Monthly Archives: January 2021

ತಿರುವಾಯ್‌ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 4.10 -ಒನ್‌ಱುಮ್

Published by:

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 4.1 ಒರುನಾಯಗಮಾಯ್

ಶ್ರೀಃ ಯ ಪತಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ , ಇಲ್ಲಿಗೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅರ್ಚ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು. ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿಯಮಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆೞ್ವಾರರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆೞ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅರ್ಚ್ಚ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವ್ಯದೇಶವು ಆೞ್ವಾರರ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅೞ್ವಾರರಿಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸರಳ, ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ?”

ಒನ್‍ಱುಮ್ ತೇವುಮ್ ಉಲಗುಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ಯಾದುಮ್ ಇಲ್ಲಾ
ಅನ್‍ಱು ನಾನ್ಮುಗನ್ ತನ್ನೊಡು ತೇವರ್ ಉಲಗೋಡು ಉಯಿರ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್
ಕುನ್‍ಱುಮ್ ಪೋಲ್ ಮಣಿಮಾಡ ನೀಡು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ನಿನ್‍ಱ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ನಿಱ್ಕ ಮಟ್ಟ್ರೈ ತೆಯ್‍ವಮ್ ನಾಡುದಿರೇ॥


ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ ಅದರ ಜೀವಿಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷನೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಅವರವರ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ, ಪರ್ವತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳು, ವಸತಿಗೃಹಗಳಿವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾದವರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾದವರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಶಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಮತ್ತಿತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾನರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ.

ನಾಡಿ ನೀರ್ ವಣಙ್ಗುಮ್ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಉಮ್ಮೈಯುಮ್ ಮುನ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್
ವೀಡಿಲ್ ಶೀರ್ ಪುಗೞ್ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನವನ್ ಮೇವಿ ಉಱೈಕೋಯಿಲ್
ಮಾಡ ಮಾಳಿಗೈ ಶೂೞ್‍ನ್ದು ಅೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನೈ
ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪ್ಪರವಿ ಚೆನ್ಮಿನ್ಗಳ್ ಪಲ್ ಉಲಗೀರ್ ಪರನ್ದೇ॥


ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಪೋಷಕನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಈ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ, ನಿನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ , ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅನೇಕ ಅರಮನೆಗಳೂ, ಬಂಗಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಹ್! ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನಗಳೇ! ಇಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಆಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು – ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರನ್ದ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಪಲ್ ಉಲಗುಮ್ ಪಡೈತ್ತು ಅನ್‍ಱುಡನೇ ವಿೞುಙ್ಗಿ
ಕರನ್ದು ಮಿೞ್‍ನ್ದು ಕಡನ್ದಿಡನ್ದು ಕಣ್ಡುಮ್ ತೆಳಿಯಕಿಲ್ಲೀರ್,
ಶಿರಙ್ಗಳಾಲ್ ಅಮರರ್ ವಣಙ್ಗುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಪರನ್ ತಿಱಮನ್‍ಱಿ ಪ್ಪಲ್ ಉಲಗೀರ್ ತೆಯ್‍ವಮ್ ಮಟ್ಟ್ರಿಲ್ಲೈ ಪೇಶುಮಿನೇ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಳಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಉಗುಳಿ, ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅದರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಯೂ ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಓ! ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಜನಗಳೇ! ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. (ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಯು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಸಕಲವೇದಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗೊಂದಲವೇಕೆ? ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಶನಿನ್‍ಱ ಶಿವನುಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಮನ್ ತನಕ್ಕುಮ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕುಮ್
ನಾಯಕನ್ ಅವನೇ, ಕಪಾಲ ನನ್ಮೋಕ್ಕತ್ತು ಕ್ಕಣ್ಡುಕೊಣ್ಮಿನ್
ತೇಶಮಾಮದಿಳ್ ಶೂೞ್‍ನ್ದ ಅೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಈಶನ್ಬಾಲ್ ಓರವಮ್ ಪಱೈದಲ್ ಎನ್ನಾವದು ಇಲಿಙ್ಗಿಯರ್ಕ್ಕೇ॥


ನಾಯಕನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರುದ್ರರಿಗೇ ಇರುವ ಒಂದೇ ದೈವವೆಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು.(ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರು). ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನೇಕ ಬೇರೆಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಏಕೈಕ ದೈವ. ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಲಿಂಗಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಅನುಮಾನಿಕೆಯರಂತೆ ಆಗಬೇಡಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಯಕರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಾಯಕನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೀಳಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವರ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆೞ್ವಾರರು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಿಙ್ಗತ್ತಿಟ್ಟ ಪುರಾಣತ್ತೀರುಮ್ ಶಮಣರುಮ್ ಶಾಕ್ಕಿಯರುಮ್
ವಲಿನ್ದು ವಾದುಶೆಯ್‍ವೀರ್ಗಳುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ನುಮ್ ತೆಯ್‍ವಮುಮ್ ಆಗಿ ನಿನ್‍ಱಾನ್
ಮಲಿನ್ದು ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕವರಿ ವೀಶುಮ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರದನುಳ್
ಪೊಲಿನ್ದು ನಿನ್‍ಱ ಪಿರಾನ್ ಕಣ್ಡೀರ್ ಒನ್‍ರುಮ್ ಪೊಯ್ಯಿಲ್ಲೈ ಪೋಟ್ಟ್ರುಮಿನೇ॥


ನೀವು ತಾಮಸ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ(ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು. ವೈಷೇಶಿಕಗಳೇ, ಜೈನರೇ, ಬೌದ್ಧರೇ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಒಣಗಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದೀರ. ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಲು ಅವರು ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹಸಿ ತೆನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಚಾಮರದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೂಗುತ್ತದೆ . ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಾಗೆಯೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದು ಕೊರತೆ , ಸುಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೂ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ.

ಪೋಟ್ಟ್ರಿ ಮಟ್ಟ್ರೋರ್ ದೆಯ್‍ವಮ್ ಪೇಣ ಪ್ಪುಱತ್ತಿಟ್ಟು ಉಮ್ಮೈ ಇನ್ನೇ
ತೇಟ್ಟ್ರಿ ವೈತ್ತದು ಎಲ್ಲೀರುಮ್ ವೀಡು ಪೆಟ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಲಗಿಲ್ಲೈ ಎನ್‍ಱೇ
ಶೇಟ್ಟ್ರಿಲ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕಮಲಮೋಙ್ಗು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಆಟ್ಟ್ರ ವಲ್ಲವನ್ ಮಾಯಮ್ ಕಣ್ಡೀರ್ ಅದಱಿನ್ದಱಿನ್ದು ಓಡುಮಿನೇ॥

ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭತ್ತವು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬೆರುಮಾನರು ಇದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ‘ಮಾಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ದೊರಕಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಸೇವಕನಾಗು”.

ಓಡಿಯೋಡಿ ಪ್ಪಲಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಪಿಱನ್ದು ಮಟ್ಟ್ರೋರ್ ತೆಯ್‍ವಮ್
ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪ್ಪಣಿನ್ದು ಪಲ್ಪಡಿಕಾಲ್ ವೞಿಯೇಱಿ ಕ್ಕಣ್ಡೀರ್
ಕೂಡಿ ವಾನವರ್ ಏತ್ತ ನಿನ್‍ಱ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಆಡು ಪುಳ್ ಕೊಡಿ ಆದಿಮೂರ್ತ್ತಿಕ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಪುಗುವದುವೇ॥


ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ , ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿ , ಓಡಿಯಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಜರುಗಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಗಿರುವವನು ಅವನೇ. ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಮತ್ತು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಅವನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದು. ಅವನನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು. ಅವನು ನೀನು ಪೂಜಿಸುವ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನು.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಎಂಪೆರುಮಾನರೇ ಅವರಿಗೆ , ಅವರನ್ನು ಬೇಡುವವರ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪುಕ್ಕಡಿಮೈಯಿನಾಲ್ ತನ್ನೈ ಕಣ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಕಣ್ಡೇಯನವನೈ
ನಕ್ಕ ಪಿರಾನುಮ್ ಅನ್‍ಱು ಉಯ್ಯಕೊಣ್ಡದು ನಾರಾಯಣನರುಳೇ
ಕೊಕ್ಕಲರ್ ತಡಮ್ ತಾೞೈ ವೇಲಿ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನುಳ್
ಮಿಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ನಿಱ್ಕ ಮಟ್ಟ್ರು ಎತ್ತೆಯ್‍ವಮ್ ವಿಳಮ್ಬುದಿರೇ॥


ಪೋಷಕರಾದ ರುದ್ರರು ನಗ್ನ, ದಿಗಂಬರ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ರುದ್ರರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸಿದನು. ರುದ್ರರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ನಾರಾಯಣರೇ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು. ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದವರು. ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದವರು. ಅವರು ಬಿಳಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಒಳಿತು ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೈವವನ್ನು ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವೆ?

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದು , ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಬಾಹ್ಯಗಳಿಂದಲೂ (ವೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ) ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ (ವೇದವನ್ನು ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ) ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಐಶ್ವರ್‍ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಮ್ಬುಮ್ ಆಱುಶಮಯಮುಮ್ ಅವೈಯಾಗಿಯುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ತನ್ಬಾಲ್
ಅಳನ್ದು ಕಾಣ್ಡಱ್ಕುರಿಯನಾಗಿಯ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ಅಮರುಮ್
ವಳಙ್ಗೊಳ್ ತಣ್ ಪಣೈ ಶೂೞ್‍ನ್ದೞಗಾಯ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಅದನೈ
ಉಳಙ್ಗೊಳ್ ಞಾನತ್ತು ವೈಮ್ಮಿನ್ ಉಮ್ಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡು ಪೋಗುಱಿಲೇ॥

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಎಲ್ಲರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾದವರು. ಆದರೆ ವೇದಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು ಭಗವಂತನು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದೂ ಅವರ ಗುಣವು ಆರು ಗುಂಪುಗಳ ತತ್ತ್ವಾಂಶದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆಯೆಂದೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ (ನಿಜವಾದ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೆ) ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ವೇದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಾಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಆನಂದಹರಿತವಾದ ನೆಲೆಯಾದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝಳಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ.

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಶರೀರಿ (ಆತ್ಮ) ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೊತೆ ಸೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು.

ಉಱುವದಾವದು ಎತ್ತೇವುಮ್ ಎವ್ವುಲಗಙ್ಗಳುಮ್ ಮಟ್ಟ್ರುಮ್ ತನ್ಬಾಲ್
ಮಱುವಿಲ್ ಮೂರ್ತಿಯೋಡೊತ್ತು ಇತ್ತನೈಯುಮ್ ನಿನ್‍ಱವಣ್ಣಮ್ ನಿಱ್ಕವೇ
ಶೆಱುವಿಲ್ ಶೆನ್ನೆಲ್ ಕರುಮ್ಬೊಡೋಱ್ಗು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರದನುಳ್
ಕುಱಿಯ ಮಾಣುರುವಾಗಿಯ ನೀಲ್ ಕುಡಕ್ಕೂತ್ತನುಕ್ಕು ಆಟ್ಚೆಯ್‍ವದೇ ||

ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ , ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳೂ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ , ಬೇರೆ ಚಿತ್ (ಜೀವಿಗಳೂ) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ (ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು) ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅವನ ದಿವ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿವೆ. ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೊಸ ಭತ್ತ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಸ್ಥಳವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ವಾಮನನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡ ಕೂತ್ತು ಆಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೂ ಅವನು ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಮಗೆ ಪರಮವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:

ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ‘ಪರಮ ಪದಮ್’ (ಮೋಕ್ಷ ) ನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆೞ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಟ್ಚೆಯ್‍ದು ಆೞಿಪ್ಪಿರಾನೈ ಚ್ಚೇರ್ನ್ದವನ್ ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಗರಾನ್
ನಾಟ್ ಕಮೞ್ ಮಗಿೞ್‍ಮಾಲೈ ಮಾರ್ಬಿನನ್ ಮಾರನ್ ಶಡಗೋಪನ್
ವೇಟ್ಕೈಯಾಲ್ ಶೊನ್ನ ಪಾಡಲ್ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇಪ್ಪತ್ತುಮ್ ವಲ್ಲಾರ್
ಮೀಟ್ಚಿಯಿನ್‍ಱಿ ವೈಗುನ್ದ ಮಾನಗರ್ ಮಟ್ಟ್ರದು ಕೈಯದುವೇ॥


ಆೞ್ವಾರರಿಗೆ ‘ಶಟಕೋಪ’ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವೂ, ‘ಮಾರನ್’ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ (ಉಪದೇಶ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಗಂಧಿತ ರಂಜಲ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರದ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಈ ಪದಿಗೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪಠಣೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/thiruvaimozhi-4-10-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 22 – kombAr thazahikai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The nAyakan (leading man) asks the nAyaki (leading lady) and her friend as to who are the people who had put them in charge of guarding the fields. Just as one goes to a place where those who are dear to that person are assembled, asking for water (in order to start a conversation), the nAyakan goes to the fields where these girls are guarding with some foliage in his hand and asks them “Have  you seen an elephant here?” in order to strike a conversation with them. They respond asking in return “Are we here to guard these fields or are we here to answer your queries?” When the nAyakan went there, why did he break the shoot of a tree? This was to tell them [especially the nAyaki] that just as the tree shoot has started withering after being separated from the tree which is its sustaining force, he too is withering in separation from the nAyaki. However, the shoot appeared to have become fresh due to its contact with sarvESvaran (supreme entity) who is the nAyakan. The friend, thinking that her friend, the nAyaki, has not become rejuvenated like the shoot after coming in contact with the nAyakan, tells him “You have brought this foliage in order to express your anguish in separation. However, the foliage appears to be as fresh as it would have been had it been on the tree”. The nAyakan responds “Any entity which is in your presence will not get withered. Won’t the entities show signs of drooping only when they are in their respective place, being separated from you?”

Let us go through the pAsuram and its meanings:

kombAr thazhaikai siRu nAN eRivilam vEttai koNdAttu
ambAr kaLiRu vinavuvadhu aiyar puLLUrum kaLvar
tham pAragaththenRum AdAdhana thammiR kUdAdhana
vambAr vinAchchollavO emmai vaiththadhu ivvAn punaththE

Word-by-Word Meanings

kombu – stick
Ar – full of
thazhai – foliage
kai – was in the hand
siRu – small
nAN – bow’s
eRivu – scar
ilam – we are not seeing
aiyar – a respectable person such as you
koNdAttu – celebrating
vEttai – hunting
vinavuvadhu – asking
ambu – with arrow
Ar – being complete
kaLiRu – elephant
puL – garuda
Urum – one who conducts
kaLvar tham – sarvESvaran who is deceptive, his
pAragaththu – leelAvibhUthi (our world)
enRum – at any time
AdAdhana – (these activities) did not happen
thammil – amongst them
kUdAdhana – will not gel
i – this
vAn – expansive
punaththE – fields
emmai – us
vaiththadhu – appointed
vambAr – complete with oddities
vinA – query
sollavO – is it to answer?

Simple Translation

It is only foliage which is held by this respectable person in his hands. There is no mark of any scar which would have occurred had he held a bow in his hand. It is only to talk to us that he is saying that he has come hunting [an elephant] This sort of incident has never taken place in this world, belonging to sarvESvaran who conducts garuda. His words are contradicting one another other. Is it to respond to his odd queries that we have been appointed here?

vyAkhyAnam

kombAr thazhai kai – at a place where one can gain [sympathy] by standing with a forlorn face, why should that person carry a bow and show his valour?

siRu nAN eRivilam – we are unable to see the scar on your hand which forms due to constantly holding the bow. For a bow, the presence of arrow is characteristic. The arrow will never leave its owner, the bow. But there is no bow in your hand, say the friends. Immediately, the nAyakan shows them the foliage and tells them “Here is the bow”

vEttai koNdAttu – they are amused that the shoot is bow and the place that he entered [where they are standing guard over their fields] is his hunting ground, and are amazed at the strange combination. Even if we assume that the shoot in your hand is the bow, where is the arrow? He says “The arrow was shot at the elephant and is stuck in it”

ambAr kaLiRu vinavuvadhu aiyar – they make fun of his words which are contradictory [since he has foliage in his hand and tells them that he was hunting elephant]. Using a respectable word aiyar [a respectable person], they tell him “You are saying words which are not gelling with one another. You seem to be a great chief!”

puLLUrum kaLvar – one who controls everything; the supreme entity

tham pAr agaththu enRum AdAdhana – in this world which is under the control of emperumAn, the supreme entity, we have not come across such words or deeds which are contradictory. We do not know whether such events take place in paramapadham.

thammil kUdAdhana – though it has not happened before either at paramapadham or here, why cannot such contradictions be taken as the normal from now onwards, asks the nAyakan. They say “It is not possible to consider it that way. There is no congruence between your words and you. An entity should either be existing or non-existing. It cannot be said to be outside these two, as propagated by the mAyavAdhis (those who claim that everything in this world is illusory). Where did you learn to say such words which are not seen either in this world or in paramapadham?”

vambAr vinAchchollavO emmai vaiththadhu – They ask him “Have we been kept here by our parents in order to ask counter questions to your novel queries?” It could also be taken that they are asking him “Have we been kept here by our parents to ask questions on the novel words which you are using?”

ivvAn punaththE – We do not have the time to respond to your queries. We do not have the time even to guard these huge fields.

svApadhESam (distinguished meaning): these are words mentioned by nammAzhwAr to SrIvaiNavas who were engaged with the svarUpam (true nature), rUpam (form) and gUnam (qualities) of AzhwAr who himself is fully engaged with the svarUpam, rUpam and guNam of emperumAn.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೭ ರಿಂದ ೬೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೭

“ ಒಬ್ಬರಿಗೆ  ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಎಂದು ಬಾಳಬೇಕೆಂದು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಂಪೆರುಮಾನೇ  ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?”ಎಂದು  ಅವರು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರಿಯರ್ಗಳ್ ಅನೈವರುಂ ಮುನ್ ಆಸರಿತ್ತ 

ಆಚಾರಂ ತನ್ನೈ ಅಱಿಯಾದಾರ್ -ಪೇಸುಗಿನ್ರ

ವಾರ್ತ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೇಟ್ಟು ಮರುಳಾದೆ ಪೂರುವರ್ಗಳ್

ಸೀರ್ರ್ತ ನಿಲೈ ತನ್ನೈ ನೆಂಜೇ ಸೇರ್

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು (ಉಪದೇಶಕರು) ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಎಂಪೆರುಮಾನನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೬೮

ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾತ್ತಿಗರುಂ ನಱ್ಕಲೈಯಿನ್ ನನ್ನೆಱಿ ಸೇರ್ ಆತ್ತಿಗರುಂ

ಆತ್ತಿಗ ನಾತ್ತಿಗರುಮಾಮ್ ಇವರೈ- ಓರ್ತು ನೆಂಜೇ

ಮುನ್ನವರುಂ ಪಿನ್ನವರುಂ ಮೂರ್ಕರ್ ಎನ ವಿಟ್ಟು ನಡುಚ್

ಚೊನ್ನವರೈ ನಾಳುಂ ತೊಡರ್

ಓ ಮನಸೆ! ಮೂರು ವಿಧದ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ – ನಾಸ್ತಿಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬದವರು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಸ್ತಿಕರು (ನಂಬುವವರು) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುವವರು, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು,  ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅವರು.ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ (ನಾಸ್ತಿಕರು) ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರನ್ನು (ನಂಬುವವರು-ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು) ಮೂರ್ಖರೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಜನರನ್ನು (ನಂಬುವವರನ್ನು) ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪಾಸುರ ೬೯

ಅನುಕೂಲಕರ ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈ ನಣ್ಣಿಯಿರುಪ್ಪದರ್ಕು

ನಲ್ಲ ಮಣಂ ಉಂಡಾಂ ನಲಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ನಲ್ಲ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿ ಇರುಪ್ಪಾರ್ಕು

ಗುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಸೇರ್ತಿ ಕೊಂಡು
ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಿ ತಂದಾಗ ಸುಗಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ವ ಗುಣಮ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ದಾಸ್ಯ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು.ಒಂದು ಹೊಲವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅದು ನೆರೆಯ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ, ನಮಗೂ ಆ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವವೆಂದರೆ, “ನಾವು [ಎಂಪೆರುಮಾನರ] ಭಕ್ತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು”.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-67-69-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 21 – sUttu nanmAlaigaL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

In the previous pAsuram, it should be said that both mother and friend (of the nAyaki) did not know the greatness of emperumAn. While the mother was in bewilderment, the friend told the mothers to adorn her with the divine thuLasi garland which had earlier adorned the divine shoulders of emperumAn. On hearing this, the nAyaki woke up. In other words, the mere mention of the word thuLasi was sufficient for the nAyaki to come to her senses and wake up. There was no need for adorning her with the garland made of thuLasi. Such was the greatness of emperumAn. How would we know that on waking up, the nAyaki engaged with krishNa’s incarnation? On waking up, she did not speak about thiruvAimozhi 1-1-1 “uyarvaRa uyar nalam udaiyavan” (one who had greatness nonpareil) but spoke about 1-3-1 “uralinOdu iNaindhirundhu Engiya eLivu eththiRam” (What simplicity did emperumAn have that he remained tied to a mortar!) The opinion is that followers of emperumAn, when they wake up after being in bewilderment for a long time, would engage with his incarnation as krishNa which only is apt for them [this pAsuram, which follows the earlier one, talks about krishNavathAram].

Let us go through the pAsuram and its meanings:

sUttu nanmAlaigaL thUyanavEndhi viNNOrgaL nannIr
Atti andhUbam tharA niRkavE angu Or mAyaiyinAl
Ittiya veNNey thodu uNNappoNdhumilERRuvan kUn
kOttidaiyAdinai kUththu adalAyar tham kombinukkE

Word-by-Word Meanings

angu – in that nithya vibhUthi (spiritual realm)
thUyana – being sacred
sUttu – apt to be adorned as an ornament on the divine crown
nal – distinguished
mAlaigaL – garlands
Endhi – holding them
viNNOrgaL – nithyasUris (permanent dwellers of nithyavibhUthi)
nal – sacred
nIr – with water
Atti – giving a divine bath
am – beautiful
dhUbam – fragrant smoke
tharAniRkavE – even as they were offering
Or – unique
mAyaiyinAl – with his solemn vow
Ittiya – gathered
veNNey – butter
thodu – stealing
uNNa – to eat
pOndhu – mercifully reached
imil – very strong
ERu – bulls’
val – powerful
kUn – curved
kOdu – horns’
idai – in-between
adal – strong
Ayar tham – the cowherd boys’
kombinukku – for nappinnai pirAtti
kUththAdinai – you had danced

Simple Translation

nithyasUris, who are the permanent dwellers of the spiritual realm, are holding ornaments and divine thuLasi garland, which are apt to be adorned on your divine crown, to submit to you, after divinely bathing you with sacred water. Even as they were waiting to offer you the divine fragrant smoke, you, with your incomparable divine vow, took birth in the clan of herdsmen in order to steal and eat butter which had been gathered by them. You danced in between the curved horns of the strong bulls in order to marry nappinnai pirAtti, who was also born in that clan.

vyAkhyAnam

sUttu – distinguished materials which are apt to be decorated on the head. If emperumAn’s followers wish to offer something to his divine feet, just as mentioned in the words “gruhNAthi SirasA svayam” he would lower his head and accept the offering on his head. When ponnAchchiyAr asked her husband piLLai uRangAvillidhAsar (a disciple of SrI rAmAnuja) as to why emperumAn accepts on his head what had been proffered to his divine feet, he responded by quoting SrI bhagavath gIthA SlOkam 9-26pathram palam pushpam thOyam yO mE bhakthyA prayachchathi | thadhaham bhakthyUpahrutham aSnAmi prayathAthmana: ||” (if one offers me a leaf, a flower, a fruit or water with devotion, I partake of that article with pure consciousness). When he [emperumAn] is like that, should we even say that he would accept with his head any material which has been proffered to his divine feet?

nanmAlaigaL – these are not flowers of erukkam or thumbai (shrubs such as Indian madder plant or dead white nettle) plants which are offered to him because he is willing to accept any leaf or any flower; these are distinguished flowers which are apt and most appropriate for him. When krishNa was going along with balarAma to mathurA for participating in the bow-festival, he came across a washerman who refused to give the clothes which krishNa asked for; krishNa dealt him a blow which killed the washerman. Next he went to a garland vendor and got himself the beautiful garlands which he desired and donned them on his divine crown. Then he saw a kUni (grotesque woman) who was selling sandalwood paste. He asked for sandalwood paste to apply on his form. Thinking that these lads are cowherd boys who do not know the value of sandalwood, she gave him a watery paste; he smelt it and said “sugandham Ethath” (the smell of this paste is not appealing) and wanted a better paste. When she offered a better paste, he said “rAjArham” (it is fit to be applied to kings); I need better than this. She then gave him an even better paste; he said “ruchiram” – its colour alone is beautiful. On hearing this, the affection which the kUni had in her mind, for krishNa, spread to her face too. She was amazed, thinking “We thought that the herdsmen do not know about the differences in sandalwood paste, but these boys seem to know!” She then proceeded to offer him the sandalwood paste which she had kept for kamsan (the king of mathurA). krishNa told her “AvayOrgAthrasadhruSam dhIyathAm anulEpanam” (You are capable of offering the most distinguished type of sandalwood paste) Don’t you know which type of sandalwood would suit which type of person? You decide which type of sandalwood would suit my brother’s divine form and my form and offer that.

thUyana – garland, sandalwood paste etc which are offered by those who do not expect any benefit for their offering.

Endhi – just as offering these to him in itself is a benefit, waiting with these materials for him is a benefit for the nithyasUris. Just as periyAzhwAr had mentioned in periyAzhwAr thirumozhi 2-4-4 “manjaLum sengazhunIrum vAsigaiyum” (turmeric, reddish water-lily, string of flowers), they will hold distinguished garlands and give him thirumanjanam (a divine bath) so that they could adorn him with these garlands.

viNNOrgaL . . .  – he is one who accepts materials offered by people in this world. Should we even speak about his accepting such materials from nithyasUris in paramapadham? The thirumanjanam which those who are there [paramapadham] carry out is not in expectation of any benefit. It is carried out for the welfare of world.

andhUbam tharA niRkavE angu – he remains as the source of sustenance, nourishment and enjoyment for them there. While they are waiting to perform dhUpa hArathi (offer the fragrant smoke), he carried out an amazing act. Sage nAradha et al told him “In thiruvAyppAdi (SrI gOkulam) there is lot of butter available with those who are favourable to you”. Immediately he hid himself from nithyasUris who are referred to in rig vEdham as “sadhA paSyanthi sUraya:” (the nithyasUris keep looking at him constantly) when they offered him the fragrant smoke and went to thiruvAyppAdi.

mAyai – just as it is mentioned in the phrase “mAyAvayunam gyAnam” (mAyA, vayunm, gyAnam etc mean knowledge) he left for gOkulam on his desire.

Ittiya veNNey thodu uNNappOndhu – eating mischievously, the butter earned over a long period of time. He would not relish if someone offered him butter in his hand. He has to steal it and eat.  It was through this manner that he showed both his supremacy and simplicity to AzhwAr [for one moment he was in paramapadham, accepting thirumanjanam etc from nithyasUris, a mark of his supremacy; the next moment, he was in thiruvAyppAdi eating butter by stealing it, showing his simplicity].

Just as it has been mentioned in SrI rAmAyaNam AraNya kANdam 14-1 “atha panchavatIm gachchan” (SrI rAma came across jatAyu, the king of eagles, as he was proceeding towards panchavati), while his primary purpose in reaching thiruvAyppAdi was to steal and eat butter, he attained the gem among women, nappinnaip pirAtti (neeLA dhEvi) when he was there. It is similar to attaining a carbuncle while going to buy firewood.

imilERRi . . .  – he pounced on the strong bulls which had powerful, curved horns, in order to embrace nappinnaip pirAtti next. Since it was appropriate for him, AzhwAr calls it as kUththu (dance).

adalAyar tham kombinukkE – just as it has been said “krishNASrayA: krishNabalA: krishNanAthAScha: pANdavA:” (krishNa was the refuge, strength and lord for the pANdavas), after krishNa was born amidst them in the clan of herdsmen, the herdspeople looked upon him as their strength and did not respect their enemies. Why was nappinnaip pirAtti not offered to him immediately after he came to gOkulam by pouring water on his hands as symbolic of offering her, but bulls were lined up for him to fight with? If he had to embrace nappinnai who was like a kombu (she had waist as thin as a stick; the term kombu would refer both to thinness of the waist of a lady and to the horns of a bull), he had to fight with the bulls which had kombu (horns). The term tham refers to his identification with the clan of herdsmen, just as it has been mentioned in SrI rAmAyaNam bAla kANdam 67-22 “janakAnAm kulE kIrthim Aharishyathi mE suthA” (king janaka tells of his daughter “My daughter sIthA will bring celebrity to the clan of janakas”)

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೬

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿನ್ಬು ಅಳಗರಾಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೀಯರ್ ಪೆರುಂದಿವತ್ತಿಲ್

ಅನ್ಬು ಅದುವುಮಱ್ಱು ಮಿಕ್ಕ ಆಸೈಯಿನಾಲ್ -ನಂಪಿಳ್ಳೈಕ್

ಕಾನ ಅಡಿಮೈಗಳ್ ಸೈ ಅನ್ನಿಲಯೈ ನನ್ನೆಂಜೇ

ಊನಮರಾ ಎಪ್ಪೋಳುದುಂ ಓರ್

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್, ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಓ ಮನಸೇ! ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಿ.

ಪಿನ್ಬಳಗಾರಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀಯರ್ [ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತ್ಯಜಿಸಿದವರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು] ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಇದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ್, ಜೀಯರ್‌ಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಬಿಡಲು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು (ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ) ಬಿಡುವ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬಳಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು  ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀಯರ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ,ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜೀಯರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು  ಔಷಧಿಗಳು, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುರಕವಿ ಅಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ವಡುಗ ನಂಬಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಈ ಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈಗಾಗಿ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-66-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 20 – chinmozhi nOyO

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

This pAsuram belongs to the classification of veRivilakku in thamizh literature. Concerned with the illness of the nAyaki (leading lady), the mothers engage fortune tellers to tell them the reason for her state. They say that it is because of (a lowly) deity. Believing that, the mothers engage in remedial activities to rid the nAyaki of her illness. The lowly deity, seeing all these, possesses a person in the crowd, making him to go into a frenzy. The nAyaki’s friend tells the mother to stop all these and drives away the one who is in frenzy. This is called as veRivilakku.

Looking at the clouds surrounding, both the nAyaki and her friend became bewildered. The nAyaki’s mother became very saddened on seeing this state. Determining that this is the correct time, those who worship deities other than emperumAn, came there and started giving remedial measures to improve the situation of nAyaki. The mothers too started carrying out such remedial measures. Another friend of the nAyaki’s, who knew the real reason for the nAyaki’s sorrow, came there at that time. She told the mothers “When a beautiful garland is given to you, with water sprinkled on it to freshen it up, you act as if you want to throw it into fire. Don’t destroy her svarUpam (true nature) by indulging in these remedial measures”. She explained to them the reason for her illness, the antidote for that illness and the method to remove that illness.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

chinmozhi nOyO kazhi perum dheyvam innOyinadhenRu
inmozhi kEtkum iLam dheyvam anRu idhu vEla nil nI
en mozhi kENmin en ammanaimIr ulagu Ezhum uNdAn
sonmozhi mAlai andhaNNandhuzhAy koNdu sUttuminE

Word-by-Word Meanings

chinmozhi she, who speaks (illegible) small words , her
nOy – illness
kazhi – very much
perum – huge
dheyvam – happened due to such supreme entity
innOy – this illness
inadhu enRu – resulted due to lowly Gods
inmozhi – non-existent (false) words
kEtkum – feeling happy on hearing
iLam dheyvam – a lowly God
idhu – this illness
anRu – did not result
vEla – Oh vEla (subrahmaNya)!
nI – you
nil – stand at a distance
en ammanaimIr – Oh my mothers!
en mozhi – my words
kENmin – do listen to
ulagu Ezhum – the seven worlds
uNdAn – one who ate
mozhi – divine names
sol – recite
am – beautiful
thaN – cool
thuzhAy – strung with divine thuLasi
mAlai – garland
koNdu – bring
sUttumin – adorn

Simple Translation

nAyaki’s friend tells her mothers “The reason for the illness of this girl, who talks only a few words, is the supreme entity who is huge. Her disease has not been caused by any lowly God, as said by some people. Oh subramaNya! Go far from this place. Oh my mothers! Do listen to what I am saying. Keep reciting the divine names of the supreme entity who ate up the seven worlds. Offer her a garland strung with beautiful, cool, divine thuLasi”.

vyAkhyAnam

chinmozhi – there are two interpretations: one who uses very few words because of her young age or one who uses few words because of deep sorrow. The commentator uses the former meaning. If one were to consider this as a case where the girl is so young that she cannot even repeat the words spoken of by others, one would wonder as to how such a person became engaged with emperumAn to such an extent that she suffers in separation. The commentator gives reference here to SrI rAmAyaNam bAlakANdam 18-27 “bAlyAth prabhruthi susnigdha:” (lakshmaNa was very affectionate towards SrI rAma from infancy stage).  In the same way, the nAyaki too has been affectionate towards emperumAn from a young age. However, the illness which she exhibits is not congruent with her age. Does it not come after observing many deeds? Is it proper to term the love that one shows towards emperumAn as illness? Since it is a state which one takes upon oneself, it is apt only. The svarUpam (true nature) of the person is such that it becomes difficult to sustain himself/herself when separated from emperumAn.

nOy O – she is amazed that it is not the illness which befalls a person at such an age. She says that one can even make a payment in order to get such an illness. It is that good. One’s inability to sustain oneself during separation from emperumAn is the svarUpam of the AthmA.

kazhi perum dheyvam – the term kazhi refers to abundance. Here, it refers to a huge deity or one who has such greatness that he cannot be described by words. Several references are cited: purusha sUktham “pathim viSvasya” (lord of all the worlds); pathim pathInAm – superior to all the kings of the world; tham ISvarANAm paramam mahESvaram – one who is his own lord [he does not worship any other lord] and is the lord of all other deities; thaiththirIya upanishath yathO vAchA nivarthanthE – words return unable to describe the supreme entity.

innOy inadhenRu – [it is difficult to say] that this is the illness that she is suffering from or that this is the medicine or method to get rid of that illness

inmozhi – the lowly words which convey the meaning that this illness was caused by a lowly deity who wishes to listen to meaningless words such as “This disease was caused by such and such lowly deity”. Here, inmozhi refers to meaningless words.

kEtkum iLam dheyvam anRu idhu – all the lowly deities are happy and they celebrate when the people praise them ascribing non-existent greatness to them. However, the deity who caused her the illness is not one such deity. This is not the deity who grants people their wishes, expecting in return, words of praise from such people.

inmozhi – as far as other deities are concerned, their greatness will not equal the words spoken in their praise. However, in the case of bhagavath vishayam (matters relating to emperumAn), his greatness will be such that no words of praise can truly reflect it.

vEla nil nI – on hearing the words spoken by the nAyaki’s friend finding fault with the fortune tellers who were praising him, vElan (one who has spear, subrahmaNya) started getting jittery. Through the fortune teller, who he had taken possession of, he started blabbering “We will protect her as our child” etc. But the friend told him “We will not allow you to enter this place. Just as it has been said in thiruppaLLANdu engaL kuzhuvinil pugudhalottOm, we will not permit you to enter our group. Just as thiruvAimozhi 6-6-1 says kUrArAzhi veNsangEndhi, we are waiting to see sarvESvaran with his divine hands carrying divine disc and white conch. But you are standing here with your spear. Leave this place at once”.

enmozhi kENmin enammanaimIr – the nAyaki’s friend tells them “Oh mothers! Listen to my words”. Normally we see people instructing those who are younger or disciples or children. We do not come across younger people instructing elders. piLLai lOkAchAryar says that this is similar to the words spoken by Sukra to pithrus (forefathers) who had incurred a curse from brahmA. The remedy for the curse is for them to approach Sukra. Sukra comes there and tells them “puthrakA ithihOvAcha”. However, there, Sukra addresses the pithrus as puthrakA (children) whereas here, the friend addresses them as “Mothers!” which appears to be incongruent. There is a difference between the two incidents. In the case of Sukra, the pithrus were ignorant; hence he addressed them as puthrakA. Here, the mothers are aware of bhagavath vishayam. They appear bewildered on seeing the condition of daughter who is separated from emperumAn. Thus, it is not incongruent here.

ulagamEzhum . . . . – She tells them to recite to the daughter the divine names of the entity who had protected the worlds from the dangers of deluge by keeping them in his stomach. The mothers counter this saying “He will protect if there is danger to the worlds. For this girl alone, will he come and protect?” The friend responds saying “He protected the worlds as an equivalent of ridding her of her disease. You could consider that her illness is similar to the illness of all the worlds”.

mAlai andhaNNandhuzhAy koNdu sUttuminE – ensure that the divine, cool, beautiful thuLasi garland on his divine shoulders touches this girl’s form. The commentator says that sonmozhi (reciting the divine names of emperumAn) is internal medicine while thaNNandhuzhAy koNdu sUttumin is external medicine for her illness.

svApadhESam (distinguished meaning) – for nammAzhwAr, connection with other deities and their followers is harmful while connection with emperumAn and his followers is the reason for his sustenance.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೪ ಮತ್ತು ೬೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೪

ಆಚಾರ್ಯನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಆರಿಯನುಕ್ಕು ತಾನ್ ಅಡಿಮೈ ಸೈವದು ಅವನ್

ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ನಾಳ್ ಅನ್ನೇರ್ 

ಅಱಿಂದುಂ ಅದಿಲ್ ಆಸೈ ಇನ್ಱಿ ಆಚಾರ್ಯನೈ 

ಪಿರಿಂದಿರುಪ್ಪಾರ್ ಆರ್ ಮನಮೇ ! ಪೇಶು

ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ,ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವನೇ? ಓ ಮನಸೆ! ದಯವಿಟ್ಟು  ಹೇಳು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶಿಷ್ಯನು ನೇರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಪಾಸುರ ೬೫

ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆರುಯಿರೈ ಪ್ಪೇಣುಂ ಅವನ್

ತೇಶಾರುಂ ಶಿಚ್ಚನ್ ಅವನ್ ಶೀರ್ ವಡಿವೈ

ಆಶೈಯುಡನ್ ನೋಕ್ಕುಂ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂ 

ನುಣ್ಣಱಿವೈ ಕೇಟ್ಟು ವೈತ್ತುಂ

ಆರ್ಕ್ಕುಂ ಅನ್ನೇರ್ ನಿಱ್ಕೈ ಅರಿದಾಂ

ಆಚಾರ್ಯನ್ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯ, ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೇಳಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 19 – kArigaiyAr niRai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The friend, in order to placate the nAyaki [leading lady] had told her several lies, as in the previous pAsuram when she told her that it is not the rainy season. Just because she had told lies, will the real monsoon season become false?  Just as it has been mentioned in SrI rAmAyaNam kishkindhA kANdam 28-31 “raNOthyathAnAm ivavAraNAnAm” (clouds which have thunder and lightning as their flags), the clouds have surrounded on all sides, like an army of elephants and are pouring rain. Seeing this, the nAyaki swooned, thinking that her nAyakan (leading man) has not returned yet, to her. Looking at this, the nAyaki’s friend too swooned. Looking at this state, the nAyaki’s mother says “Let her sorrow take leave of her”

Let us go through the pAsuram and its meanings.

kArigaiyAr niRai kAppavar Ar enRu kAr koNdu innE
mAri kaiyERi aRaiyidum kAlaththum vAzhiyarO
sArigaip puLLar andhaNNandhuzhAy iRai kUyaruLAr
chErikaiyERum pazhiyAy viLaindhadhu en chinmozhikkE

Word-by-Word Meanings

kArigaiyAr – of the women
niRai – modesty
kAppavar – one who protects
yAr – who?
enRu – saying so
kAr koNdu – becoming dark
innE – like this
mAri – rain
kaiyERi – gathering in groups
aRai idum kAlaththum – during the time when they announce victoriously like a war cry
sArigai – flying in circles
puLLar – SrIya:pathi (consort of SrI mahAlakshmi), who has garuda as his vehicle
am – beautiful
thaN – being cool
thuzhAy – divine thuLasi garland
iRai – even a little bit
kUy aruLAr – is not offering mercifully, after calling out
en – my
chinmozhikku – for her who talks in feeble (gibberish) words
chEri – those who reside in the neighbourhood
kai ERum – lifting their hands
pazhiyAy – as an accusation
viLaindhadhu – happened
vAzhiyarO – let this sorrow get eliminated

Simple Translation

The clouds, becoming darker, have gathered on all sides and ask uproariously “Which women could protect their modesty in our presence? Or, who is there to protect the modesty of these women?” Even during this time, sarvESvaran, who has garuda who can circle rapidly in the skies, has not called out to her and given her his cool, beautiful thuLasi garland. As a result, those who live in our neighbourhood raise their arms and accuse my daughter who talks very few words. Let her live long, after getting rid of this sorrowful state.

vyAkhyAnam

kArigaiyAr . . . – There are two interpretations for this term – one meaning is that the clouds ask “When we are roaming here, who is there to protect these women who are suffering in separation from their beloved?” The other meaning is that the clouds ask “When we are roaming, which lady can protect herself or another person?”

kAr koNdu – becoming dark or becoming angry

innE – like this

mAri kaiyERi – the rain which is lashing heavily. It could be said that the clouds had rain as their ornament.

aRaiyidum kAlaththum – similar to making a war-cry in battlefield. Just like sugrIva called out to vAli for battle, with SrI rAma as his support. The clouds here, unlike sugrIva who needed support, won on their own strength. There it was the warrior, vAli. Here, it is the women who are helpless. There, as said in SrI rAmAyaNam kishkindhA kANdam 32-17 “antharEnAnjalim badhvA lakshmaNasya prasAdhanAth” (the only option to save yourself is to perform anjali (join palms together) to lakshmaNa), sugrIva, being a sentient entity, did just that. However, here, the clouds, being insentient, wound not listen even when told.

vAzhiyarO – let her live long, after getting rid of her sorrows.

sArigaip puLLar – it is not possible for the nAyakan to say that he could not come before the rainy season. It could not be said that he had never come fast anytime before this. One needs to recap his speed when he came to help the elephant gajEndhran. It could not be said that he does not have any support to come fast, since he has garuda who comes fast in circles. He has the quality of offering himself to his followers when they are in distress, thus manifesting to them his quality [of being a protector]. While he was wondering “Should I leave today?” to save sIthA who was with him for fourteen years, he did not think for a moment when setting out to save the elephant, and had the support of garuda, too. He has all the qualities of being a supreme entity by having garuda who could take him fast to his followers in distress, by having the divine disc in his hands [again to protect his followers], by having periya pirAtti [SrI mahAlakshmi] who he refers to as “mine” and by having the divine thuLasi as his garland.

andhaNNandhuzhAy – the divine thuLasi which is capable of redeeming life. Similar to saying santhAnakaraNi – visalyakaraNi: the former term refers to his divine feet and the latter, to thuLasi.

iRai kUyaruLAr – If he tries to avoid her love, should he avoid being her lord too? He has forgotten that he is her nAyakan. However, should he not have come to protect her since he is the lord for all? He has forgotten that too! He should have come on his own, embraced me and made the divine thuLasi which is on his shoulder to touch my chest. But he did not do that. He could have at the least, called me and offered thuLasi as well as many other entities. He did not do that. Whether he comes to me or calls me out towards him, the benefit is his only.

chEri kaiyERum pazhiyAy viLaindhadhu – looking at my state, all those who are near me are saying “Oh how she is craving”. Everyone started pointing out to me, saying “Instead of waiting for him, she is attempting to seek the benefit on her own!”

chinmozhikkE – it is not the age for her to crave like this! Isn’t her age such that even if she were asked to say something, she is unable to utter anything!

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೨ ಮತ್ತು ೬೩ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೨

ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವು ಉಣ್ಡಾಗಿಲ್ ಉಂ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ತಂ ಪದತ್ತೇ

ವೈಯುಂ ಅನ್ಬು ತನೈ ಇಂದ ಮಾನಿಲತ್ತೀರ್- ಮೈ ಉರೈಕ್ಕೇನ್

ಪೈಯರವಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಪರಮಪದಂ ಉಂಗಳುಕ್ಕಾಂ

ಕೈ ಇಲಂಗು ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕನಿ

ಓಹ್ ಸಂಸಾರದ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ!  ಉನ್ನತಿಗೇರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಅದ್ಭುತ ಘಟಕವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಪರಮಪದಂ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೆ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅಂಗೈ ಹಿಂಭಾಗದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು.”ಉಂಗಳುಕ್ಕು” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, “ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ”ಎಂದು , ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭರತನ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇವು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಪದಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮನವಾಳಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಪಾಸುರ ೬೩

ಅಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ  ಮಹತ್ವವಾದ ಹಿತವನ್ನು  ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಸೈದ ಉಪಕಾರಮಾನ ಅದು

ತುಯ್ದಾಗ ನೆಂಜು ತನ್ನಿಲ್ ತೋನ್ಱುಮೇಲ್ -ದೇಶಾನ್

ದರತ್ತಿಲ್ ಇರುಕ್ಕ ಮನಂ ತಾನ್ ಪೊರುಂದ ಮಾಟ್ಟಾದು

ಇರುತ್ತಾಲ್ ಇನಿ ಏದು ಅಱಿಯೋಂ ಯಾಂ

ಆಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥ ಎನಿಸುವುದು.

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು, ಶಿಷ್ಯನು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಅವನನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ್ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು.ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಸ್ವತಃ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್, ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದವರೆಗು , ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಅವರ ಅಚಾರ್ಯರು ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ [ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಮ್] ತೆರಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು.ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-62-63-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thiruviruththam – 18 – kadal koNdu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

Previous

avathArikai (Introduction)

The leading man had told his beloved “I will return once monsoon arrives”; however, he did not return even after monsoon had arrived. This pAsuram indicates the mental make-up of the nAyaki (leading lady) regarding the monsoon season. This pAsuram, like the seventh pAsuram in this prabandham (gyAnam panippa) belongs to the classification of kAlamayakku (bewilderment due to change in time). While this has been spoken about in the seventh pAsuram itself, what is the need to mention the same here too? That pAsuram was composed when monsoon had just set in. However, this pAsuram speaks about the nAyaki’s anguish at the non-arrival of her beloved when the rainy season is about to end. It has been said this way since she is of a soft nature who cannot tolerate separation, he is one with greatness and this is the time at which he had promised he would return. There is no other way for her to sustain herself other than crying about his continued absence. thirumangai AzhwAr had spoken about SaraNAgathi (surrendering to emperumAn) in ten different ways in ten different pAsurams. This AzhwAr too is carrying out in the same way. He too is bewildered on account of kAlamayakku. In the seventh pAsuram, she [AzhwAr in feminine pathos] comprehended what she had seen – gathering of clouds – as two bulls fighting with each other; here, she is comprehending a similar incident (rainfall) as arising out of the fight between ocean and cloud. She is mistaking the intimacy of ocean and cloud as a fight between them and is bewildered.

Let us look at the pAsuram and its meanings:

kadal koNdu ezhundhadhu vAnam avvAnaththai anRich chenRu
kadal koNdu ozhindha adhanAl idhu kaNNan maNNum viNNum
kadal koNdu ezhundha akkAlam kolO puyaRkAlam kolO
kadal koNda kaNNIr aruvi seyyA niRkum kArigaiyE

Word-by-Word Meanings

kadal – ocean
koNda – defeating
kaN – from the eyes
nIr – tears
aruvi seyyA niRkum – making it as a flood
kArigaiyE – Oh lady!
vAnam – the sky
kadal – ocean
koNdu – swallowing
ezhundhadhu – rose
kadal – the ocean
avvAnaththai – that sky
anRi – getting angry
senRu – following it
koNdu – retrieving (the water taken by cloud)
ozhindha adhanAl – due to the water which stayed (in it)
idhu – these drops of rain
(are pouring)
kaNNan – krishNa’s
maNNum – bhUlOkam (earth)
viNNum – the upper lOkam (svarga etc)
kadal – ocean
koNdu – swallowed
ezhundha – developed
akkAlam kolO – is it that time of deluge?
puyaRkAlam kolO – or is it the monsoon time
(I am unable to determine)

Simple Translation

Oh lady who is shedding tears like a flood, which can defeat the water contained by ocean!  The sky imbibed the entire water present in ocean and rose up. Ocean, becoming furious at this, followed that sky and went up. Reaching the sky, it retrieved the water from. At the end of all this, a few drops of water fell down as rain. I do not know whether this is the time for seasonal rains or the time when deluge swallowed krishNa’s upper world and this world.

vyAkhyAnam

kadal koNdu ezhundhadhu vAnam . . .  – the term vAnam here refers to cloud [and not to sky]. Cloud drank up the water from ocean so completely that the ocean bed was visible. Due to this, creatures living in the ocean started struggling for life. Seeing this, the ocean became furious thinking “Our citizens are suffering acutely. The cloud has taken away our possession of water so easily”. It ran behind the cloud to retrieve its water. The term anRi refers to fury. These should be taken as the words of the nAyaki’s [leading lady’s] friend. The nAyakan [leading man] had not returned during monsoon time, as he had promised when he separated from the leading lady. Since it started raining, and a few drops of water fell on her, the leading lady queries her friend “The monsoon has arrived; however, the nAyakan has not arrived”

ozindha adhanAl idu – when the two are fighting with each other [for that water] just a few drops are falling on us; it is not raining, assures the friend. When rAvaNa and jatAyu were fighting in the sky, several articles such as the decorations of rAvaNa’s chariot, his flag etc fell down. In the same way, these drops of water are falling during the fight between ocean and sky. The friend feigns surprise and says “How did this flood get generated? Is it that or this?” The reason for this is that she had been giving some excuse or the other since the nAyaki would not be able to bear the continued absence of nAyakan despite the rainy season having set in. Guessing as to what she could do if the nAyaki finds out that she had been telling lies, she continues cleverly.

kaNNan maNNum viNNum . . .  – don’t this world and sky which belong to sarvESvaran, appear to have been taken up by the ocean, as happens during a deluge?

puyaRkAlam kolO – Or is it the rainy season? I am unable to ascertain. The friend, who was cleverly saying such words, says “Oh! I have found out how this flood was formed” and continues.

kadal koNda kaN – Is this [flood] not coming from your eyes? Your eyes will defeat the ocean itself in terms of the water held. There are two interpretations to the term kadal koNda kaN – the eyes are as expansive as the ocean; also, the eyes hold more water than the ocean.

nIr aruvi seyyA niRkum – have you not realised that the reason for this flood, which looks like a deluge, is the large quantity of water shed by your eyes, like a stream?

kArigaiyE – you are like a helpless woman, unable to tolerate these.

svApadhESam (distinguished meaning) for this pAsuram: This pAsuram appears to have been narrated by those who are unable to bear the anguish of AzhwAr who is anxious to unite with emperumAn or his followers at the correct time. It appears that since deluge has come in, it has created an urge in him to unite with emperumAn and has bewildered his knowledge.

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org