thiruppaLLiyezuchchi – thaniyans

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series vyUha vAsudhEvan thaniyan blessed by thirumAlai ANdAn thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNIyam prAbOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE தமேவ மத்வா பரவாஸுதேவம் ரங்கேசயம் ராஜவதர்ஹணீயம் ப்ராபோதிகீம் யோக்ருத ஸூக்திமாலாம் பக்தாங்க்ரிரேணும் பகவந்தமீடே word-by-word translation ya: – that AzhwAr rAjavath – like a king arhaNIyam – worshippable rangEsayam – … Read more