Daily Archives: November 28, 2016

ఆర్తి ప్రబంధం – 5

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ఆర్తి ప్రభందం

<<ఆర్తి ప్రబంధం – 4

ramanujar-mamunigal

 ఎమ్పెరుమానార్  –  మణవాళ మామునులు

ప్రస్తావన 

క్రింది పాశురములో మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులతో ” ఉణర్దు పార్” అనగా “దయచేసి  మరల విచారించుము” అని అడిగెను. దానిని కొనసాగిస్తూ ఈ పాశురమున శ్రీ రామానుజులను అలా అడుగుటకు మామునులకు అధికారము ఎట్లు వచ్చెను, శ్రీ రామానుజులతో వారికి ఉన్న బాంధవ్యము ఏమిటి, ఎందులకు శ్రీ రామానుజులు మామునుల విషయమును అనివార్యముగా తలచి వారి కోరికకు సమ్మతించవలెను అను ప్రశ్నలకు సమాధానము తెలుపుచున్నరు. మామునులు తాను శ్రీ రామనుజుల తనయుడని దృఢముగా చెప్పుచున్నారు. ఈ సంబందమే తన కోరికను అనివార్యముగుటకు బాధ్యత వహిస్తుందని చెప్పుచున్నారు.

పాశురం 5

తన్ పుదల్వన్ కూడామల్ తాన్ పుసికుం భోగత్తాల్
ఇన్బురుమో తందైక్కు యతిరాసా – ఉన్ పుదల్వన్
అన్ఱో యాన్ ఉరైయాయ్ ఆదలాల్ ఉన్ భోగం
నన్ఱో ఎనై ఒళింద నాళ్

ప్రతి పద్ధార్ధం

యతిరాసా – ఓ ఎమ్పెరుమానారే!!!
తన్దైక్కు – తండ్రికి
ఇన్బురుమో – ఆనందము కలుగదు
తన్ – తాను
పుదల్వన్ – తనయుడు
కూడామల్ – అతనితో లేనప్పుడు
తాన్ – మరియు తాను ఒక్కరే (తండ్రి)
పుసికుం – అనుభవించుటకు
భోగతాల్ – ధనము మొడలగు భోగ్యమును
ఉన్ – మీరు (నా తండ్రి)
యాన్ – మరియు నేను
పుదల్వన్ – మీరు నాకు తండ్రి అగుటచే నేను మీ తనయుడను కాదా
అన్ఱో – ఇది నిజము కాదా?
ఉరైయాయ్ – దయ చేసి చెప్పుము.
ఆదలాల్ – అందువలనా
ఉన్ – మీ
భోగం – ఆనందిచు
నాళ్ – (మీరు) ఏ రోజు
ఒళిన్ద – లేకుండా
ఎనై – నేను
నన్ఱో – ఆనందమును ఇచ్చునా

సామన్య అర్ధం

మణవాళ మామునులు ఈ పాశురమున ఒక ఉపమానమును చూపెను. ఏ తండ్రియైననూ, తన తనయుడికి దూరమై ఉండున్నప్పుడు భోగ భాగ్యములను అనుభవించగలరా?. దూరమైన తనయుని గూర్చి చింతిస్తూ భోగముగు అనుభవించలేరు.మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను నేను మీ తనయుడను, మరి నేను ఇంకను ఇక్కడ కష్టపడుచున్నపుడు మీరు పరమపదమున సంతోషమును ఎట్లు పొందగలరని ప్రశ్నించెను.

వివరణ

ఒక తండ్రి యొక్క ప్రియమైన కుమారుడు దేశాతరమున ఉండెను. ఇట్టి స్థితిలో తన చెంత ఉన్న ధనధాన్యాదులను, భోగములను ఆ తండ్రి మాత్రమే ఎలా అనుభవించగలరు. మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను ” ఓ! యతిరాజా! అదే విధముగా, నేను మీ తనయుడనుటలో ఎట్టి సందేహములేదు ( శ్రీ సూక్తిలో “కరియాన్ బ్రహ్మత పితా” అని చెప్పబడి ఉన్నది). ఓ! ఎమ్పెరుమానార్! దయతో తండ్రి – తనయుడన్న ఆ సంబందమును ధృవీకరించుము. ఈ సంబందము అమవాయి సంబందము. కావున “కట్టెళిల్ వానవర్ భోగం (తిరువాయ్ మొళి 6.6.11)”  లో వర్ణించబడిన భోగములను నన్ను విడిచిన రోజు మీచే అనుభవించబడునా. అడియేన్ (మణవాళ మామునులు) నుకు తెలియును మీ తనయుడైన నా నుండి దూరమై మీరు ఆ పరమపదములోని భోగములను అనుభవించలేరని. అందువలన మీరు దయచేసి నన్ను మీ చెంతకు చేర్చుకొనుము” అని ప్రార్ధించిరి.

అడియేన్ వైష్ణవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2016/06/arththi-prabandham-5/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.2 – Audio

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi –> thiruvAimozhi 4th centum

Previous decad

Meanings

dasavatara-parankusa-nayaki

Full Rendering

pAsuram 1

pAsuram 2

pAsuram 3

pAsuram 4

pAsuram 5

pAsuram 6

pAsuram 7

pAsuram 8

pAsuram 9

pAsuram 10

pAsuram 11

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirumAlai – 36 – mazhaikkanRu varaimun Endhum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series

<< Previous

krishna-Govardhan

avathArikai (introduction)

AzhwAr said in the previous pAsuram that emperumAn showed his simplicity and took him under his wings, after AzhwAr tried to go away from him thinking that he is not qualified to approach emperumAn. After coming out of the “unqualified” tag, his craving for attaining emperumAn increased manifold. He desired that emperumAn should take him to paramapadham and make him a servitor, as he usually does with followers who crave for him. But emperumAn did not do it. This is because emperumAn had struggled to keep AzhwAr with him after he decided to leave and he felt that only after increasing AzhwAr’s craving for him, which is like his hunger to enjoy him, would AzhwAr be able to enjoy him without any indigestion. Hence he kept quiet. Azhwar got scared whether he would remain in this samsAram which is ruled by worldly pursuits such as Sabdham etc (the five sensory perceptions such as sound, touch etc) and suffer.   Due to his craving desire to attain emperumAn and his hatred for the worldly pursuits, he cries out such that periya perumAL cannot sleep peacefully and those who hear him would melt.

Let us first go through the pAsuram and its meanings.

மழைக்கன்று வரை முன் ஏந்தும் மைந்தனே! மதுரவாறே!
உழைக்கன்றே போல நோக்கம் உடையவர் வலையுள் பட்டு
உழைக்கின்றேற்கு என்னை நோக்காது ஒழிவதே உன்னையன்றே
அழைக்கின்றேன் ஆதி மூர்த்தி அரங்கமா நகருளானே.

mazhaikkanRu varai mun Endhum maindhanE! madhuravARE!
uzhaikkanRE pOla nOkkamudaiyavar valaiyuL pattu
uzhaikkinRERku ennai nOkkAdhu ozhivadhE unnaiyanRE
azhaikkinREn AdhimUrththi! aranga mAnagaruLAnE

Listen

Word-by-word Meaning

anRu – at that time (when indhra created a shower of hailstones)
mazhaikku – to stop the shower
varai – a mountain (that could be laid hands on)
mun – before (cows and other creatures could get harmed)
Endhum – bearing (effortlessly)
maindhanE – Oh one who has tremendous strength!
madhura ARE – Oh one who is like a most enjoyable river!
uzhai kanRu pOla nOkkam udaiyavar – women with eyes like a fawn’s
valaiyuL pattu – getting trapped in the net (of their eyes)
uzhaikkinRERku ennai – quivering person like me
nOkkadhu ozhivadhE – is it correct not to look at me comfortingly?
Adhi mUrththi –  the primordial cause
aranga mAnagar uLAnE – Oh, one who dwells inside the huge thiruvarangam (SrIrangam)!
unnai anRE – only you (who is looking for protecting others)
azhaikkinREn – I am calling out to

vyAkhyAnam (commentary)

mazhaikku – among AzhwArs, whenever they use the term “mazhai” [rain], it always refers to the hailstones that indhra [lord of celestial entities] showered when krishNa lifted the gOvardhan mountain, just as the word “Anai” [elephant] would always refer to gajEndhrAzhwAn [the elephant which was caught by the crocodile when it entered the pond to pluck a flower and offer it to emperumAn]. Why is AzhwAr now referring to preventing hailstones by lifting gOvardhana mountain? It is only to attain him and overcome the sorrows that he is having in samsAram (materialistic realm). He is recalling how the cowherds overcame the dangers posed by indhra by attaining him. Just as people who are hungry call out to wealthy people “Oh Lord! Please remove our hunger”, AzhwAr is calling out to emperumAn “Oh one, who rids people of dangers! Please remove my danger”

anRu – SrIvishNu purANam 5.11.13 says “thathasthath gOkulam sarvam gOgOpIjanasankulam I athIvArththam harir dhrushtvA maithrEyAchinthayath thadhA II” (Oh maithrEya! After seeing how the entire gOkulam, full of cows and gopIkAs (cowherd girls), was sorrowful, [krishNa] started thinking immediately). anRu refers to the day when the calves, cows and cowherds were quivering on seeing the hailstones showered by indhra. AzhwAr says that the danger that he faces today is the same as that faced by calves, cows and cowherds. Just as emperumAn protected them that day from the hailstones, he wants emperumAn to protect him from the shower of sorrow. AzhwAr asks emperumAn “is there any compulsion that one should suffer from hailstone to be protected by you? Will you not protect someone from shower of sorrow? Will you protect only if the entire village suffers? When I am suffering to the same extent as the entire AyppAdi (gOkulam) will you not protect me?

varai – When indhra ordered that all the clouds open up, they showered with such an intensity that it looked as if it was the deluge. On seeing this action of indhra because he was denied food by AyppAdi, not having the time to think of sudharSana chakra (the divine weapon, disc), krishNa picked up a mountain that he could lay his hand on. It is clear from this that it is not necessary for emperumAn to use a particular type of weapon to protect a particular type of people. The opinion of AzhwAr here is that emperumAn cannot say that he does not have a suitable weapon to protect him.

mun – since he had already used the term “anRu” to denote a specific time, the word “mun” cannot denote ‘earlier time’. Hence, we have to consider the meaning for this word as “before the cows got harmed”. AzhwAr shows here that emperumAn did not wait for harm to come the way of cows and cowherds, as they had no other refuge, but protected them before they were harmed. ALavandhAr, in his sthOthra rathnam 49 says “avivEkaghanAndhadhingmukhE  bahudhA santhathadhu:kha varshiNibhagavan! bhavadhurthdhinE padha: skalitham mAmavalOkayAchutha!II” (Oh one who is full of auspicious qualities such as gyAna (omniscience), Sakthi (power) etc! Oh one who does not let go of his followers! Show mercy on me who has fallen from the good path due to lack of discriminating ability in this samsAram, which is darkened from all sides by clouds and which is continuously buffeted by different types of sorrows by the darkness of monsoon ). AzhwAr is asking as to why emperumAn is not protecting him when he is calling out to him in pain.

Endhum – AzhwAr shows how krishNa lifted the mountain effortlessly, when he was only 7 years old, as if it were a ball of flowers. AzhwAr is asking whether he is not being protected because emperumAn will feel tired if he were to protect AzhwAr. Just as nithyasUris were holding garlands to adorn him, as said in thiruviruththam 21 “sUttu nanmAlaigaL Endhi”, emperumAn held the mountain for protecting his followers.

maindhanE – Oh one who has huge strength to lift a mountain! The word maindhu indicates strength. Alternatively, maindhan also indicates a young person. Thus, we can also consider the meaning as one who becomes young in age since he feels happy on seeing followers who come to him for protection. When a person gets the food that sustains him, he appears younger. The food that sustains a person varies for each person. For emperumAn, who is the protector of all, protecting his followers is the food that sustains him. Hence once he gets a person to be protected, he becomes younger. AzhwAr laments that while protecting him is for the benefit of emperumAn, he has to call out to him for protection.

madhura ARE – Oh one who is like a river which has taken the form of sweetness! Even if you are not the protector, as mentioned before, but one who is going to beat up and swallow the follower, your beauty is such that no one will leave you. madhura ARE – why call him as river instead of sea? Since sea water is brackish, it cannot be used for anything. River water, on the other hand, would be useful for taking a bath on a hot day, for washing the face, for drinking when thirsty. Even when it is not hot, it would be useful for removing dirt. Sea will not come to the spot where he is, while river will. Just as a flowing river, during floods, will break dams and come fiercely, this loving river [emperumAn] also gushes in, breaking the dam that AzhwAr had built around himself, feeling  “unfit”. Just as the river comes to the place of the person who uses it, this loving river, in its incarnation, comes to his place. AzhwAr thinks of how emperumAn took birth in the dwelling of cowherds, after leaving his paramapadham (SrIvaikuNtam).

emperumAn asks AzhwAr “that day, I removed the danger when indhra showered hailstones. Through whom are you facing danger, today?” AzhwAr responds . . . . .

uzhaikkanRE pOla nOkkam udaiyavar valaiyuL pattu uzhaikkinRERku – I am suffering, being trapped in the net of eyes of women, which are like the eyes of a fawn. While these women do not have any affection in their hearts, they will feign as if they consider him as everything and they have no other refuge. I am caught in the trap laid by their eyes, which are like the eyes of a beautiful deer. uzhai refers to a deer and uzhaikkanRu, to a fawn. A net is one which will trap an animal, ensure that the animal cannot escape and, by itself, will be of no use to the animal. The vision-like net of these women also traps a person, making it very rare for someone to escape from it; prevents the person from getting involved with emperumAn who is there as sustaining force and nurturing; and, it is also not having any sweetness within it.

ennai – me, who, unlike the cows in gOkulam which were protected, knows that I have fallen in deep sorrow, knows that only you can protect me from this sorrow and who is praying to you to protect me.

nOkkAdhu ozhivadhE – when the danger came through stones, you protected with stones [mountain]; when the danger is through the glance [of women], should you not glance at me (protect me)? There is no trouble for you in protecting me, as you do not have to lift a mountain. It is enough if you just glance at me, to comfort my heart. Instead of praying to him to “look at me”, why is he telling emperumAn, with sadness, “why are not looking at me?” This is because, his closeness to emperumAn and emperumAn’s firm affability and simplicity make him say these words with sadness. Even after AzhwAr speaks these words, why is emperumAn keeping quiet? “If I take him under me, he will again try to leave me, thinking  that he is unfit to be with me”. Hence, just as a mother waits for her child’s indigestion to be cured fully and the child feels hungry, before feeding it, emperumAn also decides to wait for AzhwAr’s craving to increase further before giving himself to AzhwAr for him to enjoy. Just as a sick child’s wailing to his mother “give me food”, after he is cured, makes the mother pleased, emperumAn also keeps lying down, listening to AzhwAr’s cry.

unnaiyanRE azhaikkinREn – am I calling at the door of any lowly person? When I am calling out “please protect me” to you, who is searching for someone to be protected, why is it not falling in your ears? Are you having some other work? You cannot say that you are involved in the work of controlling the world. Even that work appears to be done only for me.

emperumAn asks him “what is the compulsion for me to carry out your work at your bidding?” ..

AdhimUrththi – when these chEthana entities were mingled together with achEthana entities without any difference during deluge, without their asking, you only gave them an opportunity and hence it is your responsibility to protect them. chAndhOgya upanishath 6.2.9 says “thadhaikshatha bahu syAm prajAyEyEthi thath thEjO’srujatha” (that brahmam took a vow “l will multiply myself’ for that “I will create myself”. It created radiance). Since you created these, you are responsible for their protection. It is the parents’ responsibility to protect their child. When a child trips and falls, it cries out “ammA” only.

aranga mAnagar uLAnE – to make you protect me, do I need to go to the origin of creation, just like one tries to clean an old well? Is it not enough that you left paramapadham and came to SrIrangam for sleeping? Is there any benefit for your being in SrIrangam other than protecting me? Based on each person’s deeds (good or bad) you could have protected from paramapadham itself. There was no need for you to come to SrIrangam.

arangamAnagar uLAnE unnaiyanRE azhaikkinREn – I cannot call you at paramapadham. After you came to SrIrangam to create a ruchi (taste for only good things), and after I acquired that taste, should I lose it?

Even after hearing this from AzhwAr, why is emperumAn keeping quiet? emperumAn has heard such calls from paramapadham after they have enjoyed him and calling out to him. He has heard samsAris calling out to him for granting them worldly wishes. He knows that AzhwAr’s calling out is not one such. The efforts that emperumAn had taken since time immemorial are now fructifying and this call of AzhwAr is due to that. Since he has not heard this in a long time, he wants to hear this for some more time. Hence he is keeping quiet.

Let us next take up the 37th pAsuram.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 4.1.11 – ahdhE uyya

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fourth Centum >> First decad

Previous pAsuram

nammAzhwAr – thirunArAyaNapuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end – AzhwAr says “Those who learned this decad will discard lowly goals such as worldly wealth and will exclusively enjoy service to bhagavAn“.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, AzhwAr explains upliftment of AthmA after elimination of all sorrows as the result of this decad.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

ahdhE uyyap pugumARenRu kaNNan kazhalgaL mEl
koy pUm pozhil sUzh kurugUrch chatakOpan kuRREval
sey kOlaththAyiram sIrth thodaip pAdal ivai paththum
ahkAmal kaRpavar Azh thuyar pOy uyyaRpAlarE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

uyya – to be uplifted
pugum – approach
ARu – upAyam (means)
ahdhE – only that (saying firmly so)
kaNNan – krishNa’s
kazhalgaL mEl – on the divine feet
koy – pluckable
pU – having abundance of flowers
pozhil – having garden
kurugUr – the leader of AzhwArthirunagari
SatakOpan – nammAzhwAr
kuRREvalgaL – in the form of confidential services
sey – performed
kOlam – decorated to perfection
Ayiram – thousand
sIrth thodai – having sIr and thodai (grammatical aspects in composing verse)
pAdal – thiruvAimozhi in the form of a song
ivai paththum – this decad
ahkAmal – without losing
kaRpavar – those who learn
Azh – being immersed (in worldly wealth and self-enjoyment)
thuyar – grief
pOy – having eradicated
uyyaRpAlar – will be engaged in upliftment of self (leading to devotion towards bhagavAn)

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nammAzhwAr, the leader of AzhwArthirunagari ,which has gardens having abundance of pluckable flowers, sang thousand pAsurams having sIr and thodai in the form of confidential services performed to krishNa’s divine feet, firmly saying those are the only means to be approached for AthmA‘s upliftment. Those who learn this decad among those thousand pAsurams without losing [any part of them], will have their grief of being immersed in worldly wealth and self-enjoyment, eradicated and will be engaged in upliftment of self (leading to devotion towards bhagavAn).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

  • ahdhE uyyap pugumARenRu – Saying that the divine feet of SrIman nArAyaNan as I said [in first pAsuram] “thirunAraNan thAL“, is the means for upliftment [of AthmAs] and the goal.
  • kaNNan kazhalgaL mEl – He himself said in thiruvAimozhi 3.10.10kaNNanaith thAL paRRi” (being surrendered to the divine feet of krishNa) and instructed others in thiruvAimozhi 4.1.3kaNNan kazhalgaL ninaiminO” (meditate upon the divine feet of krishNa); he is repeating the same instruction here. Considering that there is no one else who has completely taken shelter of his divine feet, he himself surrendered to them. [Where did we see that?] First AzhwAr instructed to his divine heart in thiruvAimozhi 1.1.1thuyar aRu sudar adi thozhudhezhu” (Worship the radiant feet which remove the agony, and rise); he then instructed to others in thiruvAimozhi 1.2.10vaN pugazh nAraNan thiN kazhal sEr” (Reach out to the divine firm feet of SrIman nArAyaNan who is having auspicious qualities). Here, he said in thiruvAimozhi 3.10.10kaNNanaith thAL paRRi yAn enRum kEdilanE” [after having surrendered to the divine feet of krishNa, I am never in any ruins] and also instructed others in thiruvAimozhi 4.1.3 “kaNNan kazhalgaL ninaiminO” (mediate upon the divine feet of krishNa); What great devotion! In the end too AzhwAr instructs others saying in thiruvAimozhi 9.1.10 “kaNNan allAl illai kaNdIr SaraN” (There is no one other than krishNa who can provide shelter) [Instructions relating to virOdhi (hurdles) completed in thiruvAimozhi 9.1 decad].
  • koy pU …nammAzhwAr who is the leader of AzhwArthirunagari which is surrounded by ever-fragrant divine gardens. Such AzhwAr performs confidential services in the form of singing this decad, at the divine feet of sarvESvaran. sey [in past tense] – poem that is compiled; it also indicates service by speech when read as “satakOpan kuRREval sey” (nammAzhwAr‘s confidential service by speech).
  • kOlaththAyiram – The thousand pAsurams which have no deficiency in the decorations for the poem.
  • sIr … – Those who learn, without losing anything, this decad which is strung with bhagavAn‘s qualities, will be rid of disastrous goals such as aiSwaryam (worldly pleasures) and kaivalyam (self-enjoyment) which are devoid of service to bhagavAn and will be uplifted. ahkal – shrinking (losing some aspects).
  • uyyaRpAlar – They will have upliftment as a natural aspect. That is, they will have what AzhwAr explained in “kAlam peRach chindhiththuymminO” (quickly meditate upon his divine feet and be uplifted).

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next decad.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org