ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ८

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ७                                                                 ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ९ पाशूर ८ मुऱ्ऱप् बुवनम् एल्लाम् उण्ड मुगिल् वण्णन् कऱ्ऱैत् तुळाय् सेर् कळल् अन्ऱि – मऱ्ऱोन्ऱै इच्चिया अन्बर् तनक्कु एन्ग्न्गने सेय्दिडिनुम् उच्चियाल् एऱ्कुम् उगन्दु शब्दार्थ मुऱ्ऱप् बुवनम् एल्लाम् उण्ड = वो जिसने संपूर्ण जगत … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ७

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६                                                              ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ८ पासुर ७ तोळार् सुडर्त् तिगिरि सन्ग्कुडैय सुन्दरनुक्कु आळानार् मऱ्ऱोन्ऱिल् अन्बु सेय्यार् – मीळाप् पोरुवरिय विण्णाट्टिल् बोगम् नुगर्वार्क्कु नरगन्रो इन्दिरन् तन् नाडु? आळानार् = वो जो दास बन गए हैं, तोळार् = विशालबाहु … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५                                                                   ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ७ पासुर ६ पुण्डरीगै केळ्वन् अडियार् अपूमिसैयोन् अण्डम् ओरु पोरुळा आदरियार् – मण्डि मलन्ग ओरु मीन् पुरण्ड मातिरताल् आर्तु कलन्गिडुओ मुनीर् कडल् शब्दार्थ : अडियार् = भक्त, पुण्डरीगै = कमलपुष्प में अवतार लेने … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४                                                                             ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ६ पासुर ५ तीर्थ मुयन्ड्ऱाडुवदुम् सेइ तवन्गळ् सेइवनवुम् पार्त्तनै मुन् कात्त पिरान् पार्प्पदन् मुन् – सीर्तुवरै मन्नन् अडिययोम् एन्नुम् वाल्वु नम्कीन्ददर्पिन् एन्न कुऱै वेण्डुमिनि   प्रस्तावना: श्री द्वय महामंत्र के प्रथम खण्ड … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३                                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ५ पासुर ४ मट्रोन्ड्ऱै एण्णादे मादवनुक्कु आट्चेयले उट्रदु इदुवेन्ड्रु उळम् तेळिन्दु – पेट्र पेरुम् पेट्रीन् मेल् उळदो पेरु एन्ड्रु इरुप्पार् अरुम् पेरु वानत्तवर्क्कु शब्दार्थ: एण्णादे: वह जो ध्यान नहीं देता अथवा गौर … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम:  ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २                                                ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ४ पाशूर ३ आनै इदर कड़िन्द अलियाङ्कै अंबुयथ्थाल कोने विदिल नीरिल कुतिथेलुन्द मीन एनवे अक्कै मुदियूम पड़ी पिरतल अन्नवन थाल नीक्कमिला अन्बर निलै अर्थ विदिल: अगर कोई उनसे अलग हो जाता है,  … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १                                                                  ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) ३ पाशूर २ नरगुं सुवरगमुं नाण् मलराल कोनै पिरुवुं पिर्यामैयुमाय-तुरिसतृ साधगं पोल नाधन् थनधरुले पार्थिरुथल् कोधिलदियार गुणं अर्थ नरगुं – कष्ट (शब्दश: अर्थ ‘नरक’ है) , सुवर्गमुं– और खुशी (शब्दश: अर्थ स्वर्ग … Read more

ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं प्रस्तावना                                                                                                                    ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) २ पाशूर १. प्रस्तावना  एक जीवात्मा को परम आनंद कहीं मिलता है तो वो है मोक्ष धाम । मोक्ष मिलने के लिए हमे अपने आचार्य से मूल मंत्र, द्वय महामंत्र, और चरमश्लोक के रहस्यमय गहरे अर्थोंकों जानना जरूरी है … Read more

ज्ञान सारं – प्रस्तावना

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं तनियन्                                                                                                   ज्ञान सारं – पासुर (श्लोक) १   श्री देवराजमुनी श्री रामानुज स्वामीजी के शिष्य थे और उन्होने अपने आचार्य के दिव्य श्री चरणोंमें शरणगति की। उन्होने समस्त वेद और शास्त्रों कों अपने आचार्य से सीखा और समझा। इसी कारण उन्हे परम तत्त्व भगवान … Read more

ज्ञान सारं – तनियन (ध्यान श्लोक)

श्री: श्रीमते शठकोपाय नम: श्रीमते रामानुजाय नम: श्रीमत् वरवरमुनये नम: ज्ञान सारं                                                                                                                   प्रस्तावना (तनियन) (ध्यान श्लोक) कार्तिकेभरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये। ज्ञानप्रमेयसारभि: वक्तारं वरदं मुनिम्॥ विश्लेषण: जिनका अवतार कार्तिक मासमें भरणी नक्षत्र में हुआ है, जो श्री रामानुज स्वामीजी जो यतीन्द्र हैं उनके शरणागत हैं, जिन्होने अपने ज्ञानसारम् प्रमेयसारम्ग्रन्थों में आचार्य महिमा का वर्णन किया हैऐसेश्री देवराजमुनी स्वामीजी की … Read more