Daily Archives: March 12, 2016

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 2 – మయి ప్రవిశతి

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

శ్లోకం 2

మయి ప్రవిశతి శ్రీమన్ మందిరం రంగశాయినః
పత్యుః పదాంభుజం ద్రష్ట్రుం ఆయాంతం అవిదూరతః!

అవతారిక:
మొదట మంగళాశాసనము చేసిన తరవాత తమ ఆచార్యులైన మణవాళ మామునులు తమకనుగ్రహించిన విధమును ప్రస్తుతించారు. వారి శ్రీ సూక్తులను వినుట, వారిని సేవించుట,  వారిని కీర్తించుట తమకుత్తారకములని, సంసార క్లేశములను  తొలగదోయగలవని చెప్పుకున్నారు. ఆచార్యులను వారి సమక్షములోనే  కీర్తించాలని,మామునులను స్తుతించతలచి దానిని దినచర్య రూపములో  “మయి ప్రవిశతి” అని మొదలు పట్టి “అనాస్పదం”(శ్లో – 13)అని ముగించారు.

 ప్రతి పదార్థము:

శ్రీమన్ = అపారమైన కైంకర్యశ్రీ ఉన్న మణవాళ మామునులు

రంగశాయినః =శ్రీ రంగములో శయనించి వున్న  శ్రీరంగనాధుడు

మందిరం = కోవెలలోనికి

మయి  = దాసుడు

ప్రవిశతి సతి = వెళ్ళు నప్పుడు

పత్యుః = జగత్పతి అయిన శ్రీ రంగనాథుని

పదాంభుజం = పద్మముల వంటి పదములను

ద్రష్ట్రుం  – సేవించుకోవటానికి

అవిదూరతః = దగ్గరగా

ఆయాంతం = వేంచేసి వున్న వారై( ఈ శ్లోకానికి 12వ శ్లోకములోని “త్వామేవ” అనే పదముతో అన్వయము)

భావము:

‘శ్రీమన్  అనకుండా ‘శ్రీమత్  అన్నట్లైతే మంత్ర రూపము అవుతుంది. అప్పుడు కైంకర్య మనే సంపదను పొందడానికి శ్రీరంగనాథుని కోవెల బాగా తగిన స్థలమని అర్థము వస్తుంది. మొదట్లో మామునులను సేవించు కోవాలనుకోకుండా శ్రీరంగనాథుని సేవించు కోవాలనుకొని కోవెలకు వెళ్ళగా అనుకోని విధముగా అక్కడ, దాసుడికి అతి సమీపములో మామునులు, స్వామి సన్నిధిలో సేవించుకోవటానికి వేంచేసి వున్నారు. అది దాసుడికి అయత్న లాభముగా అమరిందని చెప్పుతున్నారు. మునుపు మామునుల విషయములో కొంత పరాకు చూపిన దోషము వారి కటాక్షముతో తొలగిపోయిందని చెప్పుతున్నారు. భగవంతుడి కంటే ఆచార్యులు ఎంతో ఉన్నతమైన వారు. భగవంతుడి దర్శనము కోసము వెళ్ళినప్పుడు  ఆచార్యులు అక్కడ కనపడటము ఎలాంటిదంటే, కట్టెలు కొట్టి అవి అమ్మి బతికే వాడికి,  కట్టెలు కొట్టడానికి వెళ్ళ్గాక అక్కడ ఆయాచితముగా పెద్ద నిధి దొరికినట్లు,  అని వ్యాఖ్యాత అంటున్నారు.  రామానుజులకు చేయు  కైంకర్యమే పురుషార్థము. దానికి వారి శ్రీ పాదములే ఉపాయమని తలచిన ఆచార్య నిష్ఠులైన మామునులు కోవెలకు వెళ్ళి పెరుమాళ్ళను సేవించుకోవటము , పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనము చేయటము కోసమే కాని సిధ్ధోపాయమైన పెరుమాళ్ళను తమ పురుషార్థానికి ఉపాయముగా స్వీకరించడానికో, ప్రపత్తి చేయటానికో, కాదు. దేవతాంతరమును, శబ్దాది విషయములను, ఉపాయ భక్తిని ,ఉపాయమైన పెరుమాళ్ళను,సమానముగా చూసి పెరుమాళ్ళు మనకు స్వామి, (వానిని స్వయం ప్రయోజనముగా సేవించి మంగళాశాసనము చేయాలని భావించాలి)అని తలచే వారు పరమైకాంతి అని శాస్త్రాలు చెప్పుతున్నాయి. మామునులు ఆ కోవలోని వారే అని ఇక్కడ భావము.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-2/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

 

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 1 – అంగే కవేర

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

శ్లోకం 1

అంగేకవేర కన్యాయః తుంగేభువన మంగళే
రంగే ధామ్నిసుఖాసీనం వందే వరవరం మునిం

$3B72773B15A9C344

ప్రతి పదార్థం:

తుంగే = ఉన్నతమైన

భువన మంగళే = సకల ప్రాణుల  మంగళములకు  కారణమైన

కవేర కన్యాయః = అక్కడ కావేరి  నదీ (నడుమ )లో ఉంటుంది

రంగే ధామ్ని = శ్రీరంగ దివ్య క్షేత్రములో

సుఖాసీనం = సుఖముగా ఆసీనమైవున్న

వరవరం = స్వరూప, ఔదార్యము,  కారుణ్యము మొదలైన వాటిలో అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్( శ్రీరంగ నాథుడు) పోలి వున్న, అళగియ మణవాళ అనే పేరు ధరించుకున్న

మునిం = ఆచార్యులే శేషినని నిరూపించిన మణవాళమామునులు

వందే = దాసోహములు సమర్పిస్తున్నాను

భావము:

“మహి సమర్పణే”(గతౌ) ధాతు రూపములో అవతరించిన మంగళము అనే పదము గమ్యమును సూచిస్తుంది.దానికి సాధనమాన ఉపాయమును తెలుపుతుంది. “కవేర కన్యాయః అంగే”  , “రంగే ధామ్ని” అనే ప్రయోగాల కు సరిపోతుంది. ఇవి రెండు మనకు  ఉపేయమును చూపుతున్నవి మరియు మిగితా ఉపేయములకు ఉపాయముగాను చెప్పుతున్నవి అనుటలో సందేహము లేదు.

“రంగం” అనే పదము ఎమ్పెరుమానుక్కు ప్రీతి కలిగిస్తుంది .” సుఖాసీనమ్” అనుటలో మణవాళమామునుల అవతారము తరవాత శ్రీరంగమునకు మహమ్మదీయుల దండయాత్రలు కాని వేరే ఎటువంటి ఉపద్రవములు లేవు అని తెలియ జేస్తున్నది. పిళ్ళై లోకాచార్యుల, వేదాంత దేశికుల కాలములోను మహమ్మదీయుల దండయాత్రలు వుండేవి. అలా మణవాళమామునుల కాలము లో ఎటువంటి ఉపద్రవుములో లేవు.

“వది-అభివాదన స్తుత్యో” అనే ధాతు రూపములో అవతరించిన “వందే “అనే ప్రయోగముతో సాష్టాంగ నమస్కారమును, సంకీర్తనను  తెలియ జేస్తుంది. ఈ రెండు మణవాళ మామునులను గురించి కాయిక , వాచిక, మానసిక. కైంకర్యములను తెలియ జేస్తుంది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/05/purva-dhinacharya-tamil-1/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.4.9 – patta pOdhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> Fourth decad

Previous pAsuram

vishnu-holding-chakram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the ninth pAsuram – parAnkuSa nAyaki‘s mother asks “what are you planning to do in the case of parAnkuSa nAyaki who is desiring for you and is suffering permanently, due to separation from you?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, parAnkuSa nAyaki‘s mother asks “You have the tools to protect others – what are your thoughts on her?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

In the ninth pAsuram – When asked what was parAnkuSa nAyaki‘s suffering?, parAnkusa nAyaki’s mother explains that suffering in this pAsuram; It is also explained as parAnkuSa nAyaki’s mother asking emperumAn “What are you planning to do for her who is desiring to see your beautiful hand and the divine disc (in your hand), who did not even know sunrise or sunset and is desiring for you?”.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Ninth pAsuram – When parAnkuSa nAyaki‘s mother said “her daughter suffered”, she was asked “What type of suffering?”. She replies to that “She has suffered so much and there is nothing more to suffer further”.

pAsuram

பட்ட போது எழு போது அறியாள் விரை
மட்டு அலர் தண் துழாய் என்னும் சுடர்
வட்ட வாய் நுதி நேமியீர்! நுமது
இட்டம் என்கொல் இவ் ஏழைக்கே?

patta pOdhu ezhu pOdhu aRiyAL virai
mattu alar thaN thuzhAy ennum sudar
vatta vAy nudhi nEmiyIr! numadhu
ittam enkol iv EzhaikkE?

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Due to lack of sleep, not having woken up from sound sleep with clear mind,

patta pOdhu – sunset
ezhu pOdhu – sunrise
aRiyAL – she does not know
virai – fragrance
mattu – honey
alar – spread well
thaN thuzhAy – fresh thuLasi
ennum – says
sudar – radiant
vattam – round
vAy – mouth
nudhi – sharpness
nEmiyIr – Oh the one having sudharSana chakra!
numadhu – for you (who has the tool to eliminate hurdles and allow in close proximity)
ittam – thoughts
ivvEzhaikku – for this poor girl who is desirous
en kol – what?

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

parAnkuSa nAyaki does not know sunset or sunrise (due to lack of sleep, and not having woken up from sound sleep with clear mind). She joyfully says “fresh thuLasi with well spread fragrance and honey”. Oh one who holds the radiant sudharSana chakra which has round mouth and sharpness! What are your (who has the tool to eliminate hurdles and allow in close proximity) thoughts for this poor girl who is desirous [of attaining you]?

The inherent meaning is – is the sudharSana chakra present to sustain her or to finish her?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

  • sudar vatta vAy nudhi nEmiyIr –  periyavAchchAn piLLai quotes nanjIyar saying “sudharSana chakra would keep away from those who like it and finish them by showing its beauty; and it would finish those who hate it by getting close to them and destroying them”.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • patta pOdhu ezhu pOdhu aRiyAL – She does not know sunrise and sunset. When asked if she knew anything,
  • virai mattalar thaN thuzhAy ennum – She would speak joyfully about the thuLasi [which emperumAn is wearing]; virai – what wonderful fragrance! mattu – what wonderful honey! alar – what wonderful flower! thaN – what wonderful coolness! and so on. She is saying as said in thiruvAimozhi 6.7.2 “ummudaiya pErum thArum ozhiya – aRiyAL” (She would not know anything beyond your name, garland etc).

Hearing this emperumAn became too joyful and raised his sudharSana chakra thinking “[finally] there is someone who is so attached to me” [In arumpadham, bhagavath gIthA SlOkams 7.18 “udhArAs sarva EvaithE” (all those approach me are generous – for letting me manifest my generosity towards them) and 7.19 “bahunAm janmanAm … sa mahAthmA sa dhurlabha:” (those who accept vAsudhEva as everything are great souls and are rare to find)].

  • sudar vatta vAy nudhi nEmiyIr – Oh one who has radiant, round mouthed, sharp sudharSana chakra in your hand! Why so much adjective for the chakra (when in depressed mood)? Even more than parAnkuSa nAyaki, her mother herself became attracted to the beautiful hand holding the chakra and glorifies that with adjectives. Do you use the same tool to finish both your devotees and others? AzhwAr himself said in thiruvAimozhi 1.7.1Azhippadai andhaNanai maRaviyai inRi manaththu vaippArE” (without forgetting, they keep that pure emperumAn (who holds the weapon named chakra) in their mind). AzhwArs are of the nature that they melt on seeing emperumAn with his divine hand and chakra.
  • numadhu ittam en kol – Are you planning to finish her like you finished rAvaNa, hiraNya et al? Are you planning to let her enjoy the beauty of the divine disc and the divine hand, just like nithyasUris? Are you planning to make her forget about her own true nature and about you (bhagavAn), and let her roam around like samsAris (worldly people) taking care of their stomachs [feeding it fully] and wearing nice clothes ? What are you thinking about her attaining her goal?
  • ivvEzhaikkE – What are you thinking about this girl who is completely desirous to attain you?

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIranga gadhyam – 6th chUrNai

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

namperumal-nachiar_serthi2

avathArikai (Introduction)

After SrI rAmAnuja had recited the 4th and 5th chUrNais (quoting from ithihAsam (epic)), bhagavAn wants to know whether he has the true knowledge of the ultimate fruit of surrendering (prApyam) and whether he has the desire for it. bhagavadh rAmAnuja says that bhagavAn himself has to shower the grace on him so that he gets firm belief and devotion in the true meaning of kainkaryam. bhagavAn wants to know why he should grant him this, and SrI rAmAnuja says that this is because he has recited the verse from ithihAsam. First, the chUrNai:

EvambhUtha thathvayAthAthmyAvabhOdha thadhichchArahithasyApi
EthadhuchchAraNa mAthrAvalambanEna uchyamAnArtha paramArtha
nishtam mE mana: thvamEva adhyaiyva kAraya II

Explanatory Notes:

EvambhUtha thathvayAthAthmyAvabhOdha thadhichchArahithasyApi  – EvambhUtha – like this; thathva – truth; yAthAthmya – true nature; avabhOdha – perception or knowledge; thath – that; ichchA – desire; rahitha – deprived of; api – also. Simple meaning: Even if I do not have the perception of true nature of truth. What is the truth that he is referring to? What is the svarUpam (basic nature) of jIvAthmA (soul), the svarUpam of paramAthmA (bhagavAn); what is the fruit of surrendering (kainkaryam) . Not only do I not know the true meaning of these; I do not have the desire in knowing it.

EthadhuchchAraNa mAthrAvalambanEna – Ethath – this; uchchAraNa – utterance; mAthra – merely; avalambanEna – holding onto in this manner. Simple meaning: Holding on to the mere utterance of the SlOkam which is to be recited. I did not know the inner meanings of the words in the SlOkam. I do not even have the desire to know it. But I merely uttered it. Since I uttered it, you should……

uchyamAnArtha paramArtha nishtam mE mana: uchyamAnArtham – meaning of the words uttered; paramArtham – deep meaning; nishtam – to be devoted; mE – my; mana: – mind. My mind should be fully immersed in the meaning of the words that I uttered. Not the mere superficial meaning, but the inner, deep meaning of the words. And, that should be told to my mind, which is always wandering from one thing to another, without any hold. bhagavAn wonders if this is possible…..

thvamEva adhyaiyva kAraya  – thvamEva – only you;  adhyaiva – this moment; kAraya – make it happen. SrI rAmAnuja says that bhagavAn should make it happen. bhagavAn says that rAmAnuja has requested him just now. I shall consider it after a few days. But SrI rAmAjuna does not want to wait. He says, do it now itself, without any delay. He says that bhagavAn doesn’t expect help from anyone else to carry out any task. SrI rAmAnuja says that he does not qualify to receive such a grace from bhagavAn and he is not going to get qualified a few days from now. Since neither bhagavAn expects support from anyone nor is rAmAnuja going to get qualified to receive his grace, why delay it? Please shower your mercy on me now itself so that I will be able to devote myself to the deep meanings of all the things stated above (true nature of his own svarUpam, bhagavAn’s svarUpam, benefit that he would get on surrendering to bhagavAn etc).

We shall next understand the 7th and last chUrNai in this gadhyam.

Translation by krishNa rAmAnuja dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org