Daily Archives: November 23, 2019

உபதேச ரத்தின மாலை – பாசுரம் – 53

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

உபதேச ரத்தின மாலை

<< பாசுரம் 52

அன்ன புகழ் முடும்பை அண்ணல் உலகாசிரியன்

இன்னருளால் செய்த கலை யாவையிலும் உன்னில்

திகழ் வசன பூடணத்தின் சீர்மை ஒன்றுக்கில்லை

புகழல்ல இவ்வார்த்தை மெய் இப்போது 

ஐம்பத்துமூன்றாம் பாசுரம். இப்பாசுரம் தொடக்கமாக பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களில் உள்ள ஸாரத்தைக் காட்டுவதான ஸ்ரீவசன பூஷண திவ்ய சாஸ்த்ரத்தின் வைபவத்தையும் ஸாரத்தையும் அருளிச்செய்கிரார். இப்பாசுரத்தில் பிள்ளை லோகாசார்யர் செய்த பேருபகாரத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

கீழே காட்டியபடி இப்படிப்பட்ட பெருமையை உடையவரான, முடும்பைக் குலத் தலைவரான, நம் எல்லோருக்கும் ஸ்வாமியான பிள்ளை லோகாசார்யர் தன்னுடைய பெரும் கருணையினாலே இவருக்கு முற்பட்ட ஆசார்யர்கள் ரஹஸ்யமாக ஆசார்ய-சிஷ்ய உபதேச க்ரமத்திலே பாதுகாத்து வந்த ரஹஸ்யார்த்தங்களை, ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களாக ஏடுபடுத்தி, எல்லோருக்கும் உஜ்ஜீவனத்துக்கு வழி காட்டினார். இப்படி இவர் செய்த க்ரந்தங்கள் அனைத்திலும் சிந்தித்துப் பார்த்தால், உயர்ந்து விளங்குவதான ஸ்ரீவசன பூஷணம் என்ற க்ரந்தத்தின் பெருமைக்கு ஒப்பாக வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது புகழ்ச்சிக்காகச் சொல்லுவதில்லை, ஸத்யம். வேதாந்தம் மற்றும் ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களின் தாத்பர்யமான ஆசார்ய க்ருபையின் பெருமையை விரிவாக வெளியிடுவது இந்த க்ரந்தத்தின் தனிச் சிறப்பாகும்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் – http://divyaprabandham.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 10.4.5 – nichchiththirundhEn

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Tenth Centum >> Fourth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, AzhwAr says “It is impossible for anyone to know what emperumAn is mercifully thinking to do for me”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nichchiththirundhEn ennenjam kazhiyAmai
kaichchakkaraththaNNal kaLvam peridhudaiyan
meychchappadAn piRarkku mey pOlum poy vallan
nachchap padum namakku nAgaththaNaiyAnE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

en nenjam – my heart
kazhiyAmai – nature of not leaving
nichchiththirundhEn – I firmly believed;
chakkaram – thiruvAzhi (sudharSana chakra which is both protection and enjoyable)
kai – having in his hand
aNNal – being the distinguished lord
kaLvam peridhudaiyan – being in my heart, having joy in speaking about his favours done to me without my knowledge

(just as we celebrate after knowing his nature)
piRarkku meychchappadAn – not glorified by others
mey pOlum – just as doing everything truthfully for his devotees
poy vallan – one who can be untruthful for others who are not devoted to him
nAgaththaNaiyAn – ananthaSAyi (one who is reclining on the serpent mattress) who is having the nature of being united with devotees
namakku – for us
nachchap padum – is desirable as the ultimate goal.

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

I firmly believed in his nature of not leaving my heart; he is the distinguished lord, having the divine chakra in his hand, being in my heart, having joy in speaking about his favours done to me without my knowledge, and not glorified by others as much as I have done;  just as doing everything truthfully for his devotees, he can be untruthful for others who are not devoted to him; such ananthaSAyi (one who is reclining on the serpent mattress) who is having the nature of being united with devotees, is desirable for us as the ultimate goal.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • nichchiththu … – I have firmly determined that he will never leave my heart since he performed penance for his own benefit by staying in water and standing on the mountain.
  • kaichchakkaraththu aNNal – sarvESvaran who has the divine chakra in his hand. One who never abandons his devotees; it is said in periya thiruvandhAdhi 87kai kazhalA nEmiyAn“ (one who has the inseparable chakra in his hand).
  • kaLvam peridhu udaiyan – Not only is he remaining in my heart without leaving from there, he is eagerly planning for glorious aspects without my knowledge. He was planning for glorious aspects for me such as setting out to take me to paramapadham, thinking about having amAnava touch me, thinking to make moon-faced damsels welcome me at the entrance of paramapadham.

Don’t fear that “he does this for everyone”.

  • meychchappadAn piRarkku – He does not place himself to be praised by others as he let me praise him highlighting his qualities; he remains unreachable for the others.
  • mey pOlum poy vallan – He places himself equally in front of dhuryOdhana et al just as he places himself in front of arjuna et al; but during the execution, he will pretend to act truthfully, but will deceive.

Don’t fear “what if he does the same with us?”

  • nachchappadum namakku – He would not do to us what he does to those who are unfavourable towards him.

When asked “How can we believe that?” AzhwAr says,

  • nAgaththu aNaiyAnE – What is the point in seeing what he does towards those who are different from us? Our example is what he does towards those who are similar to us. Isn’t this how he interacts with one who is similar to us, as the reason for our goal?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org