upadhESa raththina mAlai – 67

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (pinbazhagarAm perumAL seeyar) pAsuram 67 AchAriyargaL anaivarum munnAsariththa AchAram thannai aRiyAdhAr – pEsuginRa vArththaigaLaik kEttu maruLAdhE pUruvargaL seerththa nilai thannai nenjE sEr.                                       67 Listen Word by word meaning maruLAdhE – Do not be shaken/confused by vArththaigaLaik kEttu – hearing the words … Read more