జ్ఞానసారము 20

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 19

paramapadhanathan-2

పాశురము

“విరుప్పుఱినుం తొణ్డర్క్కు వేణ్డుం ఇడం అల్లాల్

తిరుప్పొలింద మార్బన్ అరుళ్ సెయ్యాన్ – నెరుప్పై

విడాదే కుళవి విళ వరుందినాలుం

తడాదే ఒళియుమో తాయ్?”

ప్రతి పదార్థము

విరుప్పుఱినుం = అల్పమైన వస్తువులను కొరుకున్నా

తొణ్డర్క్కు = తన భక్తులకు

వేణ్డుం ఇడం అల్లాల్ = తగనిదైతే

తిరుప్పొలింద మార్బన్ = మహాలక్ష్మిని హృదయము నందు ధరించిన శ్రీ మహా విషువు

అరుళ్ సెయ్యాన్ – = అనుగ్రహించడు

కుళవి = అన్నెం పున్నెం తెలియని పసి పిల్లలు

నెరుప్పై = నిప్పును చూసి

విడాదే = ఆట వస్తువుగా బ్రమసి పట్టుకున్నా

తాయ్ = తల్లి

విళ వరుందినాలుం తడాదే ఒళియుమో = ఆ నిప్పులో పడకుండా ఆపకుండా వుంటుందా? ఆపుతుంది.

భావము

శ్రీమన్నారాయణుడు, తన భక్తులు కోరుకున్నంత మాత్రాన వారికి తగని వాటిని అనుగ్రహించడు. ఎలాగంటే అన్నెం పున్నెం తెలియని పసి పిల్లలు నిప్పును చూసి ఆట వస్తువుగా బ్రమసి పట్టుకుంటే , తల్లి పిల్లలు ఆ నిప్పులో పడకుండా ఆపకుండా వుంటుందా? ఆపుతుంది కదా! అని ఈ పాశురములో , స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ అంటున్నారు.

వ్యాఖ్యానము

విరుప్పుఱినుం…..శ్రీమన్నారాయణుని , భక్తులు ఎంతో ప్రీతితో, మక్కువతో కొన్ని కోరికలను కోరుకుం టారు. అవి వారికి భవిష్యత్తులో ధుఖః హేతువు కావచ్చును. కానీ వారికి అది తెలియక అదే కావాలని పట్టు పడతారు.  అనుగ్రహించమని వేడుకుంటారు.

తొణ్డర్కు…..దాసులు… భక్తి చేయు వారు భక్తులు. భక్తిచెసి కైంకర్యము చేయుటకు సిధ్ధముగా వున్న వారు ,కైంకర్యము చేయు వారు దాసులు. వారినే ‘ తొణ్డర్’ అంటారు.

వేణ్డుం ఇడం అల్లాల్….. “ఇదం”అనగా సంస్కృతములో “హితము” నకు సమానము . వేణ్డుం ఇడం అల్లాల్ అనగా భక్తుల కోరికలు అన్నీ రెండు పట్టికలుగా స్వీకరింపబడతాయి . ఒకటి హితము, రెండవది హితము కానిది.

తిరుప్పొలింద మార్బన్….ప్రియమైన  పిరాట్టి వేంచేసి వున్నందున ప్రకాశించే హృదయము గలవాడు . ఆళ్వార్లు “కరుమాణిక్క కుంద్ఱత్తు తామరై పోల్ తిరుమార్బు, కాల్, కణ్, కై, చెవ్వాయ్ ఉందియానె”  మరియు “కరుమాణిక్క మలై మేల్, మణి తడం తామరై కాడుగల్ పోల్, తిరుమార్బు వాయ్ కణ్ కై ఉంధి కాల్ ఉడయాడైగల్ సెయ్యపిరాన్”  అన్నారు. ఈ పాశురములో పెరుమాళ్ళ అంగములన్ని దేదీప్యమానముగా విరాజిల్లినాట్లే ఆయన హృదయము కూడా ప్రకాశమానముగా ఉంది అంటున్నారు . స్వామి నమ్మాళ్వార్లు “అలర్ మేల్ మంగై ఉఱయుం మార్బు” ( అలర్ మేల్ మంగచే  ఒరుసుకోబడే  హృదయము )అంటారు.

“మైయార్ కరుంగణ్ణీ కమల మలర్ మేల్

చెయ్యాల్, తిరుమార్వినిల్ సేర్ తిరుమాలె

వెయ్యార్ శుడరాళి సురి సంగమేందుం

కైయ్యా! ఉన్నై కాణ కరుదుం ఎన్ కణ్ణె!!!”                                                          – (తిరువాళిమొళి 9-4-1)

ఈ పాశురములో స్వామి నమ్మాళ్వార్లు స్వామి హృదయకమలమునకు ఆ ప్రకాశము అమ్మవారి వలననే వచ్చింది   అంటూన్నారు.  అమ్మ,స్వామి ఎల్లప్పుడు కూడి వుండి దాసులపై అనుగ్రహమును కురిపిస్తారు అని అర్థము.

అరుళ్ సెయ్యాన్ –……అనుగ్రహించడు. ఏవి  అనుగ్రహించడు? భక్తులు తమకు ఉన్న పరిమితమైన నముతోను, లౌకిక విషయములలో అపేక్ష చేతను తమకు హాని కలిగించు విషయములను అనుగ్రహించమని ప్రార్థించినపుడు , తన సర్వజ్ఞత చేత , భక్తులకు ఆత్మ హాని హేతువగు విషయములను అనుగ్రహించడు .

అరుళాదాల్….. తన సర్వజ్ఞత చేత , భక్తులకు ఆత్మ హాని హెతువగు విషయములను అనుగ్రహించనందున             “ నెరుప్పై విడాదే కుళవి విళ వరుందినాలుం తడాదే ఒళియుమో తాయ్ “ అన్నెం పున్నెం తెలియని పసి పిల్లలు నిప్పును చూసి ఆట వస్తువుగా బ్రమసి పట్టుకుంటే , చూసిన తల్లి పిల్లలు ఆ నిప్పును పట్టుకోకుండా ఆపకుండా వుంటుందా? ఆపుతుంది కదా! అలాగే శ్రీమన్నారాయణుడు తమ భక్తులు అడగరాని కోరికలు అడిగినప్పుడు అనుగ్రహించడు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-20-viruppurinum-thondarkku/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment