saptha kAdhai – thaniyan (Invocation)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series vAzhi nalam thigazh nAraNathAdhan aruL vAzhi avan amudha vAymozhigaL – vAzhiyavE ERu thiruvudaiyAn endhai ulagAriyan sol thERu thiruvudaiyAn sIr Long live the mercy of the noble nArAyaNa thAdhar (viLAnjOlaip piLLai)! Long live his nectarean words! Long live the qualities of his, who has … Read more

saptha kAdhai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Ar vachana bUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sol nEril anuttippAr – Or oruvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhanRO adhu — upadhESa raththina mAlai 55 As maNavALa mAmunigaL explains in upadhEsa raththina mAlai, there are only a few who fully know and practice … Read more