानुवाद के लिये संग आये थे को स्वीकार कर रहे है। 

नेय्यिडै नल्ल्लदोर् सोऱुम् नियतमुम् अत्ताणिच् चेवगमुम्

कै अडैक्कायुम् कळुत्तुक्कुप् पूणोडु कादुक्कुक् कुण्डलमुम्

मेय्यिड नल्लदोर् सान्दमुम् तन्दु एन्नै वेळ्ळुयिर् आक्कवल्ल

पैयुडै नागप् पगैक्कोडियानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुवने 

(इस पाशुर में ऐश्वर्यार्थी कह रहे हैं) हम उन एम्पेरुमान का गुणानुवाद करते है, जो हमें शुद्ध स्वादिष्ट, घी से तर प्रसाद पवाते हैं (आराधना में निवेदित किया हुआ नैवैद्य), जिनकी एकांत सेवा में निवेदित किए ताम्बूल (पान, सुपारी और पोदीना), गले के लिए कंठ हार, कर्ण में धारण करने कुण्डल, स्वास्थ्य के लिए उपकारी चन्दन का लेप, अडियेन को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले वह भगवान जिनकी ध्वजा पर सर्पों के शत्रु गरुड़जी विराजमान हैं।

नवम पाशुर 

इस नवम पाशुर में आळ्वार संत ने वाळाट्पट्टु (तीसरे पाशुर) में जिन भागवतों को आमंत्रित किये थे, और जो छठवे पाशुर एन्दै तन्दै. में आळ्वार संत ने जिन्हे स्वीकार किया, यह सभी भागवत मिलकर एम्पेरुमान का गुणानुवाद कर रहे है।

उडुत्तुक् कळैन्द निन् पीदग आडै उडुत्तुक् कलत्तदुण्डु

तोडुत्त तुळाय् मलर् सूडिक्कळैन्दन सूडुम् इत्तोण्डगळोम्

विडुत्त तिसैक् करुमम् तिरुत्तित् तिरुवोणत् तिरुविळविल्

पडुत्त पैन्नागणैप् पळ्ळि कोण्डानुक्कुप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

यहाँ आळ्वार संत सभी भागवतों के साथ मिलकर कह रहे हैं, हे भगवान! हम आपके सेवक हैं, हम आपके धारण किए हुए कटिवस्त्र धारणकर, आपके निर्माल्य की तुलसीमाला धारणकर, आपको ही निवेदित नैवैद्य का उच्छिष्ट प्रसाद पाएँगे, हम अपने फन फैलाये शेषजी की शैया पर शयन कर रहे भगवान श्रीमन्नारायण, आपके हर कार्य को चहुँ दिशाओं में शेषजी पूर्ण कर देते हैं, ऐसे एम्पेरुमान के गुणानुवाद आपके मंगल तिरु नक्षत्र तिरुवोणम (श्रावण) नक्षत्र पर करेंगे।

दशम पाशुर

इस पाशुर में आळ्वार संत उन कैवलयार्थी आत्मानुभव करने वाले भागवत, जिनको आळ्वार संत ने  एडु निलत्तिल् (चतुर्थ पाशुर) में आमंत्रित किये थे, और जो तीयिल् पोलिगिन्ऱ पासुरम्. (सप्तम पाशुर) में स्वीकारे गये, के संग भगवान के गुणानुवाद कर रहे है।

एन्नाळ् एम्पेरुमान् उन् तनक्कु अडियोम् एन्ऱु एळुत्तुप्पट्ट

अन्नाळे अडियोन्गळ् अडिक्कुडिल् वीडु पेऱ्ऱु उय्न्ददु काण्

सेन्नाळ् तोऱ्ऱीत् तिरु मदुरैयुळ् सिलै कुनित्तु ऐन्दलैय

पैन्नागत् तलैप् पाय्न्दवने उन्नैप् पल्लाण्डु कूऱुदुमे

हे भगवान, हमने जबसे आपके कैंङ्कर्य में, आपकी सेवा में स्वयं को समर्पित किया है, तब से हमारा वंश आत्मानुभव के सुख से ऊँचा उठ गया है, हे कृष्ण! आपका शुभ मंगल दिवस में आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने मथुरा में कंस के खेल उत्सव में धनुष को तोड़ दिया था ,जो कालिया दाह में कूद कर कालिया नाग के फनों पर नृत्य किए थे, हम सब मिलकर आपके ही गुणगान के गीत गाएँगे।

एकादश पाशुर

इस एकादश पाशुर में आळ्वार संत ऐश्वर्यार्थी भागवतों, जिनको संत ने अण्डक्कुलत्तुक्कु (पांचवे पाशुर) में आमंत्रित किये थे और जो “नेय्यिडै” अष्टम पाशुर में संग होते है। 

अल्वळक्कु ओन्ऱुम् इल्ला अणि कोट्टियर् कोन् अबिमानतुन्गन्

सेल्वनैप्पोल तिरुमाले नानुम् उनक्कुप् पळवडियेन्

नल्वगैयाल् नमो नारायणा एन्ऱु नामम् पल परवि

पल् वगैयालुम् पवित्तिरने उन्नैप् पल्लाण्डु कूऱुवने

हे लक्ष्मीरमण, आप तिरुकोष्टियुर में विराजित सेल्वनम्बि की तरह हैं, तिरुकोष्टियुर वासियों के नेता हैं, संसार में एक रत्न की तरह हैं; जो आपके दास्य स्वरुप में सम्मानीय है, यह दास भी, युगों युगों से आप ही का सेवक है, हे भगवान! आप अपने मूल स्वभाव गुण रूप से सबको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, यह दास भी आपके अष्टाक्षर मंत्र से आपका ध्यान करेगा और सहस्त्रनाम संकीर्तन करेगा।

द्वादश पाशुर 

तिरु पल्लाण्डु के इस अंतिम पाशुर में, आळ्वार संत बतला रहे है की जो भी भागवत इस प्रबंध से भगवान् को,  समर्पित भाव से, भगवान का मुखोल्लास कर गुणगान करेंगे, निश्चित ही एम्पेरुमान की प्रीती पाकर, काल चक्र के अंत तक सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, इसके साथ ही आळ्वार संत ने इस प्रबंध को पूर्ण किये है। 

पल्लाण्डु एन्ऱु पवित्तिर्नैप् परमेट्टियैच् चार्न्गम् एन्नुम्

विल् आण्डान् तन्नै विल्लिपुत्तूर् विट्टुचित्तन् विरुम्बिय सोल्

नल् आण्डेन्ऱु नविन्ऱु उरैप्पार् नमो नारायणाय एन्ऱु

पल्लाण्डुम् परमात्मनैच् चूळ्न्दिरुन्दु एत्तुवर् पल्लाण्डे

यह द्वादश प्रबंध यह कह रहा है, यह प्रबंध विष्णुचित्त (पेरिय आळ्वार), जिनका प्राकट्य श्रीविल्लिपुत्तूर में हुआ, जो भगवान श्रीमन्नारायण के धनुष के अंश हैं, जो सदा परमपद (श्रीवैकुण्ठ) में विराजते हैं, जिनकी सदा यह अभिलाषा रहती है की एम्पेरुमान का सदा मंगल हो, भागवतों को सदा अनुकूल समय जान कर, अष्टाक्षर मंत्र का ध्यान करते हुए, सदा भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा करते हुए, उनका मंगल, पल्लाण्डु (भगवान जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक सदा अनुकूल रहे, सुखी रहे ) गाना चाहिए।

अडियेन श्याम सुन्दर रामानुज दास

आधार: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppallandu-simple/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – padhinAngAm thirumozhi – patti mEyndhOr

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< padhinmUnRAm thirumozhi

In thiruppAvai, ANdAL had established prApyam (end benefit) and prApakam (means to achieve it). Since she did not get the end benefit then itself, she became perplexed and in nAchchiyAr thirumozhi, fell at the feet of kAman (deity for love) initially. After that, she went for the early morning bath (paninIrAttam); tried her hand at completing the circle for finding if her wish would get fulfilled; heard the words of cuckoo; desired to see emperumAn in person but since it did not fructify, enjoyed him in her dreams, sustaining herself; enquired from SrI pAnchajanyAzhwAn about the divine nectar of emperumAn’s divine mouth; enquired about emperumAn with clouds, sent those clouds as messenger to him; became sorrowful after seeing that flowers which were blossoming, reminded her of emperumAn, told how they tortured her; reminisced on how she was born as a girl, and still not finding emperumAn, she consoled herself that he will come for the sake of periyAzhwAr, felt sorrowful since he didn’t come even for that; prayed to those who were nearby to somehow take her to places where he dwelt; asked them to bring articles such as vestment, garland etc to sustain herself; even then emperumAn did not come.

Though she was born in the prapanna kulam (clan of those who had surrendered to emperumAn) the reason for her condition is her excessive affection for emperumAn. emperumAn was also waiting for her to attain the state of paramabhakthi (existing if united with emperumAn and perishing if separated). She too, like nammAzhwAr, is aiming to attain emperumAn even if she has to compel him. Due to the overflowing of this sorrow, she is mercifully saying in this padhigam “kaNdIrE” (as if one person is asking a query) and “kaNdOmE” (as if the other person is responding).

Looking at her attempts, can we say that she is trying means other than emperumAn to attain him? No, we cannot say that. This condition of hers has resulted only because of her excessive love for emperumAn, the great quality of emperumAn and her inability to bear the separation from him; she has not done these acts [mentioned in the first paragraph] as an attempt to follow other means. That will not align with her svarUpam (basic nature). Those who are thinking of emperumAn as the means will never think of other means.

First pAsuram. Leaving aside his experience in paramapadham, he incarnated here so that he could enjoy the excessive butter in SrI gOkulam and marry nappinnaip pirAtti. In line with his desire, he roamed around vrundhAvanam (brindhAvan) and attained greatness.

patti mEyndhOr kArERu baladhEvaRku Or kIzhk kanRAy
ittIrittu viLaiyAdi ingE pOdhak kaNdIrE?
ittamAna pasukkaLai inidhu maRiththu nIrUtti
vittuk koNdu viLaiyAda virundhAvanaththE kaNdOmE

kaNNan, who was unique and like a black colured bull, used to roam around all the places without any restraint. He was the unique, obedient younger brother of baladhEvan (balarAman). He used to carry out various activities as a channel for his happiness and playing. Have you seen those? We have seen kaNNan in vrundhAvanam, calling out his favourite cows  by their sweet names, taking them to drink water, letting them to graze  and playing.

Second pAsuram. She says that they had seen him wearing the vanamAlai vaijayanthi (divine garland) and playing with his friends in vrundhAvanam.

anunga ennaip pirivu seydhu AyarpAdi kavarndhuNNum
kuNungu nARik kuttERRai gOvarththananaik kaNdIrE?
kaNangaLOdu minmEgam kalandhArpOla vanamAlai
minunga ninRu viLaiyAda virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen kaNNan who separated from me such that I became sorrowful, seizing SrI gOkulam and enjoying, having the smell of butter all over him, looking like a young bull and nourishing the cows well? We have seen him, playing with his friends in vrundhAvanam with the whitish vanamAlai [divine garland] on his blackish divine form, similar to lightning and cloud appearing together.

Third pAsuram. She says that they saw kaNNan in vrundhAvanam, with garudAzhwAr spreading his wings [in the sky] as an umbrella for him and carrying out kainkaryam.

mAlAyp piRandha nambiyai mAlE seyyum maNALanai
ElAp poygaL uraippAnai ingE pOdhak kaNdIrE?
mElAl parandha veyil kAppAn vinadhai siRuvan siRagennum
mElAppin kIzh varuvAnai virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen around this place kaNNan who incarnated with the affection towards cowherd girls as his divine form, who is the affectionate bridegroom and who tells ill-fitting lies? We have seen emperumAn in vrundhAvanam with garuda spreading his wings in the sky like a canopy such that the scorching rays from sun do not fall on the dark divine form of kaNNan.

Fourth pAsuram. She enjoys emperumAn looking like a splendrous elephant calf.

kArththaN kamalakkaN ennum nedungayiRu paduththi ennai
Irththuk koNdu viLaiyAdum Isan thannaik kaNdIrE?
pOrththa muththin kuppAyap pugarmAl yAnaik kanRE pOl
vErththu ninRu viLaiyAda virundhAvanaththE kaNdOmE

emperumAn has his divine eyes which are like cool lotus flowers, which have blossomed on dark clouds. Have you seen sarvESvaran emperumAn who, with those eyes which are like a long rope, ensnared me, pulling my heart towards him and playing? We have seen him in vrundhAvanam, like a huge elephant calf which has a covering made of pearls, has radiance and is playing with perspiration all over the body [she is equating the droplets of perspiration to a covering made of pearls]

Fifth pAsuram. She says that emperumAn donning his divine pIthAmbaram (yellow coloured vestment) was roaming in the street, like a little dark cloud with a streak of lightning across it.

mAdhavan en maNiyinai valaiyil pizhaiththa panRi pOl
Edhum onRum koLaththArA Isan thannaik kaNdIrE?
pIdhaga Adai udai thAzhap perungAr mEgak kanRE pOl
vIdhiyAra varuvnai virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen the great sarvESvaran who is the consort of SrI mahAlakshmi, being very sweet like a bluish gem for me, being proud like a boar which has escaped from a net, not giving away anything which is in his possession to anyone? We have seen emperumAn in vrundhAvanam with his divine yellow coloured vestment hanging low splendrously, dark and stout like a small cloud, mercifully filling up the street.

Sixth pAsuram. She says that they had seen him with his black divine form with reddish effulgence, similar to the sun rising from udhayagiri (mountain from where sun rises).

dharumam aRiyAk kuRumbanaith than kaich chArngam adhuvE pOl
puruva vattam azhagiya poruthamiliyaik kaNdIrE?
uruvu kariyadhAy mugam seydhAy udhayap paruppadhaththin mEl
viriyum kadhirE pOlvAnai virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen emperumAn who does not know an entity called mercy, who is constantly engaged in doing mischiefs, who is beautifully decorated with his divine eye brows looking like the bow SArnga which is on his hand, and who does not exist in congruence with his followers? We have seen him at vrundhAvanam who looks like the sun coming out of the mountain over which it rises, since he has reddish effulgence on his dark divine form.

Seventh pAsuram. She says that they have seen emperumAn coming amidst his friends in virundhAvanam, just like ether which is together with its gathering of stars.

poruththam udaiya nambiyaip puRam pOl uLLum kariyAnai
karuththaip pizhaiththu ninRa akkarumA mugilaik kaNdIrE?
aruththith thArA kaNangaLAl Arap perugu vAnam pOl
viruththam peridhAy varuvAnai virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen kaNNan who is an apt swAmy (lord), who has his heart too darkened like his divine form [does not have any mercy], who is different from my thoughts and who is like a black, huge cloud? We have seen that emperumAn who is in a large crowd with his friends, just like the sky which is full of stars which are desired by those who are desirous of worldly pleasures, at vrundhAvanam.

Eighth pAsuram. She says that they have seen emperumAn with his beautiful tresses shining on his divine shoulders, and playing.

veLiya sangu onRu udaiyAnaip pIdhaga Adai udaiyAnai
aLi nangudaiya thirumAlai AzhiyAnaik kaNdIrE?
kaLi vaNdu engum kalandhARpoL kamazh pUnguzhalgaL thadandhOL mEl
miLira ninRu viLaiyAda virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen kaNNan, who has the whitish, incomparable SrI pAnchajanyam (divine conch), having the divine yellow coloured vestment, having mercy, having the divine disc and being the consort of SrI mahAlakshmi? We have seen him at vrundhAvanam with his beautiful tresses which are fragrant as if beetles, which are joyous having drunk honey, have spread on all the sides, hanging splendrously on his divine shoulders.

Ninth pAsauram. She says that they have seen emperumAn who was hunting demons in forests, in vrundhAvanam.

nAttaip padai enRu ayan mudhaLAth thandha naLir mAmalar undhi
vIttaip paNNi viLaiyAdum vimalan thannaik kaNdIrE?
kAttai nAdith thEnuganum kaLiRum puLLum udan madiya
vEttai Adi varuvAnai virundhAvanaththE kaNdOmE

Have you seen the puritan emperumAn, who created the residence of navel with the huge flower, asking prajApathis (those who created the world) such as brahmA, telling them “Create the worlds” and who enjoyed the juice of playing? We have seen kaNNan, who hunted down the demon dhEnukan, the elephant, kuvalayApIdam and the demon bakAsuran [in the form of stork] in forests such that they got killed instantanrously.

Tenth pAasuram. She completes the decad by saying the benefit for those who meditate on this padhigam always is that they will be with emperumAn inseparably, carrying out kainkaryam to him.

parundhAtkaLiRRukku aruL seydha paraman thannai pArin mEl
virundhAvanaththE kaNdamai vittuchiththan kOdhai sol
marundhAm enRu tham manaththE vaiththuk koNdu vAzhvArgaL
perundhAL udaiya pirAn adikkIzhp piriyAdhenRum iruppArE

These pAsurams have been mercifully composed by ANdAL who is the divine daughter of periyAzhwAr, about her having been able to worship the sarvESvaran, who had showered his grace on SrI gajEndhrAzhwAn (elephant) who has stout legs, at vrundhAvanam in this world. Those who meditate on these pAsurams in their minds as the antidote for the disease of birth, will get to carry out permanent kainkaryam at the great, divine feet of emperumAn, without separating ever.

*************

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-14-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – padhinmUnRAm thirumozhi – kaNNan ennum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< panniraNdAm thirumozhi

Those who saw her condition felt sorrowful and will not have the strength to take her anywhere. Even if they make huge efforts, she has to be mercifully carried in a mattress only. In this condition, she tells them “If you want to set right my condition, bring any material which is connected to emperumAn and by gently rubbing it on me, try and save my life”.

They ask her “Did you, who are fully engaged with emperumAn completely, really suffer? Could you suffer like this? Should you not, having surrendered to emperumAn, see the greatness of that clan [of those who surrendered]? If you do like this, should you not think of the blame which will entail him?” She responds saying “The words which you people are saying because blame should not come to our clan, are not appropriate to my present condition. If you have any thought of protecting me, get any object from him and gently rub it on me“.

First pAsuram. She tells them to bring the yellow colour vestment which has been donned on his divine hip and fan her with it such that her distress is relieved.

kaNNan ennum karum dheyvam kAtchi pazhagik kidappEnai
puNNil puLippu eydhArpOl puRam ninRu azhagu pEsAdhE
peNNin varuththam aRiyAdha perumAn araiyil pIdhaga
vaNNa Adai koNdu ennai vAttam thaNiya vIsIrE

Oh mothers! I am in the presence of kaNNan who is a dark, but an esteemed God. Instead of standing far from me and irritating me, just like adding salt to a wound by advising me, bring the divine yellow coloured vestment from the divine waist of kaNNa, who does not know the sorrows of a girl, and fan me with that such that this pain of separation disappears.

Second pAsuram. She tells them to remove the divine thuLasi garland which he had donned, and bedeck it on her tresses.

pAl Alilaiyil thuyil koNda paraman valaippattu irundhEnai
vElAl thunnam peydhAR pOl vENdiRRellAm pEsAdhE
kOlAl nirai mEyththu AyanAyk kudandhaik kidandha kudamAdi
neelAr thaNNam thuzhAyk koNdu en neRi men kuzhal mEl sUttIrE

I am caught in the web of that supreme entity who mercifully lay on the tender banyan leaf, as an infant who was in nursing stage. Stop speaking to me about whatever you people want to say, which appears like a spear piercing through me. Instead, bring the fresh, beautiful cool thuLasi garland from kaNNan who is reclining in thirukkudandhai (a divine abode) and who grazed cows with a stick which helped in that task, and bedeck that garland on my soft tresses.

Third pAsuram. Bring the vanamAlai (a divine garland) on his chest and roll it on my chest such that my chest which is blistered by the arrow of his glance becomes cooled.

kanjaik kAyndha karuvilli kadaikkaN ennum siRaik kOlAl
nenju Uduruva EvuNdu nilaiyum thaLarndhu naivEnai
anjEl ennAn avan oruvan avan mArvaNindha vanamAlai
vanjiyAdhE tharumAgil mArvil koNarndhu purattIrE

I am in disarray having been pierced by the glance like arrow, with wings, of kaNNan who annihilated kamsan and who has eye brows which are like a huge bow. That emperumAn, who is very much distinguished from all of us, is not telling me “Do not fear”. If that emperumAn would mercifully give, without deceiving, his vanamAlai, please bring it and roll it on my chest.

Fourth pAsuram. She tells them to make her imbibe the divine nectar of the consort of SrI mahAlakshmi, emperumAn’s divine lips and remove her tiredness.

ArE ulagaththu ARRuvAr? AyarpAdi kavarndhuNNum
kArERuzhakka uzhakkuNdu thaLarndhum muRindhum kidappEnai
ArAvamudham anaiyAn than amudha vAyil URiya
nIr thAn koNarndhu pularAmE parukki iLaippai nIkkirE

kaNNan is like a black bull who robbed the entire place of thiruvAyppAdi (SrI gOkulam) and enoys it to the hilt. Who is there in this world to comfort me who has been tortured by him, making me to be weakened and anguished? (When the mothers said “We are all here; what do you want?”) Bring me the juice which is like nectar from his divine mouth, which will never make one feel satiated however much one drinks, and make me drink that such that my body doesn’t wither away and remove my ennui.

Fifth pAsuram. She tells them “If I don’t get from his lips,the divine nectar which is meant for me, take droplets of his nectar which spray down when he plays on the flute and smear them on my face”.

azhilum thozhilum urukkAttAn anjEl enRAn avan oruvan
thazhuvi muzhuvip pugundhu ennaich chuRRich chuzhanRu pOgAnAl
thazhaiyin pozhil vAy niraip pinnE nedumAl Udhi varuginRa
kuzhalin thoLai vAy nIr koNdu kuLira mugaththuth thadavIrE

kaNNan is a great person who will not manifest his divine form, whether one cries out or worships him, and he will not say “Do not fear”. He has come here, surrounding me both in the front and in the back, hugging me tightly. Bring the droplets of water which spill from the holes of flute when kaNNan plays, standing behind cows in gardens which are like umbrellas made of peacock feathers. Smear those droplets of water on my face so that it becomes cool.

Sixth pAsuram. Bring at least the particles of soil from under the divine feet of that shameless kaNNan and smear them on my body such that I can sustain my life.

nadai onRillA ulagaththu nandhagOpan magan ennum
kodiya kadiya thirumAlAl kuLappuk kURu koLappattu
pudaiyum peyaragillEn yAn pOtkan midhiththa adippAttil
podiththAn koNarndhu pUsirgaL pOgA uyir en udambaiyE

In this world where all the boundaries have been crossed, I was tortured so much that I couldn’t move even a little bit, being absolutely powerless, because of SrIya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi) who goes by the name of son of SrI nandhagOpar, without any mercy and being selfish. Gather the powders of soil on which that shameless kaNNan’s divine feet had walked and apply them on my body from which the life has still not ebbed.

Seventh pAsuram. She tells them that even if he does not come to her on his own, if they could take her to him, that is acceptable and tells them to do it.

veRRik karuLak kodiyAn than mImIdhu AdA ulagaththu
veRRa veRidhE peRRa thAy vEmbEyAga vaLarththALE
kuRRamaRRa mulai thannaik kumaran kOlap paNaiththOLOdu
aRRa kuRRam avai thIra aNaiya amukkik kattIrE

In this world where the order of emperumAn, who has garuda as his victorious flag, cannot be crossed, yaSOdhA, who is his mother, has brought him up without any benefit for others, just like the bitter neem fruit. Bind my bosoms very firmly with that youthful emperumAn’s shoulders which are like the branches of a kaRpaga (wish-fulfilling) tree such that my bosoms which do not have any fault of liking someone else other than him, will have their fault of leaving me and existing exclusively for him, removed.

Eighth pAsuram. If I see him, who is boycotting me, I will uproot my useless bosoms and throw them on his chest, thus ridding me of my sorrows.

uLLE urugi naivEnai uLaLO ilaLO ennAdha
koLLai koLLik kuRumbanaik kOvarththananaik kaNdakkAl
koLLum payan onRu illAdha kongai thannaik kizhangOdum
aLLip paRiththittu avan mArvil eRindhu en azhalai thIrvEnE

He is not asking “Is she alive or is she dead?“ about me who is existing with my mind melted and wounded. He has taken away all my possessions. If I see that kaNNan who does evil things for me, I will uproot these useless bosoms and throw them at his chest, relieving me of my sorrows.

Ninth pAsuram. When people nearby told her to enjoy emperumAn who is her antharyAmi (residing inside her and controlling her), she says “I should enjoy him with this form; I do not wish to enjoy him in other means and in any other way”.

kommai mulaigaL idar thIrak kOvindhaRku Or kuRREval
immaip piRavi seyyAdhE inip pOych cheyyum thavam thAn en?
semmai udaiya thirumArvil sErththAnElum oru gyAnRu
meymmai solli mugam nOkki vidai thAn tharumEl miga nanRE

Instead of engaging in a private servitude for kaNNan with my well risen, stout bosoms in this birth itself, what is the purpose of going to another place and carrying out penance? If he hugs me with his affectionate, divine chest which is present only for embracing his followers, it will be good. If he looks at me one day and tells me truthfully “You are not needed for me” it will be even better.

Tenth pAsuram. She completes the decad by saying that those who learn this decad will experience only happiness, unlike her.

allal viLaiththa perumAnai Ayar pAdikku aNiviLakkai
villi pudhuvai nagar nambi vittuchiththan viyan kOdhai
villaith tholaiththa puruvaththAL vEtkai uRRu miga virumbum
sollaith thudhikka vallArgaL thunbak kadaluL thuvaLArE

ANdAL has eye brows which have defeated bow [in their beauty and curved appearance], has amazing qualities and is the divine daughter of periyAzhwAr who is the leader of SrIvillipuththUr. Those who are capable of singing these pAsurams compiled by her mercifully with insatiable love on kaNNan who had done lot of mischiefs in SrI gOkulam and become famous for that and who is like the auspicious lamp of SrI gOkulam, will not be sorrowful in the ocean of samsAram.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-13-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – panniraNdAm thirumozhi – maRRu irundhIrgatku

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< padhinonRAm thirumozhi

She believed the words of emperumAn that he will protect everyone. That did not fructify. She believed in her relationship with periyAzhwAr. That too did not yield the desired result. Thinking of all these, she became distressed. Since emperumAn is svathanthran (totally independent), she tried to attain him through her AchArya (teacher), periyAzhwAr. Since even that did not yield the desired result, she thought “emperumAn is svathanthran. If he does not protect his followers, his name will get sullied. Once he decides to protect someone, no one else can prevent that. Hence his svAthanthriyam (nature of being totally independent) itself would act as our means to get the benefit” and tries to go back to him again. Even though she was firm in this, since he did not come, she becomes anxious about what she should do. She does not have the patience to wait for him to come due to her excessive affection. Even if it is against her svarUpam (basic nature of dependence on emperumAn and carrying out service to him) she wants to reach him by any means and requests those who are near her “Please reach me to places such as north mathurA, dhwArakA etc where emperumAn dwells”.

First pAsuram. When she is told “”You should wait until emperumAn comes. There is no need to be anxious like this” she replies “There is no way for me to talk to you who do not understand my situation. I do not have the fortune to listen to your worlds”

maRRirundhIrgatku aRIyalAgA mAdhavan enbadhOr anbu thannai
uRRirundhEnukku uraippadhellAm UmaiyarOdu sevidar vArththai
peRRirundhALai ozhiyavE pOyp pErndhoru thAyil vaLarndha nambi
maRporundhAmaRkaLam adaindha madhuraip puRaththu ennai uyththidumin

Your situation is totally different from mine. Whatever you tell me, who has affection towards mAdhavan (consort of SrI mahAlakshmi) which you cannot comprehend, is wasteful just like a conversation between a dumb and deaf person. There is only one activity which you can perform. Take me to a place near mathurA where kaNNan (krishNa), who left his biological mother dhEvaki and grew up in the place of his foster mother yaSOdhA, and who reached the wrestling arena ahead of the wrestlers, lives.

Second pAsuram. “Whatever it may be, your going after him like this will earn him a bad name; should you not protect your feminity?” She responds to that.

nANi iniyOr karumam illai nAl ayalArum aRindhozhindhAr
pANiyAdhu ennai marundhu seydhu paNdu paNdAkka uRudhirAgil
mANi uruvAy ulagaLandha mAyanaik kANil thalaimaRiyum
ANaiyAl nIr ennaik kAkka vENdil AyppAdikkE ennai uyththidumin

There is no more benefit in feeling ashamed. People in the place have come to know of my matters. If you wish to see me in the state of ignorance in which I was even before I united with emperumAn, before I separated from him and suffered like this, without any further delay, carrying out suitable remedies, take me to thiruvAyppAdi (SrI gOkulam). My disease will disappear if I worship emperumAn who incarnated in the form of vAmana and measured all the worlds.

Third pAsuram. There is no purpose in blaming yaSOdhAp pirAtti for the poor upbringing of kaNNan. She tells them to drop her in front of the the divine mansion of SrI nandhagOpar, who should have controlled kaNNan, being his father.

thandhaiyum thAyum uRRarum niRkath thani vazhi pOyinAL ennum sollu
vandha pinnaip pazhi kApparidhu mAyavan vandhu urukkAttuginRAn
kondhaLamAkkip parakkazhiththuk kuRumbu seyvAn Or maganaip peRRa
nandhagOpAlan kadaiththalaikkE naLLIrutkan ennai uyththudimin

After the words spread in the world “She has started on her own, on the street, when father, mother and relatives are there”, it is not possible to stop the stigma. It is not possible for me not to go on my own. This is because, kaNNa, who has amazing activities, is manifesting his form right in front of me and attracting me. Take me to the entrance of the divine mansion of SrI nandhagOpar, who sired the son who fought with girls, causing blame and doing mischievous acts, in the middle of the night.

Fourth pAsuram. She asks them to leave her, who is totally subservient to emperumAn, on the banks of yamunA.

angaith thalaththidai Azhi koNdAn avan mugaththanRi vizhiyEn enRu
sengachchuk koNdu kaNNAdai Arththuch chiRu mAnidavaraik kANil
nANum kongaith thalamivai nOkkik kANIr gOvindhanukkallAl vAyil pOgA
inguththai vAzhvai ozhiyavE pOy yamunaik karaikku ennai uyththidumin

Oh mothers! Look closely at my bosoms. They have covered themselves in reddish cloth since they feel shy to see lowly people. They will not see anyone other than the face of kaNNan who holds the divine disc in his beautiful hand. They will not see the entrance of anyone’s house other than gOvindan. Hence, take me to to the banks of yamunA river as it is better than living here.

Fifth pAsuram. Those who were there felt sorrowful saying that they must do a proper remedy, after knowing her disease. She says that they cannot know her disease just because they are related to her.

Arkkum en nOy idhu aRiyal AgAdhu ammanaimIr! thuzhadhippadAdhE
kArkkadal vaNNan enbAn oruvan kaikaNda yOgam thadavath thIrum
nIrkkarai ninRa kadambai ERik kALiyan uchchiyil nattam pAyndha
pOrkkaLamAga niruththam seydha poygaik karaikku ennai uyththidumin

Oh mothers! My disease is not comprehendable by anyone. Without feeling sorrowful, you drop me at the banks of yamunA where kaNNan had climbed up a kadamba (Indian oak) tree and jumped on to the head of the demon snake kALiya as if he were dancing and made the banks of yamunA as a battlefield. If kaNNan, who has a complexion of dark ocean gently rubs me with his divine hands, this disease will be cured. This is the way to get immediate relief.

Sixth pAsuram. She tells them to drop her at the place where kaNNan ate food from the hands of rishipathnis (wives of sages).

kArththaN mugilum karuviLaiyum kAyA malarum kamalappUvum
IrththiduginRana ennai vandhittu irudIkEsan pakkal pOgEl enRu
vErththup pasiththu vayiRasaindhu vENdadisil uNNumbOdhu IdhenRu
pArththirundhu nedunOkkuk koLLUm paththavilOsanaththu uyththidumin

During the rainy season, the clouds which had formed, the karuviLa flower(from a winding creeper), the kAyAmbU (a purple coloured flower) and the lotus flower stood in front of me and compelled me saying “You too go to hrishIkESan (emperumAn)”. Hence, take me to bhaktavilOchanam, the place where kaNNan stayed for a  long time, sweating because of grazing the cows, tired due to hunger, his stomach pining due to hunger and awaiting the arrival of the wives of sages to bring food and tell him “This is the time to eat as much food as you want”.

Seventh pAsuram: When asked as to when this sorrow will end, she says that since it will end only if she wears his divine thuLasi garland, she asks them to take her to the place where his victorious garland has been placed.

vaNNam thirivum manam kuzhaivum mAnam ilAmaiyum vAy veLuppum
uNNal uRAmaiyum uL melivum Odha nIr vaNNan enbAn oruvan
thaNNandhuzhAy ennum mAlai koNdu sUttath thaNiyum pilamban thannaip
paNNazhiyap paladhEvan venRa pANdi vadaththu ennai uyththidumin

I have change in my complexion, tiredness in my mind, a shameless state, paleness in my lips, not desiring food and contraction in my knowledge. All these will leave me when I don the cool, beautiful divine thuLasi garland worn by kaNNan, also famously called as one who has the complexion of ocean and who is without any comparison. Since you people cannot bring that here, take me to the place where the banyan tree called as pANdIram is located. This is the place where kaNNan’s elder brother, balarAman killed the demon pralambAsuran such that his bones broke.

Eighth pAsuram. She tells them to take her to gOvardhanam where he protected cows.

kaRRinam mEykkilum mEykkap peRRAn kAdu vAzh sAdhiyum Agap peRRAn
paRRi uralidai Appum uNdAn pAvigAL! ungaLukku Echchuk kolO?
kaRRana pEsi vasavuNAdhE kAligaL uyya mazhai thaduththu
koRRak kudaiyAga Endhi ninRa gOvarththanaththu ennai uyththidumin

kaNNan had grazing of herds of calves as his full time occupation. He also got to be born in the clan of shepherds who leave their homes and live in forests. He got caught in the act of stealing butter and was tied to mortar too. Oh terrible people who mistake his qualities as faults! These have become the reasons for you to get scolded by me! Instead of narrating to me what you have heard and getting scolded by me, take me to a place near gOvardhana hill which emperumAn used as a victorious umbrella to save the cows from hailstorm.

Ninth pAsuram. She tells them to take her to dhwArakA if they wish to escape from any blame.

kUttil irundhu kiLi eppOdhum gOvindhA! gOvindhA! enRu azhaikkum
Uttuk kodAdhu seRuppanAgil ulagu aLandhAn enRu uyarak kUvum
nAttil thalaippazhi eydhi ungaL nanmai izhandhu thalaiyidAdhE
sUttuyar mAdangaL sUzhndhu thOnRum thuvarApadhikku ennai uyththidumin

The parrot which I was nurturing was calling out gOvindhA! govindhA! from its cage. If I punish it by not offering it food, it was calling ulagaandha perumAnE! If I get to hear these divine names, I fall down, swooning. Hence, to prevent bowing down your head, earning a huge blame in this world and spoiling your name too, take me to dhwArakA which is shining, being surrounded by tall mansions whose top storeys have risen very high.

Tenth pAsuram. She completes the decad by saying that those who recite these pAsurams, in which she had prayed for being taken to emperumAn’s dwelling places, will attain SrIvaikuNtam through the path of archchis.

mannu madhurai thodakkamAga vaN thuvarAbadhi thannaLavum
thannaith thamar uyththup peyya vENdith thAzh kuzhalAL thuNindha thuNivai
ponniyal mAdam polindhu thOnRum pudhuvaiyar kOn vittuchiththan kOdhai
innisaiyAl sonna senjol mAlai Eththa vallArkku idam vaigundhamE

ANdAL has hanging tresses and is the divine daughter of periyAzhwAr who is the head of those who reside in SrIvillipuththUr which is radiant with golden mansions. She had composed ten pAsurams wherein she had firmly told her relatives to take her to divine abodes starting with mathurA and ending with dhwArakA. The dwelling place for those who are capable of reciting these divine hymns which are like a garland of words set to sweet music, is paramapadham.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-12-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – padhinonRAm thirumozhi – thAm ugakkum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< paththAm thirumozhi

emperumAn will not change his word; he will protect us. ANdAL was very firm that even if this fails, he will give us refuge because we are periyAzhwAr’s divine daughter. Since he didn’t come despite this, she was suffering being reminded of emperumAn by various objects, just as bhIshma was suffering on the bed of arrows after being being felled by arjuna’s arrows. After seeing this, all the mothers, friends and everyone else gathered there. She told them sorrowfully “I was sure that he will come; my position has come to this state; even in this state he hasn’t come; look at his nature”. Then she consoles herself saying “He has helped a few persons (pirAttimArs) like me, earlier. He will accept me also” and sustains herself.

First pAsuram. She tells them to ask him whether he has a response to her query “Why are you not coming even in this sorrowful state and helping?” There is no deficiency in me; there is no deficiency in him too; still, why is he not coming?

thAm ugakkum tham kaiyil sangamE pOlAvO?
yAm ugakkum em kaiyil sangamum EndhizhaiyIr!
thI mugaththu nAgaNai mEl sErum thiruvarangar
A! mugaththai nOkkArEl ammanE! ammanE!

Oh girls who have decked yourselves with ornaments! Will the bangles which I have worn happily, on my hands, not be a match for the conch which he is having happily on his divine hand? thiruvaranganAthar (the lord of SrIrangam) who is lying on the mattress of thiruvandhAzhwAn with cruel faces (because he is not helping me) has not seen my face. Alas!

Second pAsuram. She is revealing her condition to her mothers from whom she should have hidden her condition.

ezhil udaiya ammanaimIr! ennarangaththu innamudhar
kuzhalazhagar vAyazhagar kaNNazhagar koppUzhil
ezhukamalap pUvazhagar emmAnAr ennudaiya
kazhal vaLaiyaith thAmum kazhal vaLaiyE AkkinarE

Oh beautiful mothers! He has mercifully taken residence at SrIrangam as my sweet nectar, having beautiful divine tresses, having beautiful divine lips, having beautiful divine eyes, having attained beauty after having divine lotus on the divine navel. He, who is my lord, azhagiya maNavALar, made my bangles which will not slip out as bangles which will slip out.

Third pAsuram. They told her “He took your bangles only because of affection towards you. Since there was a shortage of bangles among his possession, he took yours and became complete”. ANdaL responds “It is not true. Did he suffer because he did not have them earlier and did he become happy after getting them? It is nothing like that”. She despises saying that he did this only to torture her.

pongOdham sUzhndha buvaniyum viNNulagum
angAdhum sORAmE ALginRa emperumAn
sengOl udaiya thiruvarangach chelvanAr
engOl vaLaiyAl idar thIrvar AgAdhE?

He rules as the master of both this earth which is surrounded by ocean agitating with waves and paramapadham, without any shortcoming. He is capable of ruling with his sceptre and is lying in SrIrangam which is called as “kOyil” (temple). Will that SrImAn take my bangles to overcome his deficiency?

Fourth pAsuram. When asked “emperumAn took the bangles only because of his affection for you. Should you not feel happy for it?” she says “If he took my bangles because he could not sustain himself, should he not go past the street where I am residing, at the least, once?”

machchaNi mAda madhiL aranga vAmananAr
pachchaip pasum dhEvar thAn paNdu nIrERRa
pichchaik kuRaiyAgi ennudaiya peyvaLai mEl
ichchai udaiyarEl ith theruvE pOdhArE?

emperumAn has mercifully taken residence in SrIrangam which has mansions with decorated upper storeys and compound walls. periya perumAL, who has freshness on him, had earlier taken an incarnation as vAmana. When he took alms [from mahAbali], if there had been any deficiency in that, to overcome which he had desire for my bangles, would he not have come to this street mercifully?

Fifth pAsuram. She says that it was not only her bangles, he wanted to steal her form too.

pollAk kuRaL uruvAy poRkaiyil nIrERRu
ellA ulagum aLandhu koNda emperumAn
nallArgaL vAzhum naLir aranga nAgaNaiyAn
illAdhOm kaipporuLum eydhuvAn oththuLanE

He is the swAmy (lord) who took a distinguished form as vAmana, took water in his hand [as a symbol of accepting alms] and measured all the worlds to keep them under his control. He is periya perumAL who has thiruvandhAzhwAn as his mattress in the cool SrIrangam where great people reside. He appears to steal my form too when I have nothing as my possession.

Sixth pAsuram. She says that just as he had desired, he stole her form.

kaipporuLgaL munnamE kaikkoNdAr kAviri nIr
seyppuraLa Odum thiruvarangach chelvanAr
epporutkum ninRArkkum eydhAdhu nAnmaRaiyin
soRporuLAy ninRAr en meypporuLum koNdArE

emperumAn has mercifully taken residence as SrImAn [one who has SrI mahAlakshmi as his wealth] in thiruvarangam which has fields which have been made fertile by the waters of kAviri. He is very simple for some people, however lowly they may be and he is unattainable for some people, however exalted they may be. That periya perumAL, who is the meaning for the words in the four vEdhas, took my body too now, after taking everything else which was in my hand.

Seventh pAsuram. She says that he did not manifest the affection towards her which he showed to sIthAp pirAtti.

uNNAdhu uRangAdhu oli kadalai UdaRuththu
peNNAkkai AppuNdu thAm uRRa pOdhellAm
thiNNAr madhiL sUzh thiruvarangach chelvanAr
eNNadhE thammudaiya nanmaigaLE eNNuvarE

emperumAn, the consort of SrI mahAlakshmi, who is lying in thiruvarangam surrounded by strong walls, was desirous of a woman, sIthA when he incarnated as SrI rAma. Foregoing his sleep and food, he built a dam across the uproarious ocean. Forgetting all his simplicity, he is thinking of his greatness now.

Eighth pAsuram. When told that she could sustain herself by meditating on emperumAn’s auspicious qualities, she says “I am trying to forget emperumAn. But am unable to do so”.

pAsi thUrththuk kidandha pAr magatku paNdoru nAL
mAsudambil nIr vArA mAnamilAp panRiyAm
thEsudaiya thEvar thiruvarangach chelvanAr
pEsi iruppanagaL pErkkavum pErAvE

In an earlier time, for the sake of bhUmip pirAtti who had moss all over her, the resplendent thiruvaranganAthan (the lord of SrIrangam) took the form of varAha (wild boar) shamelessly, with dirt all over his divine form and water dripping from it (when he entered the ocean to lift bhUmip pirAtti). The words which he spoke as varAha are not getting out of my heart even if I want to destroy them.

Ninth pAsuram. She sustains herself by thinking that the help that emperumAn rendered for rukmiNip pirAtti, as a help which he had rendered to all women, including herself. This should be seen as similar to the word which emperumAn told arjuna [Do not grieve] which applies generally to all those who have surrendered.

kaNNAlam kOdiththuk kanni thannaik kaippidippAn
thiNNArndhirundhu sisupAlan thEsazhindhu
aNNAndhirukkavE AngavaLaik kaippidiththu
peNNALan pENum Ur pErum arangamE

SiSupAlan was very confident that he was going to marry rukmiNip pirAtti (SrI mahAlakshmi), after all the preliminary events for the wedding had been completed. When he lost all his radiance and was looking helplessly at the sky, emperumAn mercifully married that rukmiNip pirAtti and became famous as being the support for all women. The divine name of the divine abode where that emperumAn is reclining is thiruvarangam.

Tenth pAsuram. She feels distressed that emperumAn did not accept her despite her being the divine daughter of periyAzhwAr and wonders as to what she could do.

semmai udaiya thiruvarangar thAm paNiththa
meymmaip peruvArththai vittu chiththar kEttu iruppar
thammai ugappAraith thAm ugakkum ennum sol
thammidaiyE poyyAnAl sAdhippAr Ar iniyE

thiruvaranganAthan who has the divine quality of honesty, had earlier mercifully spoken truthful and the most invaluable words which have come to be known as charama SlOkam (the ultimate hymn). My divine father would have heard those words and become free from any worry. If the proverb “He will like those who like him” becomes false, who else can order him to do anything?

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-11-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – paththAm thirumozhi – kArkkOdal pUkkAL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< onbadhAm thirumozhi

Initially she fell at the feet of kAman (manmadhan, cupid), birds and cloud to sustain herself. This did not benefit her. Though emperumAn did not come, she thought that she could sustain herself by identifying him through entities which resembled him. Birds blossoming during the season of flowering etc reminded her of his divine form and limbs and afflicted her. In this state, she thought that emperumAn’s words and her being born in the clan of periyAzhwAr only could sustain her. Though emperumAn had given his word earlier that he will protect everyone, no one can ask him any question because of his independent nature. Hence she thought that her being the divine daughter of periyAzhwAr was her only way to sustain herself. Even in this, she had a needless doubt, viz. “What if emperumAn gives me up?” Later she thought “Anything else may happen or not. However, the connection between periyAzhwAr and me will not go waste. It will change his independence and reach me at his divine feet”. She stabilises and sustains herself this way. Even if emperumAn says “I will not let go of you” an AchAryan is required to make it happen (AchArya plays the recommendatory role). When parASara bhattar was in a place SrIdhEvimangalam to see the king vANavadharaiyan, the king asked bhattar “While emperumAn is there, what is the reason for the all the people to be affectionate towards you?” bhattar mercifully responded saying “To attain emperumAn, his followers act as gatakar (those who help in uniting). Since I am the son of kUraththAzhwAn, these people show affection towards me”.

First pAsuram. She tells her sorrowful state to flowers.

kArkkOdal pUkkAL kArkkadal vaNNan en mEl ummaip
pOrkkOlam seydhu pOra viduththavan enguRRAn?
ArkkO ini nAm pUsal iduvadhu? aNi thuzhAyth
thArkkOdum nenjam thannaip padaikka vallEn andhO!

Oh black kAndhaL flowers (a kind of lily)! Where is that emperumAn kaNNan who has a divine form like the black coloured ocean who decorated you appropriately and sent to wage a war on me? I really do not know as to whom I should go and appeal. I desired the beautiful thuLasi garland and ended up with having a heart which runs for it. Alas!

Second pAsuram. She tells the lily flowers to release her quickly from her sorrows.

mEl thOnRip pUkkAL! mEl ulagangaLin mIdhu pOy
mEl thOnRum sOdhi vEdha mudhalvar valam kaiyil
mEl thOnRum Azhiyin venjudar pOlach chudAdhu emmai
mARROlaip pattavar kUttaththu vaiththuk koLgiRRirE

Oh lily flowers which have blossomed at a high level! Instead of burning me with the fiery radiance of the divine disc who is seen on the right divine hand of supreme entity who is revealed in vEdhas and who is in his paramapadham (SrIvaikuNtam) which is located above the worlds which we live in, will you take me to the gathering of kaivalya nishtars (those who are engaged in enjoying their own Athmas)? The implied meaning is that instead of suffering like this, being separated from emperumAn, it will be better to experience oneself in kaivalya mOksham.

Third pAsuram. She shifts her eyes from up above, and looks at the kOvai fruits (fruit from the hedge creeper) which have spread on a plant near her. The previously seen flowers, by their colour, reminded her of emperumAn’s divine form and tortured her. The hedge fruits remind her of his divine lips and torture her.

kOvai maNAtti! nI un kozhum kani koNdu emmai
Avi tholaiviyEl vAyazhagar thammai anjudhum
pAviyEn thOnRip pAmbaNaiyArkkum than pAmbu pOl
nAvum iraNduLa AyiRRu nANiliyEnukkE

Oh fruit from hedge creeper who is like a lady! You should not remove my life with your beautiful fruits. I am very much scared about matters relating to emperumAn. After I was born, emperumAn, who is SEshaSAyI (one who lies on the serpent bed of AdhiSEshan) has forked tongue (two tongues) in the matters related to me, who is a shameless person, just like the snake on whom he is reclining.

Fourth pAsuram. Since the fruit of hedge creeper reminded her of emperumAn’s divine lips, she shifted her gaze and now looked at another side. She sees jasmine flowers which have blossomed well and tells how they tortured her, reminding her of the white row of teeth of that emperumAn.

mullaip pirAtti! nI un muRuvalgaL koNdu emmai
allal viLaiviyEl Azhi nangAy! un adaikkalam
kollai arakkiyai mUkkarindhitta kumaranAr
sollum poy AnAl nAnum piRandhamai poy anRE

Oh jasmine creeper who is like a lady! Oh one who has the quality of depth in her (does not reveal her feelings easily)! Do not torture me due to your flowering way, reminding me of the pearlish row of emperumAn’s divine teeth. I surrender to you. If the word of the son of dhaSaratha chakravarthy, who had driven away the demon sUrppaNakA after cutting off her nose, becomes a lie, then my birth as the daughter of periyAzhwAr too would become a lie (there will be no benefit).

Fifth pAsuram. She closed her eyes on seeing jasmine flower which was torturing her. However, she had not closed her ears.

pAdum kuyilgAL! Idhenna pAdal? nal vEngada
nAdar namakku oru vAzhvu thandhAl vandhu pAdumin
Adum karuLakkodi udaiyAr vandhu aruL seydhu
kUduvar Ayidil kUvi num pAttukkaL kEttumE

Oh cuckoos who are singing! What sort of a song is this cacophony? If emperumAn who has the tall thiruvEngadam hills as his residence makes me to prosper, you could come here and sing. If emperumAn who has the dancing garuda as his flag comes here and unites with me, we will call you and listen to your songs.

Sixth pAsuram. She falls at the feet of peacocks and tells them to look at the way that emperumAn is protecting her.

kaNamA mayilgAL! kaNNapirAn thirukkOlam pOnRu
aNimA nadam payinRu AduginRIrkku adi vIzhginREn
paNamAdu aravaNanaip paRpala kAlamum paLLi koL
maNavALar nammai vaiththa parisidhu kANminE

Oh great peacocks who are in a flock! I fall at your divine feet which practice beautiful, great dance and worship you, who have the form which is similar to that of kaNNapirAn. Stop this dance. The only greatness that azhagiya maNavALAn  (the handsome bridegroom), who lies forever on the bed of serpent AdhiSEshan who has spread out hoods, has created for me is only this – to fall at your feet.

Seventh pAsuram. She asks peacocks which are dancing “Is it proper to dance in my presence like this?”

nadamAdith thOgai virikkinRa mAmayilgAL! ummai
nadamAttam kANap pAviyEn nAn Or mudahl ilEn
kudamAdu kUththan gOvindhan kOmiRai seydhu emmai
udaimAdu koNdAn ungaLukku ini onRu pOdhumE?

Oh peacocks which are spreading your feathers while dancing! I, a sinner, do not have the eyes which are the means to see your dance. emperumAn gOvindhan who had danced with pots, tortured me and captured me totally. Is it appropriate for you to dance like this in my presence?

Eighth pAsuram. While all the entities are torturing her, the clouds too join the act by pouring rain. periya thirumalai nambi (maternal uncle of bhagavadh rAmAnuja and one of his five AchAyas) was much involved with this and the next pAsuram. For this reason, all the SrIvaishNavas would be involved with these two pAsurams. Whenever he thinks of these two pAsurams, thirumalai nambi would burst into tears and would not be capable of uttering a word.

mazhaiyE! mazhaiyE! maNpuRam pUsi uLLAy ninRu
mezhugu URRinARpoL URRu nal vEngadaththuL ninRa
azhagap pirAnAr thammai en nenjaththu agappadath
thazhuva ninRu ennaith thadharththik koNdu URRavum vallaiyE?

Oh cloud! Just like smearing paste on the outside and melting the wax within, emperumAn who is dwelling permanently at the tall thiruvEAngadam hills, is embracing me outside but melting and destroying my life within. Will you pour the rain after uniting me with my emperumAn such that I embrace him in the form in which he is dwelling and manifesting inside me?

Ninth pAsuram. After this, as the ocean roared with its waves and rose, she speaks, looking at it.

kadalE! kadalE! unnaik kadaindhu kalakkuRuththu
udaluL pugundhu ninRu Ural aRuththavaRku ennaiyum
udaluL pugundhu ninRu Ural aRukkinRa mAyaRku en
nadalaigaL ellAm nAgaNaikkE senRu uraiththiyE

Oh ocean! emperumAn churned you, agitated you, entered you and stole the essence of nectar [SrI mahAlakshmi] from you. In the same way, that emperumAn who is an amazing benefactor entered me and severed my life. Will you go and tell all my sufferings to thiruvandhAzhwAn (AdhiSEshan) who is his bed?

Tenth pAsuram. She completes the decad by saying comforting words to her friend who is more bewildered than she.

nalla en thOzhi! nAgaNai misai nam parar
selvar periyar siRu mAnidar nAm seyvadhu en?
villi pudhuvai vittuchiththar thangaL dhEvarai
valla parisu varuvipparEl adhu kANdumE

Oh my dear friend! Our emperumAn who is reclining on the bed of thiruvandhAzhwAn is a very opulent person since he is the consort of SrI mahAlakshmi. He is greater than everyone else. On the other hand, we are very lowly persons. What can we do when this is the state? If periyAzhwAr, who is the head of SrIvillipuththUr, invites that emperumAn who is under his control, in the ways possible for him, we too will have the fortune of worshipping that emperumAn.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-10-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – onbadhAm thirumozhi – sindhurach chembodi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< ettAm thirumozhi

In the eighth padhigam, ANdAL was in a sorrowful state, viz. her sustenance itself was in doubt. Clouds were there in order to go to emperumAn and inform him of her state.  However, without going anywhere, they rained off their contents and disappeared totally. Due to the rainfall, lot of flowers blossomed there. Those flowers reminded her of emperumAn’s divine limbs and divine form, and started torturing her. We see in the world that objects such as moon, breeze, flower etc which give happiness when united with beloved, give suffering when separated. With emperumAn’s separation troubling her deeply, she reveals how they [the above-mentioned objects] make her difficult to sustain herself, both in this and in the next (10th) padhigams. She undergoes the same experience in these two padhigams which nammAzhwAr underwent in the padhigam “innuyirch chEval” (thiruvAimozhi 9-5 padhigam). This padhigam relates to her experience with thirumAlirunjOlai emperumAn.

First pAsuram. She says that cochineal (a species of moth) insects have hidden thirumAlinjOlai such that we cannot see it. She is wondering whether we will escape from the net spread by azhagar [azhagar or kaLLazhagar or sundharaththOL udaiyAn is the divine name of emperumAn residing at thirumAlinjOlai].

sindhurach chembodip pOl thirumAlirunjOlai engum
indhiragOpangaLE ezhundhum parandhittanavAl
mandharam nAtti anRu madhurak kozhunjARu koNda
sundharaththOL udaiyAn suzhalaiyil ninRu uydhungolO?

At thirumAlirunjOlai, cochineal insects (a variety of moth), in red colour, have risen everywhere, spreading themselves. Alas! Will we escape from the net cast by emperumAn sundharaththOLudaiyAn (emperumAn at thirumAlirunjOlai) who took pirAtti, who is like nectarean juice, when he churned the milky ocean with manthara mountain, in order to help the celestial entities when they surrendered to him to get nectar?

Second pAsuram. I desired the garland which emperumAn azhagar has donned on his shoulder. Who will I reveal my sufferings to, which I had to endure due to that?

pOrk kaLiRu porum mAlirunjOlai ampUmbuRavil
thArk kodi mullaigaLum thavaLa nagai kAttuginRa
kArkkoL padAkkaL ninRu kazhaRich chirikkath thariyEn
Arkkidugo? thOzhi! avan thAr seydha pUsalaiyE

thirumAlirunjOlai is the place where elephants, which are engaged in war, will fight and play with each other. Buds of jasmine flower from the creepers of mountain slopes in thirumAlirunjOlai remind me of the the whitish smile of azhagar. Flowers from the plant padA (a medicinal nut) appear to be standing firmly and smiling at me as if saying “You cannot escape from me”. I am unable to sustain myself due to that. Oh friend! Who will I reveal my bewilderment caused by the garland on his divine shoulders?

Third pAsuram. Looking at the flowers which match his divine complexion, she asks “Is what he did proper?”

karuviLai oNmalargAL! kAyA malargAL! thirumAl
uruvoLi kAttuginRIr enakku uyvazhakku onRu uraiyIr
thiruviLaiyAdu thiN thOL thirumAlirunjOlai nambi
vari vaLaiyil pugundhu vandhi paRRum vazhakkuLadhE

Oh beautiful karuviLai flowers (creeper with dark blue flowers)! Oh kAyAmbU flowers (dark purple flowers)! You remind me of the divine form of thirumAl. Please tell me a way to escape. Is it proper on the part of thirumAlirunjOlai azhagar, who has stout shoulders which is the place where pirAtti plays, and who has completeness in his qualities, to enter my house and forcefully rob my bangles?

Fourth pAsuram. She chides five cruel criminals who torture her.

paimbozhil vAzh kuyilgAL! mayilgAL! oN karuviLaigAL!
vambak kaLanganigAL! vaNNappUvai naRumalargAL!!
aimberum pAdhagargAL! aNi mAlirunjOlai ninRa
emperumAnudaiya niRam ungaLukku en seyvadhE?

Oh cuckoo birds which live in the expansive gardens! Oh peacocks! Oh beautiful karuviLai flowers (wild creeper with dark blue flowers)! Oh fresh berberries! Oh kayA (dark purple) flowers with beautiful colour and fragrance! Oh five criminals in all! Why do you all have the beautiful complexion of thirumAlirunjOlai azhagar? (Is it to torture me?)

Fifth pAsuram. She asks the beetles, streams and lotus flowers which are there to tell her a refuge.

thunga malarppozhil sUzh thirumAlirunjOlai ninRa
sengaN karumugilin thiru urup pOl malar mEl
thongiya vaNdu inangAL! thogu pUnjunaigAL! sunaiyil
thangu sendhAmaraigAL! enakku Or saraN sARRuminE

Oh swarm of beetles which are settled on flowers which appear like the beautiful form of azhagar emperumAn, who has a beautiful form like a dark cloud and reddish eyes like the beautiful lotus flower and who is standing mercifully in thirumAlirunjOlai which is surrounded by orchards with rising flowers! Oh beautiful streams which are close together! Oh reddish lotus flowers which are in those streams! Please tell me a refuge.

Sixth pAsuram. She desires to submit one hundred pots of butter and one hundred pots of sugar rice to azhagar emperumAn. emperumAnAr fulfilled her desire many years later and was celebrated as “nam kOyil aNNar (my elder brother from SrIrangam)” by ANdAL.

nAru naRumpozhil mAlirunjOlai nambikku nAn
nURu thadAvinil veNNey vAy nErndhu parAvi vaiththEn
nURu thadA niRaindha akkAravadisil sonnEn
ERu thiruvudaiyAn inRu vandhu ivai koLLungolO?

emperumAn has completeness in his qualities and resides permanently in thirumAlirunjOlai which has streams full of fragrance. I submitted butter in hundred pots to that emperumAn, through my words. Further, I submitted sweet sugar rice in hundred pots, through these words. Will azhagar emperumAn, whose wealth is increasing by the day, mercifully accept these two offerings today?

Seventh pAsuram. She says that if azhagar emperumAn accepts her offerings, she will carry out more and more kainkaryams to him.

inRu vandhu iththanaiyum amudhu seydhidap peRil nAn
onRu nURu AyiramAgak koduththup pinnum ALum seyvan
thenRal maNam kamazhum thirumAlirunjOlai thannuL
ninRa pirAn adiyEn manaththE vandhu nEr padilE

My lord azhagar resides permanently at thirumAlirunjOlai mountain where southerly breeze is gently blowing with fragrance. If that azhagar mercifully partakes of the hundred pots of butter and hundred pots of sugar rice, and without stopping at that, if he resides in my mind, I will submit hundreds of thousands of pots of butter and sugar rice and carry out further kainkaryams to him.

Eighth pAsuram. She asks whether the announcement made by sparrows of azhagar’s arrival is true.

kAlai ezhundhirundhu kariya kuruvik kaNangaL
mAlin varavu solli maruL pAdudhal meymmai kolo?
sOlai malaip perumAn thuvarAbadhi emperumAn
Alin ilaip perumAn avan vArththai uraikkinRadhE

Flocks of black coloured sparrows, getting up early in the morning, are speaking the words of the supreme being who is the lord of thirumAlirunjOlai, the king of SrI dhwAraka and who is lying on a tender banyan leaf. They are announcing the arrival through the musical tone of paN. Will this happen?

Ninth pAsuram. When will I, who am wasting myself like a konRai tree (Indian laburnum tree) get to hear the sound of emperumAn’s conch and the drawing of the chord of his bow?

kOngalarum pozhil mAlirunjOlayil konRaigaL mEl
thUngu pon mAlaigaLOdu udanAy ninRu thUnguginREn
pUngoL thirumugaththu maduththu Udhiya sangoliyum
sArnga vil nANoliyum thalaippeyvadhu engyAnRu kolO

thirumAlinjOlai has groves where the Indian malabar trees are flowering. I am remaining without any use similar to the golden coloured garlands which are hanging atop the Indian laburnum trees which are seen on the slopes of thirumAlirunjOlai hill. When will the sound of SrI pAnchajanyam which is kept on the beautiful lips of emperumAn and the sound of the drawing of chord on SArngam, his bow, come near me?

Tenth pAsuram. She completes the decad by revealing the benefit to those who sing this decad.

sandhodu kAr agilum sumandhu thadangaL porudhu
vandhu izhiyum silambu ARu udai mAlirunjOlai ninRa
sundharanai surumbAr kuzhal kOdhai thoguththu uraiththa
sendhamizh paththum vallAr thirumAL adi sErvargaLE

nUpura gangai is a stream which is flowing past the banks on either side, with sandalwood and eaglewood trees, in thirumAlirunjOlai. azhagar emperumAn is residing permanently in thirumAlirunjOlai. ANdAL, who has tresses which are full of beetles, mercifully composed ten pAsurams on that emperumAn in thirumAlirunjOlai. Those who are capable of reciting these ten pAsurams will attain the divine feet of SrIman nArAyaNan.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-9-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరుమాలై – పాసురం 1 – భాగము 2

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

తిరుమాలై

<<పాసురం 1 – భాగము 1

periyaperumal-art

పాశురము-1

కావలిల్ పులనై వైత్తు| క్కలి దన్నై క్కడక్కప్పాయ్ న్దు |

నావలిట్టురు దరిగిన్రోంమ్ |నమన్ తమర్ తలైగళ్ మీదే |

మూవులగుణ్డు ఉమిళ్ న్ద| ముదల్వ నిన్నామమ్ కత్త|

ఆవలి ప్పుడమై కండాయ్ | అరజ్ఞమానగరుళానే|| 1

          కిందటి భాగంలో ఆళ్వార్లు భగవన్నామ స్మరణ బలం చేత యముడి తల మీద మరియు యమ భటుల తలల మీద కాళ్ళు పెట్టగలమని భావించడం, భగవన్నామ స్మరణ నిరంతరం చేస్తున్న భాగవతోత్తముల శ్రీపాదాలను శిరసుపైన ధరించటం తన భాగ్యంగా భావించిన యముడి గురించి చూసాము.  

దీనికి ప్రమాణం ఏమైనా ఉందా! అని చూస్తే  వ్యాఖ్యాన చక్రవర్తి పెరియ వచ్చాన్ పిళ్ళై విష్ణు పురాణం నుండి ఉదాహరణను చూపిస్తున్నారు. విష్ణుధర్మంలో యముడు తన భటులతో

 ‘ తస్య యజ్ఞ్య వరాహస్య విష్ణోరామితతేజసః ! ప్రణామం ఏపి కుర్వంతి తేషామపి నమో నమః !! 

తేజస్సుతో ప్రకాశించే యజ్ఞ్య వరాహ స్వామి అయిన విష్ణు మూర్తిని సేవించే భక్తులను నేను పదే పదే నమస్కరిస్తాను అని చెప్పాడు. ఇంకా…..

‘ స్వపురుషా మభివీక్ష్య పాశాహస్తం, వదతి యమః కిల తస్యకర్ణమూలే !

 పరిహర మధుసూదన ప్రపన్నాన్, ప్రభురహమన్యనృణామ్ నవైష్ణవానాం !! ‘  

          తన భటులు ఎవరైతే భూలోకంలో మనుష్యుల ప్రాణాలను తేవడానికి బయలుదేరుతారో వారిని పిలిచి చెవిలో రహస్యంగా మధుసూదనుడి భక్తుల జోలికి పోకండి అని చెబుతారు. నేను మనుష్యులందరికి ప్రభువునే కానీ వైష్ణవులకు మాత్రం ప్రభువును కాదు, అను ఒక శ్రీవైష్ణవులకు తప్ప అందరికీ దేవుడినే అని చేపుతాడట. ఇదే అర్థాన్ని తిరుమళిశై పిరాన్ తన నాన్ముగన్ తిరువందాది 68  పాశురంలో ‘తిరంబేన్ మిన్ కాణ్డీర్ తిరువడి తన్ నామం ……ఇరైన్జియుం సాదువరాయ్ పోదుమిన్ గళ్ ఎన్రాన్…’ అని చెప్పారు. యముడు తన భటులతో శ్రీవైష్ణవులకు మీకు చేతనైన కైంకర్యాలు చేసి వారిని ప్రశాంతంగా వదిలిపెట్టండి అని కూడా ఆదేశించాడు. అర్థాత్ యముడు శ్రీవైష్ణవులకు భయపడతాడని, వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళడని తెలుయజేస్తున్నారు.

        సంసారులందరూ యముడికి అయన భటులకు భయపడతారు. అటువంటిది ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఆ యముడి తల మీద కాళ్ళు పెట్టి నడుస్తానంటారు! అదెలా సాధ్యం? అని పెరియ పెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథులు) ఆశ్చర్యపోయారట. దానికి ఆళ్వార్లు ఇలా చెపుతున్నారు.

        మూవులగుణ్డు ఉమిళ్ న్దముదల్వ….. ఆళ్వార్లు…నేను దేవతంతరాలను ఆశ్రయిస్తే యముడికి భయపడాలి. కానీ నేను  ఆశ్రయించింది శ్రీమన్నారాయణుని కదా ! ఆయనే సకల చేతనా చేతనములకు ప్రభువు, ప్రళయ కాలంలో సమస్త జగత్తును మింగి తన కుక్షిలో ఉంచి రక్షించి సృష్టి కాలంలో మళ్ళీ అన్నింటిని నామరూప విభాగాలతో సృజిస్తాడు. అందువలననే జీవులు ఈ లోకంలో జీవించ గలుగుతున్నారు. ఎవరైతే అయన విధించిన శాస్త్ర ప్రకారం నడచుకుంటారో వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుండి బయట పడి పరమపదం చేరుకుంటారు. ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఒక తర్కాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ప్రళయ కాలమైనా సృష్టి కాలమైనా యముడకీ, నాకు నువ్వే స్వామివి. ప్రళయకాలంలో ఇద్దరం నీ కడుపులోనే ఉన్నాం కదా! ఇంకా నాకు భయమెందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

దానికి పరమాత్మ ఇలా ప్రశ్నించారు.’ అయితే మీరు నన్ను శరణాగతి చేసారా? అందువల్ల దొరికే లబ్దిని పొందారా?

 దానికి ‘నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? ని నుంచే కదా! నువ్వు కాక నీకు పక్కన ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చానా?’ అని ఆళ్వార్లు ప్రశ్నించారు.

నిన్నామమ్ కత్త|ఆవలిప్పు….. ‘నీ నామం నేర్చుకున్న బలమే నన్ను యముడితో సవాలు చేయించిందని’ పై ప్రశ్నకు ఆళ్వార్లు సమాధానం చెపుతున్నారు. ఇక్కడ స్పష్టంగా ‘నిన్’ అని చెప్పారు. అంటే ఇంకెవరి నామాలో తెలుసుకోవటం వలన వచ్చిన బలం కాదు కేవలం నీనామమును నేర్చిన బలము సుమా అని స్పష్టంగా చెపుతున్నారు. పరమాత్మ ముద్ద బంగారము వంటి వాడు కాగా, అయన నామాలు ఆభరణాల వంటివి. ముద్ద బంగారము విలువైనదే అయినా ధరించడానికి పనికి రాదు. అదే ఆభరణాలైతే ధరించి ఆనందిచ వచ్చు. అలాగే పరమాత్మ దూరస్తుడైనా ఆయన నామాలు దగ్గర వుండి రక్షిస్తాయి. ఆయనే ఈ సంసార కడలి ప్రవాహంలో మనకు రక్షకుడు, కానీ అయన నామాలు ఈ జనన మరణ ప్రవాహం నుండి బయట పడ వేసి మొక్షార్హులను చేస్తుంది. మరి నామం అని ఎందుకు అంటున్నారు? మంత్రం అని అనవచ్చు కదా! అన్న సందేహం కలుగవచ్చు.

   మంత్రాన్ని జపించడానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి, త్రైవర్ణికులకే అర్హత ఉంటుంది. కానీ నామాన్ని జపించడానికి ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు అవసరం లేదు, అందరికి అర్హత వుంటుంది.  ఒకడు నడుస్తూ వున్నప్పుడు గబుక్కున కాలు జారితే అప్రయత్నంగా అమ్మా అని అరుస్తాడు. అలా అమ్మను పిలవడానికి ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు అవసరం లేదు. అలాగే భాగవన్నామాలను స్మరించడానికి ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు అవసరం లేదు. కట్ర (నేర్చిన )…. అని ప్రయోగించారు, సొన్న (చెప్పిన ) అనలేదు. అంటే గురుముఖత నేర్చిన అని అర్థం. మరి ఆ గురువు ఎవరు అంటే శ్రీరంగనాథులు తప్ప మరెవరో కాదు. కేవలం నామాలను నేర్వటమే తప్ప అర్థాను సంధానం చేయటం కాదు అని కూడా మరొక అర్థం చెప్పవచ్చు. ‘ఆవలిప్పు’ అంటే గొప్పదనం అని మనం చూసాము.

 ‘ఉడమై’ ……అంటే అధికారము కలిగి వుండుట. ‘వైశ్రవణం’ అంటే సంపదలకు దేవత. భగవంతుడి నామాలు నేర్చుకోవటం ‘వైశ్రవణం’ అనే సంపదల దేవతను పొందడమంత గొప్పదని  ఆళ్వార్లు భావిస్తున్నారు.

కండాయ్……… కళ్ళు తెరిచి భగవన్నామాలు నేర్చి తాను పొందిన సంపదని చూడమని శ్రీరంగనాధులను ఆళ్వార్లు ప్రార్తిస్తున్నారు. భగవంతుడి నామాలు నేర్వడం వలన ఆళ్వార్లు పొందిన లబ్ది గురించి వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడు మ్రుణ్ , ఆప్, తేజస్ వాయురాకాశం అనే  పంచ భూతాలలో ముల్లోకాలను ఎలా ఇమిడ్చి వుంచాడో అలాగా ఆళ్వార్లు పంచ భూతాలలోని ఒక మట్టిని మాత్రం గ్రహించి ఆయన నామాలలో అమృతాన్ని నింపారని, కేవలం ఒక్కసారి చూస్తే తెలిసిపోతుంది.

అరజ్ఞమా నగరుళానే….. ఇక్కడ ఒక్కరైనా భగవంతుడి నామాలను నేర్చిన వారు ఉన్నారా ! అని చూడడానికి నువ్వు శ్రీ వైకుంఠాన్ని వదిలి శ్రీరంగం వచ్చి శేషతల్పం మీదపడుకున్నావు. నువ్వు సత్య సంకల్పుడవు కావున నీ సంకల్పం తప్పక నెరవేరుతుంది అని ఆళ్వార్లు అంటున్నారు.

మానగర్ …..పెద్ద నగరం అని శ్రీరంగాన్ని చెపుతున్నారు. ఒక రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంటే దానిని ఆయనే ఆపలేడు. అలాగే శ్రీరంగనాధుడు శ్రీరంగంలో ఉండి కృప చేసాడు అని అంటున్నారు. ఈ నగరంలో ఎవరు గొప్ప అని, ఎందుకు భగవంతుడికి కైంకర్యం చేయాలి అని భగవంతుడితో వాదనకు సంసారులు ఎవరూ దిగరు. అందువలన ఇది గొప్ప నగరము అని మరొక అర్థం చెప్పుకోవచ్చు.

     ఒకడు అక్రమ మార్గాలలో నడుస్తున్నాడు. అలాంటి వాడు భయంతో నలుగురికి, పండితులకు, విద్వాంసులకు ముఖం చూపించకుండా దాక్కోవాలనుకుంటాడు. హటార్తుగా వాడే ఆదేశాన్ని ఏలే రాజు కృపకు పాత్రుడైతే మహా సంపదను పొందుతాడు. ఏ పండితులను, విద్వాంసులను చూసి భయపడ్డాడో ఇక వారెవారిని లెక్క చేయక రాజు దగ్గరికే వెళ్ళిపోతాడు. అలాగే ఇక్కడ ఒకప్పుడు ఆళ్వార్లు యముడిని చూసి భయపడ్డారు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామాలను నేర్చారో అప్పుడు ఇక ఎవరికీ భయపడ వలసిన అవసరం లేకుండా పోయింది. యముడి తల మీద కాళ్ళుపెట్టి నడిచే దైర్యం వచ్చింది. అది భగవంతుడి నామాలు ఆ మనిషిని పరిశుద్ది చేయటం వలన కలిగిన మార్పు అని చెపుతున్నారు .

తరువాతి పాశురంలో  భగవంతుడి  నామాలు ఎంత భోగ్యంగా వుంటాయో చూద్దాం .

అడియెన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

హిందీలో – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/07/thirumalai-1-part-2/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

nAchchiyAr thirumozhi – Simple Explanation – ettAm thirumoizhi – viNNeela mElappu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nAchchiyAr thirumozhi

<< EzhAm thirumozhi

In the previous padhigam she had enquired SrI pAnchajanyam about the nature of nectar of emperumAn’s mouth. After this, her experience in her mind reached up to emperumAn. At that time, the monsoon clouds came there uproariously. Due to the similarity of their colour and their quality of magnanimity, the clouds appeared like emperumAn to her. She thought that emperumAn himself has come to her. After getting some clarity, she realised that emperumAn has not reached there. Since the clouds which came there had the intelligence to move around, she decided to send them as messengers to emperumAn. Instead of sending them as messengers to vibhavAvathAram (emperumAn incarnating as rAma, krishNa et al), she sends them as messenger to archchai (emperumAn in idol form), at thiruvEngadam. In ramAvathAram, sIthAp pirAtti had a distinguished, wise person such as hanumAn to inform of her status to SrI rAma. Here ANdAL is so confounded by her love for emperumAn that she is sending an achEthana entity (one which does not have thinking power) as a messenger to convey her love. Due to the lust that she has towards emperumAn, it does not strike her that emperumAn in archchai form will only give dharSan (revealing his divine form) and will not talk or move with a person. Love or lust is also a form of devotion. In other words, they (the male and female) will sustain themselves if they are together, else they cannot sustain themselves. These qualities will be present in pirAttimArs (feminine people) as their nature. This is the reason that AzhwArs assumed the pathos of a female consort of emperumAn. However, in the case of ANdAl, since she is the reincarnation of bhUmippirAtti (bhUdhEvi), these are present as part of her nature.

First pAsuram. She tells the clouds to ask thiruvEngadamudaiyAn whether destroying her feminity will bring him any fame.

viNNeela mElappu viriththARpOl megangAL
theNNIr pAy vEAngadaththu en thirumAlum pOndhAnE?
kaNNIrgaL mulaik kuvattil thuLi sOrach chOrvEnai
peNNIrmai Idazhikkum idhu thamakkOr perumaiyE?

Oh clouds who appear to be like a canopy for the blue coloured sky! Has my swAmy (lord) thirumAl who dwells permanently in the hill of thiruvEngadam, where clear streams flow, come along with you? I feel sorrowful such that droplets of my tears fall on the edge of my bosom. Does this bring him any fame?

Second pAsuram. She asks the clouds whether emerpumAn has sent some words of comfort to her who is troubled by wind.

mAmuththa nidhi soriyum mAmugilgAL! vEngadaththuch
chAmaththin niRam koNda thAdALan vArththai ennE?
kAmath thIyuL pugundhu kadhuvappattu idaik kangul
EmaththOr thenRalukku ingu ilakkAy nAn iruppEnE

Oh monsoon clouds who rain distinguished pearls and gold! Is there any message from emperumAn who is splendrous with bluish complexion and who dwells permanently in thiruvEngadam? I am troubled by the flame of lust which has entered me and seized me, due to which in the middle of night, I have become the target of gentle breeze, which makes me sorrowful.

Third pAsuram. She asks the clouds whether she can sustain herself by reciting the divine names of emperumAn.

oLi vaNNam vaLai sindhai uRakkaththOdu ivai ellAm
eLimaiyAl ittu ennai Idazhiyap pOyinavAl
kuLir aruvi vEngadaththu en gOvindhan guNam pAdi
aLiyaththa mEgangAL! en Avi kAththiruppEnE

Oh merciful clouds! The radiance and complexion of my form, my bangles, heart and sleep have left me due to my sorrowful state, making me very weak. Alas! Could I recite the divine, auspicious qualities of my emperumAn gOvindhan who resides permanently in thiruvEngadam which has cool streams, and sustain myself?

Fourth pAsuram. She prays to the clouds to inform her desire to emperumAn in the presence of pirAtti (SrI mahAlakshmi) who will play the recommendatory role.

minnAgaththu ezhuginRa mEgangAL! vEngadaththuth
thannAgath thirumangai thangiya sIr mARvarkku
ennAgaththu iLam kongai virumbithth thAm nAL thORum
ponnAgam pulgudhaRku en purivudamai seppuminE

Oh clouds which have lightning streaking across in the form! I have a desire that emperumAn, who resides permanently at thiruvEngadam, should embrace my youthful bosoms desirously on his beautiful, divine chest. Tell this to emperumAn who has the divine chest in which pirAtti has mercifully taken residence.

Fifth pAsuram. She prays to the clouds to reveal her status to emperumAn who removes the enemies of his followers.

vAn koNdu kiLarndhu ezhundha mAmugilgAL! vEngadaththuth
thEn koNda malar sidhaRath thiraNdERip pozhivIrgAL!
Un koNda vaLLugirAl iraNiyanai udal idandhAn
thAn koNda sarivaLaigaL tharumAgil sARRuminE

Oh clouds which rise with a flourish, swallowing the sky and pour rain from the sky in huge gatherings such that flowers in thiruvEngadamalai, which are full of honey, get scattered! emperumAn tore apart the body of demon hiraNya kashyapu with his sharp nails which had flesh with them. If that emperumAn would return the bangles which he had taken from me, please him of my status.

Sixth pAsuram. She prays to the clouds to tell her state to nArAyaNan who had snatched away her benefits.

salam koNdu kiLarndhu ezhundha thaN mugilgAL! mAvaliyai
nilam koNdAn vEngadaththE nirandhERip pozhivIrgAL!
ulangu uNda viLangani pOl uL meliyap pugundhu ennai
nalam koNda nAraNaRku en nadalai nOy seppuminE

Oh cool clouds which have risen up after drinking cool water! Oh clouds which rise up the hill after spreading well in thiruvEngadam which is the permanent residence of emperumAn who obtained the worlds as alms from mahAbali! nArAyaNa has taken away my benefits [feminine qualities] such that I became just like the wood apple fruit which has been sucked of its juice by mosquito. Tell that emperumAn about my sorrowful disease.

Seventh pAsuram. She prays to the clouds to tell emperumAn that she cannot sustain herself unless she embraces him.

sangamA kadal kadaindhAn thaN mugilgAL! vEngadaththuch
chengaNmAl sEvadikkIzh adi vIzhchchi viNNappam
kongai mEl kungumaththin kuzhambazhiyap pugundhu oru nAL
thangu mEl thangum en Avi enRu uraiyIrE

emperumAn churned the ocean which has fame and lot of conches. Oh cool clouds which roam around thiruvEngadamalai where that emperumAn resides permanently! My submission to the divine reddish feet of that emperumAn who has reddish eyes is this: if that emperumAn come here and unites with me one day such that the paste of vermillion on my bosoms gets removed, my life will sustain. Go and tell him this.

Eighth pAsuram. She prays to the cloud to tell him that keeping quiet like this [on his part] is wrong.

kAr kAlaththu ezhuginRa kAr mugilgAL! vEngadaththup
pOr kAlaththu ezhundharuLip porudhavanAr pEr solli
nIr kAlaththu erukkil am pazhavilai pOl vIzhvEnai
vAr kAlaththu oru nAL tham vAsagam thandharuLArE

Oh dark clouds which are present in thiruvEAngadamalai during the monsoon time! emperumAn mercifully entered the warfront during the time of war and emerged victorious. I recite the divine names of that emperumAn and fall down like the beautiful leaves of the maddar plant during rainy season. In the long years which would come, will he not mercifully say a word, on any day?

Ninth pAsuram. She prays to the clouds to tell him that if he continues to torture her any further, his reputation will suffer.

madha yAnai pOl ezhundha mAmugilgAL! vEngadaththaip
padhiyAgi vAzhvIrgAL! pAmbaNaiyAn vArththai ennE!
gadhi enRum thAn AvAn karudhAdhu Or peN kodiyai
vadhai seydhAn ennum sol vaiyagaththAr madhiyArE

Oh dear clouds which are like exulting elephants, rising uproariously, having thiruvEngadamalai as your residence and prospering! What is the word of the emperumAn who is reclining on AdhiSEshan! If he continues to ignore me like this, will not the people of this world say “Even though that emperumAn has always remained as a protector, he killed a girl without thinking that it will cause deficiency to his basic nature”?

Tenth pAsuram. She completes the decad saying that those who enjoy this decad, meditating on it in their minds, will become servitors of that emperumAn and prosper.

nAgaththin aNaiyAnai nannudhalAL nayandhurai sey
mEgaththai vEngadakkOn vidu thUdhil viNNappam
bOgaththil vazhuvAdha pudhuvaiyar kOn kOdhai thamizh
Agaththu vaiththu uraippAr avar adiyAr AguvarE

ANdAL, the daughter of periyAzhwAr, enjoyed the emperumAn who has beautiful divine forehead and beautiful divine face, without any deficiency. These ten pAsurams mercifully were composed by ANdAL, using clouds as messenger, desiring the emperumAn who has AdhiSEshan as his mattress. Those who keep these thamizh pAsurams in their hearts and are capable of reciting them will become his servitors, carrying out kainkaryam everyday.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/nachchiyar-thirumozhi-8-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org