Daily Archives: May 6, 2020

இராமானுச நூற்றந்தாதி – எளிய விளக்கவுரை – பாசுரங்கள் 81 – 90

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

இராமானுச நூற்றந்தாதி

<< பாசுரங்கள் 71 – 80

எண்பத்தொன்றாம் பாசுரம். எம்பெருமானார் க்ருபையினாலேயே தாம் திருந்தியதை எம்பெருமானாரிடமே விண்ணப்பம் செய்து, தேவரீர் க்ருபைக்கு ஒப்பில்லை என்கிறார்.

சோர்வு இன்றி உன்தன் துணை அடிக்கீழ்த் தொண்டுபட்டவர்பால்
சார்வு இன்றி நின்ற எனக்கு அரங்கன் செய்ய தாள் இணைகள்
பேர்வு இன்றி இன்று பெறுத்தும் இராமாநுச இனி உன்
சீர் ஒன்றிய கருணைக்கு இல்லை மாறு தெரிவுறிலே

வேறு விஷயத்தில் மனது போகாமல் தேவரீருடைய சேர்த்தியழகையுடைய திருவடிகளின்கீழே அடிமையாயிருப்பவர்கள் விஷயத்தில் பொருந்தாமல் இருந்த எனக்குப் பெரியபெருமாளுடைய திருமேனி நிறத்துக்கு எதிர்நிறமான சிவப்பையும் சேர்த்தியழகையுமுடைய திருவடிகளை எப்பொழுதும் விட்டு நீங்காதபடி இன்று பெற்றுக்கொடுத்த உடையவரே! இப்படியானபின்பு, ஆராய்ந்து பார்த்தால், தேவரீருடைய கௌரவத்துடன் இருக்கும் க்ருபைக்கு ஓரொப்பில்லை.

எண்பத்திரண்டாம் பாசுரம். பெரியபெருமாள் திருவடிகளிலே நான் பொருந்தியிருக்கும்படி உபதேசம் செய்த எம்பெருமானார் எத்தனை பெரிய தார்மிகர் என்று மகிழ்ந்து சொல்கிறார்.

தெரிவு உற்ற ஞானம் செறியப் பெறாது வெம் தீவினையால்
உரு அற்ற ஞானத்து உழல்கின்ற என்னை ஒரு பொழுதில்
பொரு அற்ற கேள்வியன் ஆக்கி நின்றான் என்ன புண்ணியனோ
தெரிவு உற்ற கீர்த்தி இராமாநுசன் என்னும் சீர் முகிலே

ஸத் மற்று அஸத் விஷயங்களில் ஊற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஞானத்தைச் சேரப்பெறாமல், மிகவும் க்ரூரமான கர்மத்தாலே ஒரு பொருளாக உருவாகாத ஞானத்தைப் பற்றி, ஒன்றிலும் நிலையற்றுத் திரிகிற என்னை, ஒரு க்ஷணப் பொழுதில் ஒப்பில்லாத கேள்வி ஞானத்தையுடையனாகும்படிப் பண்ணி, பூமியிலே வந்து அவதரித்தருளினார். ப்ரகாசமாய் இருக்கும் குணத்தாலே வந்த புகழையுடையவராய் பரம உதாரரான எம்பெருமானார் என்ன தார்மிகரோ?

எண்பத்துமூன்றாம் பாசுரம். எல்லாருக்கும் சரணாகதி பொதுதானே என்று எம்பெருமானார் கேட்க, நான் ப்ரபத்தி பண்ணி பரமபதம் பெறுவார் கூட்டத்தில் இல்லை. தேவரீர் திருவடிகளாகிற மோக்ஷத்தை தேவரீர் வள்ளல் தன்மையாலே பெறுபவன் நான் என்கிறார்.

சீர் கொண்டு பேர் அறம் செய்து நல் வீடு செறிதும் என்னும்
பார் கொண்ட மேன்மையர் கூட்டன் அல்லேன் உன் பத யுகமாம்
ஏர் கொண்ட வீட்டை எளிதினில் எய்துவன் உன்னுடைய
கார் கொண்ட வண்மை இராமாநுச இது கண்டு கொள்ளே

சமம், தமம் முதலியவை ஆகிஞ்சந்யம், அநந்யகதித்வம் ஆகிய தன்மைகளை உடையவராய் பரம தர்மமாகிற ப்ரபத்தியைப் பண்ணி, பரம புருஷார்த்த லக்ஷண மோக்ஷத்தை அடையவேண்டும் என்னும் பூமியெங்கும் பரவியிருக்கும் பெருமையையுடைய பகவத் ப்ரபன்னருடைய கூட்டத்தில் நான் இல்லை. உடையவரே! தேவரீருடைய திருவடிகளிரண்டுமாகிற எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்த மோக்ஷத்தை எளிதாக அடைவேன். அதுக்கு மேகத்தைப்போன்ற தேவரீருடைய வள்ளல் தன்மையே காரணம். இதை தேவரீரே பார்த்துக்கொள்ளலாமே!

எண்பத்துநான்காம் பாசுரம். மேலே பெறவேண்டியது இன்னும் இருக்க, இதுவரை பெற்ற பேற்றுக்கு எல்லை உண்டோ என்கிறார்.

கண்டுகொண்டேன் எம் இராமாநுசன் தன்னை காண்டலுமே
தொண்டுகொண்டேன் அவன் தொண்டர் பொன் தாளில் என் தொல்லை வெம் நோய்
விண்டுகொண்டேன் அவன் சீர் வெள்ள வாரியை வாய்மடுத்து இன்று
உண்டுகொண்டேன் இன்னம் உற்றன ஓதில் உலப்பு இல்லையே

என்னைக் காப்பாற்ற வந்த, என்னுடைய ஸ்வாமியான எம்பெருமானாரை உள்ளபடி கண்டுகொண்டேன். இப்படிப் பார்த்த அளவிலே அவருக்காகவே வாழ்பவர்களுடைய அழகிய திருவடிகளில் அடிமைப்பட்டேன். என்னுடைய அநாதியான, மிகவும் க்ரூரமான கர்மங்களை நீக்கிக் கொண்டேன். அவருடைய குணங்களாலே நிறைந்த கடலை பெரிய ஆசையுடன் இன்று அனுபவித்தேன். இன்னமும் நான் பெற்ற விஷயங்களைச் சொல்லப் பார்த்தால் அதற்கு ஒரு முடிவில்லை.

எண்பத்தைந்தாம் பாசுரம். எம்பெருமானாரைக் கண்டு கொண்டேன் என்றீர், அவன் தொண்டர் பொற்றாளில் தொண்டு கொண்டேன் என்றீர், இவற்றில் உமக்கு எதில் அதிக ஈடுபாடு என்று கேட்க எம்பெருமானாருக்காகவே வாழ்கின்ற அடியார்கள் திருவடிகளைத் தவிர என் ஆத்மாவுக்கு வேறொரு பற்றில்லை என்கிறார்.

ஓதிய வேதத்தின் உட்பொருளாய் அதன் உச்சி மிக்க
சோதியை நாதன் என அறியாது உழல்கின்ற தொண்டர்
பேதைமை தீர்த்த இராமாநுசனைத் தொழும் பெரியோர்
பாதம் அல்லால் என் தன் ஆர் உயிர்க்கு யாதொன்றும் பற்று இல்லையே

தாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற வேதத்தினுடைய உட்பொருளாய் அந்த வேதசிரஸ்ஸான வேதாந்தத்திலே எல்லையில்லாமல் ப்ரகாசிப்பவனை நமக்கு நாதன் என்று அறியாதே, வேறு விஷயங்களில் தொண்டுபட்டு உழன்று திரிபவர்களுடைய அறியாமையைப் போக்கியருளின எம்பெருமானாரைத் தொழுகையே அடையாளமான பெருமையையுடையவர்களுடைய திருவடிகளைத் தவிர என் ஆத்மாவுக்கு வேறு எதும் பற்றில்லை.

எண்பத்தாறாம் பாசுரம். முன்பு உலக விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களிடம் அன்புகொண்டிருந்ததை நினைத்து, இனி அது செய்யேன், எம்பெருமானாரைச் சிந்திக்கும் மனஸ்ஸுடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் என்னை ஆளவுரியவர்கள் என்கிறார்.

பற்றா மனிசரைப் பற்றி அப்பற்று விடாதவரே
உற்றார் என உழன்று ஓடி நையேன் இனி ஒள்ளிய நூல்
கற்றார் பரவும் இராமாநுசனைக் கருதும் உள்ளம்
பெற்றார் எவர் அவர் எம்மை நின்று ஆளும் பெரியவரே

ஒன்றுக்கும் மதிப்பில்லாத தாழ்ந்த மனிதர்களை அடைந்து, அந்தப் பற்று விடாமல் நிற்கிறவர்களையே உறவினர்கள் என்று நினைத்து அவர்பின்னே திரிந்துழன்று அவர்கள் முகத்திலே எப்பொழுது விழிப்போம் என்று ஓடி, அவர்கள் விஷயத்தில் மனமுடைந்து இருந்தேன். தத்வம், ஹிதம், புருஷார்த்தம் ஆகியவைகளை மிகத் தெளிவாகக் காட்டும் சாஸ்த்ரங்களை கற்றிருப்பவர்கள் தங்கள் கல்விக்கு ப்ரயோஜனம் இது என்று அன்புடன் கொண்டாடும் எம்பெருமானாரை நினைப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டிருக்கும் மனதை நிதிபோலே பெற்றிருப்பவர்கள் யாவர் சிலர் உளரோ அவர்கள் குலம் கோத்ரம் ஆகியவை எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் நம்மை ஆத்மா உள்ளவரை ஆளக்கூடிய மஹானுபாவர்கள்.

எண்பத்தேழாம் பாசுரம். இந்தக் கலிகாலம் உம்முடைய உறுதியைக் குலைத்து விடுமே என்று சொல்ல அது ஆக்ரமிப்பது எம்பெருமானாரால் கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்திலே ஈடுபடாதவர்களை என்கிறார்.

பெரியவர் பேசிலும் பேதையர் பேசிலும் தன் குணங்கட்கு
உரியசொல் என்றும் உடையவன் என்று என்று உணர்வில் மிக்கோர்
தெரியும் வண் கீர்த்தி இராமாநுசன் மறை தேர்ந்து உலகில்
புரியும் நல் ஞானம் பொருந்தாதவரை பொரும் கலியே

பேசுகைக்கீடான பெரிய ஞானம் சக்தி ஆகியவைகளையுடைய பெரியவர் சொல்லிலும் (இவர்களும் பேசி முடித்து விட முடியாது), அஜ்ஞானம் அசக்தி ஆகியவற்றுக்கு எல்லைநிலமாக இருக்கும் அறிவிலிகள் சொல்லிலும் (இவர்களும் பின்வாங்கவேண்டாம்), இப்படித் தங்கள் குணங்களுக்கீடாகப் பேசும்படியிருக்கிற தம்முடைய ஸ்வரூப, ரூப, குணங்கள் ஆகியவற்றுக்கு வாசகமான வார்த்தைகளை எல்லாக் காலத்திலும் பெற்றவராயிருப்பவர் என்று உயர்ந்த ஞானத்தைப் பெற்றவர்கள் எப்பொழுதும் நினைக்கும் திவ்ய கீர்த்தையையுடையவரானவர் எம்பெருமானார். அவர் வேதத்தை ஆராய்ந்து லோகத்திலே கொடுத்தருளின உயர்ந்த ஞானத்தில் சேராதவர்களை கலி மேல்விழுந்து துன்புறுத்தும்.

எண்பத்தெட்டாம் பாசுரம். எம்பெருமானாராகிய ஸிம்ஹம் குத்ருஷ்டிகளாகிற புலிகளை அழிப்பதற்காக இவ்வுலகில் வந்து அவதரித்த விதத்தைச் சொல்லி ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவேன் என்கிறார்.

கலி மிக்க செந்நெல் கழனிக் குறையல் கலைப் பெருமான்
ஒலி மிக்க பாடலை உண்டு தன் உள்ளம் தடித்து அதனால்
வலி மிக்க சீயம் இராமாநுசன் மறைவாதியராம்
புலி மிக்கது என்று இப்புவனத்தில் வந்தமை போற்றுவனே

உழவு வேலைகளின் ஆரவாரத்தால் மிகுந்த செந்நெற்கள் விளையும் வயல்களுடைய திருக்குறையலூருக்குத் தலைவராய் சாஸ்த்ர ரூபமான ப்ரபந்தங்களை அருளிச்செய்த வைபவத்தையுடையவரான திருமங்கை ஆழ்வாருடைய ஒலியையுடைய திருமொழியை நன்றாக உண்டு அனுபவித்து தம்முடைய திருவுள்ளம் பூரித்து அதனால் மிகவும் பலம்மிக்க ஸிம்ஹம்போலேயிருக்கிற எம்பெருமானார் வேதத்தை ஒத்துக்கொண்டு அதற்குத் தவறான வாதங்களைப் பண்ணி லோகத்தை அழிக்கும் குத்ருஷ்டிகளாகிற புலிகள் மிகுந்தன என்று உயர்ந்த மதத்தை தூஷிக்கும் குத்ருஷ்டிகள் வாழும் இந்த பூமியிலே அவர்கள் மதத்தை தூஷிப்பவராய் வந்து அவதரித்த விதத்தைப் போற்றுவேன்.

எண்பத்தொன்பதாம் பாசுரம். “போற்றுவன்” என்று தொடங்கியவர் அது விஷயமாகத் தனக்கு ஏற்பட்ட அச்சத்தை எம்பெருமானாரிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறார்.

போற்று அரும் சீலத்து இராமாநுச நின் புகழ் தெரிந்து
சாற்றுவனேல் அது தாழ்வு அது தீரில் உன் சீர் தனக்கு ஓர்
ஏற்றம் என்றே கொண்டு இருக்கிலும் என் மனம் ஏத்தி அன்றி
ஆற்றகில்லாது இதற்கு என் நினைவாய் என்றிட்டு அஞ்சுவனே

போற்றி முடிப்பதற்கு அரிதான, சீல குணத்தையுடைய எம்பெருமானாரே! தேவரீருடைய கல்யாணகுணங்களைப் புரிந்துகொண்டு லோக ப்ரஸித்தமாகப் பேசுவேனாகில் அது இழிவாகத்தான் இருக்கும். நான் அப்படிப் பேசுவதை விட்டால் தேவரீர் குணங்களுக்கு அது பெருமையாகவே இருக்கும் என்று நான் இருந்தாலும் என் மனமானது தேவரீர் குணங்களை ஸ்தோத்ரம் செய்யாமல் தரிக்க மாட்டேன் என்கிறது. இப்படி இருக்கும் என் நிலைக்கு தேவரீர் என்ன திருவுள்ளம் பற்றுகிறீர் என்று அஞ்சி நின்றேன்.

தொண்ணூறாம் பாசுரம். இவர் அச்சம்போகும்படி எம்பெருமானார் குளிரக் கடாக்ஷிக்க அத்தாலே பயம் நீங்கியவராய் முக்கரணத்தில் ஏதேனுமொன்றிலும் எம்பெருமானார் விஷயத்திலே ஒரு நன்மையைச்செய்து பிழைத்துப் போகாமல், அறிவுள்ள ஆத்மாக்கள் இப்படி பிறவித்துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்களே என்று வருந்துகிறார்.

நினையார் பிறவியை நீக்கும் பிரானை இந்நீள் நிலத்தே
எனை ஆள வந்த இராமாநுசனை இருங்கவிகள்
புனையார் புனையும் பெரியவர் தாள்களில் பூந்தொடையல்
வனையார் பிறப்பில் வருந்துவர் மாந்தர் மருள் சுரந்தே

தம்மை நினைத்தவர்களுடைய பிறவியைப் போக்கும் உதவியைச் செய்யக்கூடிய இவரை நினைப்பவர்களில்லை. இந்த பூமிப்பரப்பெல்லாம் இருக்க, நான் கிடந்த இடம் தேடிவந்த எம்பெருமானாரை அந்த குணங்களை வெளியிடும் பெரிய கவிகளைத் தொடுப்பவர்கள் இல்லை. தாங்கள் தொடுக்காவிட்டாலும், அப்படி அவர் விஷயமாகக் கவிகளைத் தொடுக்கும் பெரிய பெருமையையுடையவர்கள் திருவடிகளில் பூமாலைகளையும் ஸமர்ப்பிக்க்கிறார்கள் இல்லை. இத்தனைக்கும் தகுதியுடைய மனுஷ்ய ஜன்மத்தைப் பெற்றிருப்பவர்கள் அறிவுகேடு மிகுந்து பிறப்பிலே மூழ்கித் துன்புறுகிறார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

thiruppAvai – Simple Explanation – pAsurams 6 to 15

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thiruppAvai

<< pAsurams 1 to 5

Now, from  the sixth to fifteenth pAsuram, ANdAL nAchchiyAr wakes up ten cow-herd girls as representative of waking up the five lakh cow-herd girls in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam). These pAsurams have been organised in such a way that she wakes up ten devotees who are experts in vEdham.

Sixth pAsuram: In this, she wakes up a cow herd girl who is new to krishNAnubhavam. This cow-herd girl is satisfied experiencing kaNNa all by herself. This is the prathama parva nishtai (being anchored in first stage) in experiencing emperumAn. If one understands being together with (other) devotees, it would be the charama parva nishtai (being anchored in ultimate stage).

puLLum silambina kAN puL araiyan kOyil
  veLLai viLisangin pEraravam kEttilaiyO
piLLAy ezhundhirAy pEy mulai nanju uNdu
  kaLLach chagadam kalakku azhiyak kAl Ochchi
veLLaththu aravil thuyil amarndha viththinai
  uLLLaththuk koNdu munivargaLum yOgigaLum
meLLa ezhundhu ari enRa pEr aravam
  uLLam pugundhu kuLirndhu ElOr embAvAy

Birds are flying, chirping, as you can see. Can’t you hear the loud sound emanating from the white coloured conch which is blowing from the temple of emperumAn, who is the lord of garuda, who himself is the chief of these birds?

Oh little girl (who is new)! Wake up! emperumAn [as kaNNa] drank the poison as well as the life of demon pUthanA who came in the form of kaNNa’s mother; stretched his legs in such a way that the demon Sakata who was full of deception was dismembered; he reclined on the mattress of AdhiSEshan at thiruppARkadal, and he is the causative reason for this world. munis (sages) who meditate on such emperumAn and yOgis (ascetics) who carry out service to emperumAn, meditate on that emperumAn and get up in the morning, without giving any trouble to him who is residing in their hearts. Even as they get up, the huge sound of “Hari Hari” which they utter entered our heart and cooled it.

Seventh pAsuram: In this, ANdAL is waking up a cow-herd girl who is well versed in krishNAnubhavam. However, this girl is staying inside her house in order to hear the sweet voice of ANdAL and her friends.

kIsu kIsu enRu engum AnaichchAththan kalandhu
  pEsina pEchcharavam kEttilaiyO pEyppeNNE
kAsum piRappum kalakalappak kai pErththu
  vAsa naRum kuzhal Aychchiyar maththinAl
Osai paduththa thayir aravam kEttilaiyO
  nAyagap peNpiLLAy nArAyaNan mUrthy
kEsavanaip pAdavum nI kEttE kidaththiyO
  thEsam udaiyAy thiRa ElOr embAvAy

Oh ignorant (who despite having devotion towards krishNa is not realising it)! Can’t you hear the chirping of the Kingcrow bird’s “kIsu kIsu” in all directions? Can’t you hear the sound of churning of curd caused by the movement of shaft by the hands of cow-herd girls, who have fragrant and beautiful tresses and whose ornaments of gold coins and gold beads are making noise? Oh one who is the leader of the cow-herd girls! Even as we are singing about kaNNa who is the incarnation of nArAyaNa, could you remain lying like this? Open the door.

Eighth pAsuram: In this she is waking up a cow-herd girl who is very much liked by kaNNa and who is very proud because of that.

kIzh vAnam veLLenRu erumai siRu vIdu
  mEyvAn parandhana kAN mikkuLLa piLLaigaLum
pOvAn pOginRAraip pOgAmal kAththu unnaik
    kUvuvAn vandhu ninRom kOdhukalam udaiya
pAvAy ezhundhirAy pAdip paRai koNdu
  mAvAy piLandhAnai mallarai mAttiya
dhEvAdhi dhEvanaich chenRu nAm sEviththAl
  AvA enRu ArAindhu aruL ElOr embAvAy

Oh girl who is liked by krishNa! The sky in eastern direction is becoming lighter. The bullocks have been let out for a short time to graze outside and are roaming. We have come to the entrance of your house, stopping girls who are going for a bath considering it as the ultimate benefit. Wake up! If we go and worship kaNNa, who tore the mouth of the demon kEsi, who killed the wrestlers during the festival of bows conducted by kamsa and who is the leader of nithyasUris, he will analyse our shortcomings and bless us speedily.

Ninth pAsuram: Here, she wakes up a cow herd girl who is with the firm belief that emperumAn himself is the means [to attain him] and who is enjoying various charming things with emperumAn. This girl is like sIthAppirAtti who told hanumAn “SrI rAma himself will come and save me”.

thUmaNi mAdaththuch chuRRum viLakkeriya
  dhUpam kamazhath thuyil aNai mEl kaN vaLarum
mAmAn magaLE maNikkadhavam thAL thiRavAy
   mAmIr avaLai ezhuppIrO? un magaLdhAn
UmaiyO anRich chevidO anandhalO?
  Emap perundhuyil mandhirappattALO?
mAmAyan mAdhavan vaigundhan enRu enRu
  nAmam palavum navinRu ElOr embAvAy

Oh the daughter of my maternal uncle who is sleeping on a comfortable bed inside a mansion which is studded with faultless gems, with auspicious lamps shining and fragrant smoke wafting gently! Remove the latches of the carbuncle doors. Oh mAmi (wife of maternal uncle)! Wake up your daughter. Is your daughter dumb? Or is she deaf? Or, is she tired? Has she been kept under protection? Has she been tied down with any spell, to sleep for a long time? We have recited several divine names of emperumAn such as mAmAyan (one who has amazing activities), mAdhavan (consort of SrI mahAlakshmi), vaigundhan (SrI vaikuNtanAthan) etc. Still, she hasn’t woken up!

Tenth pAsuram: In this ANdAL wakes up a cow herd girl who is dear to kaNNa. She is of the firm belief that emperumAn is the means to attain him and is firmly engaged in that, due to which she is much liked by emperumAn.

nORRuch chuvarkkam puguginRa ammanAy
  mARRamum thArArO vAsal thiRavAdhAr
nARRath thuzhAy mudi nArAyaNan nammAl
  pORRap paRai tharum puNNiyanAl paNdu oru nAL
kURRaththin vAy vIzhndha kumbakaruNanum
 thORRum unakkE perum thuyuil thAn thandhAnO?
ARRa anandhal udaiyAy arum kalamE
  thERRamAy vandhu thiRa ElOr embAvAy

Oh the girl who has observed penances to continuously enjoy heaven! Though the door has not been opened, will they (those who are inside) not, at the least, utter a word from inside? Did kumbhakarNa, in an earlier time, who fell into the mouth of yama because of emperumAn, who has the divine name of nArAyana, who is praised by us to live for a long time and who grants us service, lose to you and hand over his quality of sleeping for a long time, to you? Oh one who has a beautiful sleep! Oh one who is like a rare ornament! Clear up [from your sleep] and open the door.

Eleventh pAsuram: In this she wakes up a cow-herd girl who is very much liked in brindhAvanam, like kaNNa. In this pAsuram, the importance of following varNASrama dharma (following the rules of one’s class and stage in one’s life) has been shown.

kaRRuk kaRavaik kaNangaL pala kaRandhu
  seRRAr thiRal azhiyach chenRu seruch cheyyum
kuRRam onRu illAdha kOvalar tham poRkodiyE
  puRRaravu algul punamayilE pOdharAy
suRRaththuth thOzhimAr ellArum vandhu nin
  muRRam pugundhu mugil vaNNan pEr pAda
siRRAdhE pEsAdhE selvap peNdAtti nI
  eRRukku uRangum poruL ElOr embAvAy

Oh the one who is like a golden creeper, born in the clan of herdsmen, who milk many clusters of youthful cows, who reach the dens of enemies and destroy their strengths and who are faultless! One who is having a waist similar to the spread hood of a snake which is in its nest, and who is like a peacock in its habitation! Come outside. Though all of us, your friends, who are like your relatives, have come to the courtyard of your mansion and are reciting the divine names of emperumAn kaNNa who has the complexion of a bluish cloud, why are you, who are fit for our affection, still sleeping without stirring or speaking?

Twelfth pAsuram: In this, she wakes up a cow-herd girl who is the sister of a cow-herd boy who is a close friend of kaNNan and who does not observe varNASrama dharma. When one is fully engaged in kainkaryam (carrying out service) to emperumAn, varNASrama dharmas are not important for him. However, when he completes carrying out kainkaryam and starts carrying out his routine activities, the varNASrama dharmas assume importance for him.

kanaiththu iLangaRRu erumai kanRukku irangi
  ninaiththu mulai vazhiyE ninRu pAl sOra
nanaiththu illam sERAkkum naRchelvan thangAy
  paniththalai vIzha nin vAsal kadai paRRi
sinaththinAl then ilangaik kOmAnaich cheRRa
  manaththukku iniyAnaip pAdavum nI vAy thiRavAy
iniththAn ezhundhirAy Idhu enna pEr uRakkam
  anaiththu illaththArum aRindhu ElOr embAvAy

Buffaloes which have young, nursing calves, taking pity on their calves, are crying out and increasing the quantum of milk in their udders, thinking of their calves. The excess milk thus secreted is making the house very muddy. Oh one who lives in such a house and is the sister of the cow-herd boy who is having the eminent wealth of krishNa kainkaryam! Though we are holding on to the entrance to your house, with dew falling on our heads, and are singing about emperumAn rAma who, in anger, killed rAvaNa , the head of beautiful lankA, and who gives delight to the mind, you are not speaking. At least now, wake up. What a lengthy sleep is this? All the people residing in thiruvAyppAdi have come to know of your sleep.

Thirteenth pAsuram: In this, she wakes up a cow-herd girl who is herself admiring the beauty of her eyes, in solitude. Since eyes generally denote knowledge, it could be said that this girl has complete knowledge in matters relating to emperumAn. She is of the opinion that kaNNa will come looking for her, on his own. Since kaNNa is referred to as aravindhalOchanan (one who has eyes which are like lotus), she is one who has matching eyes to his.

puLLin vAy kINdAnaip pollA arakkanai
  kiLLik kaLaindhAnaik kIrththimai pAdippOy
piLLaigaL ellArum pAvaikkaLam pukkAr
  veLLi ezhundhu viyAzham uRangiRRu
puLLum silambina kAN pOdharikkaNNinAy
  kuLLak kuLirak kudaindhu nIrAdhAdhE
paLLik kidaththiyO? pAvAy nI nannALAl
  kaLLam thavirndhu kalandhu ElOr embAvAy

All the girls (who are observing nOnbu) have reached the place earmarked for observing nOnbu, singing the valorous acts of emperumAn who tore the mouth of the demon bakAsura who came in the form of a stork, and who effortlessly destroyed rAvaNa who is the epitome of all harm. The planet Venus has risen and the planet Jupiter has disappeared from the sky. Birds are dispersing in various directions, seeking food. Oh one who has eyes similar to cat and doe! Oh one who has natural femininity! On this auspicious day, are you sleeping in your bed, deceptively (enjoying emperumAn alone) instead of joining with us and having a bath in the cold water?

Fourteenth pAsuram: Here, she wakes up a girl who had given word that she would wake up everyone but still is sleeping in her house.

ungaL puzhaikkadaith thOttaththu vAviyuL
  sengazhunIr vAy negizhndhu Ambal vAy kUmbina kAN
sengal podikkURai veN pal thavaththavar
  thangaL thirukkOyil sangiduvAn pOdhandhAr
engaLai munnam ezhuppuvAn vAy pEsum
  nangAy ezhundhirAy nANAdhAy nAvudaiyAy
sangodu chakkaram Endhum thadakkaiyan
  pangayak kaNNAnaip pAdu ElOr embAvAy

Oh the one who is complete [in all qualities], who took a vow that you would come and wake us all up! Oh one who is without any shame! On one who could speak well! In the pond at the backside of your house, the red water lilies have blossomed and the blue lily has closed its petals [signifying dawn]. sanyAsis (those who have renounced everything) are going to the temple, with their saffron clothes and white teeth, to blow the conch [signifying opening of the temple]. Wake up to sing about the supreme being who has the divine disc and divine conch held in the beautiful divine hands and who is having reddish lotus-like eyes.

Fifteenth pAsuram: In this, she wakes up a girl who is waiting anxiously to behold the sight of ANdAL and her friends coming to her mansion.

ellE iLam kiLiyE innam uRangudhiyO
  chillenRu azhiayEnmin nangaimIr pOdharginREn
vallai un katturaigaL paNdE un vAy aRidhum
  valleergaL nIngaLE nAnEdhAn Ayiduga
ollai nI pOdhAy unakku enna vERu udaiyai
  ellArum pOndhArO pOndhAr pOndhu eNNikkoL
val Anai konRAnai mARRArai mARRu azhikka
  vallAnai mAyanaip pAdu ElOr embAvAy

[The explanation for this is given as a conversation between the girls who have come and are waiting outside her house and the girl who is inside]

Girls outside: Oh one who is like a youthful parrot! How sweet is your way of talking! Are you sleeping even after all of us have come here?

Girl inside: Oh girls who are complete in all respects! Do not call out to me angrily, like this. I am coming out immediately.

Girls outside: You are very smart in your way of speaking. We know your rude words as well as your mouth for a very long time.

Girl inside: You people are experts in the way of speaking! Let whatever I do be incorrect. What should I do now?

Girls outside: Wake up fast. Do you have any special benefit?

Girl inside: Have all those, who are supposed to come, arrived?

Girls outside: All have arrived. You could come out and take a head-count yourself.

Girl inside: What am I to do after coming out?

Girls outside: Come out to sing about kaNNa who killed a strong elephant, who is capable of draining the strength of his enemies and who has amazing activities.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppavai-pasurams-6-15-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

இராமானுச நூற்றந்தாதி – எளிய விளக்கவுரை – பாசுரங்கள் 71 – 80

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

இராமானுச நூற்றந்தாதி

<< பாசுரங்கள் 61 – 70

எழுபத்தொன்றாம் பாசுரம். இப்படி விண்ணப்பம் செய்தவாறே எம்பெருமானாரும் ஒக்கும் என்று இசைந்து தம்முடைய விசேஷ கடாக்ஷத்தாலே இவருடைய ஞானத்தை தன் விஷயத்திலே ஊன்றியிருக்குமாறு பெரிதாக்க, தமக்குக் கிடைத்த பேற்றை நினைத்துப் பார்த்து த்ருப்தி அடைகிறார்.

சார்ந்தது என் சிந்தை உன் தாள் இணைக்கீழ் அன்பு தான் மிகவும்
கூர்ந்தது அத்தாமரைத் தாள்களுக்கு உன்தன் குணங்களுக்கே
தீர்ந்தது என் செய்கை முன் செய்வினை நீ செய்வினை அதனால்
பேர்ந்தது வண்மை இராமாநுச எம் பெருந்தகையே

வள்ளல் தன்மையையுடையராய் அதாலே என்னை எழுதிக்கொண்ட பெருமையையுடைய உடையவரே! என்னுடைய நிலையில்லாத நெஞ்சானது வகுத்த தலைவரான தேவரீருடைய ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பான திருவடிகளின்கீழே பொருந்திவிட்டது, அந்த மிகவும் இனிமையான திருவடிகளுக்கு அன்புதான் எல்லையில்லாதபடிக்கு மிகுந்தது. என்னுடைய செயல்கள் தேவரீருடைய குணங்களுக்கே அற்றுத்தீர்ந்தது. முற்காலத்தில் செய்த வினைகள், அதைப் போக்கக்கூடிய தேவரீர் செய்த அந்தச்செயலாலே மலைபெயர்ந்தாப்போலே விட்டகன்றன.

எழுபத்திரண்டாம் பாசுரம். எம்பெருமானார் தம்முடைய வள்ளல் தன்மையாலே செய்த மற்றொரு பேருபகாரத்தை நினைத்து மிகவும் மகிழ்கிறார்.

கைத்தனன் தீய சமயக் கலகரை காசினிக்கே
உய்த்தனன் தூய மறைநெறி தன்னை என்று உன்னி உள்ளம்
நெய்த்த அன்போடு இருந்து ஏத்தும் நிறை புகழோருடனே
வைத்தனன் என்னை இராமாநுசன் மிக்க வண்மை செய்தே

எம்பெருமானார் மிகப்பெரிய வள்ளல் தன்மையைப் பண்ணி, தீயவைகளான ஸமயங்களைப் பற்றி நின்று கலஹம் செய்கிறவர்களை ஒழித்தருளினார். பரிசுத்தமான வேதமார்க்கத்தை இவ்வுலகிலே நடத்தியருளினார். இதை நினைத்துப் பார்த்து, நெஞ்சிலே ஒரு அன்பு பிறக்க, அந்த அன்புடனேயிருந்து ஸ்தோத்ரம் பண்ணும் பரிபூர்ணமான குணத்தையுடையவர்கள் கூட்டத்திலே இவனும் ஒருவன் என்று எண்ணும்படி என்னை வைத்தருளினார். இது என்ன ஆச்சர்யம்!

எழுபத்துமூன்றாம் பாசுரம். எம்பெருமானார் அருளிய ஞானம், ப்ரேமம் முதலியவை இருப்பதால் நீர் தரித்திருக்கலாமே என்று கேட்க, எம்பெருமானாரையே எப்பொழுதும் நினைத்துக்கொண்டிருப்பதைத்தவிர வேறு வழியால் என்னை தரித்துக்கொள்ள முடியாது என்கிறார்.

வண்மையினாலும் தன் மா தகவாலும் மதி புரையும்
தண்மையினாலும் இத் தாரணியோர்கட்குத் தான் சரணாய்
உண்மை நல் ஞானம் உரைத்த இராமாநுசனை உன்னும்
திண்மை அல்லால் எனக்கு இல்லை மற்று ஓர் நிலை தேர்ந்திடிலே

உயர்ந்த அர்த்தம் என்று பார்க்காமல் எல்லோருக்கும் உபதேசிக்கும் வள்ளல் தன்மையாலும், மற்றவர்கள் துன்பம் கண்டு பொறுக்காத பெரிய க்ருபையாலும், துன்பத்தைப் போக்குபவனும் இன்பத்தைக் கொடுப்பவனுமான சந்த்ரனைப் போலேயிருக்கிற குளிர்ச்சியான அருளாலும், தங்களுக்கு அறிவில்லை என்பதை உணராத இவ்வுலகில் உள்ளவர்களுக்குத் தாமே ரக்ஷகராய்க்கொண்டு சிறந்ததாய், உயர்ந்ததாய் இருக்கும் ஞானத்தை உபதேசித்த எம்பெருமானாரை ரக்ஷகராக நினைத்திருக்கும் பலத்தைத்தவிர ஆராய்ந்துபார்க்கில் எனக்கு வேறொரு தரிப்பில்லை.

எழுபத்துநான்காம் பாசுரம். மற்ற மதத்தவர்களை ஜயித்த விஷயத்தில் எம்பெருமானைக் காட்டிலும் எம்பெருமானார் அதை எளிதாகச் செய்தருளின விதத்தை நினைத்துப் பார்த்து மிகவும் மகிழ்கிறார்.

தேரார் மறையின் திறம் என்று மாயவன் தீயவரைக்
கூர் ஆழி கொண்டு குறைப்பது கொண்டல் அனைய வண்மை
ஏர் ஆர் குணத்து எம் இராமாநுசன் அவ்வெழில் மறையில்
சேராதவரைச் சிதைப்பது அப்போது ஒரு சிந்தைசெய்தே

நித்யத்வம், அபௌருஷேயத்வம் போன்ற பல சிறப்புகளைப் பெற்ற வேதத்தினுடைய நிலையைப் புரிந்துகொண்டு ஒத்துக்கொள்ளாதவர்களை என்று ஆச்சர்ய ஞானம் மற்றும் சக்திகளையுடையவனான எம்பெருமான் தன்னுடைய ஆணையை மீறுகிறவர்களாய் தீய நடத்தை உள்ளவர்களை அழிப்பது தன்னுடைய கூரிய திருவாழியாலே. எல்லோருக்கும் மழையைப் பொழியும் மேகத்தைப்போலே இருக்கும் வள்ளல் தன்மையையுடையவராய் மேலும் பல கல்யாண குணங்களையுடையராய் நமக்குத் தலைவராய் இருக்கும் எம்பெருமானார் அந்த உயர்ந்த வேதத்தில் நம்பிக்கை இல்லாததாலும் தவறாகப் புரிந்து கொண்டிருப்பதாலும் பொருந்தாமல் இருப்பவர்களை ஜயிப்பது அவ்வப்பொழுது ஏற்படும் யுக்திகளாலே (யோசனைகளாலே).

எழுபத்தைந்தாம் பாசுரம். இப்படி நீர் நம்முடைய குணங்களில் ஈடுபடுவது  எம்பெருமானின் சிறப்பைப் பார்க்கும் வரையே என்று எம்பெருமானார் சொல்வதாகக் கொண்டு, எம்பெருமான் தன்னழகோடே நேரே வன்து உன்னைவிடேன் என்று சொன்னாலும், தேவரீருடைய குணங்களே என்னை மொய்த்து ஈடுபத்தும் என்கிறார்.

செய்த்தலைச் சங்கம் செழு முத்தம் ஈனும் திரு அரங்கர்
கைத்தலத்து ஆழியும் சங்கமும் ஏந்தி நம் கண்முகப்பே
மொய்த்து அலைத்து உன்னை விடேன் என்று இருக்கிலும் நின் புகழே
மொய்த்து அலைக்கும் வந்து இராமாநுச என்னை முற்றும் நின்றே

வயல்வெளிகளில் சங்குகளானவை அழகிய முத்துக்களை ப்ரஸவிக்கும் கோயிலிலே (திருவரங்கம்) நித்யவாஸம் பண்ணும் பெரிய பெருமாள் அழகிய திருக்கைகளில் திருவாழியும் சங்கமும் ஏந்திக்கொண்டு என் முன்னே ஸாக்ஷாத்கரித்து தம்முடைய அழகு முதலியவைகளால் தேவரீரிடத்திலே இருக்கும் என் நிலையை கலங்கப் பண்ணி “உன்னை விடேன்” என்று ஆணையிட்டாலும், தேவரீருடைய கல்யாண குணங்களே வந்து என்னை எல்லாவிடத்திலும் மேல்விழுந்து சிறப்பைக் காட்டி இழுக்கும்.

எழுபத்தாறாம் பாசுரம். இப்படிச் சொல்லக் கேட்ட எம்பெர்ருமானார் மிகவும் உகந்தருளி இவர்க்கு எத்தைச் செய்வோம் என்று எழுந்தருளி இருக்கிறபடியைக் கண்டு தம்முடைய ஆசையை உறுதியாகச் சொல்லி வெளியிடுகிறார்.

நின்ற வண் கீர்த்தியும் நீள் புனலும் நிறை வேங்கடப் பொன்
குன்றமும் வைகுந்த நாடும் குலவிய பாற்கடலும்
உன்தனக்கு எத்தனை இன்பம் தரும் உன் இணைமலர்த் தாள்
என்தனக்கும் அது இராமாநுச இவை ஈந்தருளே

ஒருபடிப்பட்டு நின்ற அழகிய கீர்த்தியும், ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும் நீண்ட நீர்நிலைகளும் நிறைந்திருப்பதான திருவேங்கடம் என்னும் திருநாமத்தையுடைய விரும்பத்தக்க திருமலையும், ஸ்ரீவைகுண்டம் என்கிற திருநாடும், அடியார்களை ரக்ஷிப்பதற்காக வந்து சயனித்திருக்கும் திருப்பாற்கடல் என்று பேரறிஞர்கள் கொண்டாடும் இடமும், தேவரீருக்கு எவ்வளவு ஆனந்தத்தை விளைக்கும். அதுபோலே தேவரீருடைய சேர்த்தியழகையுடைத்தாய், இனிமையாய் இருக்கும் திருவடிகள் எனக்கும் அவ்வளவு ஆனந்தத்தை விளைக்கும் . ஆனபின்பு, உடையவரான தேவரீர் இத்திருவடிகளை எனக்குத் தந்தருள வேண்டும்.

எழுபத்தேழாம் பாசுரம். தான் விரும்பியபடியே எம்பெருமானார் தம் திருவடிகளைக் கொடுத்தருள, அதனால் மிகவும் த்ருப்தி அடைந்தவராய், அவர் செய்த உபகாரங்களை நினைத்து இனிமேலும் என்ன செய்தருளுவதாக இருக்கிறீர் என்று கேட்கிறார்.

ஈந்தனன் ஈயாத இன்னருள் எண் இல் மறைக் குறும்பைப்
பாய்ந்தனன் அம்மறைப் பல் பொருளால் இப்படி அனைத்தும்
ஏய்ந்தனன் கீர்த்தியினால் என் வினைகளை வேர் பறியக்
காய்ந்தனன் வண்மை இராமாநுசற்கென் கருத்து இனியே

எம்பெருமானார் இதற்கு முன்பு ஒருவர்க்கும் கொடுத்திராத உயர்ந்ததான அருளை எனக்குக் கொடுத்தார். எண்ணிலடங்காத வேதத்தைத் தவறாக நடத்தும் குத்ருஷ்டி மதங்களை அந்த வேதத்திலே காட்டப்பட்ட பல அர்த்தங்களைக் கொண்டு தள்ளிவிட்டார். இவ்வுலகெல்லாம் தம்முடைய கீர்த்தியாலே பரவியிருந்தார். என்னுடைய கர்மங்களை வாஸனையோடு போகும்படி ஓட்டினார். பரம உதாரரான எம்பெருமானாருக்குத் திருவுள்ளத்தில் நம் விஷயமாகச் செய்யவேண்டி ஓடுகிறது எது?

எழுபத்தெட்டாம் பாசுரம். எம்பெருமானார் தன்னைத் திருத்துகைக்காகப் பட்ட வருத்தங்களைச் சொல்லி, இப்படி என்னை தேவரீர் திருத்தி பகவத் விஷயத்துக்கு என்று ஆக்கியபின்பு வேறு பொய்யர்த்தங்கள் என் நெஞ்சுக்கு ஏற்காது என்கிறார்.

கருத்தில் புகுந்து உள்ளில் கள்ளம் கழற்றி கருது அரிய
வருத்தத்தினால் மிக வஞ்சித்து நீ இந்த மண்ணகத்தே
திருத்தித் திருமகள் கேள்வனுக்கு ஆக்கிய பின் என் நெஞ்சில்
பொருத்தப்படாது எம் இராமாநுச மற்று ஓர் பொய்ப்பொருளே

வெளியே இருந்து திருத்தமுடியாது என்றெண்ணி என் நெஞ்சில் வந்து புகுந்து உள்ளே இருக்கும் ஆத்மாபஹாரத்தைப் (ஆத்மாவை ஸ்வதந்த்ரன் என்று இருக்கும் இருப்பை) போக்கி வேறு சிலர்க்கு நினைக்கவும் அரிதாயிருக்கும் முயற்சியாலே நான் அறிந்தால் தடுத்துவிடுவேன் என்று எனக்குத் தெரியாதபடி மிகவும் மறைத்து தேவரீர் தரிசு நிலத்தை விளைநிலம் ஆக்குவதைப்போலே திருத்தி இவ்வுலகத்திலே தேவரீருக்கு விருப்பமான ச்ரிய:பதிக்குக் கைங்கர்யத்துக்கு ஆளாம்படி பண்ணின பின்பு என் நெஞ்சில் அதற்குப் புறம்பாயிருக்கும் ஒரு பொய்யர்த்தம் பொருந்தாது.

எழுபத்தொன்பதாம் பாசுரம். உஜ்ஜீவனத்தில் ருசியிருந்தும் கிடைத்தற்கரிய ஞானத்தை இழந்து இவ்விஷயத்துக்கு வெளியே இருக்கும் லௌகிகர்கள் நிலையை நினைத்து வருந்துகிறார்.

பொய்யைச் சுரக்கும் பொருளைத் துரந்து இந்தப் பூதலத்தே
மெய்யைப் புரக்கும் இராமாநுசன் நிற்க வேறு நம்மை
உய்யக் கொள்ள வல்ல தெய்வம் இங்கு யாது என்று உலர்ந்து அவமே
ஐயப்படா நிற்பர் வையத்துள்ளோர் நல் அறிவு இழந்தே

ஆத்மாவைப்பற்றிய பொய்யான ஞானத்தை மேன்மேலும் வெளியிடும் பாஹ்ய குத்ருஷ்டி மதங்களின் கொள்கைகளை ஓட்டி இவ்வுலகிலே உண்மை விஷயங்களை நடத்தியருளும் எம்பெருமானார் யாராவது ஸத்விஷயத்தில் ஆசைகொண்டு வருவார்களா என்று நிற்க, தன்னை ஒத்தவராக நினைத்து அவரை விரும்பாமல், வேறே நம்மை உஜ்ஜீவிப்பிக்கவல்ல தேவதை இங்கே ஏது என்று தேடி மன வருத்ததாலே உடம்பும் உலர்ந்து நல்ல ஞானத்தை இழந்து, இவ்வுலகிலுள்ளோர் வீணே ஸந்தேஹத்துடன் நின்றார்கள். ஐயோ! இவர்கள் இப்படி இருப்பதே!

எண்பதாம் பாசுரம். மற்றவர்களை விடும், உம்முடைய நிஷ்டை என்ன என்று கேட்க, தேவரீர் விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களிடம் அன்புடையவர்களுக்கு நான் தொடர்ந்து அடிமை செய்வேன் என்கிறார்.

நல்லார் பரவும் இராமாநுசன் திருநாமம் நம்ப
வல்லார் திறத்தை மறவாதவர்கள் எவர் அவர்க்கே
எல்லா இடத்திலும் என்றும் எப்போதிலும் எத்தொழும்பும்
சொல்லால் மனத்தால் கருமத்தினால் செய்வன் சோர்வு இன்றியே

நல்லோர்கள் எல்லாரும் இருந்த இடத்திலே இருந்து ப்ரேமபரவசராய்க் கொண்டாடும்படியான எம்பெருமானாருடைய திருநாமத்தைத் தங்களுக்குத் தஞ்சமாக நம்பவல்லார்கள் நிலையை எப்பொழுதும் நினைத்திருப்பவர்கள் யாவர் சிலர் உளரோ, அவர்களுக்கே எல்லா இடத்திலும், எல்லாக் காலத்திலும், எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதமான கைங்கர்யங்களும் வாக்காலும் மனஸ்ஸாலும் உடம்பாலும் பிரியாமல் செய்வேன்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org