upadhESa raththina mAlai – 71

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (theeya kandham uLLadhonRai) pAsuram 71 munnOr mozhindha muRai thappAmal kEttu pinnOrndhu thAm adhanaip pEsAdhE – than nenjil thORRinadhE solli idhu suththa upadhEsapara vArththadhenbar mUrkkar AvAr.                                         71 Listen Word by word meaning mUrkkar AvAr – Those of foolishness, would, (instead of) kEttu … Read more