Category Archives: Audio

thiruvezhukURRirukkai – Audio

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

iyaRpA

Meanings

thiruvezhukURRirukkai

Full rendering

thaniyan – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-0-thaniyan

section 1 – oru pErundhi – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-01

section 2 – orumuRai irusudar – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-02

section 3 – mUvadi nAnilam – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-03

section 4 – nAl thisai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-04

section 5 – muththI nAnmaRai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-05

section 6 – aimpulan agaththinuL – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-06

section 7 – mukkaN nAlthOL – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-07

section 8 – kURiya aRusuvai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-08

section 9 – nin Iradi – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-09

section 10 – neRi muRai – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-10

section 11 – aRu vagaich chamayamum – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-11

section 12 – kunRA madhumalar – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-12

conclusion – http://yourlisten.com/sarathy.thothathri/thiruvezhukurrirukkai-conclusion

pAsurams rendered by azhagiya maNavALan rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

iyaRpA – Audio

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

Ramanuja_Sriperumbudur

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 1.10 – audio

Published by:

thiruvAimozhi – 1.9 – audio

Published by:

kaNNinuN chiRuth thAmbu – audio

Published by:

thiruvAimozhi – 1.8 – audio

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImadh varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi –> First centum

Previous Decad

Meanings

vishnu_on_garuda - nammazhwar

Full Rendering
Full Rendering

1 – Odum puLLERi

2 – ammAnAy

3 – kaNNAvAn

4 – veRpai onRu

5 – vaigalum veNNey

6 – kalanthu ennAvi

7 – koNdAn Ezh

8 – AnAn AnAyan

9 – sangu chakkaram

10 – nAthan gyAlam

11 – nIr purai

mudhalAyiram – Audio

Published by:

thiruppaLLiyezhuchchi – audio

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

mudhalAyiram

Meanings – English, Telugu

periyaperumalperiya perumAL (srIranganAthan) – srIrangam

thondaradipodi-azhwar-mandangudithoNdaradippodi AzhwAr – thirumaNdangudi

Full rendering

thaniyan 1


thaniyan 2

1 – kathiravan guNathisai

2 – kozhunkodi mullaiyin

3 – sudaroLi paranthana

4 – mEttiLa mEthigaL

5 – pulambina putkaLum

6 – iraviyar maNi

7 – antharaththu amarargaL

8 – vambavizh vAnavar

9 – Ethamil thaNNumai

10 – kadimalark kamalangaL

thiruvAimozhi – 1.7 – audio

Published by:

thiruvAimozhi – 1.6 – audio

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImadh varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 1st centum

Previous Decad

Meanings

krishna-vidhura - azhwarvidhura presenting banana peels to krishNa with great love

Full Rendering
Full Rendering

1 – parivathil Isanai

2 – madhuvAr thaNNamthuzhAy

3 – Idum eduppum

4 – aNangena Adum

5 – koLgai koLAmai

6 – amudham amarargatku

7 – nILkadal sUzh

8 – kazhimin thoNdIrgaL

9 – tharumavarum payanAya

10 – kadivAr thIya

11 – mAdhavan pAl