యతిరాజ వింశతి –11

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 10 పాపే కృతే యది భవ్మంతి భయానుతాపలజ్జాః పునః కరణామస్య కథం ఘటేత | మోహేన మె న భవతీహ భయాతిలేశః తస్మాత్ పునః పునరంఘ యతిరాజ కృత్వే || ప్రతి పదార్థము: యతిరాజ = ఓ యతిరాజా పాపే కృతే యది = పాపము చేసినప్పుడు మమ = దాసుడీకి భయానుతాపలజ్జాః = దీని … Read more

యతిరాజ వింశతి – 10

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 9 హా హంత హంత మనసా క్రియయా చ వాచా యోహం చరామి సతతం త్రివిధాపచారాన్ | సోహం తవాప్రియకరః ప్రియకృత్వ దేవ కాలం నయామి యతిరాజ!తతోస్మి మూర్ఖః || ప్రతి పదార్థము : యతిరాజ! = ఓ యతిరాజ య అహం = దాసుడు మనసా క్రియయా చ వాచా = మనోవాక్కయ కర్మలనే త్రివిధముల … Read more

యతిరాజ వింశతి – 9

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 8 నిత్యం త్వహం పరిభవామి గురుం చ మంత్రం తద్దైవతామపి న కించిదహో బిభేమి | ఇత్థం శఠోsప్యశఠవదియసయింఘే హ్రుష్టుశ్చరామి యతిరాజ! తతోsస్మి మూర్ఖః || ప్రతి పదార్థము  : యతిరాజ! = ఓ యతిరాజా అహం = దాసుడు గురుం = అజ్ఞానాంధకారమును పొగొట్టి జ్ఞాన దీపమున్ వెలిగించిన ఆచార్య దేవా మంత్రం = తిరుమంత్రమనె … Read more

యతిరాజ వింశతి – 8

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 7 ధుఃఖావహోహమనిశం తవ దుష్టచేష్టః శబ్దాదిబోగనిరతః శరణాగతాఖ్యః | త్వత్పాదభక్త ఇవ శిష్టజనైగమధ్యె మిథ్యా చరామి యతిరాజ !తతోsస్మి మూర్ఖః ||   ప్రతి పదార్థము: యతిరాజ != ఓ యతిరాజ శరణాగతాఖ్యః = శరణాగతుడనే ( ప్రపన్నుడు) పేరు మాత్రమే గలవాడను శబ్దాదిబోగనిరతః = శబ్దాదిబోగములలో పూర్తిగా మునిగిపోయిన వాడిని దుష్టచేష్టః = శాస్త్రము నిషేదించిన … Read more

యతిరాజ వింశతి – 7

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 6 వృత్య పశుర్నరవపుస్త్వహమీదృశౌఅపి శృత్యాదిసిద్వనిఖిలాత్మగునాశ్రయో అ యం | ఇత్యాదరేణ కృతినోపి మిథః ప్రవక్తుం అద్యాపి వంచనపరౌఅత్ర యతీంద్ర!వర్తే || ప్రతి పదార్థము: ఓ యతీంద్ర = ఓ యతిరాజా వంచనపరః = పరులను వంచనచేయు వాడను అహం = నేను నరవపుః = మానవ రూపములో నున్న పశువః = పశువును వృత్త్య = … Read more

యతిరాజ వింశతి – 6

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 5 అల్పాపి మేన భవదీయపదాబ్జభక్తిః శబ్దాదిభోగరుచిరన్వహమేధతే హా | మత్పాపమేవ హి నిదానమముష్య నాన్యత్ర తద్ద్వారయార్య యతిరాజ  దయైక సింధో || ప్రతి పదార్థము: దయైక సింధో = సముద్రమంతటి దయ కలవాడా ఆర్య = ఆచార్య యతిరాజ = యతులకు రాజువంటి వాడా మే = దాసునికి భవదీయపదాబ్జభక్తిః = తమరి శ్రీపాదముల మీద … Read more

యతిరాజ వింశతి – 5

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 4 అష్ఠాక్షరాక్యమనురాజపదత్రాయార్ఠనిష్ఠాం మమాత్ర వితరాధ్య యతీంద్రనాథ | శిష్ఠాగ్రగణ్యజనసేవ్యభవతపదాభ్జే హృష్ణాస్తు నిత్యమనుయూయ మమాస్య బుధ్ధిః || ప్రతి పదార్థము: నాథ = దాసులకు స్వామి అయిన యతీంద్ర = యతీంద్రులు అత్ర = అజ్ఞానంధకారమైన ఈ సంసారములో అత్య = కలి పురుషుడు పాలిస్తున్న ఈ కాలములో మమ = దాసుడికి అష్ఠాక్షరాక్యమనురాజ = అష్ఠాక్షర మంత్రములోని పదత్రాయార్ఠనిష్ఠాం … Read more

యతిరాజ వింశతి – 4

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 3 నిత్యం యతీంద్ర తవ దివ్యవపుస్సమ్రుతౌ మె సక్తం మనో భవతు   వాగ్గుణకీర్తనేస్సౌ!   కృత్యంచ దాస్యకరణం తు కరద్వయస్య వృత్యంతరేస్తు విముఖం కరణత్రయంచ!! ప్రతి పదార్థము: హే యతీంద్ర = ఓ యతిరాజా మె = దాసుని మనః = మనస్సు తవ = దేవరవారి దివ్యవపుస్సమ్రుతౌ  = దివ్య తిరుమేనిని స్మరిస్తూ … Read more

యతిరాజ వింశతి – 3

శ్రీః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 2 ఆళ్వాన్, ఎమ్పెరుమానార్, ఆణ్డాన్ – వారి యొక్క అవతార స్థలములలో వాచా యతీంద్ర మనసా వపుషా చ యుష్మత్పాదారవిందయుగళం భజతాం గురూణాం ! కూరాధినాథకురుకేశముఖాధ్యపుంసాం పాదానుచింతనపరస్సతతం భవేయం !!  ప్రతి పదార్థము: హే యతీంద్రా = ఓ యతిరాజా మనసా = మానసిఖముగా వాచా = వాక్కు చేత వపుషా చ = కర్మణా యుష్మత్ … Read more

యతిరాజ వింశతి – 2

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః   యతిరాజ వింశతి << శ్లోకము 1 శ్రీరంగరాజచరణాంబుజరాజహంసం! శ్రీమత్పరాంకుశపదాంబుజబృంగరాజం !! శ్రీభట్టనాథపరకాలముకాబ్జమిత్రం! శ్రీవత్సచిన్హశరణం యతిరాజమీడే!! ప్రతిపదార్థము: శ్రీరంగరాజచరణాంబుజరాజహంసం = శ్రీరంగరాజ స్వామి పాదములనే పద్మముల నీడలో ఒదిగిన రాజహంస లాంటి వారు శ్రీమత్పరాంకుశపదాంబుజబృంగరాజం = శ్రీమత్పరాంకుశులైన నమ్మళ్వార్ల పాదములనే పద్మములలోని తేనెలను తాగుటకు ఒదిగిపోయిన తుమ్మెదల వంటి వారు శ్రీభట్టనాథపరకాలముకాబ్జమిత్రం = శ్రీభట్టనాథులైన పెరియాళ్వార్లు , పరకాలులైన తిరుమంగై ఆళ్వార్లు ముఖకమలములను వికశింపచేయు … Read more