Daily Archives: April 9, 2020

நாச்சியார் திருமொழி – எளிய விளக்கவுரை – தனியன்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

நாச்சியார் திருமொழி

அல்லிநாள் தாமரை மேல் ஆரணங்கின் இன்துணைவி
மல்லி நாடாண்ட மடமயில் – மெல்லியலாள்
ஆயர்குல வேந்தன் ஆகத்தாள் தென் புதுவை
வேயர் பயந்த விளக்கு

புதிதாக மலர்ந்த, இதழ்களையுடைய தாமரை மலரில் நித்ய வாஸம் செய்யும் பெரிய பிராட்டியார் என்னும் தேவதையின் ப்ரிய தோழியாகவும், திருமல்லி நாட்டை ஆள்கின்ற அழகிய மயில் போன்றவளாகவும், ம்ருது ஸ்வபாவத்தை உடையவளுமான ஆண்டாள் நாச்சியார், இடையர் குல வேந்தனான கண்ணன் எம்பெருமானின் திருமேனிக்கு ஒத்தவளாகவும், அழகிய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அந்தணர் குலத்தலைவரான பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த விளக்காகவும் திகழ்கின்றாள்.

கோலச் சுரிசங்கை மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும்
சீலத்தனள் தென் திருமல்லி நாடி செழுங்குழல் மேல்
மாலைத் தொடை தென்னரங்கருக்கு ஈயும் மதிப்புடைய
சோலைக் கிளி அவள் தூய நற்பாதம் துணை நமக்கே

அழகிய சுரியுடைய ஸ்ரீ பாஞ்சஜந்யத்தைப் பார்த்து ஆச்சர்ய செயல்களை உடைய எம்பெருமானின் சிவந்த திருவதரத்தின் சுவையை விசாரிக்கும் பெருமையை உடையவளும், அழகிய திருமல்லி நாட்டின் தலைவியும், தன்னுடைய அழகிய கூந்தலில் சூடிக்களைந்த பூமாலையைத் திருவரங்கநாதனுக்கு ஸமர்ப்பிக்கும்படியான மேன்மையை உடையவளும், சோலையில் இருக்கும் கிளி போன்றவளுமான ஆண்டாள் நாச்சியாரின் தூய்மையும் இனிமையும் பொருந்திய திருவடிகளே நமக்குப் புகலிடம்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

siRiya thirumadal – 42 – thArAy enakkenRu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< Previous

thArAy enakkenRu vEndichch chaththinAl
nIrERRu ulagellAm ninRaLandhAn mAvaliyai                       46
ArAdha pOril asurargaLum thAnumAy

 Word by Word Meanings

mAvaliyai – with mahAbali
mU adi maN enakku thArAy enRu vENdi – asking him “Grant me three steps of land”
nIr ERRu – accepting the water which mahAbali poured on his hand
salaththinAl – with the deception of showing small foot and measuring with large foot
ninRu – rising up
ulagu ellAm aLandhAn – measured and took possession of all the worlds
ArAdha pOril – in the impossible-to-achieve battle between dhEvas (celestial entities) and asuras (demons)
asurargaLum thAnumAy – he and the asuras

vyAkyAnam

mUvadimaN thArAy – vAmana told mahAbali “mAvali! You have to give me three steps of land”; mAvali also said “I will give”; vAmana told him “You cannot give excuses; give me immediately”. vyAkyAthA (commentator) for this prabandham, periyavAchchAn piLLai says that this firmness on the part of vAmana is similar to vaLaippAr. In malayALa dhEsam (present day kEraLA), if a person has taken money on loan and does not pay it back on time, the lender will accost the receiver and draw a line in front of him. He can cross that line only after paying back the lender, the money owed. This practice was called as vaLaippu.

enakkenRu – one who never says “For me” and always says “For the sake of my devotees”, now says “For me”, since he is taking alms for the sake of others (celestial entities).

vENdich chalaththinAl ninRaLandhAn mAvaliyai – After he asked “Give me three steps of land”, mAvali poured out water on to his hand. Immediately, he grew to a huge form and measured the worlds by deceptively measuring with his huge foot, after initially showing mAvali his small foot. The verse should be rearranged as mAvaliyai mUvadi maN thArAy enakkenRu vENdi, nIrERRu, salaththinAl ulagellAm ninRu aLandhAn to get the sequential meaning.

ArAdha pOril . . .  – The next narration speaks about how he churned the ocean when the celestial and demonic entities could not accomplish the task when they set out to churn the ocean.

ArAdha pOril – in the activity (of churning) which they could not accomplish. pOr – activity. When the celestial and demonic entities could not accomplish the task of churning the ocean, which they set out to do. ArAdha – could not be fulfilled. Alternatively, ArAdha – not feeling satisfied. emperumAn does not feel satisfied despite doing how much ever that he did, for his devotees. We could construe this (ArAdha) as – in the activity of churning in which he was not satisfied.

asurargaLum thAnumAy – instead of saying dhEvargaLum asurargaLumAy (dhEvas and asuras), why is he saying asurargaLum thAnumAy (demons and himself)? Since he is assuming the dhEvas who are favourable to him to be a part of him, he is identifying himself with them, and hence he says this way.

In the next article, we will discuss the next part of this prabandham.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org