శ్రీ వరవరముని దినచర్య – అవతారిక

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

srisailesa-thanian

వరవరముని దాసులనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందిన దేవరాజగురు తమ ఆచార్యులైన మా మునుల దగ్గర నిర్విఘ్నముగా స్తోత్రము పూర్తి కావలెనని ప్రార్థిస్తున్నారు. శాస్త్రములో, ఆచార్యులను సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్ నారాయణు అవతారముగా చెప్తారు.శిష్యుడు ఎల్లప్పుడూ ఆచార్యుని నామమును జపించాలి ధ్యానించాలి, వారి కనుచూపు మేరలో ఉండి, కైంకర్యమునకు సిద్ధముగా ఉండాలి, అచంచలమైన భక్తి తో, ఆచార్యుని ఇష్టమే తన ఇష్టంగా, ఆచార్యుని దు:ఖమే తన దు:ఖముగా ,  ఆచార్యుని పేరు, మరియు గుణములను ధ్యానించాలి, ఏ విధముగానైతే ఒక భక్తుడు తన భగవంతుని పట్ల  మరియు ఒక పనివాడు తన రాజు పట్ల ఉంటాడో , అదే విధంగా శిష్యుడు తన ఆచార్యుని పట్ల భక్తి శ్రద్ధాల తో సేవలు చేయవలెను. ఆచార్యుని శిష్యుడిగా తన అడుగుజాడలలో ఉండి, వారి యొక్క  గుణముల ధ్యనించుతూ, అందిరికి వారి గురించి ప్రభోదించుట లో గర్వముచెందవలెను.ఎఱుంబిఅప్పా శిష్యుని లక్షణము పరిపూర్ణముగా ఎరుగుదురు. శతకం, కావ్యం, చంబు మరియు మామునిగళ్ పై రాసిన అనేక గ్రంథముల తో వారికి సంతృప్తి కలుగలేదు. శాస్త్రము లో ఆచార్యుని దినచర్యను వివరించాలని చెప్పబడినది. ఆచార్యుని భక్తి తో పాటు శాస్త్రము లో విశ్వాసము ఉన్నఎఱుంబిఅప్పా మామునిగళ్ యొక్క దినచర్యను ఆరంభించి, అది నిర్విఘ్నముగా పూర్తికావలెనని విన్నవించుకుంటున్నారు.

ఎవరైతే వారి యొక్క ఉపస్థితి వలన గోష్ఠిని పునిదము చేస్తారో, అటువంటి మామునిగళ్  యొక్క జ్ఞానమును, వారి దినచర్యను మరియు భౌతిక విషయముల పట్ల వారికి గల విరక్తిని తెలియజేస్తుంది. తదియారదను జరుగు సమయములో , ప్రసాదము స్వీకరించు ముందు, సత్వ గుణము అభ్యసించు శ్రీ వైష్ణవులను శుద్ధి చేస్తుంది.తదియారదను జరుగు సమయములో , ఎవరైనా తక్కువ జ్ఞానముతో మరియు తక్కువ అనుష్టానం ఉన్నా , వారు ఆ ప్రదేశమును ఆపవిత్రగావిన్తురు. మామునులు , పవిత్ర పరుచుటకు ప్రసిద్ధి చెందినవారు . అందువలనే, ఈ స్తోత్రమును “పంక్తిపావనం” అనగా గోష్ఠి ని పావనం చేసేది అని కూడా అంటారు.

అడియేన్ ఇందుమతి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/05/sri-varavaramuni-dinacharya-tamil-introduction/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment