కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 4 – నన్మైయాల్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 3 అవతారిక: ప్రతి పాశురము కిందటి పాశురమునకు కొనసాగింపుగా అమరింది. నంజీయర్  * నంజీయర్ ,  నమ్మాళ్వార్లు, పరమాత్మ, ఎందరో మహాత్ములు కూడా వదిలి వేసిన మధురకవి ఆళ్వార్లను స్వీకరించటానికి చేసిన ఉపకారమును వివరిస్తున్నారు. మధురకవి ఆళ్వార్లు దీనికి తమ గుణలోపములే కారణముగా అభిప్రాయ పడుతున్నారు. నంపిళ్ళై: * నమ్మాళ్వార్లు మధురకవి ఆళ్వార్లను అనుగ్రహించక ముందు స్థితిని చెపుతున్నారని … Read more

thiruvAimozhi – 1.4 – audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 1st centum Previous Decad Meanings parAnkusa nAyaki (nammAzhwAr in feminine mood) sends messenger to paramapadhanAthan Full Rendering Full Rendering 1 – anjiRaiya madanArAy 2 – enseyya thAmaraikkaN 3 – vidhiyinAl pedaimaNakkum 4 – ennIrmai kaNdirangi 5 – nalgiththAn kAththaLikkum 6 – aruLAtha … Read more

thiruvAimozhi – 1.3 – audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 1st centum Previous Decad Meanings krishNa and nammAzhwAr Full Rendering Full Rendering 1 – paththudai adiyavar 2 – eLivarum iyalvinan 3 – amaivudai aRaneRi 4 – yArumOr nilaimaiyan 5 – piNakkaRa aRuvagai 6 – uNarnthu uNarnthu 7 – onRenap palavena 8 – … Read more

thiruvAimozhi – 1.2 – audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 1st centum Previous Decad Meanings srIman nArAyaNan – nammAzhwAr Full Rendering Full Rendering 1 – vIdumin muRRavum 2 – minninin nilaiyila 3 – nIr numathu 4 – illathum uLLathum 5 – aRRathu paRRu 6 – paRRilan Isanum 7 – adangezhil 8 – … Read more

thiruvAimozhi – 1.1 – audio

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 1st centum Meanings srIman nArAyaNan and nammAzhwAr Full Rendering Full Rendering 1 – uyarvaRa uyarnalam 2 – mananaga malamaRa 3 – ilanathu udaiyanithu 4 – nAmavan ivanuvan 5 – avaravar thamathamathu 6 – ninRanar irunthanar 7 – thida visumbu 8 – surar … Read more

thiruvAimozhi – 1st centum – audio

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: thiruvAimozhi Meanings emperumAn’s quality revealed in first centum – parathvam (supremacy) 1st decad 2nd decad 3rd decad 4th decad 5th decad 6th decad 7th decad 8th decad 9th decad 10th decad archived in http://divyaprabandham.koyil.org pramEyam (goal) – http://koyil.org pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com pramAthA (preceptors) – … Read more

thiruvAimozhi – audio

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: thaniyans 1st centum 2nd centum 3rd centum 4th centum 5th centum 6th centum 7th centum 8th centum 9th centum 10th centum archived in http://divyaprabandham.koyil.org pramEyam (goal) – http://koyil.org pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org