ఆర్తి ప్రబంధం – 58

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 57 పరిచయము: మాముణులు తమ మునుపటి పాశురములో “తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై వాసమలర్ త్తాల్ అడైంద వత్తు” అని అన్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళైల దివ్య చరణ కమలాలను చేరిన తరువాత మాముణులు తనను తాను ఒక “వస్తువు” గా కీర్తిస్తున్నారు. దీన్లో ఇంకా లోతైన విషయము ఉందని చెబుతున్నారు. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై (ఆచార్య – శిష్య … Read more

periya thirumozhi – 3.7.8 – muRRilum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram muRRilum paingiLiyum pandhum Usalum pEsuginRa siRRilmen pUvaiyum vittaganRa sezhungOdhai thannaip peRRilEn muRRizhaiyai piRappili pinnE nadandhu maRRellAm kai thozhap pOy vayalAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings muRRilum – winnow paingiLiyum … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 57

శ్రీఃశ్రీమతే శఠకోపాయ నమఃశ్రీమతే రామానుజాయ నమఃశ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రబంధం << ఆర్తి ప్రబంధం – 56 పరిచయము: శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఒక ప్రశ్న ఉందని ఊహించిన మాముణులు, ఈ పాశురములో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తున్నారు. శ్రీ రామానుజుల మనస్సులో ఉందని భావించిన ప్రశ్న ఈ విధంగా ఉంది. శ్రీ రామానుజులు అంటున్నారు – “హే మాముని! నేను మీ అభ్యర్థనలను విన్నాను. నీవు ఒక దాని తరువాత ఒకటి కొన్ని విషయాలను … Read more

periya thirumozhi – 3.7.7 – annaiyum aththanum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram annaiyum aththanum enRu adiyOmukku irangiRRilaL pinnai than kAdhalan than perundhOL nalam pENinaLAl minnaiyum vanjiyaiyum venRu ilangum idaiyAL nadandhu punnaiyum annamum sUzh punalAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings annaiyum – … Read more

periya thirumozhi – 3.7.6 – en thuNai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram en thuNai enRu eduththERku iRaiyEnum irangiRRilaL than thuNaiyAya endhan thanimaikkum irangiRRilaL van thuNai vAnavarkkAy varam seRRu arangaththu uRaiyum in thuNaivanodum pOy ezhilAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings en thuNai … Read more

periya thirumozhi – 3.7.5 – thAy enai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thAy enai enRu irangAL thadandhOLi thanakku amaindha mAyanai mAdhavanai madhiththu ennai aganRa ivaL vEyana thOL visiRip pedai annamena nadandhu pOyina pUngodiyAL punalAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings thadam thOLi … Read more

periya thirumozhi – 3.7.4 – Edhu avan

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram Edhu avan thol piRappu? iLaiyavan vaLaiyUdhi mannar thUdhuvanAy avanUr solluvIrgaL! solleer aRiyEn mAdhavan than thuNaiyA nadandhAL thadam sUzh puRavil pOdhu vaNdAdu semmal punalAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings avan … Read more

periya thirumozhi – 3.7.3 – anjuvan venjol

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram anjuvan venjol nangAy! arakkar kulap pAvai thannai venjina mUkkarindha viRalOn thiRam kEtkil meyyE panjiya melladi em paNaith thOLi parakkazhindhu vanjiyandhaNpaNai sUzh vayalAli puguvarkolO? Word-by-Word meanings nangAy – … Read more

periya thirumozhi – 3.7.2 – paNdivan

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram paNdu ivan Ayan nangAy! padiRan pugundhu en magaL than thoNdaiyanjenganivAy nugarndhAnai ugandhu avan pin keNdai oN kaN miLirak kiLi pOl mizhaRRi nadandhu vaNdamar kAnal malgum vayalAli puguvar … Read more

periya thirumozhi – 3.7.1 – kaLvankol

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Seventh decad Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kaLvankol? yAn aRiyEn kariyAn oru kALai vandhu vaLLi marungul endhan madamAninaip pOdha enRu veLLi vaLaik kaip paRRap peRRa thAyarai vittaganRu aLLalam pUngazhani aNiyAli puguvar kolO? Word-by-Word meanings kaLvankol – … Read more