upadhEsa raththina mAlai – 9

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (pEdhai nenjE) pAsuram – 9 mARan paNiththa thamizh maRaikku mangaiyarkOn ARangam kURa avadhariththa – veeRudaiya kArththikaiyil kArththikai nAL inRenRu kAdhalippAr vAyththa malarth thALgaL nenjE vAzhththu.                           9 Listen Word by word meaning mAran – nammAzhvAr paNiththa – divined (aruLich cheydha) thamizh maRaikku … Read more