ashta SlOkI – thaniyan

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

azhwan-bhattar-srirangamkUraththAzhwAn and bhattar – SrIrangam

SrI parASara bhattArya SrIrangESa purOhitha:
SrIvathsAnga sutha: srImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

May SrI parASara bhatta, the priest to SrI ranganAtha and son of SrI SrivatsAnga (kUraththAzhwAn) full of divine wealth grant me good repute.

adiyEn satakOpa rAmAnuja dhAsan

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/01/ashta-sloki-tamil-thaniyan/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment